CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 20. 6.

20. 06. 2021

Pondělí
🧑‍💼👨‍💼mimořádné zasedání Rady KHK k:
📃vypsání výběrového řízení na rekonstrukci elektro kolektorů (včetně ostatních sítí v areálu nemocnice Dvůr Králové nad Labem), což je s ohledem na zjištěný technický stav nezbytné i k zahájení slíbené výstavby operačních sálů ve zdejší nemocnici
- 📝projednání společného stanoviska k žádosti Chvaletické elektrárny o povolení výjimky v souvislosti se zpřísněním emisních norem a zachování jejich kritérií dle dosud platného rozsahu. Shodli jsme se, že především s ohledem na požadovanou délku výjimky na 6 let s žádostí nesouhlasíme a předpokládáme další osobní jednání, kdy budeme požadovat doložení příslušných materiálu a zvážit jiný rozsah žádosti.
📑vypsání výběrového řízení na výstavbu kiosku v souvislosti s probíhající rekonstrukcí pevnosti Dobrošov
A v rámci následné porady jsme kromě obvyklé problematiky v jednotlivých gescích znovu projednali
přípravu na změny v dotačních programech pro příští rok nejen s ohledem na konkrétní programové výzvy, ale i s přihlédnutím k předpokládané alokaci peněz.
💰odpoledne jsem se, bohužel neúspěšně, snažil i z pozice hejtmana poprosit a hledat řešení ve výkupu poslední nemovitosti, která brání výstavbě obchvatu Solnice. A stejně tak bohužel, jsem si v rámci jednání uvědomil, že tak jako před 30 lety i v současnosti nevidí stát přes jednotlivé stromy celý les, díky čemuž dochází k problémům, kdy majitelé z různých důvodů nemohou s výkupem souhlasit. Nicméně i přes neúspěšné vyjednávání s majitelem, který za 74 let svého života pro různé křivdy nikomu nic neodpustí, mám pocit, že se ještě jednou musíme pokusit o jednání, než se spustí proces (z mého pohledu až posledního řešení), a to vyvlastnění.
🎿🚡navštívil jsem SKIareál Říčky, a kromě předvedení nové sedačkové lanovky jsme probírali především dopady protiepidemických opatření a schopnost hospodaření sportovního spolku, který je vlastníkem tohoto areálu. Byl jsem informován o aktivitách v oblasti výchovy mládeže i opatřeních, na která se pro příští sezónu musí už nyní připravit. Zdejší majitelé mají mé sympatie, neboť i když byla tato oblast jednou z nejpostiženějších, nenaříkají a snaží se miliónové ztráty opatřeními (především v oblasti vnitřních úspor) situaci řešit a případně využít prostředků z minulosti.
Úterý
🚜více jak 3 roky jezdím po kraji ve snaze seznámit se s konkrétní problematikou zemědělství a venkova a podmínkami (přírodními, ekonomickými i společenskými) pro podnikání v této oblasti.
🥕Tentokrát jsem navštívil VH AGROPRODUKT spol. s r.o. Hradec Králové - Piletice, který obhospodařuje 1 200 ha orné půdy a orientuje se především na rostlinnou výrobu-mrkev (je největším vývozcem v ČR), obilniny, kukuřici, cukrovku, řepku olejnou a jahody.
🔌Další zastávkou byla společnost ROLNICKÁ a.s. Králíky s rostlinnou a živočišnou výrobou, ale také, výrobou elektrické energie (bioplynové stanice).
🌾Následovalo setkání se zástupci ZEPO BĚLOHRAD, kde obhospodařují 1 300 ha zemědělské půdy na těžkých a kamenitých pozemcích. Pěstují obiloviny, řepku, 450 ha je věnováno pícninám, pro živočišnou výrobu (Holštýnské plemeno) zde vybudovali nový moderní kravín.
🐄Poslední debatu jsem zvládl v ZD VELKÉ SVATOŇOVICE, které se specializuje především na živočišnou výrobu, využívá pastviny pro chov plemen masných krav. Rostlinná výroba pak zajišťuje především krmivo pro vlastní zvířata.
A krom jiných, v minulosti již opakovaně zmiňovaných problémů v zemědělství, jsem se i tentokrát dozvěděl nové skutečnosti, jež mi daly další podnět hledat možná řešení.
🧾Například registrace přípravků používaných v zemědělství je velmi vysoká nákladová položka a jako senátor se určitě budu zajímat, proč v případě, že daný přípravek již registrován v jiné zemi EU, nemůže být používán v další členské zemi bez povinnosti národní registrace (když naopak řadu opatření či předpisů musí přijímat a respektovat plošně všechny země EU)?!
