CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 21. 3.

21. 03. 2021

Pondělí
🎒v rámci porady vedení KHK jsme se shodli na nutnosti vyhodnotit stávající institucionální koordinaci kraje versus Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s., abychom dále mohli nastavit odpovídající systémovou podporu cestovního ruchu. Dále jsme se věnovali posouzení dalších individuálních dotací na různé společenské, kulturní a jiné akce.
🖥️🩺videokonference se zdravotním výborem, na němž jsme zhodnotili vývoj epidemie v našem kraji (pokles počtu nových případů druhý týden za sebou, za posledních 7 dní cca o 23 procent), stav lůžkových kapacit - v posledních týdnech máme volnou kapacitu cca 10 % JIP lůžek pro Covid pacienty, a proto jsme vypomohli i jiným krajům s hospitalizací nemocných, a jsem rád za volná JIP lůžka i pro ostatní diagnózy jako např. infarkt, mrtvice apod., kde máme volnou kapacitu cca 15%. A v neposlední řadě průběh očkování, kde platí to, že co dostaneme, vždy do konce příštího týdne naočkujeme.

Úterý
🖥️tématu vývoje situace v našem kraji v souvislosti s epidemií a očkováním se věnovala samozřejmě i videokonference hejtmanů s vládou. 💰Dále jsme řešili i problematiku čerpání evropských peněz do dopravy a požadujeme při přípravě vyhlášených výzev, aby vláda z celkové alokace pamatovala i na témata a záměry nákupu kolejových železničních souprav🚆 a na potřebné investice do pokračování výstavby cyklostezek.
🖥️🦠💉videokonference se starosty ORP v kraji se stejným obsahem jako u setkání zdravotního výboru,nicméně starostové jsou pro hejtmana těmi nejbližšími výkonnými partnery, a proto diskuse s nimi je přeci jenom trochu jiná – více výkonná😊
…kromě problémů spjatých s epidemií a očkováním, řeším i ty spojené s běžným chodem našich zdravotnických zařízení. 🏨Aktuálně zejména personální situaci v Jičínské nemocnici. Příští týden se tam zúčastním porady, abych si se všemi, kteří se zde podílejí na chodu a vedení nemocnice, vydiskutoval, jaké konkrétní kroky, kdo z nás může udělat a udělá proto, abychom i nadále zabezpečili plnohodnotnou péči o pacienty na všech odděleních a stabilizovali vnitřní atmosféru nemocnice (viz můj úterní příspěvek).

