CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 12.3

12. 03. 2023

Pondělí
📝porada vedení kraje ke schvalování malých individuálních dotací na různé kulturní, sportovní a společenské aktivity jako jsou například cyklistický závod Žernovský Bajk, The Legends Rock Fest v Hořicích apod. Shrnuli jsme rovněž všechna dosavadní jednání ke kandidatuře Broumova 2028, abychom měli ucelený výchozí podklad k projednání partnerství na radě.
👨‍💼👩‍💼jednání Rady KHK se 115 body programu, především ekonomické povahy, kdy byla projednána 5. změna rozpočtu za rok 2022 a první změna rozpočtu 2023. Prodiskutovány byly ale i aktuální body ze ostatních gescí.
👵👴se starostou Nového Bydžova jsem jednal o záměru výstavby domova pro seniory
🪢se zástupci Vamberecká krajka CZ sro jsem diskutoval o ekonomické situaci, ochranné známce a snaze o spolupráci s krajem.
🖼️s představiteli společnosti Park 360 (mimo jiné organizátory každoročního hradeckého festivalu Rock for People ), jsem tentokrát jednal o Česko-polském projektu, a to výstavě moderního umění na železničních stanicích v kraji.
🏕️s organizátory 50. setkání karavanistů na Broumovsku jsem hovořil o jeho podpoře (mimochodem, obce, které v oblastech cestovního ruchu budují kempy pro karavanisty, podporujeme v rámci dotačního programu 5 mil korun)
Úterý
🚜🌾kromě snahy pomoci s řešením problémů našich zemědělců na úrovni kraje, které se ale často shodují s celostátní zemědělskou problematikou, diskutuji tato témata i z pozice senátora, jako např. nedávno s premiérem či v tomto týdnu s ministrem zemědělství. Jedním z hlavních témat naší diskuse byla redistribuční platba versus slib vlády k dotacím na podporu živočišné výroby a zaměstnávání v zemědělství, které měly případně dorovnávat neplánované výpadky financí u jednotlivých skupin zemědělců. 💰Potvrdili jsme si, že jak bylo již i na předchozích jednáních přislíbeno, budou se hledat další možnosti podpory například prostřednictvím snížení sociální platby na zaměstnance v zemědělství. Existuje záměr na podporu při krytí například úroků na úvěry v zemědělství viz snaha o podporu reinvestic do zemědělství. Přičemž přijetí změn bude možné dle vyhodnocení stávající praxe a hospodaření až po skočení letošního zemědělského roku. Dále se také. Další strategie se bude průběžně vyhodnocovat a o všem jednat. Čeká nás také notifikace v EU a údajně se dolaďují návrhy ve spolupráci ministerstev. Zazněla též informace, že se nepředpokládá rozšiřování objemu určené erozní půdy. Hovořili jsme o spolupráci v oblasti zemědělství při řešení energetické poptávky (připravuje se zákon o využití energii v dalším společenství). Připravuje se i zákon o rodinných farmách, jehož cílem je zlepšení podmínek pro malé farmy, ale s rozumem bez nepředvídatelných vlivů na dotační zemědělskou politiku ovlivňující ostatní zemědělce hospodařící na ostatních objemech půdy. Dohodli jsme se rovněž na prověření vysokých cen potravin (tedy zda nedochází ke spekulativnímu navýšení ze strany obchodníků, a tím znehodnocování práce zemědělců) a také na pravidelném setkávání ministra zemědělství se senátory a poslanci, kteří mohou do diskuse přenést reálné zkušenosti a konkrétní problémy ze svých regionů.
🪖schůze senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, na níž jsme diskutovali k současné situaci na Ukrajině a v Rusku, a hlavně o vývoji zahraniční politiky a mocenských změn a Česko-ruských vztazích cca od roku 2004, které zajistilo ministerstvo zahraničí. Projednali jsme též
ratifikaci dohod o partnerství s Thajskem a Malajsií.
