CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 15.5

15. 05. 2022

Pondělí
…porada vedení kraje, na níž jsme schválili další harmonogram postupu pro záměr vzniku Krajského inovačního centra a vyhodnotili jsme současný stav pokrytí sociálních služeb v celém regionu.
👩‍💼👨‍💼zasedání Rady KHK se 63 body programu – například i vypsání výběrového řízení na nového ředitele či ředitelku protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové. Současný ředitel na konci roku odchází do penze a pro další chod zařízení je tedy nezbytné najít jeho nástupce.
🔥Kraj také vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z dotačního programu na výměnu neekologických zdrojů vytápění (podpora zejména pro nízkopříjmové domácnosti), jehož cílem je snížení emisí z lokálního vytápění eliminací starých kotlů s ručním přikládáním. První registrace žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci proběhne 15. 6. od 10 do 14 hodin. Mezi žadatele je kraj připraven rozdělit více než 130 milionů korun.
📌zúčastnil jsem se krajského Dne Evropy, který nám od roku 1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě, vždy 9, května, připomíná počátek evropského společenství. Na Pivovarském náměstí, které zaplnily stánky významných institucí (Dům zahraniční spolupráce-DZS, město Hradec Králové, DofE Česká republika, Univerzita Hradec Králové, Eurocentrum Hradec Králové nebo EURE), jsme jej oslavili celodenním programem pro studenty a širokou veřejnost zaměřeným na poznávání evropských hodnot. 🤝
Úterý
💁‍♂️na setkání se starosty Jičínska jsem projednal výhrady k připravované úpravě stavebního zákona, jež plánuje zrušit 23 ze 48 stavebních úřadů v našem kraji a Jičínska by se připravovaná novela měla dotknout nejvíce. Nesouhlasí se zaslaným návrhem například v tom, že zcela bez povšimnutí ponechává otázku dopadu snížení počtu stávajících stavebních úřadů ve vztahu k těm úřadům, které za ty zrušené budou muset převzít přenesený výkon státní správy. Navíc ministerstvo pro místní rozvoj, které návrh rozeslalo na kraje k připomínkovému řízení v důvodové zprávě k návrhu uvádí, že nepředpokládá navýšení stávajícího příspěvku na přenesený výkon státní správy na úseku stavebního zákona. Z toho vyplývá, že případné navýšení stavu zaměstnanců půjde zcela z rozpočtu obecních samospráv. To samé platí i pro případné rozšíření agendy krajských úřadů.
🤷‍♂️Budeme požadovat úpravy návrhu v tom smyslu, že kromě obcí s rozšířenou působností mohou být obecními stavebními úřady i další obce za předpokladu, že splní zákonem stanovené požadavky, které budou ve stavebním zákoně jednoznačně stanoveny. Pokud se obec rozhodne splnit tato kritéria a zajistí jejich naplnění, pak podle našeho názoru musí mít právo na to, aby u ní mohl fungovat obecní stavební úřad.
Součástí zákona pak musí být i ustanovení řešící situaci, kdy obec zákonem stanovená kritéria obecní stavební úřad splňovat přestane nebo se obec rozhodne, že již nechce získané kompetence dále využívat. V takovém případě přejdou pravomoci a obsluha území ze zákona na příslušnou obec s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se obecný stavební úřad nachází.
💁‍♂️Mezi krajem navrhovanými podmínkami pro umožnění fungování obecního stavebního úřadu je:
a) minimální početní stav pracovníků obecního stavebního úřadu
b) konkrétní požadavky na prostorové vybavení úřadu – kanceláře, archiv, dopravní prostředky
c) konkrétní požadavky na technické vybavení úřadu z pohledu software a hardware (datové prohlížeče, velkoprostorové obrazovky atd.)
d) minimální požadavky na technickou infrastrukturu umožňující datové napojení pracoviště včetně jejího zabezpečení na úložiště a portály veřejné správy budované centrálně v rámci nového stavebního zákona MMR a kraji (DTM), dále kapacitu a rychlost datového připojení, typ připojení (satelitní, optický kabel), požadavky na velikost datových uložišť atd.
