CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 22. 10.

22. 10. 2023

Pondělí
📝Rada KH, na níž jsme projednali např. vyhlášení veřejné zakázky na stavbu přeložky silnice Náchod Běloves - Velké Poříčí! (více můj pondělní příspěvek), zprávu o hospodaření ZOO Dvůr Králové nad Labem, která se za uplynulý rok může pochlubit rekordem cca 237 tisíc návštěvníků a také jsme zvolili nové členy školských rád krajských škol.
💰s náměstkem pro ekonomiku, vedením ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. jsme se zabývali přípravou plánu na rekonstrukce a opravy silnic v příštím roce ve stejném objemu cca 1,5 miliardy korun jako tomu bylo letos.
🚧s investory z areálu bývalé nemocnice v Jaroměři jsme jednali o potřebě úpravy dopravní obslužnosti ve spolupráci s městem tak, aby mohl být efektivněji využíván hlavní vjezd
..🛣se starostou Librantic jsem hovořil o přípravě rekonstrukce silnice ve směru na Třebechovice pod Orebem s ohledem na modernizaci železniční tratě a výstavbu tzv. Severní tangenty, která by se v jednom místě měla napojovat na stávající dopravní infrastrukturu krajských silnic a silnice I. třídy z HK na RK.

Úterý
🛣hned po ránu mě potěšila zpráva, že dálniční úsek D35 Sadová-Plotiště má stavební povolení a do konce roku ŘSD zahájí výběrové řízení na zhotovitele této stavby. Současně bude příští týden zahájena stavba úseku D35 Sadová – Hořice, čímž bude mít náš kraj v dohledné době vybudovanou podstatnou část D35 z HK na Jičín.
🪖zasedání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnosti, kde byly projednána témata týkající se Izraele v souvislosti s teroristickými útoky a výbor plné podpořil jeho právo Izraele na sebeobranu. Zároveň ČR uznává legitimní aspirace palestinského lidu na sebeurčení, ale teroristické hnutí Halas tyto aspirace nereprezentují. Do civilizovaného světa vraždění, mučení a únosy civilistů nepatří. Další bodem byla situace arménských menšin v Náhorním Karabachu, respektive apel na humanitární pomoc, zdržení se poškozování kulturních a historických památek, odsouzení násilí vůči obyvatelstvu, výzva Ázerbájdžánu k umožnění volného a nenarušeného průchodu obyvatelstvu. Seznámeni jsme byli rovněž se zprávou o zajištění obrany státu a politickém vývoji v Hongkongu.
🎳v Senátu mne čekalo i příjemné setkání s mistryněmi světa v tandemových kuželkách pro rok 2023, za čímž bylo především mnoho trénování, cestování, organizování i podpory od rodiny a přátel. Pro mne pak velká pýcha, neboť jedna z těchto talentovaných závodnic Veronika Kábrtová je z mého senátního obvodu, pochází z Náchoda. Druhá z dívek Petra Mertlová potěšila jihočeského senátora Jaroslava Chalupského. Společně s ním jsme závodnicím pogratulovali malým dárkem, provedli je prostorami a seznámili s fungováním Senátu. Program příjemného odpoledne doplnilo i setkání s žáky 8. třídy ZŠ Třebechovice pod Orebem, kteří si rovněž se zájmem poslechli, jak to u nás v Senátu chodí a trochu i vyzkoušeli, jak probíhá projednávání pléna.

