CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 14.6.

14. 06. 2020

Pondělí
 👨‍💼👩‍💼Rada kraje s více než 80 body programu, ze kterých kromě těch ekonomických a investičních věcí považuji za důležité např. také:
▶️projednání návrhu ucelené politiky samosprávy KHK o vodě, - klíčový dokument adaptace na klimatické změny, který analyzuje současný stav povrchových i podzemních vod, respektuje prognózu vývoje podnebí, a určuje konkrétní kroky k zajištění udržitelného nakládání s vodou💧. Byl doporučen ke schválení v rámci nejbližšího jednání Zastupitelstva KHK.
▶️schváleno (a postoupeno ke schválení Zastupitelstvu KHK) navýšení částky na realizaci pěti sociálních zařízení z původních téměř 510 mil Kč korun na 867 mil Kč z důvodu aktuálního vývoje průběhu realizace staveb.
▶️schválení přípravy projektového záměru revitalizace a využití objektů v areálu Korunní hradby v Josefově. Projekt „Řemeslná huť Josefov - centrum tradičních řemesel“ vyřeší nutnou modernizaci dílen Střední řemeslné školy v Jaroměři a zároveň tak vznikne centrum pro dokumentaci a zachování tradičních řemeslných technik⚒️, expozice, výstavní a edukační prostory, a dílny pro veřejnost i začínající řemeslníky.
…zaznamenal jsem👀 https://zpravy.aktualne.cz/…/r~421bcfd6a96b11ea9d470cc47a…/…
Hledám podstatné rozdíly mezi současnou legislativou stavu nouze a avizovanou novelou, a zatím jsem našel pouze možnost stávkovat. Bez nezbytného vyhodnocení uplynulého období a ušité horkou jehlou, to moc důvěryhodně nepůsobí. Doufám, že finální návrh k projednání přijde i se skutečně opodstatněnými body, které nelze stávajícím zákonem řešit.
🕯️naposledy jsem se rozloučil Jiřím Obršálem, člověkem, který byl pro mne inspirací, jak žít svůj život s pokorou a přitom naplno, mít nadhled, vidět sklenici vždy více poloplnou než poloprázdnou, a za každou překážkou hledat novou cestu. Čest jeho památce.

Úterý
 👀zaznamenal jsem informaci o jednání ŘSD s dodavateli výstavby dvou úseků D11 z HK do Jaroměře, jehož cílem mělo být sjednocení termínu otevření a urychlení výstavby obou úseků nejpozději do konce příštího roku 2021. Pro mne pozitivní informace - moc bych si urychlení provozu na 25 km nové dálnice přál, jen připomínám, MUSÍ SE ŘEŠIT JAROMĚŘ
👨‍💼na Ústavně právním výboru Senátu PČR jsme diskutovali především o:
▶️školském zákonu, - zejména o povinné zkoušce z matematiky. Přeložený návrh zákona maturitní zkoušku z matematiky zcela neruší, ale umožňuje studentům vybrat si jako maturitní předmět matematiku nebo cizí jazyk. Osobně se přikláním k odborným názorům upřednostňujícím a odůvodňujícím potřebnost povinné maturity z matematiky. Bohužel z celkového počtu studentů, kteří si letos vybrali zkoušku z matematiky, cca 25 % mělo známku 5. Jsem přesvědčen, že matematika není jen o „číslech a poučkách“, ale o souvislostech a logice, kterou využíváme nejen v matematických oborech, ale je jí třeba i při jakémkoliv studiu, a vlastně i mnohdy v oblastech běžného života. A proto si myslím že na pořadu dne by měla být primárně diskuse o změnách a nové koncepci vzdělávání, zaměřené na rozsah, cíle a požadovanou úroveň středoškolského vzdělávání, která by zkvalitnila výuku a respektovala by také rozdílnost zaměření jednotlivých škol nebo studijních programů. Aktuální systém nemá za cíl diferencovat a nepracuje s jednotlivci. Podobná prohlášení se opakují již řadu let, ale chybí kontinuita a ochota jednotlivých ministrů být odpovědni za systém. České školství potřebuje kompletní reformu, ne kosmetické úpravy v podobě maturity z matematiky, občanské výchovy nebo tělocviku. Žáci a studenti by měli v průběhu celé školní docházky získávat znalosti, které jsou buď předpokladem pro další vzdělávání, všeobecný rozhled nebo konkrétní užití v praxi. Připravit celkový plán moderní reformy školství, která musí obsahovat učivo relevantní pro 21. století, bude reflektovat možnosti moderních technologií, proces výuky bude počítat s milníky, a ne zkouškami pro zkoušku, je mimo jiné také jedním z cílů aktuálního programu ODS.
▶️návrh zákona o kompenzačním bonusu, resp. o návrhu jakým způsobem co nejrychleji kompenzovat obcím a krajům vzniklý propad v rozpočtech díky sníženému příjmu ze sdílených daní v důsledku způsobu vyplácení kompenzačního bonusu OSVČ (podrobněji, - viz můj středeční příspěvek)
▶️návrh zákona o kompenzaci zdravotníkům, který řeší tzv. podprodukci i případnou nadprodukci, ale vždy by mělo platit to, co je pro zdravotní zařízení výhodnější. Případným souhlasem fakticky zmocníme Ministerstvo zdravotnictví k vydání kompenzační vyhlášky, která by měla být předložena do 22.6 tohoto roku.

