CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 19. 2.

19. 02. 2023

Pondělí
🚑stejně jako nedávno zmiňovaná podpora kraje v podobě vybavení výjezdových aut hradeckého hasičského sboru defibrilátory (celkem 19 ks), kraj také obdobným způsobem podpořil dovybavení všech výjezdových vozů (včetně vrtulníku) ZZS KHK novými multifunkčními monitory životních funkcí s defibrilátorem, jež záchranářům zefektivní poskytnutí první pomoci, zejména tam, kde je potřeba resuscitace a jde při záchraně života o minuty. Celkem 9 ks monitorů (za téměř 5 mil korun) je schopno monitorovat životní funkce pacienta, a v případě jejich změny v průběhu převozu na ně ihned posádku upozornit.
👨‍💼👩‍💼porada vedení kraje k vývoji soudního sporu za ne/provedené práce a k problémům s objekty sloužícími k ozdravným pobytům v rámci SOL apod. Diskutovali jsme ale také o investičních záměrech a spolufinancování v sociální oblasti (Broumov, Hořice, Nový Bydžov a Nová Paka) i vývoji a koordinaci všech aspektů výstavby stanic HZS a ZZS v Hořicích, na které se podílí kraj, ŘSD a HZS.
🤝díky zkušenostem z předchozí profese jsem na kraji vytvořil pracovní konzultační skupinu pro integraci Romů a bezkonfliktní soužití, kdy se v rámci této platformy pravidelně setkáváme, jako např. i toto pondělí, se zástupci Romů, policie, úřadu práce a vládní agentury s cílem probrat bezpečnostní situaci, ne/zaměstnanost a příležitosti, jak ještě zlepšit práci s mládeží.

Úterý
👴👵den na Vysočině ke konzultaci zkušeností z propojení kraje a komerčního subjektu při zajišťování sociálních služeb, jejichž zvýšená potřeba se bude v blízké budoucnosti týkat celé naší společnosti a našeho, z pohledu věkové složení obyvatel nejstaršího, kraje zejména. Nad rámec snahy o maximální využití kapacitních i finančních možností kraje hledáme ještě další, jak být na rostoucí poptávku připraveni, přičemž jako jedna z možných cest se jeví řízená, kontrolovaná a zcela transparentní spolupráce s komerčními subjekty. Tato spolupráce již funguje například právě na Vysočině. Navštívil jsem zde domov seniorů v Chotěboři a v Humpolci, jež jsou součástí sítě projektu SeneCura. Ten propojuje komerční způsob řízení s podporou i kontrolou kraje, a jak jsem mohl vidět na vlastní oči a vyrozumět z osobních rozhovorů se zdejšími klienty i zaměstnanci, toto spojení funguje efektivně. (více – viz můj úterní příspěvek)

