CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 2.4

02. 04. 2023

Pondělí
👩‍💻👨‍💻mimořádné jednání Rady KHK o dohodě pro narovnání mezi Náchodskou nemocnicí a CEP, pravidelné setkání s koaličními zastupiteli a porada vedení, zejména k bodům, jež byly následně projednány a schváleny na zasedání Zastupitelstva KHK. 👏To mělo tentokrát trochu slavnostní atmosféru neb jsem pozval a ocenil medailí Královéhradeckého kraje vítězku 30. ročníku ankety Zlatý Ámos (a to včetně nejvyššího ocenění i ze strany dětské poroty této ankety), Danielu Krátkou, pedagožku z Česká lesnická akademie Trutnov. Pro mne osobně je kromě skvělé reprezentace našeho kraje v celostátní anketě nejdůležitější, že se tato sympatická a úspěšná mladá pedagožka rozhodla do něj po studiu vrátit, žít a pracovat. Je to signál, že náš kraj má pro život co nabídnout a díky takovým lidem jako je Daniela, můžeme rozvíjet jeho možnosti i pro budoucí generace. (Více viz můj pondělní příspěvek)
Úterý
🌲👨‍🏫🔭na krajském úřadě jsem přivítal účastníky odborné diskuse na téma Les, vzdělávání a výzkum. O tématech souvisejících s úkolem zachovat nepostradatelnou řadu ekosystémových funkcí lesa přijeli diskutovat ti nejpovolanější odborníci z Čech a Slovenska, s nimiž na základě navázané spolupráce tuto diskusi inicioval generální ředitele společnosti Matrix a.s. z Rychnovska. Diskuse přinesla poznatky a podněty, které budu moci podpořit v rámci diskusí ať už na regionální či senátní úrovni při hledání systémových řešení v této oblasti (podrobněji viz můj středeční příspěvek).
🏨absolvoval jsem zasedání správní rady Náchodské nemocnice, kde jsme kromě hospodaření a aktuálního stavu v oblasti poskytování zdravotní péče probírali například i záměr oddělení Rychnovské nemocnice od Náchodské. Rozhodli jsme o zahájení přípravy potřebných podkladů s časovým harmonogramem tak, aby po dostavbě nového a rekonstrukci stávajícího pavilonu v areálu Rychnovské nemocnice fungovaly nejpozději k 1.1. 2026 obě nemocnice samostatně.
Středa
🪖schůze senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k návrhům na působení sil a prostředků rezortu ministerstva obrany v Nigérii, projednání informací o účasti na vojenských cvičení (42 mimo naše území a 18 cvičení v ČR), k návrhu dohody o letecké dopravě mezi EU a členskými státy národů jihovýchodní Asii a k letecké dopravě s vládou Kapverdské republiky a s Rwandou. Projednali jsme také návrh na změny Rotterdamské úmluvy pro nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a návrh na změny v Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.
💼v průběhu dne mne také čekala další pracovní setkání včetně večerní video konference, týkající se přípravy na středeční setkání hejtmanů s vládou.
Čtvrtek
🎙️návštěva a projev prezidenta v Senát Parlamentu ČR ke vzájemné spolupráci s horní komorou. Hovořil také o kompetencích prezidenta a senátu v legislativním procesu a své představě o jejich naplňování, i o volbě ústavních soudců
👨‍💼👩‍💼schůze Senátu, týkající se projednání např👇.:
🪖působení sil MO přidělených k mezinárodnímu trestnímu soudu [ICC] a pro výcvik v Nigeru, který požádal západní země včetně EU o pomoc s rozvojem svých obranných a bezpečnostních sil ke výšení odolnosti proti ozbrojeným (a teroristickým) skupinám napojeným na mezinárodní zločin. Do Nigeru se navrhuje vyslat do 20 osob za účelem výcviku a poradenství.
⚖️Za účelem podpory vyšetřování údajných zločinů podle mezinárodního práva spáchaných v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině na základě výzvy ICC; mimo území ČR se navrhuje vyslat max. 15 osob; o konkrétním místě působení rozhodne ICC, předpokládá se působení v Nizozemsku, kde ICC sídlí, a na Ukrajině, kde ICC provádí vyšetřování.
💰právní rámec pro kompenzace poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v souvislosti s COVID-19 v r. 2022, kdy zdravotní pojišťovny vyplatí těmto poskytovatelům kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb, vzniklé v důsledku epidemie COVID-19 v r. 2022. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2022; kompenzace by měla být poskytovatelům vyplacena v rámci vyúčtování za rok 2022 v roce 2023.
