CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 19.4

19. 04. 2020

Pondělí
…Velikonoční pondělí – pro mne hlavně oddychový čas s rodinou👨‍👩‍👦‍👦 (nejsem typickým vykonavatelem všech velikonočních tradic a tak je vnímám spíše jako začátek jara a obnovy sil – doufejme, že nejenom v přírodě😊) a věnoval jsem se také velké přípravě na pracovní dny.

Úterý
 👩‍💻👨‍💻Rada kraje a z mého pohledu to nedůležitější:
▶️projednáno navýšení již pro tento rok schválených 140 mil korun vyrovnávací platby pro krajské nemocnice za plnění závazku veřejné služby o dalších 96,2 mil korun 💰a po schválení nadcházejícím zastupitelstvem to bude tedy celkem 236 v celkové milionů korun
💻v průběhu dne jsem vedl řadu videokonferenčních či běžných telefonických jednání – zejména se starosty řady měst a obcí našeho kraje, při nichž jsem stejně jako prve na Radě kraje zcela jasné vyjádřil svůj názor na to, jak bychom měli dále přistupovat k rozložení financí v rámci krajského (či ostatních městských a obecních) rozpočtu/ů – resp. jsem přesvědčen, že primárně je třeba dodržet plánované investiční akce💰, které mimo jiné pomohou udržet zaměstnanost v kraji a pomoci řadě firem k jejich udržení či znovunastartování.🏁 Ale zcela jistě je čas zamyslet se nad tím, zda neomezit některé dotační aktivity – zjednodušeně řečeno, asi teď není úplnou prioritou, zda si bude moci obec pořídit sekačku, ale je mnohem důležitější, aby se v ní mohl třeba opravit chodník nebo opravit silnice, které budou sloužit všem, a ještě se opravou zaměstnají lidé. 💁‍♂️Jsem také přesvědčen, že bude nutné, aby v budoucnu nejenom stát, ale i kraje, popřípadě obce, ze svých rozpočtů poskytovaly mnohem více prostředků na investice, a proto jsem také požádal v tomto kontextu vedení ODS o apel na vládu, aby stát změnil pro kraje a obce rozpočtové určení daní, a kraje v souvislosti s financemi💰 na investice tak mohly realizovat ještě více investic v potřebných oblastech jednotlivých regionů.🤷‍♂‍
…vláda představila „plán“📉 rozvolnění restriktivních opatření, který se stal velkým tématem nejenom dne jeho vyhlášení, ale je tématem doposud. Nicméně můj první dojem, který jsem také uvedl v rámci rozhovoru v Událostech a komentářích na ČT, je ten, že kromě tohoto „plánu“ sice také víme, že když se situace zhorší, bude se jeho realizace posouvat dále v čase, ale 🤔posune se ale také v čase blíže, bude-li situace lepší než prognózy? Aby třeba ti, jež "plán" posunul ještě dále ke dnu, měli alespoň malou naději, že se z něj zvednou? A já se budu nadále snažit spolu se všemi racionálně uvažujícími lidmi, na jakékoliv úrovni přesvědčovat ústřední krizový štáb i vládní představitele ke změnám v představeném plánu.
..také jsem si přečetl 👀: https://twitter.com/alenaschill…/status/1250171528056057859… 🤦‍♂️troufám si podotknout, paní ministryně, že počet žádostí nemá nic společného s popularitou, ale snahou zachránit svou existenci, která byla u takového množství lidí nouzovým stavem vážné ohrožena!