Středa
🚂jednání s vedením České dráhy o případném vyrovnání nákladů za mimořádnosti spojené s výrazně zvýšenou cenou za PHM a elektrickou energii.
🧾setkání s představiteli ČVUT, SUDOP GROUP a SIRDO , od nichž jsem převzal výsledky analýzy a z ní plynoucí návrh rozvojových příležitostí kraje v dalších letech. Náš kraj byl uvedenými subjekty vybrán pro tento projekt jako pilotní. Je potěšující, že výsledky jejich analýzy potvrzují záměry již definované krajem připravenými strategiemi, zejména v dopravní infrastruktuře, ale i v dalších oblastech. Na analýze se významně podíleli studenti Fakulta dopravní ČVUT v Praze , a to jak z KHK, tak i mimo něj. Byla zaměřena na definici potřeb pro to, aby zástupci nynější mladé generace, chtěli žít a pracovat v našem kraji i v budoucnu. Analýza přinesla celou řadu dalších podnětů, se kterými chci dále pracovat.
👨‍💼👩‍💼schůze Senát Parlamentu ČR, v jejímž rámci jsem se zabývali👇:
▶️závěry jednání Evropské rady 9. - 10. 2. 2023 a pozice ČR
👉pro dlouhodobou konkurenceschopnost EU, její prosperitu a úlohu na celosvětové scéně, je třeba urychleně zjednodušit postupy státní podpory a zrychlení administrativních a povolovacích postupů k s cílem zajistit výrobní kapacitu pro produkty s klíčovým významem pro klima. Dále je nutné přijmout opatření pro další rozvoj dovedností potřebných pro ekologickou a digitální transformaci a uplatňovat spravedlivé a transparentní dohody o volném obchodu, posílit dlouhodobou konkurenceschopnost a produktivitu EU.
👉v problematice migrace je cílem snižovat tlak na hranicích a tlak na přijímací kapacity EU. Je nutno zintenzivnit spolupráci se zeměmi původu a tranzitu; zásadní význam má sbližování sousedních zemí s vízovou politikou EU, jež je i nadále odhodlána zajistit účinnou ochranu svých vnějších hranic. Je nutné zprovoznit systém vstupu/výstupu a EU systém pro cestovní informace, posílit spolupráci v oblasti pátracích a záchranných činností, přijmout opatření s cílem zajistit účinné navracení osob do zemí původu. ER vyzývá Komisi, aby plně využívala možnosti zavedení omezujících opatření ve vízové oblasti vůči třetím zemím, které při navracení nespolupracují. Boj proti obchodování s lidmi a proti převaděčství migrantů bude dále posílen prostřednictvím intenzivní spolupráce s agenturami Europol, Frontex a Eurojust.
👉orgánem pro kontrolu dodržování povinností stanovených v nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele on-line zprostředkovatelských služeb byl určen Český telekomunikační úřad [ČTÚ]
👉adaptace na nařízení o bezpečnosti výrobků uváděných na trh, kdy se jako ústřední styčný úřad, který koordinuje spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem, určuje MPO, které ve spolupráci s dalšími orgány dozoru, jimiž jsou ministerstva dopravy, vnitra, obrany i „specializované“ orgány jako např. Český báňský úřad, Státní energetická inspekce, Drážní úřad, krajské hygienické stanice a další {celkem 14}, zpracovává, aktualizuje a vyhodnocuje vnitrostátní strategii dozoru nad trhem s výrobky. Orgány dozoru jsou oprávněny vyžadovat od hospodářského subjektu informace, a to jak o dodavatelském řetězci a podrobnostech distribuční sítě, tak o výrobku nebo přístupu k vestavěnému softwaru.
👉projednání návrhu nového emisního standardu pro automobily Euro 7, jenž by měl nabýt účinnosti od 1. července 2025 pro nová lehká vozidla (automobily a dodávky) a 1. července 2027 pro nová těžká vozidla (nákladní automobily). Byl jsem proti jeho přijetí, protože pokud by byl přijat v aktuálně navrhované podobě, mohla by nová pravidla zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v ČR a způsobit vážné ekonomické i sociální dopady. 💁‍♂️Proto jsem hlasoval pro usnesení, podporující postoj vlády ve smyslu nutnosti zásadních změn tohoto návrhu (více viz můj středeční příspěvek)
👉adaptace na nařízení o odstraňování teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu, přičemž orgánem příslušným k vydání příkazu k odstranění teroristického obsahu (nebo znemožnění přístupu k němu) bude útvar Policie ČR, jehož úkolem je boj s terorismem. Orgánem příslušným k přezkoumání přeshraničního příkazu k odstranění vydaného jiným členským státem bude Ministerstvo vnitra a orgánem příslušným k dohledu nad prováděním zvláštních opatření (tj. preventivních, ze strany hostingových služeb a odstraňováním teroristického obsahu) bude Český telekomunikační úřad. Ten bude také rozhodovat, zda je opatření přiměřené, případně uloží provozovateli hostingových služeb, aby přijaly nezbytná opatření; rozhodnutí ČTÚ bude moci být vymáháno prostřednictvím ukládání donucovacích pokut bez omezení jejich souhrnné výše. Zákon počítá s případnou existencí specializovaného elektronického systému spravovaného Europolem, který by měl sloužit zejména k usnadnění zpracování příkazů k odstranění a zpětné vazby k nim. ČTÚ bude moci poskytovateli hostingových služeb využívání systému nařídit. Za spáchání přestupků bude moci ČTÚ uložit pokutu do výše 200 tis. Kč (za soustavné páchání pak 500 tis. Kč nebo do 4 % obratu)