Středa
👨‍💼👩‍💼7. schůze Senátu PČR, na níž jsem projednali:
▶️balíček na ochranu kritické infrastruktury (přijetí směrnice o posílení odolnosti kritických subjektů se zásadním požadavkem na přijetí potřebných technických a organizačních opatření, požadavky na sdílení potřebných informací apod.), který byl schválen
▶️ratifikaci dohody o mezinárodní finanční korporaci (globálně působící rozvojová instituce se zaměřením na podporu především soukromého sektoru)
▶️rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU (např. zavedená nová unijní daň na nerecyklovatelné paměťové obalové odpady). Původně navrhované evropské daně jsou odložené. Ale z mého pohledu z tohoto materiálu opět vyplývá další obří zadlužení EU ve výši cca 750 miliard EUR, a ač je zajímavá možnost půjčit si dalších cca 900 miliard Kč, někdo to někdy bude muset splatit, a to i když to bude „až“ od roku 2028 a budeme tomu říkat Fond budoucnosti! (Opravdu je dobré odkládat tuto odpovědnost na období až za horizont cca 35 let?...pro tuto vládu možná, ale pochybuji, že pro Českou republiku!. A na co si případně chceme vlastně půjčit?! Na nové investiční záměry nebo na pokrytí toho, co děláme už teď na dluh a je evidentní, že podobně výkonný náš stát v nejbližších letech nemůže být. Snahu EU posílit v době své krize svůj vliv a pravomoci například tím, že plíživě zvyšujeme různé finanční závazky (v podstatě se zvyšují naše členské příspěvky 2021-2027 na 2 % z HDP a 2,06 % v začátcích, přičemž do roku 2020 to bylo 1,23 respektive 1,29 %) snad už raději ani nekomentuji. Prozatím jsou odvody do EU cca kolem 77 miliard a lze předpokládat, že splácení bude znamenat i další navyšování odvodu za členské poplatky. Záměry dalšího půjčování bez vysvětlení si co dál jsou obecně pro mě problematické. A přestože se jedná pouze o informaci, a o všem ještě bude muset nakonec rozhodnout vláda, tak já jsem pro tohle NEHLASOVAL.
▶️informace k přípravě Národního plánu obnovy, kdy jakýkoliv program musí blokovat minimálně 37 % výdajů na oblast klimatu a 20 % na digitalizaci. Může to být nástroj oživení, ale pouze za předpokladu, že bude navazovat i na plán reforem a investic, které naše země potřebuje.
▶️schválena byla i transpoziční novela s novými definicemi sedmi základních měřicích jednotek (čas, délka, svítivost, jednotky hmotnosti, elektrického proudu, termodynamické teploty, látkové množství)
▶️adaptace nařízení o kontrole obchodu se strategickými kovy z rizikových zemí (upřesnění pravidel pro obchod s nerostnými surovinami a kovy pocházejícími z oblastí postižených konfliktem) byla schválena
▶️souhlasil jsem i s ratifikací dohod o leteckých službách mezi ČR a Korejskou republikou
▶️nařízení k upřesnění pravidel režimu správy chráněných dat pro opakovaně použití v držení subjektů veřejného sektoru (data chráněná z důvodu obchodního tajemství, práv duševního vlastnictví, statistické důvěrnosti nebo osobních údajů) bylo schváleno
▶️schválena byla i aktualizace nařízení určujících projekty energií způsobilých pro unijní podporu stejně jako Akty o digitálních trzích a digitálních službách
▶️vzali jsme na vědomí informace k připravované pozici ČR na další jednání Evropské rady (pandemie a reakce EU, jednotný trh a průmyslová politika...) a zprávu vlády o přijímání legislativních závazků vyplývajících členství ČR v EU
▶️změna zákona o trestním řízení - rozšíření pravomoci Probační a mediální služby (nově bude místo soudu rozhodovat o změně podmínek výkonu trestu veřejně obecně prospěšných prací, možnost zrušení uloženého dohledu, u podmíněného trestu se zakotvuje minimální délka zkušební doby, změny v povolení obnovy řízení, větší možnosti trestu domácího vězení, nová skutková podstata trestného činu vydírání byl-li spáchán na těhotné ženě, nový trestný šíření díla propagujícího hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, snížení administrativy...atd.), byla schválena
▶️novela zákona o výběru soudců a soudních funkcionářů, kdy například předsedu soudu nebude možné opakovaně jmenovat do funkce předsedy téhož soudu, nový kariérní systém soudců, úprava prvního stupně řízení před soudy, kdy do budoucna s výjimkou zvlášť závažných trestných činů apod bude všech ostatních rozhodovat samosoudce. Vadí mi, že předsedové okresních soudů nemohou opakovaně vykonat mandát předsedy soudu. Zároveň jsem podpořil pozměňovací návrhy týkající se dílčího působení přísedících u soudů prvního stupně o hospodářských skutků.
▶️návrh zákona o Vojenském zpravodajství byl schválen. Sběr dat není o nových možnostech pro Vojenské zpravodajství z hlediska konkrétních informací například v rámci odposlechu apod. Primárně jde o naplnění účelu záměru kybernetické ochrany ČR, kdy v kybernetickém prostředí prostřednictvím detekcí lze předcházet, připravit opatření, popřípadě provést aktivní zásah proti hrozícímu nebezpečí. Zákon řeší potřebu vybudovat nové struktury a legislativní rámec pro zajištění ochrany před kybernetickými útoky. Je nejvyšší čas zavedení potřebné legislativy, ale bude potřeba prověřit praxí, jak bude vytvářený model fungovat.
▶️projednáván zahrádkářský zákon, přičemž jsem připraven podpořit statut, pravidla a podmínky zahrádkaření v naší zemi včetně případné legislativní úpravy, ale předložený zákon je zjevně v rozporu s ostatními právními normami. Po několikahodinové diskusi byl schválen pozměňovací návrh, který ustanovení v kolizi (např. s občanským zákoníkem) odstraňují, a zákon byl vrácen do poslanecké sněmovny. Na druhou stranu je potřeba dodat, že takto pozměněné znění zákona určitě nenaplní představy předmětné zájmové skupiny a panovala shoda na tom, normu připravit komplexně znovu a správně.

