CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 2.5.

02. 05. 2021

Pondělí
👴👵setkání se zástupcem krajské organizace seniorů, abychom společně probrali, jak se budou chtít vrátit ke svým společenským a takovým sportovní aktivitám, jako je například krajská olympiáda seniorů apod.
📝pracovní schůzka k průmyslové zóně Kvasiny, na níž jsme řešili jsme problémy s výkupy pozemků (obchvat Solnice) a financování výstavby pavilónu v Rychnovské nemocnici, abych se mohl co nejlépe připravit na středeční jednání s premiérem o naplnění usnesení vlády k spolufinancovaní ze strany státu (přislíbeno cca 8 miliard, mimochodem stejnou částku investovala i Škodovka, přičemž z mého pohledu nejvíce chybí dostavba nemocnice).
👩‍💼🧑‍💼porada a následné jednání Rady KHK se 113 body programu -zejména investičního a majetkového charakteru (například nákupy zdravotnického zařízení do Náchodské nemocnice, veřejné soutěže na rekonstrukce silnic, převody pozemků apod) a také aktuální problematika v gescích školství, sociální, regionálního rozvoje atd..

Úterý
🖥️videokonference Asociace krajů s vládou na téma epidemie, situace ve zdravotnictví a očkování. Diskutovali jsme zejména o testování dětí ve škole (úvahy o hromadném neinvazivním PCR testování a o problémech s dosavadními testy, kdy stát není schopen soutěžit další dodávky). 🧪V KHK pracujeme na zajištění odpovídajících kapacit ve zdravotnických zařízeních, abychom mohli PCR neinvazivním testováním odbavit cca 50 tisíc odběrů.
💉Dohodli jsme se, že se dvakrát týdně bude otevírat možnost očkování dalším osobám – v tomto týdnu to bylo pro 55+.
Očkování - k úterku jsme měli v KHK vyočkováno vše – tedy 160 tisíc dávek a patříme mezi tři nejúspěšnější kraje v průměru očkování na 1000 obyvatel.
🤷‍♂‍Další diskuze byla nad změnami v nově nastavených opatření. Od pondělí se v našem kraji budou vracet do škol i žáci druhého stupně. Vývoj epidemie v našem kraji je od začátku března příznivý - necelých 300 případů týdně (když bylo nejhůře, tak bylo týdně více než 5000 případů), ale je důležité, abychom byli schopni včas reagovat na případné změny ve vývoji. Naše laboratoře budou od příštího týdne schopny při vyhodnocování vzorků zaznamenat i jejich mutaci, což znamená, že budeme moci včas postoupit vzorky k sekvenaci, a tím pádem případně přijímat pouze srozumitelná a účinná opatření.
🎤setkání s novináři, na němž vedení kraje představilo novou koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období 2021–2025. 🏥Dokument analyzuje zdravotnickou péči v regionu, odhaluje případné hrozby i silné stránky. V jedenácti bodech také shrnuje hlavní úkoly pro rozvoj zdravotnictví v kraji. Mezi největší hrozby patří především nedostatek zdravotníků jak v nemocnicích, tak v praktickém lékařství.
Kritický nedostatek sester je možno měnit jedině řadou provázaných opatření, a to posílením školských základen pro výuku nových sester, snížením pracovních nároků zapojením (nižších) pracovních sester a také vyšším platovým ohodnocením.