👉zpřísnění podmínek při zneškodňování a regeneraci regulovaných látek poškozujících ozonovou vrstvu, kdy se prodlužuje lhůta pro předání držených regulovaných látek ke zneškodnění z devíti na dvanáct měsíců. Činnost zneškodňování a regenerace fluorovaných plynů [F-plyny] se nově podmiňuje povolením namísto vydání certifikátu, upraven je též zákaz nakládání s nádobami pro F-plyny na jedno použití. Mění se způsob vydávání certifikátů nutných pro nakládání s regulovanými látkami a F-plyny; certifikáty má vydávat tzv. hodnotící a certifikační subjekt, pokud není takovýto subjekt, pak MŽP.
👉harmonizovaná pravidla pro tvorbu a sdílení údajů o krátkodobých nájemních ubytovacích službách.
Členské státy budou vydávat registrační čísla, k identifikaci ubytovacích jednotek v oblasti krátkodobých pronájmů (hotely, hostely, a podobná ubytovací zařízení, také motely, kempy a tábořiště) a zajistí, aby registrační čísla byla zařazena do (interoperabilního) rejstříku. Stanoví se soubor informací, které hostitelé budou muset při registraci poskytnout (adresa, druh jednotky, max. počet hostů, vnitrostátní identifikační č. osoby, kontaktní údaje); stanoví se způsoby ověření údajů, a pozastavení registrace v případě pochybností a povinnosti platforem předávat údaje o činnosti a registrační čísla na měsíční bázi jednotnému digitálnímu kontaktními místu členského státu.
👉úprava prodeje nikotinových sáčků a zákaz jejich prodeje mladistvým, jíž se v zákoně o ochraně zdraví se doplňuje výčet návykových látek o „nikotin“ a zakotvuje se definice výrobku „nikotinový sáček bez obsahu tabáku“. Nikotinové sáčky je možné prodávat jen ve vymezených druzích prodejních míst (podobně jako u tabákových výrobků apod.) a jejich prodej se explicitně zakazuje ve zdravotnických zařízeních a v prostorech souvisejících s jejich provozem, ve školách a školských zařízeních (podobně jako u tabákových výrobků); zakazují se prodávat nebo podávat osobám mladším 18 let a také prostřednictvím prodejních automatů, pokud nelze vyloučit jejich prodej osobě mladší.
👉zakotvení ústavního práva používat v platebním styku hotovost do Listiny základních práv a svobod novým článkem 11, který formuluje právo hradit peněžité závazky a přijímat jejich plnění prostřednictvím platných bankovek a mincí. Dle důvodové zprávy s rozvojem moderních platebních prostředků a nástupem digitalizace platby v hotovosti přestává být samozřejmá možnost plateb v hotovosti. A řada občanů projevuje svůj nesouhlas, neboť se obává možnosti kontroly soukromí, nezbytnosti disponovat příslušným vybavením a prostředky na jeho pořízení, z nezbytnosti disponovat rozvinutou počítačovou gramotností, hackerských útoků, a v neposlední řadě možných výpadků elektronického připojení nebo dokonce z elektrického blackoutu.
💁‍♂️Mně osobně vadí plíživá snaha kontrolovat bezhotovostní platební styk nebo omezování z hlediska limitu. Čeká nás snad v budoucnu, že budeme hotovostně platit jen symbolicky a vše ostatní bude pod kontrolou kohokoliv, kdo bude mít možnost vstoupit do evidencí bezhotovostních plateb a operací?! Může hrozit ztráta našeho soukromí nebo naši bezpečnosti nad financemi?! Hotovostní peníze mají svoji hodnotu, která určitě nezmizí, tak jednoduše, jako když máte jen čísla na účtu v bance. Což je samozřejmě teorie a nadsázka, ale… A mimochodem, proč najednou změna v Česku, kdy platíme úroky z vkladů, nebo znárodnění určitého objemu peněz jako v Řecku ve chvílí ekonomické krize nebo hrozby zmrazení peněz na účtu protestujících kamioňáků, jako naposledy v Kanadě?! Ale třeba i snahy EU, aby platby byly v unii možné jen jednotně a bezhotovostně.
Například v Rakousku požaduje petice cca 237 tisíc obyvatel k tomuto referendum, a protože k jeho uskutečnění stačí 100 tisíc, lze předpokládat, že u našich sousedů to budou vážně řešit. A na druhé straně zaznívají řeči typu, nemůžeme být proti návrhům EU, vždyť jsme jejími členy… Škoda, že o tom nejsme ochotni diskutovat, zejména v době, která rychle mění věci kolem nás. Při hlasování nás bylo pouze 22, kteří jsme právo používat v platebním styku hotovost do Listiny základních práv a svobod chtěli zakotvit.