Středa
 👩‍💼👨‍💼Ústavně - právní výbor Senátu PČR a na programu např.:
▶️změna zákona o ČNB a rozšíření pravomoci provádět obchody na finančním trhu s termínem do 31.12.2021 - do pléna senátu jsme doporučili schválit
▶️zákon o spotřebitelském úvěru viz omezení výše sjednaného úroku a limitace sankcí za prodlení – 8 % bodů nad aktuální repro sazbu vyhlášenou ČNB, pro jednání pléna schváleno
▶️zákon o splácení úvěrů, kterým se zavádí právo na ochrannou dobu, v jejímž rámci se odkládá splacení již sjednaných úvěrů o zákonem stanovenou dobu 3/6 měsíců, – doporučeno plénu schválit
▶️návrh zákona k zmírnění dopadů na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytových potřeb, kdy pronajímatel nemůže v ochranné době ukončit nájem z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením - pro mě nepřijatelné přenesení odpovědnosti na majitele místo adresné pomocí vůči osobám dotčeným opatřeními související s koronavirovou epidemií – pro jednání pléna senátu doporučeno k zamítnutí
▶️návrh zákona o opatřeních k zmírnění dopadů na nájemce prostor pro podnikání se zákazem výpovědi při prodlení s placením nájemného a opět, proč neexistuje přímá pomoc osobám dotčeným místo přenesení odpovědnosti na majitele?! – rovněž pro jednání pléna doporučeno k zamítnutí
▶️návrh zákona v oblasti cestovního ruchu, který zavádí informační povinnost pronajímatelů, kdy jde podle mého názoru o flagrantní porušení stavu legislativní nouze, přičemž obsah zákona asi není konfliktní, nicméně platný pouze při povolení cestování, a tím pádem po skončení platnosti mimořádných opatření – pro jednání pléna senátu doporučeno k zamítnutí
▶️návrh zákona k zmírnění dopadů v odvětví cestovního ruchu, kterým se prodlouží lhůta vrácení plateb za neuskutečněný zájezd s nabídkou náhradního zájezdu v ochranné době – pro jednání pléna senátu doporučeno schválit
▶️návrh zákona týkající se některých ustanovení institutů v soudním, insolvenčním a exekučním řízení, kdy se umožňuje požádat o prominutí zmeškání lhůt, a rozhodování právnických osob v korporátním právu (viz rozhodování jinou formou než osobní) a prodloužení funkčních období o tři měsíce ode dne po dni skončení mimořádných opatření – pro jednání pléna senátu doporučeno schválit
▶️návrh zákona o pojištění a financování vývozu se státní podporou – doporučeno plénu schválit
▶️návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách – doporučeno plénu ke schválení
▶️návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon zdravotnických povolání, jenž to umožňuje i osobám, které mají jiné vzdělání než získané ve státech EU – pro jednání pléna senátu doporučeno zamítnout
💻Ústřední krizový štáb a běžná agenda související s prací jednotlivých pracovních týmů zaměřených na nákupy ochranných pomůcek, stav spolupráce s českými firmami, hodnocení epidemiologické situace včetně diskuze k plánu vlády na postupné rozvolnění jednotlivých opatření.
💁‍♂️tohle jsem zachytil na twitteru u večeře👀 https://twitter.com/petrrossan/status/1250366508942929920…
🙈a kromě toho, že mi přestala chutnat, snad ani nechci komentovat, co sim myslím o výroku ministra vnitra, že nouzový stav bude nutné prodloužit, který pronese po Velikonocích, kdy probíhalo testování lidí ve velmi omezené míře (tedy získaná čísla v těchto dnech nelze považovat za směrodatná pro předpoklad dalšího vývoje epidemie) a testování 17 tisícového vzorku vybrané populace, které má relevantní informaci o skutečné promořenosti a tedy i předpokladu dalšího vývoje přinést, započne až po 20. 4.. Poznámku o „projednávání možnosti využití lidí “, která v sobě ovšem skrývá nevyřčené (můžeme jim to nařídit), lze považovat snad jenom za hodně špatné ohlédnutí do minulosti.🙅‍♂️