👩‍🎓v prostorách Senát Parlamentu ČR jsem přijal Střední zdravotnická škola Náchod - EA a protože si uvědomuji, že nebude trvat dlouho, a právě tato generace převezme směřování naší země a její správu, je třeba již nyní učit studenty umění skutečné věcné a kultivované diskuse, naslouchání se navzájem, prosazování zájmů prospěšných většině, osobní odpovědnosti za svá rozhodnutí i přijetí kompromisů, jsou-li v zájmu vyššího cíle. A proto se i při takových návštěvách snažím, aby si z návštěvy neodnesli jenom encyklopedické shrnutí o jeho historii a současnosti, ale interaktivní formou se seznámili se systémem fungování státu a mohli se například diskusí nad konkrétními aktuálními tématy vyzkoušet nejenom svoji pohotovost, schopnost nahlédnout na téma z několika úhlů, zaujmout svůj názor, ale umět jej třeba i obhájit před plénem. Jsou nuceni se nad věcmi více zamýšlet, ptát se a hledat odpovědi. (více – viz můj středeční příspěvek)
🧾jednání senátorského klubu, které bylo věnováno přípravě na středeční zasedání pléna Senátu.
Středa
👨‍💼👩‍💼schůze Senátu, na níž bylo hlavním bodem jednorázové omezení mimořádné červnové valorizace důchodů. Nejprve bych rád uvedl základní fakta: od června 2023 díky inflaci (2,7 % v souhrnu za posledních 5 měsíců v roce 2022 a najednou za leden více jak dalších 5 % od poslední změny) by mělo v důchodech přijít mimořádné navýšení (původně plánováno ve výši 11 %). Protože v současné době platí tzv. progresivní valorizace, u nejnižších důchodů by tak došlo ke zvýšení o cca 5 %. Nový návrh počítá s tzv. degresivní valorizací, kdy u nejnižších důchodů dojde je zvýšení o 6 % procent a u nejvyšších o cca 3 procenta. Platí základní konstatování, že důchody se budou zvyšovat, a to i při snížené valorizaci, což však už delší dobu neplatí u průměrné mzdy, které se reálně snižují. Vztah výše důchodu k průměrné mzdě byl při nástupu vlády 38/40 %, nyní je to 50 %. Nerudová a Komise zasedala 4 roky a nic nepřinesla. Bezděkova komise navrhla strategii a Nečasova vláda schválila (viz II pilíř), což další vláda bez náhrady zrušila a nic 8 let neudělala. Díky změně valorizačního vzorce bude v tomto roce ušetřeno 55 miliard.
💁‍♂️A můj postoj je, že NEJEN V DŮCHODECH, ale I V OSTATNÍCH VÝDAJÍCH STÁTU SE MUSÍ ŠKRTAT (méně zaměstnanců státu, méně úřadu, solidární platy všech státních zaměstnanců a politiků, snížení provozních nákladů, jen strategické investice apod.) A BUDE SE MUSET ŘEŠIT I PŘÍJMOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU. Jsem připraven podporovat i nepopulární řešení, ale MÁ TO BÝT SYSTÉMOVĚ, KOMPLEXNÍ ZMĚNY V SOUVISLOSTECH, DŮVĚRYHODNÉ A VYSVĚTLENÉ, i když kolem toho třeba budou obdobné problémy, jako při schvalování v poslanecké sněmovně. A I TENTO POSTOJ JSEM ZOHLEDNIL PŘI SVÉM HLASOVÁNÍ.