👨‍⚕‍Nedostatek lékařů by měla změnit užší spolupráce kraje a FNHK v oblasti vzdělávání tak, aby bylo možné jednodušší části vzdělávacího programu absolvovat v menších akreditovaných nemocnicích a s postupným nabýváním zkušeností poté na větších pracovištích.
Vytvoření dohody Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnice Hradec Králové o jednotném systému specializačního vzdělávání lékařů v rámci kraje a podpora dalších opatření pro zlepšení personální situace zdravotních sester.
📑Nová koncepce oproti těm předchozím uvažuje o krajském zdravotnictví jako o celku a zahrnuje veškeré zdravotnictví v regionu včetně FNHK.
Všech 11 rozvojových strategických bodů sestavili autoři koncepce zdravotnictví bez určení jejich pořadí, neboť všechny z nich jsou snahou rovnocenně pomoci potřebám pacientů, zlepšit postavení pracovníků ve zdravotnictví a transformovat systém sociálních služeb – jsou to🔽:
▪️Posílení celého komplexu zdravotní péče v oblasti následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče.
▪️V oblasti sociální péče posílení pobytových sociálních služeb, včetně případné podpory péče domácí či odlehčovací.
▪️Vytvoření dalších minimálně 30 akutních lůžek pro obor psychiatrie v rámci Zdravotnického holdingu KHK a podpora dalších kroků pro posílení vládní reformy psychiatrické péče v oblasti zdravotní i sociální.
▪️Posílení primárních služeb, zejména v oblasti praktického lékařství pro děti a dorost a praktického lékařství pro dospělé a posilování prevence, screeningových programů a zdravého způsobu života.
▪️Udržení dostatečné rezervní kapacity v Královéhradeckém kraji v oblasti porodnické a neonatologické péče a její důsledné monitorování.
▪️Zajištění konformity rozvojových plánů kraje, Zdravotnického holdingu KHK a dalších zdravotnických zařízení v majetku kraje s plány Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci vládního dokumentu „Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030“.
▪️Posílení připravenosti na případné další epidemické vlny Covid–19 a jiných nemocí.
▪️Přehodnocení stávající alokace finančních zdrojů KHK pro zdravotnictví ve prospěch rozvojových bodů Koncepce a postupný útlum provozních dotací pro akutní lůžkovou péči.
▪️Výhledová projektová příprava dodatečných investic a dořešení problémů interního oddělení v Oblastní nemocnici Náchod a v dalších zdravotnických zařízeních.
▪️Posílení koordinace zdravotní péče v kraji.
▪️Posílení informatiky a analytických možností na půdě odboru zdravotnictví KÚ KHK.
💰Novináře jsme také informovali tom, že Rada Královéhradeckého kraje přislíbila financování nástavby se dvěma novými operačními sály na stávající budově laboratoří v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem (více viz můj úterní příspěvek).
📜A posledním bodem tiskové konference bylo Programové prohlášení - jízdní řád pro Radu KHK na toto volební období, který věcně popisuje splnitelné cíle a úkoly v jednotlivých oblastech. (Dokument bude zveřejněn na webu kraje v průběhu příštího týdne)

