CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 19.3

19. 03. 2023

Pondělí
👵👴pracovní týden jsem začal jednáním s ředitelkou Domov U Biřičky, a to o dílčí rekonstrukci v souvislosti se záměrem jednoho dárce na zvýšení kapacity pobytové péče o naše seniory, o potřebě rekonstrukce stávající jídelny a také o projektu telemedicíny, využitelné při zajišťování běžné zdravotní péče.
📝porada vedení kraje, zejména k řešení dvou sporů s nemocnicí Náchod a Královélabskou společností a diskutovali jsme též problém s registrací ozdravoven na poskytování zdravotní péče
👩‍💼👨‍💼mimořádné jednání Rady KHK s 6 body programu, například i k podrobnému projednání podkladů pro kandidaturu Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.
🤝s ředitelem Centrály cestovního ruchu KHK jsem diskutoval o záměrech a spolupráci (např. s destinačními společnostmi) v této oblasti. Hovořili jsme též o financování potřebného cestovního marketingu, a snahou ukázat i neobjevené krásy a zajímavosti našeho regionu.
💼jednání s kolegy o vývoji sporu s firmou ICZ v souvislosti s našim odstoupením od smlouvy pro neplnění povinností ze strany dodavatele.
🩺s radními pro zdravotnictví a radní pro sociální oblast jsme se setkali se zástupci odborových svazů ve zdravotnictví a v sociálních službách, abychom probrali krajské investice v uvedených oblastech. Zabývali jsme se i hospodařením v krajem zřizovaných organizacích a s ním spojeným růstem platů zaměstnanců (např. letos byly zdravotníkům zvýšeny tarifní příjmy o 8 %, přičemž minimálně polovina bude dofinancována s krajských prostředků). Diskutovány byly i krajské záměry v poskytování zdravotní péče v jednotlivých nemocnicích v kombinaci se zajištěním ambulantních a pohotovostních služeb či záměry při rozšiřování sociálních služeb v regionu. Díky těmto pravidelným setkáváním a snahy společně hledat řešení problémů i příležitostí ve zdravotnictví a sociální oblasti, a také z reakcí samotných odborářů, mohu naši spolupráci označit za bezproblémovou.
Úterý
🌾přijal jsem pozvání na valnou hromadu Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje a svou účast jsem využil k shrnutí informací o uskutečněných diskusích ke společné evropské zemědělské politice (např. k tématu zamezit zastropování dotací dle výměry pozemku), nebo z nedávného jednání s ministrem zemědělství, které se týkalo zejména redistribuční platby, kdy byly po skončení letošního zemědělského roku a jeho vyhodnocení připuštěny možné změny v dosavadní praxi a také přislíbeno hledání dalších dotačních možností, jak kompenzovat díky současné aplikaci dotační politiky vzniklou neúměrnou finanční zátěž v nákladech (na odvody za zaměstnance, vysokonákladová živočišná výroba …).
Informoval jsem rovněž o tom, že aktuálně se nepočítá se zvýšením objemu erozní půdy, res. protierozní vyhláška zůstává stejná (25% objemu půdy).
Při jednání s ministrem byl též vznesen požadavek na reinvestice do zemědělství a zmínil jsem příslib ministerstva na kontrolu cen potravin s ohledem na možnost nepřiměřených marží i ten na pravidelné setkávání ministra se senátory a poslanci k diskusi o konkrétních problémech v jednotlivých regionech, které se však mohou promítnout do celé národní politiky.
Dále jsme na jednání valné hromady probrali přípravu na krajské dožínky, jež by měly být v letošním roce dvoudenní za účasti zástupců všech zemědělských svazů. Informoval jsem o připravenosti kraje na podporu zemědělství v našem kraji, jejíž součástí je i podpora Regionální potraviny.
Mé poděkování pak patřilo odcházejícímu předsedovi regionální agrární komory Jaroslavu Vojtěchovi za 22 let práce pro naše regionální zemědělství, za což je také navržen na medaili Královéhradeckého kraj.
🛣️s ředitelem Domov sociální péče Tmavý Důl jsem jednal o potřebě získat příjezdovou komunikaci k domovu do vlastnictví kraje, popřípadě dojednat se současným vlastníkemý:, kterým je vedením Lesů ČR, potřebnou komplexní rekonstrukci silnice
🎼se sbormistrem Královéhradecký dětský sbor Jitro jsem hovořil o podpoře oslav 50letého výročí založení a o problémech se schválenou kapacitou dětí na ZUŠ.