🙅‍♂️Vedle výše zmíněného kraj nesouhlasí ani s navrženým nastavením soustavy stavebních úřadu bez znalosti území, kdy je v podmínkách Královéhradeckého kraje velmi zřetelný nepoměr v území při z hlediska regionálního rozmístění – někde je celé území obce s rozšířenou působností pokryto stavebním úřadem, někde je v rámci jedné obce s rozšířenou působností určeno více pověřených stavebních úřadů, a to bez jakýchkoli konkrétních kritérií či analýz. Takto nastavený systém kraj považuje za velmi nepřehledný a nejasný.
🤷‍♂️A jak jsem již uvedl v minulém týdnu, kdy k nám na úřad návrh z MMR doputoval, také rozporuji rušení stavebních úřadů z důvodu, budoucí digitalizace, a s tím souvisejícího předpokladu zlepšení fungování této stavební agendy. Opakuji - až bude fungovat digitalizace, teprve tehdy lze něco rušit.
👍potěšil mne telefonát z ministerstva financí, kterým jsem byl vedoucí kontrolního týmu informován, že v hospodaření kraje nenašli jedinou závadu. Poděkování za takový výsledek patří i všem kolegům na úřadě.👏
🖥️videokonference Asociace krajů Č R s ministerstvem vnitra k vývoji uprchlické krize, ze které považuji za nejdůležitější informaci o tom, že začne fungovat systém HUMPO, jenž bude obsahovat údaje o cizincích v Cizineckém informačním systému, a o to lepší bude koordinace s uprchlíky v jednotlivých regionech. Osobně také vítám, že se nově bez razítka o překročení ukrajinských hranic nebudou dávat víza strpění.
🅿️kvůli řešení dopravní situace na Šerlichu jsem svolal setkání s představiteli obce Deštné v Orlických horách a se zástupcem vlastníka lesů Jana Kolowrata. Kraj připravuje rekonstrukci silnice Deštné – Šerlich a vítám snahu obce postavit parkoviště. Zajímavá nabídka padla i od vlastníka lesů, který je ochoten vybudovat odstavné plochy na svém pozemku. Tohle vše dohromady by mohlo přinést dílčí řešení s nedostatkem parkovacích kapacit a dohodli jsme i na další koordinaci.
🤝zúčastnil jsem se zasedání hospodářského výboru KHK v Broumově a kromě zajímavé diskuze, kdy jsme díky zástupcům města a Agentury pro rozvoj Broumovska mohli zaznamenat konkrétní strategie, jak podpořit tento region, jsem informoval účastníky o systémové podpoře a pomoci kraje v oblastech zdravotnictví, dopravy, školství a v sociální problematice. Věnoval jsem se i společnému projektu „Broumov Evropské město kultury 2028“ a aktivitám v oblasti inovací a výzkumu.