Středa
…přečetl jsem si 👀https://www.lidovky.cz/.../ke-kadernici-ci-na-pedikuru...
🤔A napadá mne, že vedle slibuji a odvolávám máme ještě různé verze "v úterý večer a ve středu ráno" aneb prohlášení a vydávaná resumé se mění (a bohužel většinou opět za hloupé a nevydiskutované nápady) dle toho, od koho pan ministr zdravotnictví "včera dnes a zítra" zrovna dostává vynadáno.
👨‍💼jednání na Úřadu vlády ČR s premiérem na téma plnění usnesení vlády k rozvoji průmyslové zóny Kvasiny. Zhodnotili jsme dosavadní stav rozvoje a plnění jednotlivých úkolů stanovených pro vládu, Škodovku a kraj. Seznámil jsem ho s naší – nejen finanční - součinností při naplňování zmíněného vládního usnesení a dohodli jsme se na pracovním setkání za účasti všech zainteresovaných partnerů, abychom hledali řešení k úplnému naplnění usnesení, a to zejména ve vztahu k záměru výstavby nového pavilonu v Rychnovské nemocnici.
👨‍💼👩‍💼schůze Senátu PČR s projednanými následujícími body:
▶️návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (80 % do konce června, nově i pro zaměstnance na dohodách) byl schválen
▶️zákon o ČNB (nové pravomoci ČNB - možnost provádět měnové operace v podobě obchodu na finančním trhu, stanovují se druhy obchodů a jejich protistrany, rozšiřují se možnosti i pro úvěrové operace, nová metodika výpočtů úroků týkající se například spotřebitelských úvěrů apod.). Schválen byl pozměňovací návrh, který neumožňuje zakládání právnických subjektů ČNB, neboť to vytváří dojem, že si do budoucna někdo přeje různé, byť vzdělávací, organizace apod. pod křídly ČNB, které by mohly sloužit „někomu“ jako útočiště po skončení mandátu?!
▶️změna občanského zákoníku (předcházení vzniku a vymáhání dětských dluhů)
▶️schválena byla změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, kterou se umožňuje účast celé dozorčí rady na jednání fondu
▶️schválen byl i návrh zákona o změnách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (až 4 hodiny výcviku v jeden den, jeden učitel versus jeden žák, zpřesnění podmínek pro zkoušky a povinnosti v případě neúspěšného složení zkoušek, sjednocení podmínek při získávání nebo při splnění odborné způsobilosti apod.)
▶️rovněž návrh pro poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zpřesnění postupu při udělení nebo výměně průkazu TP, ZTP a ZTP/P) byl schválen
▶️byla schválena úprava k poskytování ošetřovného, která nevyžaduje naplnění podmínky spolužití s dítětem (stačí příbuzenský poměr). Nicméně, v průběhu posledních dvou schůzí schvalujeme kolem ošetřovného už 4. změnu tohoto zákona, což určitě nesvědčí o dobré práci ministerstva práce a sociálních věcí!
▶️plán Rady Evropy k boji proti rakovině (vytvoří například znalostní onkologické centrum, nový program screeningu apod.) byl odsouhlasen
▶️dohody k opatřením vůči změně klimatu, ke kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států nebo strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek a závěry z jednání Evropské rady z 25.3., byly schváleny
▶️schválena byla i strategie "Inkubátor Hera"(snaha komplexně a efektivně sekvenovat v EU jakýkoliv výskyt nových mutací v průběhu epidemie – resp. vybudování sítě zařízení, která budou zajišťovat sekvenaci vzorků). A tento bod spustil více, jak dvouhodinovou kritiku vůči ministerstvu zdravotnictví k současnému řešení epidemiologické situace v návaznosti na zvláštní způsob plánování změn nastavených opatření. 🤷‍♂‍Ani já jsem to nemohl nechat bez komentáře, kdy jsem zejména apeloval na to, že umíme více testovat, lépe trasovat, v laboratořích jsme lépe schopní zjistit mutace daleko dřív, hygieny se naučily (a dejme jim tu regionální samostatnost!) reagovat na změnu vývoje epidemie v jednotlivých lokalitách. To vše je velkým předpokladem, aby to minimálně ve vztahu k důvěře veřejnosti, kterou potřebujeme, nebylo jenom o modelu, že to otevřeme, nebo že to zavřeme. Měli bychom zkusit pracovat se zdravým rozumem. Vše nemusí být jenom slepé doporučení, které vychází ze statistických čísel. Dejme do toho naši zkušenost z regionů, se kterou vládu pravidelně seznamujeme (zejména pokud se mohou představitelé krajských hygien apod. k tomu otevřeně vyjádřit). Nebuďme jenom pod vlivem toho, co se tak nějak předpokládá, že má být nastaveno! (více viz můj čtvrteční příspěvek).
▶️digitální zelený certifikát (kvůli volnému pohybu osob rámci schengenského prostoru), který by měl být jakýmsi předstupněm tzv. Covid pasu byl schválen. Svůj osobní názor k tomuto tématu jsem vyjádřil již v minulosti (1. jakkoli se hovoří jako o nediskriminačním a dočasném opatření, nejsem o tom zcela přesvědčen a navíc registry, které bude třeba pro to zřídit a naplnit informacemi o každém z nás, dočasné také nebudou, 2. covid pas je z mého pohledu víceméně marketingovým tahem pro možnost vycestovat na dovolenou, nicméně ani WHO nepovažuje očkování za nejdůležitější podmínku pro vycestování, 3. v neposlední řadě mezi jednotlivými zeměmi nepanuje zatím shoda, jak by takový covid pas měl vypadat…), a proto jsem hlasoval proti.
…též jsem v průběhu dne zaregistroval👀 https://www.forum24.cz/vsechny-deti-do-skol-stale-nesmi.../
💁‍♂‍Fotbal mám moc rád. Ale proč ne naráz děti do škol i na sportoviště a diváci na tribuny?! První by se měli do lavic asi vrátit někteří ministři, neb díky jejich nekompetentním řešením, nejsme na tribuně, natož na hřišti, ale víc jak rok v ofsajdu!

