CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 12. 2.

12. 02. 2023

Pondělí
📝porada vedení kraje např. k řešení sankcí proti společnosti Královéhradecká labská v souvislosti s výsledky policejního prošetření, z nichž vyplývá, že nebyla zjištěna žádná trestně právní odpovědnost a ostatní pochybení musíme vyřešit na kraji
👨‍💼👩‍💼Rada KHK s 99 body z jednotlivých gescí, kdy jsme projednávali. např. možnost vytvoření krajské komunity měst, obcí, podniků, bytových družstev i jednotlivých občanů, kteří by mezi sebou sdíleli elektřinu a zvýšili tak svou energetickou nezávislost. Podkladem pro další kroky bude studie, jíž nechá připravit kraj pod patronací krajského Centra investic, rozvoje a inovací. Pro rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu vytvořit krajské energetické společenství i to, jak by mělo vypadat a fungovat, bychom měli mít výsledky nejpozději do konce roku. Studie bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotace. Budeme tak připraveni na očekávané dotační výzvy s předstihem.
💡Kraj již nyní systematicky spoří energie podle mezinárodního standardu ISO 50001, a to nejen prostřednictvím energeticky úsporných investic, jako jsou instalace systémů na předehřívání vpouštěného venkovního vzduchu při větrání (rekuperační systémy), ale i díky snižování každodenních, provozních nákladů včetně využívání informací z dálkových odečtů. Případné vytvoření zmiňované krajské komunity, jež umožňuje od počátku letošního roku novela energetického zákona, by přineslo potenciál pro další úspory a zvyšování energetické soběstačnosti.
🤝navštívil jsem Centrum Orion, z. s., které v našem kraji již 20 let pomáhá handicapovaným a jejich rodinám. Povídali jsme si o možnostech další podpory ze strany kraje. Osobně jsem se již v minulosti zasadil o zajištění dotované dopravy v regionu Rychnovska, ale jak děti dospívají, rodiče stárnou, je potřeba se i v rámci kraje připravit kapacitou a rozsahem služeb na dobu, kdy bude nad rámec možností pečujících rodičů potřeba na zajištění dalšího života osob s handicapem potřeba větší součinnosti státu. Při rozhodování o rozvoji a dalších investicích jsou jasnými prioritami potřeby vytvoření domova versus zajištění služby, vytvoření podmínek pro co možná nejsamostatnější způsob života, při respektování potřeb konkrétní dopomoci, zajištění služeb a spolupráce i pro pečující osoby, aby se mohli dle svých možností do péče co nejdéle zapojit a zkvalitnění pobytových služeb.
🩺také bych rád doplnil informace z minulého týdne o dalším z kroků, kterými se kraj ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, Lékařskou fakultou v Hradci Králové a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví snaží zlepšit situaci s nedostatkem praktických lékařů. Spustili jsme projekt, kterým chceme oslovit a přilákat absolventy lékařských fakult k praktickému lékařství k nám do kraje. Doposud až 80 % mediků vůbec neví, o čem práce praktického lékaře je. Projektem nově zavedené přednášky v 5. ročníku s nabídkou následné týdenní stáže ve vybraných ordinacích praktických lékařů v kraji, ale už nesou první úspěchy. Zhruba 15 mediků se nám do projektu ji přihlásilo se zájmem praxi u praktického lékaře absolvovat. Ordinace, disponující nadstandardním vybavením i personálním zastoupením lékařů speciálně proškolených na venkovskou tématiku a školící metody v evropském kontextu, máme připraveny ve všech pěti okresech našeho kraje.

Úterý
💰s radními pro kulturu a regionální rozvoj jsem diskutoval nad podporou financování kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028
🚴‍♂️s pořadateli seriálu cyklistických závodů Prima CUP jsme hovořili o závodech, které se v rámci letošního ročníku uskuteční na území našeho kraje, ale také např. o Mistrovství ČR v cyklomaratonu,
🛏️s ředitelkou organizace Domácí péče v HK jsme si povídali o současném stavu a podmínkách pro zajištění pečovatelských služeb včetně detailů spojených s problémy kolem parkování aut terénních pracovníků ve městě.
🛠️zúčastnil jsem se ž asedaní řídicího výboru Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, jehož úkolem je vytvářet prostředí pro spolupráci státních i soukromých zaměstnavatelů, samospráv a úřadu práce. Společná setkání zástupců svazu průmyslu, hospodářské komory, odborů ČMKOS Královéhradeckého kraje a CIRI slouží k výměně poznatků z vývoje trhu práce a umožňují na něj reagovat. Na základě aktuální situace, ale i predikce blízké budoucnosti přizpůsobujeme 👨‍🏫vzdělávací programy na našich školách, připravujeme absolventské projety (např. Do praxe bez bariér) a programy dalšího vzdělávaní pro doplnění odbornosti či rekvalifikaci.
⚡Velmi důležité bylo též úspěšné prosazení zastropování cen energií i pro průmysl, což se v našem kraji týká řady velkých zaměstnavatelů. Situaci na trhu je však i s ohledem na odlišné smluvní podmínky pro průmysl, podnikatelské prostředí atd. potřeba neustále monitorovat a případně na vše včas reagovat.
Za účelem podpory úspěšných projektů ze strany donátorů připravujeme tzv. Burzu filantropie. Věnujeme se podpoře hospodářsky slabých organizací, které se zabývají vytvářením pracovních příležitostí pro sociálně slabé skupiny.
🖥️Vytvořili jsme datový portál a web Zaměstnaný region, kde průběžně aktualizujeme přehled aktuálních pracovních příležitostí.
📜Oceňujeme společnosti, jež zaměstnávají osoby 55+ v rámci projektu „Přátelská společnost“.
🐃🌾v Prosečné na Trutnovsku jsem navštívil rodinnou farmu Basařových, kteří na zhruba 500 hektarech půdy hospodaří již 30 let. Kromě obhospodařování orné půdy a pastvin, chovají cca 200 ks hovězího dobytka, a to zejména plemene Aberdeen Angus, mají vlastní bioplynovou stanici, nabízí řadu služeb ostatním zemědělcům, věnují se myslivosti a na jejich farmě najdete i příjemné ubytování. Novinkou je prodej masa z automatu. V loňském roce získala Farma Basařovi prestižní ocenění Farma roku. Spolu jsme ale kromě vzpomínek na změny v zemědělském podnikání a v jednotlivých záměrech v průběhu posledních let diskutovali především o současných legislativních a administrativních podmínkách v zemědělství, o dotační podpoře a problémech souvisejících s evropskou zemědělskou politikou. Mluvili jsme také o podpoře kraje v souvislosti s regionálními produkty, které se snažíme dlouhodobě podporovat napr. i jejich nákupem pro krajská zařízení, a osobně chci, abychom našli způsob, jak případně kromě dobrovolnosti financovat rozdíly cen s ohledem na kvalitu a regionální podporu.