🔎Byl jsem také upozorněn na potřebu větší kontroly potravin s ohledem na zemi původu. Bohužel prý bývá běžnou praxí, že zelenina a ovoce dodávané do obchodních řetězců je často deklarováno jako český produkt, ale ve skutečností je dovezeno a pouze přebaleno českou firmou. Kladu si otázku, zda tohle spotřebitel chce akceptovat, a zda to naplňuje společenskou poptávkou po českých výrobcích?!
💰Otázkou do budoucna také je, zda při změnách daní zavést zjednodušenou daň pro zemědělce z hektaru. Možná by to vedlo k omezení přebytečné administrativy a zemědělci by mohli trávit více času při zemědělských pracích s většími a méně nákladnými výnosy, což by ve svém důsledku měl pozitivně pocítit i konečný spotřebitel.
Problematické je z pohledu zemědělců zaměstnávání v cizinců například z Ukrajiny (obava a složitost podávání žádostí na Ukrajině), což znamená nedostatek pracovníků (nakonec nejen v zemědělství). Myslím, že je potřeba diskutovat o problematice povolování pobytu cizinců na území ČR v souvislosti s pracovními vízy a zkusím v tomto ohledu využít své dřívější pracovní zkušenosti.
🐀Dotkli jsme se i problematiky výskytu lokálních ohnisek škod způsobených hlodavci, kdy žádosti o možnost hubení vyřizuje náš odbor životního prostředí a zemědělství. V těchto případech to není o náhradě finanční, ale o úředním rozhodnutí, které musí být v zájmu nejen ochrany živočichů, ale i zemědělců. Chybí interní legislativa především v oblasti sjednocení podmínek, za jakých lze takto mimořádně rozhodnout. A protože to ministerstvo životního prostředí slibovalo už přede dvěma roky a doposud se nic nezměnilo, tak se s tímto požadavkem obrátím na ministra osobně, neboť to nemůže být dále řešeno principem ono to nějak „vyhnije“.
Středa
🤝pracovní setkání se starostou a dalšími představiteli obce Vlkov k současným problémům obce, plánům (chodníky na návsi obce, výstavba hasičské zbrojnice nebo záměr kanalizace), ale debata byla i spolkové činnosti zdejšího Sokola nebo místní obecní restauraci a společenské životě.
🥔🐓jednání s předsedkyní výboru pro zemědělství a životní prostředí, abychom si probrali aktuální aktivity výborů, další plány a spolupráci s vedením kraje. 💧Návazně jsem absolvoval také první ustavující setkání nové komise pro sucho, která musí ze zákona vzniknout v každém kraji. Shodli jsme na záměrech v tom našem, a jak je v návaznosti na plán opatření budeme do budoucna řešit. (Mimochodem jsem se dozvěděl, že v letech 2016-2018 byl v našem kraji takový propad srážek, že průměrný výsledek vyzněl tak, jako kdyby celý jeden rok nenapršela ani kapka vody). Sucho a zadržování vody v krajině je naléhavé téma, které je potřeba do budoucna systémové řešit a koordinovat v rámci celé ČR.
🚆Dopravní výbor a projednávání stavu a výsledků dosavadního výběru dopravce na provozování železniční dopravy od prosince tohoto roku na dalších deset let. Seznámili jsme zástupce politických stran zainteresovaných v tomto výběru s organizací, poptávkou, podmínkami a financemi, které se podařilo prozatím dojednat, zároveň jsme je informovali o dalším harmonogramu zpracování smluv pro uzavření dohody o provozování a předpokládám, že na přelomu července/srpna budeme vše definitivně schvalovat. Následně bude prostor také k oficiálnímu seznámení veřejnosti s tím, jak bude v dalších letech v našem kraji železniční doprava vypadat.
Čtvrtek
👏ve čtvrtek jsem přijal, mně obzvláště milou, návštěvu SPOŠ ze Dvora Králové nad Labem, abych spolu s náměstkem pro školství poděkoval (svým) studentům oboru Bezpečnostně právní činnost, kteří se v průběhu náročné epidemické situace přihlásili jako dobrovolníci a pomáhali při svém studiu ve zdravotnických zařízeních (více můj čtvrteční příspěvek)
👨‍💼🧑‍💼na krajském úřadu jednala Bezpečností komise Asociace krajů ČR o roli krajů versus krizové řízení a souvisejících komplikacích nastalých díky nezvládnuté roli státu v období pandemie. A domnívám se, že jako první přicházíme již s komplexním návrhem změn krizového zákona, jež by měl zabránit tomu, aby se vše opakovalo. Jako předseda této bezpečnostní komise jsem poznatky/návrhy, na kterých v AKČR panovala celková shoda, již rovnou postoupil k širší diskusi do komise ministerstva vnitra, jež vyhodnocuje pandemii a jsem též jejím členem. Chceme však o nich diskutovat nejen s MV, ale hlavně s vládou ČR. (více - viz můj páteční příspěvek).