👨‍⚖️posílení procesního postavení správního orgánu v řízení před soudem (při přezkumu rozhodnutí správních orgánů ve věcech soukromého práva), kdy v současné době soud správnímu orgánu, který o sporu rozhodl, pouze doručí stejnopis žaloby a umožní mu, aby se písemně vyjádřil a nově v řízení při přezkumu rozhodnutí správních orgánů ve věcech soukromého práva soud správní orgán vyzve, aby v určené lhůtě oznámil, zda bude uplatňovat rozšířená oprávnění. Pokud správní orgán oznámí, že jich hodlá využít, pak může: předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, a má právo být vyrozuměn o nařízeném jednání i žádat, aby mu bylo při jednání uděleno slovo.
👨‍💼👩‍💼setkání hejtmanů s vládou ČR, na němž byla mezi projednávanými body diskuse o možnostech nového RUD (rozpočtového určení daní) pro kraje se snahou najít uspokojivé řešení především pro všechny kraje při změnách kritérií pro přepočítávání procentuálních podílů jednotlivých krajů, byli jsme seznámeni se základními (už veřejně známými) principy transformace České pošty, projednávána byla též problematika zajištění pohotovostních zdravotních služeb. Ze strany krajů byly opakovaně kritizovány změny v hygienické službě. Hovořili jsme o zvládání praxe v rámci Lex Ukrajina, kraje také upozornily na vznikající problémy v souvislosti s neustálými změnami při vypisování jednotlivých dotačních výzev (například IROP) a přednesly svůj požadavek na rozšíření dotací, určených na revitalizaci tzv. brownfieldů, a to i na související demolice. Diskutován byl problém připojování fotovoltaiky nebo jiných obnovitelných zdrojů přes distribuční sítě. Vláda proto přislíbila samostatné jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu a také zpracování žádosti na EU ohledně podpory de minimis. (podrobněji – viz můj páteční příspěvek)
Pátek
🚑🚒🚓jednání Bezpečnostní rady Královéhradeckého kraje k vyhodnocení loňského roku v souvislosti se zvládáním uprchlické krize a projednání aktuální situace v bezpečnosti a akceschopnosti krajského integrovaného záchranného systému. Počet příchozích uprchlíků z Ukrajiny se výrazně snížil a provoz centra pro uprchlíky přejde od dubna pod správu ministerstvo vnitra. Rovněž situace v šíření covidu-19 je klidná, aktuálně se ve vetší intenzitě a někdy i s vážnějším průběhem projevují spíše běžná respirační onemocnění. Diskutovali jsme o možnostech rozšíření dosavadních 16 výjezdových a 1 letecké základny ZZS, i o další modernizaci a obnově hasičské techniky. Zabývali jsme se problémem rostoucí kriminality v kybernetickém prostoru, v němž například počet podvodů meziročně o 104 % vzrostl. Na programu byla také plánovaná cvičení IZS, k prověření a rozvoji vzájemné spolupráce jednotlivých složek a tím i zvýšení akceschopnosti celého systému.
🚆s vedoucím odboru dopravy jsem se potkal nad výsledky vyjednávání o zvýšených náhradách pro ČD za provozování veřejné železniční dopravy za rok 2022
📝s ředitelem KÚ jsme jednali o kontrolní činnosti a závěrech z předpokládaných pochybení
🏗️s náměstkyní pro sociální věci, cestovní ruch a kulturu jsme diskutovali o záměru rekonstrukce Vrbenského kasáren v HK.
Sobota, neděle
🤾‍♂️přijal jsem pozvání na vrcholovou házenou HBC Jičín a spolu s Toníkem jsme do Jičína vyrazili podpořit domácí tým. Bohužel se nám sérii v play-off s úřadujícím mistrem Karvinou zvrátit nepodařilo. Přesto mne výkon našich hráčů přesvědčil o tom, že s velkým srdcem a pro sport zapálenými mladými kluky lze v našem regionu i „po domácku“ dělat vrcholovou házenou. Úsilí lidí kolem házené, díky němuž dokázali vybudovat velkou základnu házenkářské mládeže se zkušenými trenéry, má můj velký respekt.
Jdu se připravit na nadcházející týden, do kterého Vám všem přeji hodně sil a dobré předvelikonoční nálady.🌞