CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 15.12.

15. 12. 2019

Pondělí
👨💼na mimořádné Radě Královéhradeckého kraje jsem seznámil kolegy se stavem příprav na nových smluv na zajištění vlakové dopravy v našem kraji na dalších 10 let. V současnosti zajišťují železniční dopravu v KHK České dráhy a v menší míře GW Train Regio. Pro rok 2019 se jedná o 5,6 milionu vlakokilometrů. Kraj letos na zajištění železniční dopravy přispívá částkou 💰389 milionů korun, na další část ztráty přispívá v souladu s uzavřeným memorandem stát částkou 277 milionů korun. Nyní oslovujeme dopravce s otázkou, zda budou mít o zakázku zájem a pokud ano, tak o jaké provozní soubory. Jasno chceme mít v polovině příštího roku a nové smlouvy by měly začít platit na konci roku 2021, kdy vyprší smlouvy stávajícím dopravcům. Odesíláme (také bude zveřejněna elektronicky na profilu kraje, ve Věstníku veřejných zakázek i Úředním věstníku EU a na Úřední desce kraje) výzvu k tomuto záměru dopravcům, kteří mají oprávnění provozovat drážní dopravu. Těm, kteří projeví zájem, zašleme podklady, na jejichž základě předloží indikativní nabídky (ne však ještě závazné cenové nabídky) a koncepci poskytovaných služeb, v níž popíšou zejména nabízená vozidla🚂, odhadované počty personálu a další nabízené služby nad rámec minimálního požadovaného standardu. O nabídkách budeme s dopravci potom dále jednat.
…jednání Zastupitelstva KHK , přičemž nejdůležitějšími body byly: schválení rozpočtu pro rok 2020 a pro mne také odsouhlasených 5 miliard korun💰, z nichž budou rámcově pokryty potřeby v souvislosti se zajištěním veřejné dopravy🚌🚆 a údržby silnic. Přesto, s ohledem na reálnou výši potřebných investic do krajské železniční a silniční infrastruktury, 🛤🛣budeme nuceni další finanční prostředky ještě hledat.🤷

Úterý
…ranní káva se starostou Rohenice a dalšími třemi zastupiteli, u níž jsme si povídali o potřebě opravit silnici Rohenice - Slavětín nad Metují. 🛣 Již v tomto roce jsme zmíněnou silnici opravili více jak 4,5 t materiálu, ale slíbil jsem, že v brzké době provedeme diagnostiku silnice, abychom mohli rozhodnout, jakým způsobem bude moci zajistit její komplexní rekonstrukci🚧.
🕯patrně všichni jsme registrovali tragickou událost v ostravské nemocnici - sdílím zármutek rodin a blízkých všech obětí této tragedie a slovy patrně nelze vyjádřit jakoukoli útěchu, které je jim v takové situaci třeba. Dovoluji si však ještě poznamenat, že příjezd prvosledových hlídek do 3 min. potvrdil akceschopnost policie. Nyní, ale počkejme bez emotivních a populistických soudů na objasnění okolností, a potom řešme další opatření k ochraně - tzv. měkkých cílů, před aktivním střelcem a zbraňovou legislativu i souvislosti s nelegálními zbraněmi. A v neposlední řadě, jak jsem již odpovídal v řadě komentářů v médiích nebo zde na soc. sítích, neslučujme různé věci. Naše zbraňová legislativa je výborná a v zásadních bodech není důvod ji měnit. Ale také apeluji na to, abychom opakovaně diskutovali zejména o dalších řešeních a opatřeních vztahujících se k problémům v souvislosti s nelegálními zbraněmi, avšak nelze tak činit a přijímat systémová opatření v situaci, ve které převládají emoce.
🎤setkání s novináři o realizovaných stavbách a vynaložených finančních prostředcích v rámci silničního hospodářství Královéhradeckého kraje 👉: do obnovy krajské silniční sítě – tedy silnic II. a III. třídy a mostů – dáváme už čtvrtý rok přes miliardu korun, což je dvojnásobně více oproti předchozímu období. Letos jsme prostavěli více jak 1,25 miliardy korun💰 - opravili 138 kilometrů silnic🛣 a 14 mostů🌉. Velmi důležité však je, abychom i v příštích letech byli schopni pokračovat v trendu investování objemu alespoň 1 miliardy💰 korun do krajské infrastruktury, bez čehož není reálné havarijní stav zejména krajských silnic plošně změnit.🤷
… starosta Albrechtic nad Orlicí se mnou jednal o situaci v přípravě dlouho plánované rekonstrukce silnice směrem na Týnistě nad Orlicí - 🤷kdybychom dlouho marně neřešili zbývající poslední pozemek s jedním majitelem, který kvůli stavbě musíme koupit, mohli bychom začít stavět, obrazně řečeno, zítra.🚧 Bohužel jsme tak trochu rukojmím složitých vztahů jednání mezi majitelem a obcí. Nicméně - dohodli jsme se na dvou možnostech řešení - dohoda obce s majitelem nebo změna územního plánu s ohledem na případné další řešení včetně možnosti vyvlastnění.
 👨💼odpoledne v Senátu PČR na setkání předsedů senátních klubů, jednání Organizačního výboru a klub ODS vše k přípravě na středeční 14.schůzi.