▶️Návrh byl přesto schválen v těchto parametrech:
-zvýšení procentní výměry při mimořádném zvýšení důchodů v červnu 2023 se bude skládat z procentní částky a z pevné částky
- procentní částka bude 2,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje
- pevná částka 400 Kč bude jednotná a nebude záviset na výši důchodu
- zachovává se dosavadní způsob zvýšení příplatků k důchodům náležejícím osobám rehabilitovaným a účastníkům odboje
▶️odsouhlasen byl Lex Ukrajina V. Humanitární dávka bude od počátku jejího poskytování navázána na výši životního a existenčního minima (po dobu 150 dní od měsíce udělení dočasné ochrany ve výši životního minima). Po uplynutí této doby bude zkoumáno, zda má osoba objektivní překážky pro zapojení na trh práce případě, že tomu tak není, bude dávka od následujícího měsíce ve výši existenčního minima). Byty poskytované k samostatnému bydlení cizincům s dočasnou ochranou budou zařazeny v informačním systému evidence ubytování (zapíše vlastník bytu prostřednictvím identifikace určené MPSV). Součástí celkové dávky je též pomoc s úhradou nákladů na bydlení, a to ve formě započitatelných nákladů. Žádající osoba bude muset být buď v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo výdělečně činná. Je-li součet příjmů osoby (resp. rodiny) menší nežli součet humanitární dávky a započitatelných nákladů na bydlení, dostane dotyčný (nebo rodina) rozdíl; nárok na podporu nevznikne, pokud je výše finančních prostředků na účtech žadatele vyšší než stanovená výše podpory; zaměstnavatel bude povinen zasílat Úřadu práce na jeho žádost potvrzení o výši příjmu žadatele o dávku. Zaměstnavatel bude povinen do 8 dnů od nástupu cizince s dočasnou ochranou do zaměstnání oznámit tuto skutečnost do evidence zaměstnanců s dočasnou ochranou {ČSSZ}. Ubytování bude bezplatně poskytováno v objektech zařazených v informačním systému evidence ubytování max. po dobu 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany. Zajištění zázemí pro registrace osob žádajících o udělení dočasné ochrany přechází pod Ministerstvo vnitra. Kapacity ubytování zajišťují na území kraje hejtmani na základě rozhodnutí vlády.
Projednáno schváleno dále bylo:
▶️návrh usnesení Senátu k účasti ruských a běloruských sportovců na Letních olympijskými hrách 2024 v Paříži.
▶️zřízení České komory zeměměřičů jako samosprávné stavovské organizace autorizovaných zeměměřičských inženýrů a dílčí změny, uvádějící zákon do souladu s technickým vývojem, kdy institut geodetických základů bude rozšířen o státní síť permanentních stanic pro přesné určování polohy. Zeměměřický úřad bude zveřejňovat údaje databáze, ortofota ČR, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně. Ověřováním výsledků zeměměřických činností budou pověřeny orgány zeměměřičství a katastru, zavedena bude povinnost ověřovat autorizovanými zeměměřickými inženýry. Komora bude dohlížet na činnost zeměměřických inženýrů a do její působnosti bude náležet například udělování, odnímání a pozastavování autorizací, vedení rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů, organizování autorizační zkoušky, vedení disciplinárního řízení, zajišťování odborného vzdělávání či vydávání vnitřních předpisů
▶️zpřísnění směrnice o čištění městských odpadních vod, které rozšiřuje povinnost zřídit stokové soustavy městských odpadních vod na všechny aglomerace s populačním ekvivalentem 1000 PE a vyšším {PE = ekvivalent osoby. Nově se zavádí povinnost výrobců (včetně dovozců) přispívat na náklady na kvartérní čištění v případech, kdy jejich výrobky přispívají ke znečištění městských odpadních vod mikropolutanty (škodlivá rezidua z farmaceutického a kosmetického průmyslu). Zpřísňují se limity pro dusík a fosfor a stanovují se nové limity pro mikropolutanty, které dosud nebyly směrnicí pokryty. Zavádí se povinnost zřídit vnitrostátní systém monitorování městských odpadních vod (do r. 2024) a povinnost monitorovat znečištění způsobované městským srážkovým odtokem včetně výskytu mikroplastů. V případě výjimečných situací přírodního původu (např. extrémní povodně) se nově ukládá povinnost příslušným orgánům u všech případně postižených vodních útvarů, včetně členských států ležících po proudu vodního toku, vzájemně se varovat a spolupracovat s cílem minimalizovat škody a řešit následky
▶️harmonizace pravidel insolvenčních řízení, kdy se stanoví obecné předpoklady pro prohlášení právního jednání dlužníka za neplatné prostřednictvím odpůrčích žalob věřitelů proti právnímu jednání dlužníka před zahájením insolvenčního řízení, které poškodilo společný zájem věřitelů. Požaduje se neplatnost takových jednání a vypočítávají se jednotlivé právní důvody odporovatelnosti (zvýhodnění některého věřitele; neodpovídající protiplnění; podvodné jednání), přičemž členské státy mohou zavést či zachovat pravidla výhodnější pro věřitele, a důsledky vyhovění těmto žalobám
▶️hodnocení stavu přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU, za r. 2022, kdy ke dni 30. listopadu 2022 nebylo plně transponováno 17 směrnic, kterým uplynula lhůta pro provedena úplné transpozice, v rámci implementace platných nařízení existuje celkem 15 neprojednaných nařízení, z toho 5 návrhů je připravováno vládou a 10 návrhů je projednávané Poslaneckou sněmovnou.