🖥️Dalším zásadním tématem je kybernetická bezpečnost, neboť trestná činnost spojená s kyberprostorem rok od roku narůstá a zkušenost s ní má již řada organizací zřizovaných některým z českých a moravských krajů. Na příštím zasedání bezpečnostní komise AKČR se proto budeme intenzivně věnovat i této problematice.
Pátek
🗄️hora papírů na rozjezd dne a s kolegy příprava na pondělní zastupitelstvo s ohledem na nově zařazené body nebo naopak potřebu některé body kvůli dopracování podkladů z programu prozatím stáhnout. A v neposlední řadě jsme diskutovali příležitosti, které se nabízejí při využití financí v rámci SFDI (mosty cca 50 mil, dostavba obchvatu Opočna cca 200 mil).
⚖️jako předkladatel návrhu změny zákona (Listina základních práv a svobod) jsem se účastnil v projednávání a schválení této předlohy ve 3. čtení v poslanecké sněmovně.
Listina základních práv a svobod má podle předlohy nově obsahovat ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". A rovnou dodávám, že TOUTO PŘÍPADNOU ZMĚNOU, kterou navrhl Senát PČR, a po schválení ve sněmovně to bude ještě jednou projednávat a schvalovat ústavní většinou, SE VŮBEC NIC NEMĚNÍ NA SOUČASNÉ ZÁKONNÉ ÚPRAVĚ například v oblasti trestního práva (KDY LZE POUŽÍT ZBRAŇ) NEBO v úpravě POVINNOSTÍ DRŽITELŮ ZBRANÍ (kdo a za jakých podmínek a předpokladů může zbraň vlastnit). Máme jedny z nejpřísnějších zákonů s ohledem na povinnosti držitelů zbraní a možnosti vůbec legálně získat střelnou zbraň získat.
Ústavní změna zabrání ale tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem a posílí tak pozici Česka při projednávání dalších unijních regulací s ohledem na skutečnost, že máme jednu z nejkvalitnějších legislativ upravující držení a používání zbraní v naší zemi. Jinak řečeno neznamená to, že nejsme připraveni jen schvalovat jaksi šmahem všechny doporučující evropské směrnice, ale chceme mít možnost případně trvat na své zákonné úpravě. Novelu podpořilo 141 ze 159 přítomných poslanců, přičemž k schválení bylo za jakýchkoliv okolností potřeba nejméně 120 hlasů.
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦sobotu jsem věnoval odpočinku a přípravě na příští týden.
V neděli jsem přijal dvě pozvání – 🚲🛴🚒🚓s postupným uvolněním protiepidemických opatření je možné opět pořádat různé akce pro veřejnost a jsem rád, že mezi ně patřila také už tradiční akce, kterou pořádá Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci se složkami IZS a BESIPem a pod mou záštitou. Program je věnován dopravní výchově, ale poučit se mohou i rodiče. Stále jsem přesvědčen, že dostatečná prevence a výchova účastníků silničního provozu již od útlého věku se mnohem efektivněji projeví (v kladném slova smyslu) na statistikách nehodovosti než další a další sankce. Na dopravním hřišti (HK - Třebeš) to bylo dnes opět moc fajn a kromě zájmu dětí i rodičů nezklamala ani tradiční biketrialová exhibice Martina Šimůnka.
⛲Odpoledne jsem se zúčastnil zahájení lázeňské sezóny v Náchodě, které se konalo u příležitosti svěcení minerální vody Běloveské bublinky (vrty se jmenují Jan a Běla). V prosinci 2019 byl otevřen zimní prameník a vila Komenského s expozicí lázeňství, kavárnou, cukrárnou a informačním centrem. Záměrem města i kraje je odkoupit staré lázeňské budovy od současného majitele lázní Priessnitz Jeseník a obnovit lázeňský charakter Bělovsi.
💁‍♂️Na závěr připomínám, že dnešní den je také svátkem otců😉, tak si jej my, kterých se to týká nezapomeňme užít. Do nového týdne Vám přeji, aby se všechny rozhovory a jednání odehrávala, pokud možno, ve vřelé atmosféře a měli jste po celý týden hřejivý úsměv na tváři, ale možná alespoň o pár stupňů méně hřejivé počasí, než jaké zažíváme v posledních dnech.🙂