Středa
… 14. schůze Senátu PČR, v jejímž rámci např.:
schválili jsme zákon o hospodaření energii – resp.úpravy regulující oblast energetické náročnosti v budovách s plochou větší než 500 m2 nebo u budov určených k veřejnému užívání
v souvislosti se závěry jednání vlády na Evropské radě jsem podpořil návrh o zodpovědném přístupu vlády v oblasti boje proti klimatickým změnám při projednávání těchto témat v ER
přestože byl schválen zákon o realitním zprostředkování, kterým se upřesňují podmínky pro realitní zprostředkovatele (nově živnost vázaná viz kvalifikační podmínky, povinnost sjednat si pojištění, povinnost uzavření písemných smluv, informační povinnost realitních zprostředkovatelů o zásadách a povinnostech), osobně mám pocit, že je to opět především zákon regulační a možná i dostatečně neodůvodněný. Nicméně Senát jej schvalovacím procesem nechal projít bez pozměňovacích návrhů.
s pozměňovacím návrhem byl schválen zákon o podpoře regionálního rozvoje (mám pochybnosti, že zdánlivě nevinná změna slova předseda/člen vlády není o flexibilitě, ale o vylepšení současné pozice premiéra ve střetu zájmů v případě čerpání dotací EU)
schválen byl rovněž zákon o podmínkách s obchodováním s povolenkami na emise (kompenzační opatření, úprava dražeb povolenek apod.)
schválena byla i změna zákoníku práce, která sjednocuje právní režim odpovědnosti za škodu vzniklou žákům nejen základních, ale i mateřských škol
schválen byl také zákon o právu na digitální služby (deset práv na digitální služby - snaha rozhýbat elektronizaci veřejné služby)
schválena změna zákona o zaměstnanosti, která zvyšuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ze stávajících 12.000 na 12.800 Kč.
🎉ale neradostnější zprávou dne pro mě bylo došlé rozhodnutí ÚOHS k námi podanému rozkladu v tendru na dodavatele veřejné autobusové dopravy. Rozhodnuto bylo v náš prospěch. Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, uzavřeme smlouvy s vybranými 5 dopravci🚌 pro 8 oblastí, kteří budou od roku 2021 v nových smluvních podmínkách provozovat veřejnou autobusovou dopravu v Královéhradeckém kraji.

Čtvrtek
…ráno jsem seznámil novináře 🎤s podrobnostmi průběhu tendru na autobusovou dopravu, který díky aktuálnímu rozhodnutí ÚOHS dospěje ke zdárnému konci. Předně jsem však chtěl moc poděkovat svým kolegům z Odboru dopravy KHK, kteří se podíleli na přípravě tendru, jeho průběhu i právním zástupcům za skvěle odvedenou práci při přípravě rozkladu.👏Bylo to pro nás všechny velmi náročné. Kraj čelil 26 návrhům, námitkám a podnětům, z toho bylo devětkrát zahájeno správní řízení a řešilo se deset rozkladů. Zakázku o tak vysokém finančním objemu💰 (necelých 8 miliard korun) Královéhradecký kraj doposud nikdy nevyhlašoval. Veřejná autobusová doprava v celém kraji je nyní do roku 2030 zajištěna🚌.
…odpoledne jsem se zúčastnil jednání Bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny PČR. 👮Ze svého odborného zájmu jsem vyslechl zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti za rok 2018, která mimo jiné hovořila o poklesu trestné činnosti, nárůstu objasněnosti trestných činů na 48%, stabilizaci situace v průmysl. zóně Kvasiny, nárůstu kyberkriminality a s tím souvisejícím přesunu značné části trestné činnosti na internet, diváckém násilí... 💁 A zajímavé údaje obsahovala také zpráva o migraci a integraci cizinců za rok 2018. Potvrdila mimo jiné vzrůstající legální migraci za poslední tři roky o cca 140 tisíc cizinců (zejména s ohledem na pracovní trh), 600 tisíc legálních cizinců na území České republiky prozatím bez zásadních aktivit na migračních trasách, informaci o mezinárodní ochraně - počet žádostí vzrostl cca o 15 % tj. 1779 osob za jedenáct měsíců. 🤷Slib ministra vnitra a policejního prezidenta z dnešního Bezpečnostního výboru o NKÚ, který bude údajně zastřešovat celorepublikové útvary SKPV (výkonné NCOZ, NCP a servisní ÚZČ, ÚSČ) de facto jen naplňuje již v minulosti diskutované záměry. Nově zvažuje začlenit pod NKÚ i centrální analytiku. 🤔Rád bych věřil tomu, že Národní kriminální úřad nebude jen novou fasádou stávajícího Úřadu kriminální policie na Policejním prezídiu, přestože nic konkrétního, co by upřesňovalo budoucí strategii tohoto "nového" úřadu, jsem doposud neslyšel.

Pátek
👨🏫rozdával jsem známky svým studentům prvního ročníku SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem a v návaznosti na výsledky jsem s nimi raději zopakoval některá probraná témata. Hlavně jsme se ale věnovali tomu, které souvisí s úterní událostí v Ostravě.😔 Hodně jsme diskutovali a rozebírali zejména jejich vnímání této události i v kontextu nedávno společně shlédnutého videa s tématem „Šíleného střelce“. 💁Myslím, že se nejenom velmi vážně a osobně zamýšleli nad konkrétní situací a jejími dopady, ale i nad tím, jak je důležité vědět, jak se v takové situaci co nejlépe zachovat.
 👨‍💼představenstvo ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje v duchu ukončení roku 2019. Trochu jsme hodnotili uplynulý rok. Přizváni byli i zástupci odborových organizací, se kterými byla uzavřena nová smlouva na další období. 📃 Velké poděkování 🤝patřilo všem zaměstnancům i managementu firmy a stihli jsme také trochu nepracovního zamyšlení v tomto bilančním čase.

Sobota, neděle
…předvánoční čas s rodinou a se vším, co k tomu patří.😉 Ale tentokrát jsme si jej však neděli odjeli trochu zpestřit do rozzářené Vídně.🎄 Přeji i Vám krásný zbytek Stříbrné adventní neděle a celý nadcházející týden naplněný jenom tím, co je na tomto čase krásného a nikoliv uspěchaného.🙂