Středa
👨‍💼👩‍💼schůze Senátu PČR, na níž jsme projednali např.:👇
▶v souvislosti se summitem Evropského politického společenství Evropy konaného 5. 10 a následně 6. 10. summitu členů Evropské rady, jsme byli seznámeni se závěry těchto jednání. Lídři EU jednali v Granadě o prioritách pro další roky a rozšíření unie.
▶hlasování Senátu o jmenováním soudce Ústavního soudu JUDr. Pavla Simona, jenž by měl na základě prezidentova rozhodnutí doplnit soudcovský sbor ÚS na plný počet 15 soudců. Senátem bylo jeho jmenování zamítnuto.
▶schváleno bylo prodloužení doby náhradního výživného. Nárok na náhradní výživné zaniká nejpozději po 48 výplatách náhradního výživného (oproti stávajícím 24 měsícům). Přechodné ustanovení novely zpětně přiznává měsíční výplaty náhradního výživného oprávněným osobám, které do dne nabytí účinnosti novely již 24 výplat vyčerpaly.
▶naopak novela, jež by měla umožňovat obcím být účastníkem řízení u vydávání „časově omezeného povolení“ při překročení limitů hluku a vibrací, schválena nebyla.
▶novela předpisů (zejména z oblasti důchodového pojištění) směřující k nápravě některých nevyhovujících nebo překonaných ustanovení schválena byla. K posuzování invalidity či změně jejího stupně bude místně příslušná ta OSSZ, u níž byla podána žádost o přiznání invalidního důchodu. Zavádí se možnost podat žádost o důchod prostřednictvím aplikace portálu ČSSZ. Sjednocuje se výplata dávek důchodového pojištění z klouzavého měsíce na kalendářní měsíc; zároveň se okruh výplatních termínů redukuje a koncentruje do první poloviny měsíce. Doplňuje se úprava slev na pojistném, na které mají nárok zaměstnavatelé za zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců při zkráceném úvazku. V zák. o důchodovém pojištění jde o dílčí změny, týkající se zejména flexibility pobírání rodičovského příspěvku a vymezení vedlejší samostatné výdělečné činnosti (za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se bude považovat vždy péče o dítě do čtyř let věku bez ohledu na to, zda je rodičovský příspěvek pobírán, či není).
▶schválena byla výzva k podpoře politických a regulačních rámců pro sociální ekonomiku, přičemž vláda se s většinou opatření obsažených v návrhu doporučení ztotožňuje, má výhrady k potenciální administrativní a finanční zátěži; považuje za důležité ponechat členským státům dostatečnou flexibilitu při tvorbě a zavádění adekvátních opatření k podpoře sociální ekonomiky s ohledem na stav ekonomiky, trhu práce a veřejných financí; připravuje zákon o sociálním podniku; poukazuje na problém s vysokou finanční nákladností financování podpory sociální ekonomiky v době konsolidace veřejných financí; pokládá stávající rámec politiky soudržnosti s ohledem na možnost podpory sociální ekonomiky za dostatečný a nepovažuje za vhodné jej rozšiřovat např. úpravou legislativy směrem k novým závazkům.
▶schválena byla mezinárodní smlouva mezi ČR a Rwandou o zamezení dvojího zdanění
▶projednán byl balíček k revizi víceletého finančního rámce [VFR] 2021-27 z něhož vyplývá navýšení závazků EU do r. 2027 o cca 66 mld. EUR. Pro ČR navýšení odvodů o 31,6 mld. Kč. Usnesením Senát podporuje kritiku vlády k těmto záměrům!
▶revize směrnice o podpoře a ochraně obětí trestného činu, v jejímž důsledku by mělo dojít ke změnám ve smyslu zlepšení přístupu obětí k informacím a ohlašování trestných činů; zlepšení přístupu zranitelných obětí (včetně dětí) ke specializované podpoře, poskytování bezplatné psychologické podpory, tak dlouho, jak bude zapotřebí; u dětských obětí přístup zahrnující více institucí, který by měl být založen na poskytování služeb na jednom místě. Dále zlepšení přístupu obětí ke spravedlnosti; zlepšení přístupu k odškodnění; zlepšení bezpečnostních opatření přizpůsobených specifickým potřebám zranitelných obětí. Oběti mají mít též k dispozici účinné prostředky právní ochrany v případě, že dojde k porušení jejich práv, která vyplývají z této směrnice. Senát při hlasování o změnách podpořil kladné stanovisko vlády.
▶schváleno bylo zefektivnění využívání státní hmotné rezervy jako reakce na ozbrojený konflikt na Ukrajině a Covid. Správa hmotných rezerv, která metodicky řídí a sjednocuje postupy krajských úřadů a v součinnosti s Ministerstvem vnitra a koordinuje postupy ústředních správních úřadů při přípravě hospodářských opatření pro krizové stavy, může v souvislosti s mimořádnými událostmi poskytnout v nezbytném rozsahu bezúplatně státní hmotné rezervy pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému, pro potřeby subjektů kritické infrastruktury, pro kraje, pro policii ČR, a to vždy na žádost příslušné nadřízeného správního úřadu. Ve všech případech musí být nespotřebované rezervy Správě vráceny a spotřebované rezervy nahrazeny dotyčnými subjekty příjmu. Vláda je v době trvání nouzového stavu nově oprávněna nařídit využití hospodářských opatření pro krizové stavy v souvislosti s přípravou na stav ohrožení státu a bude schvalovat Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR. Plán bude připravovat a vládě jednou za 2 roky předkládat Správa státních hmotných rezerv na základě podkladů, které si vyžádá od ústředních správních úřadů.
🏰pracovní jednání hejtmanů AKČR s prezidentem České republiky na Pražském hradě k vyhodnocení zvládnutí předchozích krizí, současné situaci ve zdravotnictví (financování, stabilizace zdravotnického personálu, nedostatek lékařů), diskutovali jsme o krizové legislativě a jejích potřebných změnách, ale také o financování školství, liniových dopravních staveb či investičních záměrech v energetice (více viz můj středeční příspěvek)