Čtvrtek, pátek
 👨‍💼👩‍💼na programu 20. schůze Senátu PČR bylo k projednání 15 zákonů, které byly předem projednány v jednotlivých senátních výborech a jejich stanoviska předložena plénu.
▶️senátoři ODS podpořili zákon, kterým se prodlužují lhůty pro konání voleb do Senátu PČR v termínu nejpozději do 30. června tohoto roku, ale senátorský klub ODS trval i na doprovodném usnesení, kterým je konstatováno, že vláda svým usnesením v souvislosti se senátními volbami, kdy odložila hlasování, jednala v rozporu s ústavním pořádkem. Považujeme tento krok za nepřijatelný a vyzýváme vládu, aby přes mimořádnost současné situace nerezignovala na výkon státní moci výhradně v mezích vymezených pravomocí a působností.
▶️podpořili jsme také zákon o ČNB, a to zejména z důvodu všeobecné shody v rámci jednání Poslanecké sněmovny s kompromisním řešením, které omezuje platnost jednotlivých opatření na jejich dobu trvání do 31. 12. 2021. Opět však trváme na doprovodném usnesení, kterým žádáme ČNB, aby nás průběžně informovala o rozsahu využití tímto zákonem nabytých dočasných oprávnění, která jí umožňují obchodování na finančním trhu.
▶️dlouhá diskuze o zákonu k rozpočtové odpovědnosti...v minulosti byla dosavadní pravidla přijata právě jako poučení z předchozí krize, kdy byl rozpočtový dluh až někde kole 44 %, s cílem stanovit podmínky používání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Kromě ministryně financí vystoupila se zásadně jiným názorem předsedkyně Národní rozpočtové rady (dozorový orgán vlády) Zamrazilová, která s odvoláním na to, že to vláda nebyla ochotna projednávat a díky legislativním stavu nouze zajistit odpovídající připomínkovém řízení, vyjádřila obavu a nesouhlas s tím, že změnou zákona dostává vláda na 7 let tzv. bianco šek k tomu, aby si dělala, co chtěla se státním rozpočtem bez ohledu na podmínky bránící nesystémovému čerpání a zajištění správné rozpočtové odpovědnosti. Nejedná se také o zákon, který je nezbytné projednávat ve stavu legislativní nouze, v jakém se nyní nacházíme, a s ohledem na stanoviska Národní rozpočtové rady, ze kterých jednoznačně vyplývá, že lze všechna opatření v ekonomice udělat i za stávajících zákonných pravidel - jsem hlasoval pro zamítnutí.
▶️podařilo se schválit a připravit k odhlasování do PSP pozměňovací návrh, který inicioval senátorský klub ODS spolu s dalšími kolegy senátory a jenž upravuje doposud vládou odsouhlasený návrh pomoci OSVČ. Oproti původní jednorázové částce, čerpatelné pouze do konce dubna, náš návrh reaguje na postupný plán rozvolňování opatření omezujících činnost OSVČ a nastavuje výši kompenzačního bonusu následovně: v březnu a dubnu 500,- Kč /den, v květnu 700,- Kč/den a v červnu 900,- Kč/den. Jsem rád, že senát v uvědomění si závažnosti situace zareagoval rychle a zákon v takto upraveném znění odhlasují i vládní poslanci.
▶️iniciovali jsme řešení situace také u osob, vykonávajících svou výdělečnou činnost na základě dohod o provedení práce.
▶️s ohledem na to, že přes senátem vyjádřené výhrady k samotné potřebě (dle našeho názoru špatně formulovaného) návrhu zákona o odložení nájemného v bytových a nebytových prostorách, který předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem pro místní rozvoj, chce vláda jeho případné zamítnutí horní komorou Parlamentu ČR přehlasovat v PSP, jsme za senátorský klub ODS trvali alespoň na pozměňovacích návrzích, které zavádějí pro pronajímatele státní záruku ve výši 80 % všech dluhů z nezaplaceného nájemného.
▶️zákon o pravomocích policie při řešení přestupků, které mohou být spáchány díky nedodržování mimořádných opatření vyhlášených prostřednictvím zákazu podle krizového zákona a zákona o veřejném zdraví (57 + 47 různých nařízení). Kritika tohoto návrhu zákona poukazovala zejména na častý nesoulad či nejednoznačnost ve výkladu jednotlivých opatření, a to jak ze strany ministerstva vnitra, tak ministerstva zdravotnictví. A take na skutečnost, že v důsledku toho, v návrhu uvažované pokutování na místě otevírá prostor k zobecnění takového přístupu. K rozdílnému výkladu přispívají i jednotliví členové vlády, kteří opatření vykládají rozdílně (můžete si dát klobásy 10 m od prodejního okénka a oproti tomu oficiální stanovisko policie👮, že tohle se bude řešit jako přestupek). Podle mého názoru by vláda získala pro zákon větší podporu, pokud by umožnila pokutovat na místě pouze jasně vymezené a definované přestupky, které by ze stávajících 57 + 47 různých zákazů vybrala jako ty nejzávažnější. Osobně policii důvěřuji a nemám obavy z toho, že by nový zákon zneužívala i v případech, které nesouvisí s krizovými opatřeními nouzového stavu. 🧐Jako zákonodárce dohlížející na právní pravidla, která mají pro činnost výkonné moci (tedy i fungování policie, a to i za těchto mimořádných okolností) správně upravit podmínky, jsem otevřeně vyjádřil svůj názor i z tohoto pohledu. Přesto stále vnímám problém také z pohledu policie, a proto jsem se hlasování nezúčastnil, snížil kvorum pro případné schválení, a nechal tak rozhodnout ostatní senátory, kteří se nemohou cítit ve střetu zájmů jako (díky své předchozí profesi) já?!😉
▶️Senát PČR vybídl vládu, aby systematicky využila potenciál českých a evropských výrobců a dodavatelů ochranných prostředků proti koronaviru. Pozornost by měla věnovat i vědcům a výzkumníkům. Důvodem je to, aby se Česko nestalo závislé na dodávkách z Číny a nebyla ohrožena její soběstačnost a bezpečnost. Vláda by měla zpracovat přehled, jak byli do nákupu ochranných prostředků a zdravotnického materiálu zapojeni tuzemští dodavatelé, dodavatelé ze zemí EU a ze zbytku světa. Informaci má předložit senátu do 27. dubna.
▶️Senát PČR si od vlády do začátku května vyžádal v zájmu transparentního nakládání s veřejnými financemi plán nákupu tohoto materiálu na další tři měsíce, tedy na květen, červen a červenec.

Sobota, neděle
...🏃stále v tempu i při oddychovém čase s rodinou - již téměř povinná kontrola vlakových spojů🚂 s naším nejmladším a stačil jsem i malinko provětrat motorku🏍️. Přeji Vám všem hodně sil do dalšího týdne – Vy, prosím, nepolevujte v preventivních opatřeních, opatrujte své zdraví😷, a myslete i na ostatní, a já se budu snažit dělat opět vše proto, abychom se nejenom na kraji mohli co nejdříve vracet (při dodržení potřebných hygienických pravidel) k normálnímu životu. #nesmimesedat #muzemetozvladnout