Čtvrtek
🎭jednání s vedením Dobrého divadla o komplexním využití Škroupova domu v Osicích
🚒setkání s představiteli OSH Rychnov nad Kněžnou k projednání podpory a účasti na jejich aktivu
⚖️diskuse s odborem zdravotnictví a právníky nad dalšími opatřeními v souvislosti s vypovězením smlouvy na Nemocniční informační systém s firmou ICZ
📃jednání s předsedy kontrolního a finančního výboru nad problematikou centralizace nákupu a služeb v KHK
⚡diskuse k hledání úspor v energetice

Pátek
🛤️jednání se SVOD Bohemia o řízení provozu versus příprava a koordinace investičních akcí na železnici (v posledních měsících se alespoň podle vyjádření zástupců SVOD Bohemia zlepšila). Zabývali jsme se též vyhodnocením mimořádností na trati – jako byla například naposledy ta u Mohelnice. V takových případech platí typový plán IZS, ale je potřeba zlepšit koordinaci (viz Drážní Inspekce a SŽ i práce policie) a tom všem budu dále jednat. Dalším tématem byla informovanost cestujících (hlášení o příjezdu vlaku zejména u zpoždění a požadavek na včasnější a průběžné hlášení především na hlavních dopravních uzlech). Z mého pohledu je však efektivnější cestou, co nejvíce posilovat informační zdroje na nádražích. Diskuze byla i o záměrech elektrifikace tratí ve vztahu k experimentům na používání baterii, kombinaci záměru ETCS, elektrifikace tratí a konverze proudu, zejména v návaznosti na investice do budoucna, o spolupráci s objednateli apod.
🛤️zasedání Správní rady Správa železnic , na níž byla projednána zpráva o činnosti, plnění úkolů, majetkové převody a organizační změny. Byli jsme seznámeni s prezentací k přípravě VRT v ČR (nejvýznamnější je spojení z Německa do Rakouska ve směru Praha, Brno) Delší dobu už se ale významně angažuji například v modernizaci HK-Trutnov (viz pokračující zdvojkolejnění a elektrifikace) nebo ve Vysokovské spojce apod., což bude předcházet realizaci záměru v přípravě VRT Praha - Varšava přes náš kraj. Projednáno bylo také vyhodnocení prováděné údržby na železniční infrastruktuře (rozpočet posílen na 18 miliard, tj. plus 3 miliardy) a plán cyklické údržby na železnici (minulý rok cca 6 miliard, předpoklad pro tento rok minimálně o 2 miliardy více se zaměřením na koridorové trasy).
🗄️odpoledne administrativa na KÚ a jednání s radním pro regionální rozvoj o dotačních programech a žádostech, které budeme projednávat v následujících týdnech.

Sobota, neděle
🎿Čas s rodinou, a protože je ještě stále zima, tak jsme ho zasvětili i lyžování. Příjemný nadcházející týden přeji Vám všem.