Čtvrtek
👨‍💼administrativa a dílčí jednání s kolegy na úřadě např. o přípravě návštěvy ministra zemědělství nebo prezidenta ČR v kraji nebo o přípravě na případný vznik krajského inovačního centra jako organizace kraje, která by koordinovala inovační aktivity soukromého, akademického a veřejného prostředí.
👨‍🎓promoce a hned ve dvojím pojetí – jako hejtman a následně i jako otec jsem byl přítomen promoci magisterů filozofické fakulty UHK (viz můj čtvrteční příspěvek)
👏v Čermné nad Orlicí jsem se setkal se zdejšími mažoretkami, které těch z Olešnice u Chlumce nad Cidlinou také náš kraj a republiku skvěle reprezentovaly na mistrovstvích světa. A protože kraj je podporovatelem mladých nadaných sportovců, mažoretkám z Olešnice, jež vyhrály v Liverpoolu, jsem poblahopřál a poděkoval nedávno na krajském úřadě, za těmi z Čermné, které jsou vítězkami z chorvatské Opatije, jsem přijel do jejich tréninkové haly. Jejich nadšení a přístup k tréninku mne nenechal na pochybách, že i v dalších sezóně se máme na co těšit.

Pátek
🚌🚆s vedoucím odboru dopravy jsme diskutovali o podkladech k návrhům na integraci veřejné autobusové a železniční dopravy s MHD v Hradci Králové. Pokračovat budeme do 14 dnů za účasti primátorky a ředitele MHD.
🛣s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC KHK jsem projednával radou odsouhlasený plán a objem finančních prostředků na rekonstrukce a opravy krajských silnic v příštím roce, kdy i s ohledem na přípravu a složitosti s koordinací dalších staveb ŘSD dolaďujeme definitivní seznam staveb..
🧾odpoledne jsem se na Trutnovsku setkal s tamními podnikateli a investory, abychom diskutovali o potřebách rozvoje tohoto regionu, zejména s ohledem na dopravní infrastrukturu, služby ve zdravotnictví, potřebu ve školství apod.

Sobota, neděle
🌞trocha odpočinku a podzimních aktivit s rodinou, které nám ještě aktuální počasí dovolí a příprava na další týden. Přeji Vám, ať je ve všech ohledech jenom příjemný.🙂