Čtvrtek
🛤️jednání s ředitelem Drážní úřad a diskuze nad stávající úrovní spolupráce se Správa železnic , která je skoro bezproblémová, až na vyšetřování sebevražd na dráze neb všechny zasahující složky mají svoje pravidla. Šetření těchto událostí však výrazně ovlivňuje mimořádnosti na železnici, kdy se úsek tratě postižený těmito událostmi nemůže často dlouhou dobu používat. Přislíbil jsem, že o tom budu jednat s policejním prezidentem a ministrem vnitra, aby došlo k efektivnější kooperaci při vyšetřování.
📌od tohoto dne se ujal svého úřadu nový prezident Petr Pavel. Svůj slib složil v průběhu společné schůze obou komor Parlamentu ČR. Gratuluji Petru Pavlovi k inauguraci a přeji mu pevné zdraví a hodně sil k naplnění toho, co si veřejně v rámci dnešní slavnostní chvíle předsevzal a občanům této země slíbil. Chci věřit tomu, že nově zvolený prezident si je plně vědom toho, že k naplnění cílů, jejichž výsledkem má být tolerantní společenské klima, kultivována národní politika a důstojná reprezentace v rámci té mezinárodní, jsou volební vítězství a inaugurace pouze startovní čárou pro dlouhý běh, kdy to na trati někdy zatraceně silně fouká a přihlížející diváci nemají vždy shodná očekávání, a ne všichni přišli na start fandit. Hodně štěstí nám všem!
Pátek
🗄️na KÚ mne čekalo mnoho administrativy a operativních schůzek (např. s náměstkyní Berdychovou, kolegy z CIRI nebo vedoucím odboru dopravy)
🛣️jednání s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. o více jak 50 stavbách, které nás čekají na krajských silnicích stavbách v tomto roce, potřebě stabilizovat pracovníky, kteří je zajišťují, a o řešení nákladů na činnost akciové společnosti.
🎉12. galavečer krajského fotbalu Královéhradeckého kraje, který se tentokrát odehrál v kulturním a společenském centru UFFO Trutnov. Ve fotbalovém prostředí se vždy cítím být, zejména díky svým dřívějším hráčským i rozhodcovským aktivitám, mezi svými. Dnes, jako otec dvou synů, fotbal vnímám také jako jednu z pohybových aktivit, které jsou důležité nejenom pro fyzickou zdatnost, ale i činorodý způsob trávení volného času dětí a mládeže. V neposlední řadě pak také jako hejtman kraje, který se na podpoře rozvoje sportu (a samozřejmě nejenom fotbalového) podílí. Ale jsme-li u večera zasvěceného právě fotbalu, pak jenom připomenu, že kraj je významným podporovatelem činnosti trenérů mládeže, fotbalové akademie či hradeckého fotbalu. Mé poděkování v rámci večera patřilo všem, kteří se fotbalu každodenně věnují dlouhé roky, nezřídka na úkor osobního života a díky nimž je náš kraj ve fotbale dlouhé roky významným.
Sobota, neděle
⚽u fotbalu jsem zůstal i v sobotu, kdy jsme se s Toníkem byli podívat na skvělé a emocemi nabité utkání Slavie – Plzeň a už teď se těším na utkání mezi Spartou a Slavií. V neděli mne krom aktivit s rodinou čekala ještě obvyklá příprava na další týden, do nějž přeji Vám všem šťastné vykročení a jeho úspěšný průběh.🙂