Čtvrtek
👨‍💼👩‍💼pokračování zasedání Senátu PČR s těmito body:
▶️bylo přijato usnesení k situaci po vojenském převratu v Myanmaru (země v Jihovýchodní Asii)
▶️znovu projednávání zákona o potravinách a tabákových výrobcích, který stanovuje obchodům nad 400m2 povinnost mít v sortimentní nabídce většinu českých potravin. Jak jsem uvedl již po prvním projednávání v minulém týdnu - bohulibá myšlenka, kterou principiálně pozoruji, ale takto schválený návrh zákona není možné schválit z mnoha důvodů (proti evropským pravidlům obchodu, je napsán ve prospěch velkých výrobců, vedlo by to k zdražení potravin, k opatřením jiných států proti ČR apod) tohle se musí připravit a mít předjednané, navíc budeme muset připravit vše na zvýšení soběstačnosti a i ministr, který je velký zastánce zemědělců dává najevo, že k vlastní soběstačnosti musíme dojít jinou cestou. Každopádně tento zákon skrývá i podle mého názoru jeden obrovský problém. Změna kompetence u krajských hygien ve prospěch Státní zemědělské inspekce (jakoby nestačilo, že v minulosti podobná snaha nezpůsobila, že jeden subjekt kontroluje cca 45 tisíc subjektů a druhý cca 30 tisíc). Nesouhlasím s tím, především s ohledem na další informace o připravované centralizaci hygien a trochu mně to připadá jako porcování oslabeného medvěda. Navíc problém kompetence dvou ministerstev nemá změnit PN z poslanecké sněmovny a tím měnit pravidla a svým způsobem strukturu státních organizací... I proto jsem hlasoval pro pozměňovací návrh zdravotního výboru, který mimo jiné ruší záměr přesunu kompetencí z hygieny.
▶️na vědomí jsme vzali materiál doporučení komise pro český strategický plán společně zemědělské politiky
▶️také jsme se vrátili ke změně zákona o pedagogických pracovnících, jehož cílem je změkčit požadavky na kvalifikaci učitelů a zvýšení jejich ohodnocení. Počítá se s tím, že ředitel bude moci umožnit vysokoškolsky vzdělanému učiteli do 3 let činnost na ZŠ a SŠ nebo v odborné praxi, než si příslušný učitel doplní potřebné pedagogické vzdělání. Nově se stanoví platové tarify učitelů na úroveň minimálně 130 % průměrně mzdy. Změna zákona byla schválena.
▶️znovu byl projednán a neschválen návrh změny zákona o veřejných zakázkách, který chce doposud dočasnou výjimku z povinnosti zadavatele pro potřeby státních hmotných rezerv ponechat i po skončení jakéhokoli stavu v krizovém řízení. Nejsem pro schválení, dokud si nesedneme a zpětně nevyhodnotíme, co se dělo v uplynulých měsících s nákupy ochranných pomůcek, testů apod.
💁‍♂‍s ohledem na mnoho dotazů v souvislosti s nedávnými ne/adekvátními zásahy policistů při vymáhání dodržování vládních protiepidemických opatření jsem se musel nad tímto problémem zamyslet šířeji a napsal jsem tento komentář📝:
https://www.forum24.cz/je-to-opravdu-jenom-o.../

Pátek
🦆hned po ránu jsem se zabýval řešením aktuálního výskytu ptačí chřipky v našem kraji. Máme dvě ohniska (Dobřenice a Zábědov) u chovatelů kachen. Krajská veterinární zpráva vydá mimořádné veterinární opatření týkající se dalšího územního okruhu a chovatelů. Zároveň od pátku bude ve spolupráci především s hasiči docházet k likvidaci nakaženého chovu a k dalším opatřením. Děkuji zainteresovaným za profesionální a rychlý přístup k zamezení dalšího šíření. Ministrem zemědělství jsem byl informován o dalším postupu v rámci kompetence ministerstva, kdy jsem samozřejmě v případě potřeby přislíbil organizační, personální a materiální součinnost ze strany našeho kraje.
🦠pravidelné setkání AntiCovid týmu k pravidelnému vyhodnocení epidemie, stavu v našich nemocnicích, sociálních zařízeních a očkování v kraji. Máme cca o 40% nižší přírůstky nově nakažených. Za poslední 7 dní bylo potvrzeno 3 272 nových případů. Reprodukční číslo v KHK je na 0, 78. Dosavadní testování s následnou sekvenací prozatím potvrdilo pouze britskou mutaci.
V pobytových službách je z celkového počtu 53 sociálních zařízení v tuto chvíli zasaženo nákazou 5 z nich a jedno je v karanténě. Z celkového počtu 3 250 klientů je pozitivních 30, z 2 465 zaměstnanců 43 a 16 v karanténě. Nejvíce zasaženým je Domov důchodců Náchod.
🛌Výrazně se zvýšila volná kapacita standardních lůžek pro Covid pacienty, kapacita volných lůžek intenzivní péče zůstává již 14 dnů na 10%.
💉FN HK již také podala všech 20 dávek léku Bamlanivimab, které jsme měli zkušebně k dispozici.
Do dnešního dne jsme naočkovali cca 66 tisíc dávek z celkových 75 tisíc, které máme (včetně nové dodávky převážně vakcíny Pfizer) do konce příštího týdne k dispozici, a které - resp. zbývající rozdíl v objemu cca 9 tisíc dávek – do konce příštího týdne opět vyočkujeme. (více – viz můj páteční příspěvek)

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas na odpočinek, chvilky s rodinou a příprava na nadcházející týden, do kterého Vám všem přeji hodně sil a hlavně pevné zdraví.