CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 16. 7.

16. 07. 2023

Pondělí
👟jednání o atletice v našem kraji, respektive o podpoře mládeže, o počtech oddílů a jejich výsledcích. Zabývali jsme se i problematikou dospělých kategorií a dohodli jsme se, že podpoříme krajskou reprezentaci v atletické extralize. Řeč byla rovněž o vzdělávání v souvislosti s pokračováním sportovců v kariéře např. v trenérské roli a též o problémech týkajících se sportovní infrastruktury. Dohodli jsme se, že při jejím budování budeme hledat záměry například v souvislosti s investicemi do středních škol a chceme zřídit sportovní gymnázia.
👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje k předjednání bodů pro následující zasedání rady a kolegy jsem seznámil s výsledky i našimi cíli při vyjednávání ohledně rozpočtového určení daní (RUD) a úsporného ekonomického balíčku.
🤝jednání s regionální pobočkou CzechInvest k navýšení nájmů. Shodli jsme se na potřebě spolupráce naší krajské organizace CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací s Czechinvestem v blízkosti krajského úřadu, a proto požadavku na navýšení nájmu vyjdeme vstříc.
👩‍💼👨‍💼zasedání Rady KHK s 95 body programu, mezi které patřilo i zhodnocení hospodaření Safari a ZOO Dvůr Králové , které za rok 2022 při návštěvnosti 670 tisíc skončilo s kladnými výsledky ve výši cca 15 mil Kč. Dále jsme odsouhlasili společný postupu ve sporu s ICZ ohledně nesplnění povinnosti zhotovitele ve veřejné zakázce na Nemocniční informační systém, projednali individuální a kotlíkové dotace a regionální podporu. Zabývali jsme se modernizací IT systému krajského úřadu a jeho agend a jako obvykle i řadou bodů z majetkové oblasti, například vyrovnáním při nezbytných výkupech pozemků pro dopravní stavby a investičními záležitostmi, jako jsou například nákupy do nemocnice Jičín apod.
🚫🔥⛺vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám přinášejícím velmi vysoké teploty a sucho, i informacím ze strany krajských hasičů o významném nárůstu požárů oproti předchozím letům ve stejném období jsem vydal ZÁKAZ ROZDĚLÁVAT OHEŇ V PŘÍRODĚ A TÁBOŘIT MIMO VYHRAZENÁ MÍSTA. Platí až do odvolání a jeho nedodržení je trestné. (více – viz můj pondělní příspěvek).

Úterý
🌞dovolená

Středa
🏗nahromaděná administrativa a operativa jako například řešení změny původního záměru kraje rekonstruovat Škroupův dům v Osicích s tím, že ve spolupráci s muzeem pro něj najdeme kulturní a společenské využití, který jsme vzhledem k výši potřebné investice a v současnosti její nereálné efektivní odůvodnění museli přehodnotit. Nicméně stále existuje společná vůle a společenská odpovědnost kraje k záchraně objektu. Po opakované návštěvě obce jsem se s jejím vedením dohodl, že nejlepší bude objekt bezúplatně vrátit obci s tím, že z části bude sloužit jako obecní úřad a zároveň tam za krajské finanční podpory vznikne kulturní společenské centrum obce. Cílem mého středečního jednání s kolegy z majetkového odboru, bylo probrat další postup, aby nezůstalo jenom u slov.
🛤pracovní setkání s generálním ředitelem Správa železnic k investičním záměrům na železnici v našem kraji. Jednali jsme také o potřebě údržby a zajištění provozuschopnosti krajských tratí s využitím financí z evropské půjčky a z modernizačního fondu, a hlavně finančních prostředků přímo k tomuto účelu určených.

Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼schůze Senát Parlamentu ČR , v jejíž rámci jsme projednali např.:
🇺🇸🇨🇿🪖úpravu právního postavení ozbrojených sil USA a jejich závislých osob na území ČR, přičemž bych rád zdůraznil, že TATO SMLOUVA NENÍ O POZVÁNÍ SPOJENECKÝCH VOJSK NA NAŠE ÚZEMÍ! VŽDY O JAKÉKOLIV JEDNOTLIVÉ ÚČASTI SPOJENECKÝCH VOJSK NA NAŠEM ÚZEMÍ ROZHODUJE VLÁDA A PARLAMENT ČR!!! PŘEDMĚTNÁ SMLOUVA JE DOHODA O PODMÍNKÁCH JEJICH PŮSOBENÍ, POKUD O NĚM BUDE NĚKDY ROZHODNUTO. Úvodní ustanovení deklaruje odhodlání smluvních stran posílit obrannou a bezpečnostní spolupráci a též obranné kapacity a schopnosti, což může vést k pobytu příslušníků ozbrojených sil USA a je doprovázejících osob v ČR za současného zachování suverenity a stávajících mezinárodněprávních závazků smluvních stran. Smlouva dále specifikuje, pro které konkrétní účely a jakým způsobem by (v těchto daných případech) mohli příslušníci ozbrojených sil USA bezplatně využívat smlouvou definované objekty a místa v ČR. Stanovuje podmínky pro vstup, pobyt, logistickou podporu, pohyb letadel, plavidel a vozidel.
🔨zakotvení nové koncepce veřejných dražeb vycházející z Občanského zákoníku, upravující podmínky pro dražebníky, způsoby licitace, lhůty, elektronické dražby, kontrolní i sankční mechanismy. Nová koncepce upravuje rovněž podmínky pro tzv. nucené dražby, které iniciuje věřitel.
🇩🇪zajištění práv německého jazyka na území ČR, dle ustanovení části III Charty menšinových jazyků, kdy na základě podnětu německé menšiny schválila vláda doplnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, a tím i závazky ve vztahu k německému jazyku na našem území.
📚zrušení přes 10 tisíc vyhaslých právních předpisů, které v praxi již nemají právní účinky, ale nikdo je dosud nezrušil (m. j. musely by být součástí e-sbírky);
🛠povinnost výrobců u některého zboží jej opravit i po uplynutí zákonné odpovědnosti - tedy
pokud jsou po dobu trvání zákonné odpovědnosti za vady výrobku náklady na výměnu stejné nebo vyšší než náklady na opravu, prodávající zboží opraví (týká se to např. takových kategorií výrobků, jako jsou pračky, myčky, chladničky, vysavače, mobilní telefony, tablety atd. Opravny mají před opravou poskytovat spotřebitelům na žádost evropský informační formulář o opravě, zahrnující např. způsob výpočtu ceny, povahu vady a typ navrhované opravy; dostupnost dočasného náhradního zboží po dobu opravy. Výrobci jsou povinni informovat spotřebitele o své povinnosti provést opravu a o opravárenských službách Vláda má však vážné výhrady, téměř ke každé části směrnice; není přesvědčena, že předložený návrh přispěje k delší životnosti výrobků a snížení dopadů na životní prostředí, a proto ho jako celek nepodporuje. Bude prosazovat zastavení jeho projednávání, a pokud by byla v menšině, vypuštění, případně úpravu problematických ustanovení.
📃návrh směrnice o boji proti korupci, kdy mají členské státy přijmout vhodná preventivní opatření, jako jsou informační a osvětové kampaně a výzkumné a vzdělávací programy; mají pravidelně provádět posouzení s cílem určit odvětví, která jsou korupcí nejvíce ohrožena; podpořit účast občanské společnosti na protikorupčních činnostech; zřízení subjektů či organizačních jednotek specializovaných na předcházení a potlačování korupce, funkčně nezávislých na vládě. Rozšiřují se definice trestných činů stíhaných jako korupce tak, aby zahrnovaly nejen úplatkářství, ale také zpronevěru, nepřímé úplatkářství, zneužití funkce a také maření spravedlnosti a nezákonné obohacování v souvislosti s korupčními trestnými činy apod. Členské státy mají přijmout nezbytné sankce k zajištění toho, aby za tyto trestné činy byly ukládány účinné, přiměřené a odrazující tresty. A také mají přijmout nezbytná opatření k zajištění odpovědnosti právnických osob za tyto trestné činy, které ve prospěch těchto právnických osob spáchala jakákoli fyzická osoba jednající jako člen orgánu dotyčné právnické osoby. Vláda v obecné rovině podporuje její cíle, některé části však považuje za problematické, například ve vztahu k některým definicím trestných činů a při projednávání bude prosazovat, aby byla některá relevantní ustanovení v souladu s obecným přístupem návrhu směrnice o trestněprávní ochraně
🛤pro mne bylo jedním ze stěžejních bodů projednávání ZÁKONA O DRAHÁCH (adaptační zákon o nových právech pro cestujících), které se ale bohužel zvrhlo ve skoro dvouhodinovou debatu o nové možnosti vzniku tzv. institutu PŘERUŠENÍ PROVOZU PROVOZUSCHOPNOSTI TRATĚ, kdy doposud zákon připouští pouze plnou provozuschopnost nebo uzavření, resp. zrušení tratě. O změnu zákona ve prospěch vzniku zmíněného institutu jsem velmi usiloval. Současný stav, v případě, že je některá z tratí dlouhodobě málo využívána, tedy pod hranici rentability z hlediska vynaložených nákladů na její provoz a údržbu, může být pouze uzavřena/zrušena. Což v případě, že později nastane situace, kdy by její provoz opět dával i ekonomický smysl, znamená enormní náklad na její znovuzprovoznění či zcela nové vybudování. V případě zavedení navrhovaného institutu přerušení provozuschopnosti by tato trať nebyla zrušena, nebyly by na její údržbu vynakládány tak vysoké finanční prostředky jako při ztrátovém provozu a bylo by možné ji v případě jejího rentabilního vytížení obnovit s menšími náklady než při jejím celkovém zrušení. Vím, o čem mluvím, neboť jako hejtman znám ekonomickou stránku provozování, údržby i obsazenost krajské železniční sítě a jsem přesvědčen, že navrhovaný institut by umožnil operativnější, a hlavně ekonomicky výhodnější řešení v případě DLOUHODOBĚ provozem nevytížených tratí. Bohužel návrh nakonec nebyl prohlasován, ale mou snahou bude, abychom se k tomu ještě v budoucnu vrátili.

Pátek
… 🚲🏰pracovní setkání se starostou Jaroměře, abychom probrali cyklotrasy v rámci fungování společnosti Královelabská (představy a plnění ze strany zakladatelů), projednali záměry cizích investorů k záchraně Jaroměř - Josefov i další vzájemnou spolupráci, respektive konkrétně to, jak se může a bude město spolu s krajem podílet na rozvoji Výtopna Jaroměř .
🛃👩‍🚒👮a pak mne čekala tři různá jednání, jejichž společným jmenovatelem byla bezpečnost v našem kraji, ale i některé nadcházející systémové změny, které se budou některých složek týkat. Nejprve jsme si povídali s ředitelem krajské celní správy, následně s ředitelem HZS, a nakonec s ředitelem krajské policie (podrobněji viz můj páteční příspěvek).

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦odpočinek a prázdninové aktivity s rodinou. Příjemný nadcházející týden Vám všem!