CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 2.2.

02. 02. 2020

Pondělí
👨‍💼Zastupitelstvo kraje, v jehož rámci jsem kromě oficiálního shrnutí průběhu i výsledku tendru na veřejnou autobusovou dopravu na dalších 10 let projednával zejména převzetí některých státních silnic do správy kraje.🛣 A přestože jsem již zaznamenal👉 https://zdopravy.cz/rsd-ma-uzemni-rozhodnuti-na-21-kilomet…/ a věřím, že i mnou opakovaně hlasitě vyjádřená nespokojenost a řada jednání na ŘSD a MD trochu pomohly ministerským a všem dalším zainteresovaným úředníkům si uvědomit, že náš region - napříč politickým spektrem - nebude jen přihlížet novým nesplněným slibům a odkládaným termínům, přesto rychlost postupu stavby úseků dálnice D11 z české strany na hranici s Polskem není zrovna optimistická. A ač mne stav kolem dostavby všech dálničních úseků v našem kraji nepřestává rozčilovat, nechci pouze pasivně kritizovat a snažím se nacházet a podporovat řešení, která mohou napomoci urychlení. 🤷‍♂Proto jsem opakovaným vysvětlováním přesvědčil kolegy a úředníky k tomu, abychom převzali od státu do naší krajské správy některé části silnic I. tříd (celkem se jedná o převod zhruba 150 kilometrů silnic I.třídy) v souvislosti s již realizovanou, probíhající i připravovanou výstavbou dálnic D11 a D35 na území Královéhradeckého kraje.🛣 V tomto týdnu jsme schválili uzavření smluv o smlouvách budoucích darovacích na tyto úseky v objemu cca 42 km - majetek v hodnotě cca 154 milionů korun. Jedná se o: necelé tři kilometry silnice I/36 mezi křižovatkou se silnicí I/11 a hranicí s Pardubickým krajem, necelých šest kilometrů silnice I/35 od hranice s Pardubickým krajem do Hradce Králové a navazující čtyřproudý úsek této silnice od Nového Hradce Králové po okružní křižovatku Na Kotli (2x 1,5 kilometru), silnice I/11 v délce 30 kilometrů, konkrétně část mezi Lovčicemi a mimoúrovňovou křižovatkou Kukleny v Hradci Králové.

Úterý
… senátorský klub ODS a Organizační výbor se věnovaly zejména pietě 🕯a souvisejících organizačních rozhodnutích Senátu v souvislosti s pondělním posledním rozloučením s předsedou Senátu PČR Jaroslavem Kuberou.
…na jednání Stálé komise Senátu PČR pro sdělovací prostředky jsme se věnovali volbě členů Rady České televize, byť nám toto téma z Ústavy přímo nepřísluší. Nicméně s ohledem na skutečnost, že v důvodových zprávách zákonů o České televizi 📺a o Českém rozhlase📻 je uvedeno, že Rada ČT a Rada ČRo jako dozorčí orgány veřejnoprávních médií jsou „nástroje veřejnosti“, jejich účelem je tedy hájit občanskou společnost a k tomuto účelu je nutno přihlížet i při volbách jejich dozorčích orgánů. Přivítal jsem - už s ohledem na moji bývalou profesi - , že se jednání účastnil rovněž ředitel BIS plukovník Michal Koudelka a pomohl nám blíže se seznámit s aktuální problematikou fake news a ovlivňování mediálního prostředí z ciziny.

Středa
 🎙tisková konference klubu ODS, jejímž tématem byl návrh na změnu Listiny základních práv a svobod, který zavádí explicitní právo na obranu života se zbraní, dle něhož konkrétní legislativní úprava nakládání se zbraněmi nadále zůstane na úrovni běžného zákona. Tím, že toto právo bude navíc výslovně uvedeno v Listině základních práv a svobod, získává ústavní sílu a běžný zákon může toto právo upravit, ale nesmí jeho výkon znemožnit. Jsem také přesvědčen, že to bude mít i nepřímý vliv při přijímání evropské legislativy, neboť nebude perspektivně možné přijmout jakoukoliv úpravu v oblasti zbraňové regulace, která by realizaci tohoto práva případně znemožnila, nebo se zcela zásadně odlišovala od stávající historicky osvědčené zbraňové legislativy v České republice.
🎙tisková konference ODS s hnutím STAN a Východočechů, na níž byl oznámen podpis memoranda o společném postupu v letošních krajských volbách (blíže – viz můj středeční příspěvek).
👩‍💻👨‍💻15. schůze Senátu PČR a z projednávaného zmíním např.:
vládní návrh, kterým se mění zákon č.130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Vítám především nový způsob hodnocení, srozumitelné změny v informačním systému VVI, popřípadě zavedení institutu "systémového projektu“ v oblasti inovací, a proto jsem návrh podpořil.
při hlasování o návrhu na změnu působnosti Státního fondu rozvoje bydlení a jeho přejmenování na Státní fond podpory investic, jsem byl pro zamítnutí. Nemyslím si, že v době, kdy potřebujeme podporovat dosažitelné bydlení, je dobře rozmělnit možnost financování z tohoto fondu na jiné věci. Nemohu se ubránit pocitu, že si zase někdo vytváří prostor na tzv. kupování si podpory různými dotacemi na cokoliv, místo systémového financování například právě v bytové oblasti.
jak už jsem v uplynulých dnech avizoval, hlasoval jsem pro schválení jmenování prof. Šámala na pozici soudce Ústavního soudu ČR - především kvůli jeho nezpochybnitelné odbornosti v oblasti trestního práva.
podpořil jsem návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, kterým se nově stanoví podmínky, pro její úhradu. Bude tedy např. platit, že Ministerstvo na základě žádosti o náhradu v důsledku ztížení společenského uplatnění způsobeného povinným očkováním a o náhradu pro osobu blízkou za duševní útrapy musí rozhodnout nejdéle do 6 měsíců. A zároveň jsem hlasoval též pro pozměňovací návrh, kterým se řeší i náhrada za trvalé následky. Prostě při jakékoliv komplikaci je potřeba umožnit pomoc alespoň tímto způsobem.
návrh změny zákona o majetku státu a odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci jsem nepodpořil a hlasoval pro jeho zamítnutí, neboť původní poslanecký návrh byl úplně zásadně změněn návrhem ministerstva financí v průběhu jednání v poslanecké sněmovně, a zavedl od dosavadní praxe tzv. dělenou právní subjektivitu, kterou rozmělňuje mezi jednotlivé organizační složky státu. Bohužel neproběhlo standardní legislativní připomínkové řízení, ke kterému by se vyjádřila všechna ministerstva. Původní poslanecký návrh je tak zjevně pouze návrhem ministerstva financí a bez řádného odůvodnění se úplně liší od dosavadní judikatury soudu, což si zaslouží nejprve komplexní posouzení v rámci vlády.