Čtvrtek
👨‍💼👩‍💼pokračování schůze Senátu PČR:
▶️projednán návrh zákona o dalším postupu elektronizace orgánů veřejné moci (pravidla cloud computingu v systémech veřejné správy, rozšíření systému datových schránek, definice možností využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, změny v archivnictví a spisové službě apod.)
▶️projednán a schválen zákon o volbách do Parlamentu České republiky, přičemž po více než 5hodinové diskuzi o korespondenční volbě - bylo schváleno usnesení Senátu, kterým se zavázal ke zpracování návrhu příslušně změny zákona, aby se příště korespondenčním způsobem hlasovat mohlo.

Pátek
🏥jednání s vedením Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a radním pro zdravotnictví. Diskuze nad potřebnými změnami v řízení krajského zdravotnictví a začínáme změnou role holdingu ve struktuře, kompetencemi, které očekáváme od holdingu ve vztahu k nemocnicím a odpovědností vůči politickému vedení kraje. V neposlední řadě byla řeč i o výsledcích při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami nebo v rámci jednotlivých výběrových řízení a společných nákupů. Vedení dostalo za úkol připravit analýzu a návrhy potřebných opatření a očekávám do 14 dnů další jednání na téma budoucí existence zdravotnického holdingu.
👨‍💼setkání k přípravě na mezinárodní konferenci s tématem bratří Čapků (v Hronově se dostavuje letos muzeum a řada dalších míst s nimi spjatých v kraji je pro mnoho badatelů z celého světa významná). Pro náš kraj je to jedno z nosných témat k propagaci kraje a k připomenutí významu takových osobností v naší historii.
🏨jednání s radním pro zdravotnictví o aktuální situaci v Jičínské nemocnici, kde to vypadá, že personální situace se stabilizuje i díky opatřením nového lékařského náměstka, jemuž se jeho věcným, profesionálním, a hlavně citlivým přístupem daří řešit vleklé záležitosti. Diskutovali jsme situaci i v ostatních nemocnicích a mezi ty nejaktuálnější úkoly patří např. vyřešení situace porodnice a dětského oddělení v Trutnovské nemocnici.
🦠setkání krajského AntiCovid týmu COVID a pravidelné týdenní vyhodnocení epidemické situace a očkování. Epidemie v kraji dále ustupuje. Za posledních sedm dnů v regionu přibylo 315 nových případů nákazy, 🛌23 pacientů je na JIP, což je 8,8 % z její celkové kapacity. 💉Doposud jsme naočkovali asi 172 tisíc dávek.
V Královéhradeckém kraji je očkována už téměř čtvrtina obyvatel. První dávku očkování proti covid-19 v Královéhradeckém kraji dostalo už 119 tisíc osob, tedy zhruba 22 % jeho celkové populace. Druhou dávkou je přeočkováno přes 52 tisíc osob. Tento týden jsme dostali celkem 23 960 dávek vakcín, a to 21 060 od firmy Pfizer, 2 300 od Moderny a 600 dávek od firmy Johnson & Johnson.
Očkujeme veškeré množství dodaných vakcín, které k nám v týdenních intervalech proudí a naše kapacita očkování výrazně převyšuje počty státem dodávaných dávek. Aktuálně se očkuje na očkovacích místech v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Hořicích, Dvoře Králové nad Labem, Jaroměři, Broumově a ve Vrchlabí. Dohromady jsou tato místa schopná měsíčně aplikovat až 140 tisíc dávek. K tomu očkuje 206 praktických lékařů, kteří jsou schopni podat až 50 tisíc dávek měsíčně. V krajské očkovací strategii počítáme s očkovacím místem také v nemocnici v Novém Bydžově, které zřídíme, pokud nebude kapacita očkování v ordinacích místních praktiků stačit. Platí ale dohoda, že praktici chtějí své pacienty očkovat sami a my jsme za tuto spolupráci velice vděční, protože díky tomu je možné lidem očkování co nejvíce přiblížit a udělat dostupnějším.
V kraji praktici očkují všemi typy vhodných vakcín, konkrétně tedy vakcínami AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson. Bohužel, naše kapacita očkování stále výrazně převyšuje počty státem dodávaných vakcín.
🌲odpoledne ještě návštěva v náchodské nemocnici spojená se zasazením kanadské jedle/vánočního stromu v areálu nemocnice (viz můj sobotní příspěvek)

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou, původní zahradnické plány díky počasí zůstaly pro tento víkend spíše v teoretické rovině🤷‍♂‍ a příprava na nadcházející týden.
Doufám, že i Vy jste si užili krásné páteční počasí a večer stačili upálit vše negativní, co se nahromadilo nejenom za uplynulou zimu. Nevím, zda jste našli poklad, ale snad jste neopomněli při filipojakubské noci, která je prý nejmagičtější v roce, načerpat hodně nové energie. A tu Vám také přeji do příštího májového týdne😊