Středa
… 👨‍💼schůze senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož součástí bylo zpravodajské shrnutí informací k situaci na Ukrajině (očekávání ofenzívy Ruska, stabilizace na obou stranách fronty, pokračující pomoc západních zemi Ukrajině, klíčové období dalších 3 měsíců atd.). Byli jsme seznámeni s informacemi k investicím do národní obrany, kooperaci v NATO včetně pohledu na přípravu k větší bezpečnosti v horizontu dalších 10 let. Projednali jsme účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičení mimo naše území a účast jiných zemi na cvičení na území ČR v roce 2023 a také současnou bezpečnostní a politickou situaci v Bělorusku a Rusku.
Vyslovili jsme souhlas s ratifikací smlouvy s Andorským knížectvím o zamezení dvojího zdanění a zabývali jsme se návrhem zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu on-line (povinnosti technologické provozovatelů).

Čtvrtek
👏v obci Hřibiny – Ledská jsem s místními zastupiteli řešil obvyklou problematiku silnic a hledali jsme možnosti, jak obci finančně pomoci v souvislosti s výstavbou vodního zdroje. Obec sama je z pohledu investic svého rozvoje velmi aktivní (hasičská zbrojnice, sběrný dvůr, dětské hřiště, rekonstrukce rybníčku, biotopů, kanalizace dočišťovací nádrže v obci), až mne překvapuje, že se s tím ještě světu více nepochlubili. A je evidentní, že s plány na rozvoj obce nekončí -. viz např. zasíťování pozemku se snahou udržet v obci mladé rodiny. Nyní mají před sebou velké sousto v podobě záměru vybudovat i nový vodní zdroj v obci za cca 7 mil Kč (průzkumy, změny plánu, příprava investiční akce). Odjížděl jsem tedy nejenom s příslibem, že budu hledat možnosti, jak by mohl kraj s financováním tohoto projektu pomoci, ale i s doporučením, aby to, co všechno jde, když se chce, prezentovali alespoň v rámci soutěže Vesnice roku.
🛣️na jednání, kde jsem byl za účasti generálního ředitele ŘSD seznámen se stavem přípravy stavby dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova, jsem byl současně také :pověřen rolí mediátora v souvislosti s nepravomocným územním rozhodnutím k námitkám jednoho z účastníků řízení. Cílem je najít dohodu o protihlukových opatřeních a zajištění obslužnosti pozemků v okolí dálnice. Osobně jsem přesvědčen, že ŘSD poskytlo dostatečné záruky k řešení vzniklé situace, ale uvidíme, jak si to vyhodnotí účastník, který podal námitku proti územnímu rozhodnutí.

Pátek
🚧s náchodským starostou jsem diskutoval o napojení přeložky Běloves-Velké Poříčí na obchvat Náchoda a řešení jízdy kamionů do blízké CDS. Mluvili jsme také o přípravě rekonstrukce silnice Lipí-Jizbice, kdy je pro mě prioritou zajistit v rámci možností místním průjezd po dobu konání stavby.
🏗️pokračoval jsem jednáním v České Skalici o nové okružní křižovatce v ulici E. Beneše s ohledem na záměr výstavby obchodního domu Billa, o rekonstrukci silnice Česká Skalice směr Ratibořice, o potencionálním zahájení přípravy záměru výstavby přeložky od obchvatu města směrem k masokombinátu Agro Česká Skalice, ale i o plánu na rekonstrukci silnice v ulici Zelená.
...🍏🥩a krom nezbytné administrativy na KÚ mne čekalo ještě jednání s předsedkyní zemědělského výboru o podpoře regionálních potravin a zemědělských produktů a ve vztahu k chráněným územím v našem kraji o snaze zvýšit povědomí veřejnosti o jejich zajímavostech s využitím schopnosti našich škol pracovat s moderními technologiemi.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦rodinný čas a příprava na další týden. Přeji Vám, aby byl přívětivý a úspěšný ve všech oblastech.🙂