Středa
👨‍💻schůze Senátu PČR a na programu jednání o:
▶️zákonu o volbách do EP, kterým se zavádí nový přestupek za dvojí volbu při volbách do Evropského parlamentu. Přestupek a sankce jsou jasné, měl jsem však dotaz, jak se podobný přestupek bude zjišťovat, neboť neexistují mechanismy mezi jednotlivými členskými státy, které by tomu zabránily. Tím pádem projednávání takového přestupku bude vždy jen na základě nějakého oznámení na konkrétní osobu, s čímž nemohu souhlasit, a návrh jsem proto nepodpořil.
▶️při projednávání zákona o prominutí placení pojistného bylo snahou rozšířit kompenzace firmám postiženým koronavirovou krizí. Kompenzační zákony nejsou podle nás napsány dobře legislativně a neposkytují dostatečnou podporu podnikatelům. Proto navrhujeme prominutí sociálního pojištění firmám až do počtu 150 zaměstnanců. Nesouhlasíme také s podmínkou maximálního poklesu mzdového úhrnu o 10 % a navrhujeme hranici 20 %, to pomůže především malým firmám, kde tvoří velkou složku mzdy pohyblivá část. V rámci zdravotnického zákona pak navrhujeme, aby byla hranice pro malé lékárny stanovena na 25 zaměstnanců, nikoliv na 15, jak přišlo ze Sněmovny. Tímto chceme pomoci zejména malým lékárnám v menších městech. Jsem rád za schválení pozměňovacího návrhu.
▶️zákoník práce – oceňuji jeho novelu, a především důraz na sdílená pracovní místa, která mohou využívat například maminky na mateřské dovolené, ale dodávám, že vždy, když zjednodušujeme zaměstnávání maminek, nesmí dojít k diskriminaci matek, které se rozhodly pečovat o děti doma. Podporuji také spravedlivější výpočet dovolené, který zajistí, že nebude docházet k diskriminaci některých povolání. O tom, že je novela dobře napsána, hovoří i to, že je na ní shoda tripartity, což nebývá úplně obvyklé. Z mého pohledu má však mnoho sporných bodů má zdravotnický kompenzační zákon, který je nespravedlivý a je formulován špatně. Jsem přesvědčen, že není nutné tuto novelu přijímat v legislativní nouzi, protože platby zdravotníkům je možné kompenzovat i jinými způsoby. Větším problémem je pak kompenzační vyhláška, která se zákonem souvisí. Vyhláška například úplně zapomíná na zobrazovací obory, které jí kompenzovány nijak nejsou. Přes uvedené výhrady byl ale zákon nakonec schválen.
▶️🌳💧po několika hodinách diskuse byl rovněž schválen blok bodů vztahujících se k životnímu prostředí. Nicméně čeká nás zásadní debata o plánu obnovy a tzv. „green deal“ (viz můj čtvrteční komentář v předešlém týdenním přehledu), přičemž prozatím podporuji plány vlády na jednání v EU.
▶️schválená byla i zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2019
▶️podpořil jsem také další vyjednávání o přistoupení zemí Balkánu do EU a posilování Východního partnerství