Středa
📨hned ráno ještě jednou Broumov, respektive na cestě do senátu mne díky právě otevřeným nabídkám zastihla informace, že díky 178 mil z kraje, 50 mil dotace státu a 10 mil z města můžeme zrekonstruovat zdejší domov pro seniory.👍
👩‍💼👨‍💼schůze Senátu PČR s těmito body programu: ▶️návrh zákona o platebním styku (zlepšení situace na straně spotřebitele například dohledem ČNB nad poskytováním služby dynamické změny)
▶️úmluva o vzájemné pomoci při šetření celních deliktů
▶️zákon o spotřebních daních (Snaha vlády pomoci prostřednictvím odpuštění DPH z PHM na 4 měsíce a plánované kontroly výše cen marží. Osobně si ale myslím, že kvůli konkurenceschopnosti dopravců se u motorové nafty má jednat o trvalejší opatření)
▶️zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislost s konfliktem na Ukrajině (možnost odečtu hodnoty poskytnutého daru z daní)
▶️změny v trestním zákoníku (bezhotovostní kriminalita, informační systém rejstříku trestů v EU)
▶️celounijní pravidla pro potírání násilí na ženách a domácího násilí v návrhu směrnice Evropského parlamentu (Vlastně tímto začíná debata, co a jak v jednotlivých oblastech uplatňovat v našich podmínkách v návaznosti na Istanbulskou smlouvu. Díky své profesní zkušenosti jsem přesvědčen, že systém opatření proti domácímu násilí máme v naší zemi nastavený velmi dobře)
▶️ratifikace Dohody ČR s Arménskou republikou a Smlouvou se Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob a výkonu trestů
▶️balíček k náležité péči podniků a důstojné práci
▶️změny v zákoně o nakládání s genetickými produkty
▶️sdělení komise EP k akčnímu plánu při sociální ekonomiku
▶️balíček k aktu o čipech (podpora výrobců polovodičových čipů v Evropě)
▶️nařízení EP pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (zjednodušení využití dat soukromých společnosti veřejným sektorem)
▶️zpráva ÚOOÚ zákrok 2021
▶️Výroční zpráva USTR za rok 2021
▶️tajným hlasováním nebyl schválena nominace JUDr. Poledníka na ústavního soudce
▶️balíček k bezpečné konektivitě a řízení kosmického provozu
Čtvrtek
🗄️den plný operativy, setkání na KÚ a přípravy na další týden, přičemž k nejdůležitějším bodům patřilo jednání s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a starosty v souvislosti s probíhajícími rekonstrukcemi silnic Náchod-Lipí a vjezdu do Broumova. 📆Budeme tlačit dodavatele ke zkrácení termínů technologicky nejsložitějších dílčích staveb, rozšíříme možnosti kyvadlové dopravy, podpoříme dílčí alternativy provizorních cest k objíždění, jako například v Hejtmánkovicích apod.
Pátek
🥼s ředitelkou Domova důchodců U Biřičky, náměstky pro sociální oblast a školství jsme jednali o zapojení kraje do dvouletého projektu telemedicíny. Zastřešuje jej VZP se snahou zajistit prvotní lékařské vyšetření ve spolupráci s odborným personálem pečujícím o seniory tak, aby například při neakutních případech v době nepřítomnosti lékaře v domově nemusela na základní věci vždy vyjíždět ZZS.
📋jednání s Janem Školníkem na téma dalšího fungování Agentury pro rozvoj Broumovska
🔔s biskupem Královéhradecké diecéze Československé husitské církve jsme si povídali o připravovaném projektu výstavby zvonkohry https://zvonohrahradeckralove.cz/, jejímuž zahájení jsem poskytl záštitu.
✒️společným podpisem smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Českým olympijským výborem pomyslně také již odstartovali i přípravy XX. zimní olympiády dětí a mládeže. ❄️Uskuteční se v termínu 22. – 27. ledna 2023 v našem kraji, s očekávanou účastí 1700 členů výprav. Do programu bude zařazeno 10 sportů, a to včetně běžeckého lyžování pro hendikepované. 💰Odhadovaný rozpočet akce je 28,7 mil., z čehož na náš kraj připadne cca 15,6 mil., ČOV 2 mil., NSA/MŠMT 6 mil. a příspěvky krajských výprav 4,1 mil. korun. Největší význam her spatřuji v tom, že učí děti hodnotám fair play, podporují zájem mládeže o sport, rozvíjí odpovědnost, vzájemný respekt a přátelství. A v neposlední řadě už samotná účast každého sportovce, je jistým důkazem toho, že houževnatost a vůle přináší výsledky. (viz můj páteční příspěvek).
👨‍💼v závěru dne řada dalších organizačních jednání s ředitelem úřadu, krizovým řízením či tiskovým odborem v souvislosti s řešením adaptace uprchlíků v našem kraji apod.
Sobota, neděle
👨‍👦„chlapi sobě“, aneb s malým Toníkem jsme na víkend osiřeli. Ale poradili jsme si, myslím, celkem obstojně – trocha ponocování, pozdní snídaně, výlety na kolech a dnes budeme samozřejmě fandit našim hokejistům na mistrovství světa ve Finsku v utkání proti Švédům. Krásný nadcházející májový týden Vám všem!🙂