Středa
💰již 6 let od mého nástupu do vedení kraje investujeme ročně do rekonstrukcí a oprav silniční sítě 1 mld korun (tedy 2,5 x více oproti předchozím obdobím). A letos, i přes složité ekonomické období, to bude rekordních 1,7 mld. 🛣️Půjdou na modernizaci více jak 93 kilometrů silnic II. a III. třídy včetně 13 mostů. Na Trutnovsku to bude 13 staveb, 12 staveb na Hradecku a 7 staveb Náchodsko a Rychnovsko. Kompletní seznam naleznete zde:
📈Udržet tento trend investic je jediná cesta, ke změně stavu našich krajských silnic. Důležitými jsou rovněž investiční projekty ŘSD. V letošním budou směřovat především na propojení dálnice D11 s obchvatem České Skalice viz obchvat Jaroměře, výstavba obchvatu Nové Paky či dokončení obchvatu Doudleb nad Orlicí. Pokud stát v letošním roce uskuteční veškeré plánované stavby, dostaneme se letos společně s krajskými investicemi na sumu přesahující 3,7 miliardy korun do silnic v našem kraji.
🏭setkání se zástupci amerického investora, který chce budovat Gigafactory (výrobní závod na baterie) v našem kraji, a to nejenom kvůli podpoře a částečnému vykrytí požadavků zásobování automobilek při výrobě elektroautomobilů v ČR. Zájem má rovněž o využití cca 10 ha průmyslové zóny. Shodli jsme se na potřebné synergií zájmů a možností státu, kraje, odběratelů, územní naplnění podmínky například EIA apod. Poté, co se na základě jejich žádosti o hledání průmyslové zóny v našem regionu podaří komplexně připravit popsaný záměr o této investici, budeme jednat dále.
Čtvrtek
🛝v Mateřská škola,Trutnov, Na Struze 124 jsem jednal o případné součinnosti se zajištěním potřebných úprav budov, v nichž tato školka, zaměřená na děti předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami, působí. Abychom však mohli dát na stůl konkrétní možnosti, musíme nejprve vyřešit majetkové záležitosti.
🏥s trutnovským starostou Michalem Rosou jsem probral aktuální stav realizace krajských investic do zdejší nemocnice, kde po první etapě rekonstrukce budovy laboratoří mikrobiologie a imunologie z roku 2020 v objemu 150 mil korun, od loňska pokračujeme v druhé etapě výstavbou nových laboratoří v objemu cca 150 mil korun.
🏗️Platí také příslib na výstavbu nového urgentního příjmu cca za 220 mil korun, kdy plánujeme do konce tohoto roku vysoutěžit dodavatele a začít stavět bychom mohli 2024.
Chceme, aby nemocnice v Trutnově byla schopna poskytovat akutní péči dle současných trendů moderní medicíny, a proto dále pracujeme i na přípravě realizace výstavby pavilonu akutní lůžkové péče za cca 300 mil korun, přičemž s projektem by se mohlo začít na podzim.
🅿️Plánována je rovněž modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, a hlavně výstavba parkovacího domu za dalších 180 mil korun, jehož projekt bychom mohli mít hotov zhruba za rok.
💰Jen výše vyjmenované akce znamenají postupně investice za 1 miliardu korun!
🛣️Na závěr jsme se starostou jednali o rekonstrukci silnice ve Lhotě u Trutnova, využívanou nejen řidiči motorových vozidel, ale v nemalé míře i příznivci horské cyklistiky. Hovořili jsme o propojení realizace investic města (do kanalizace a povrchu silnice) a kraje (do rekonstrukce mostku).
Pátek
🛤️již po sedmé jsem řídil jednání správní rady Správa železnic. Kromě závěrů technického kolokvia k železničnímu mostu pod Vyšehradem a výroční uzávěrky r. 2022, jsme projednali plán letošního roku. Mimo jiné letošním roce budou navýšeny provozní a investiční dotace, a to cca o 10 mld, tedy celkem na 70 mld korun. Důležitým bodem byl stav přípravy záměrů výstavby VRT. Dále jsme vzali na vědomí metodiku pro vyrovnání nárůstu cen v minulém roce (může se týkat cca 230 kontraktů v rámci investic a oprav na železnici), probrali jsme organizační změny na ekonomickém úseku a prodeje a převody majetku.
🗄️odpoledne na KÚ mne pak čekala nemizející hromada administrativy a příprava na pondělní zasedání rady kraje
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦trocha odpočinku s rodinou a načerpání sil, do dalšího týdne. Čeká nás v něm první jarní den, a tak toto nejoptimističtější roční období vpusťme i do svých srdcí a domovů. Krásný týden Vám všem!🌱