Čtvrtek
 👨‍💻pokračování schůze Senátu PČR:
▶️senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod. Senátoři schválili návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, jehož jsem byl jedním z předkladatelů. Tento návrh umožňuje bránit svůj život nebo život jiného člověka i se zbraní za podmínek stanovených zákonem a jeho cílem je zavést do Listiny základních práv a svobod právo bránit svůj život i se zbraní. Právo na život patří mezi nejzákladnější, proto návrh považuje za možné, ale i správné povýšit toto právo ze zákonné úrovně na úroveň ústavní. Zároveň jsem přesvědčený, že vložením jedné věty do čl. 6 odst. 4 dochází k transparentnějšímu zmínění tohoto práva. Neoslabuje roli státu při zajišťování veřejného pořádku – tu plně respektuje. Návrh nemění ani žádné normy související s držením zbraní nebo manipulaci s nimi či okolnosti vylučující protiprávnost. Naopak cílem návrhu je zachovat stávající stav. Toto právo chceme zavést do ústavního pořádku ČR i z důvodu zajištění ochrany České republiky před nutností v budoucnu (bez možné diskuse či výhrad) přijímat předpisy, které by mohly měnit národní legislativu, či dokonce znemožnily realizaci práva pro držení zbraní.
▶️schváleny byly vládní návrhy o využívání nosných raket Sojuz apod., úmluva o pravidlech pro zabránění srážkám na moři, úmluva o vyměřování lodí a pokyny pro členské státy týkajících se přímých investic a volného pohybu kapitálu
▶️schválen byl návrh zákona, kterým se mění daňové zákony (snížení silniční daně u vozidel nad 3,5 tuny zhruba o 25%, zkrácení lhůty pro vrácení spotřební daně z tzv. zelené nafty, snížení sazby na 10 % u ubytovacích služeb, kulturních akcí a sportovních akcí atd)
▶️byl schválen pozměňovací návrh s kompenzačním bonusem pro obce 1200 Kč na hlavu k zákonu o kompenzačním bonusu pro OSVČ
▶️schválena byla i změna daňového řádu - resp. novela s úpravami po vrácení Senátem PČR (prodlužuje se lhůta na podání daňového přiznání, zachování 30 dnů navrácení daňových odpočtů, individuální prominutí pokuty za opožděné zaplacení daně atd.)

Pátek
👨‍💼Dozorčí rada spol. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. - informace k současnému hospodaření a hledání úspor ve výši 28 mil Kč z celkového objemu 534 mil💰, které jsme měli na tento rok pro letní a zimní údržbu. S ředitelem společnosti jsme ještě diskutovali o investicích a jednotlivých akcích pro tento rok zejména s ohledem na avizovanou možnost získání cca 238 mil Kč ze SFDI.🤷‍♂️ Mohlo by mě to těšit aneb už několik měsíců o to usiluji, ale moc se mi nelíbí, že už to bylo jednou přislíbeno před krizovou situací, a teď se to bude vydávat za novou pomoc krajům, kompenzující výpadky příjmů ze sdílených daní (viz opakovaná debata a jednání v Senátu tento týden).
👨‍💼řada dílčích jednání k dopravě na KÚ
🚏a jenom připomínám, že od 14. 6. budou platné změny v autobusových a vlakových jízdních řádech – viz můj páteční příspěvek. 💁‍♂‍Všechny změny a možnost vyhledání nejvýhodnějších spojení je možné nalézt ve vyhledávačích například www.idos.cz. Případné připomínky a náměty k jízdním řádům lze směřovat na e-mail doprava@kr-kralovehradecky.cz. 🌞

Sobota, neděle
…opět cesta do Prahy, ale tentokrát hlavně v roli doprovodu syna Martina, abych jej podpořil při dalším významném životním kroku, a to přijímacích zkouškách🎓 na fakultu psychologie UK. Poctivě se připravoval, tak mu držím moc palce, aby to vyšlo. V neděli jsem kromě odpočinku a přípravě na další pracovní týden, přijal pozvání od přátel se SDH Chábory na tradiční běžecké závody. 200 závodníků, úžasná atmosféra, krásné ceny a obrovská chuť vracet naše životy do normálu. Ani já jsem neodešel bez medaile🏅 – je od místních hasičů👨‍🚒. Moc si toho vážím a děkuji.🙂 Do nového týdne přeji Vám všem hodně sil a pozitivní energie.😎