Čtvrtek
👨‍💼pokračování 15. schůze Senátu PČR:
zákon upravující regulaci podnikání na finančním trhu jsem nepodpořil, protože drobná úprava provedená na žádost ČNB prakticky znamená uchovávání veškeré komunikace, což může zasahovat do soukromí samotných zákazníků. Ptám se, proč se například nemají uchovávat jen hovory o sjednání konkrétních finančních transakcí? Proto jsem podpořil pozměňovací návrh, kterým se tato povinnost zužuje na konkrétní transakce, a ne na veškerou komunikaci s bankou.
byly schváleny dvě mezinárodní dohody s Tchajwanem a Vietnamem v souvislosti s ochrannou investic a dvojím zdaněním.
změna trestního zákona v souvislosti se zvýšením trestů odnětí svobody při týrání zvířat. Několika hodinová diskuze - patřím mezi většinu senátorů, kterým schválený poslanecký návrh připadá nedostatečný.
byla schválená „Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní“, jíž jsem signatář a navíc jeden z 35 senátorů, kteří hledali řešení v podobě návrhu změny Listiny lidských práv a svobod v souvislosti s právem na obranu života i se zbraní - budeme projednávat v březnu na dalším zasedání Senátu PČR.
schváleno bylo i zvýšení limitu rychlosti invalidních vozíků z 6 na 15 km/hod při zachování nároku pojištěnce na příspěvek na pomůcku.

Pátek
… v pondělí jsem spěchal do práce jako krajský zastupitel, v úterý, středu a ve čtvrtek jako senátor a v pátek jsem cestu do práce spojil s funkcí nejdůležitější - tou tatínkovskou👨‍👦 - a užil jsem si s malým Toníkem cestu do školky🙂
…představenstvo ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje, a. s. – jednání o hospodaření, průběhu probíhající zimní údržby, diskuze o dalším plánu práce📈 - musíme se již připravit na opravy výtluků po zimě. S ředitelem ÚS jsme upřesňovali také plán investic do rekonstrukcí silnic 🚧v našem kraji na pomalu se blížící stavební sezónu - opět budeme stavět za více než 1 miliardu. 💰O čemž budeme podrobněji novináře a veřejnost informovat v brzké době.
…jednání na Správě silnic Královéhradeckého kraje a řeč byla o plánu souvislých oprav při tzv. soubězích, kdy například obce dělají kanalizace v našich silnicích - vypadá to na opravy minimálně za 65 mil.korun – a o tzv. mikrokobercích či souvislých opravách 🛣např. kolem Opočna nebo Hořic…
…a zbytek dne několik dílčích jednání a čas nad všudypřítomnými papíry v kanceláři na KÚ

Sobota, neděle
 🎊sobotní dopoledne jsem se zúčastnil oslavy 200. výročí od narození Boženy Němcové, která byla sice komplikovanou, ale inspirativní a především silnou ženou, která se přes veškerou nepřízeň, jež ji v životě potkala, ať už to byl složitý osobní život, perzekuce za své politické smýšlení či nemoc, nenechala zlomit. Její svobodomyslnost, boj za ženská práva i národní hrdost se objevovala v jejím díle i postojích. Inspirovalo řadu dalších kulturních osobností. A přestože interpretace její tvorby byla za předchozího režimu silně poznamenána ideologií, dnes v ní můžeme znovu nalézat nejenom poetičnost míst a možná trochu zromantizovanou historii, tohoto regionu, ale také si připomenout důležitý význam vlastenectví, pevné víry a vůle. Tedy hodnot, které se z naší společnosti v posledních letech začaly vytrácet, a které – chceme-li docílit pozitivních změn – do ní zase musíme vrátit. P.S. také napsala, že by chtěla radostně žít ve světě za 200 let, kde budou školy, nemocnice pro všechny apod.. Tak snad by se jí i dnes v České Skalici líbilo😊.
…odpoledne jsem měl možnost být osobně u předání nového invalidního vozíku pro Martina v Hejtmánkovicích (viz můj sobotní příspěvek) a věřím, že se mi podaří realizovat ještě další pomoc jemu i jeho rodině.
…zbytek víkendu jsem strávil s rodinou a také zase jednou v neděli na hokeji v HK.🏒 Přeji Vám krásný – třeba trochu masopustní - nadcházející týden🥳