CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 23.1.

23. 01. 2022

Pondělí
👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje k projednání aktuálních témat z jednotlivých gescí a zejména řešení dílčích problémů v obdržených žádostech o dotace či přípravě investičních akcí.
👩‍💻👨‍💻Rada KHK a tentokrát mimořádné pouze se 4 body, týkajícími se investičních akcí a schválení základní plánované podpory destinačních společností v našem kraji pro letošní rok
👨‍💼řada dílčích jednání na KÚ, např. k výsledkům přípravy na zřízení krajského inovačního centra nejen s ohledem na plánované zaměření činnosti, předpokládaná partnerství (akademické prostředí, hospodářská komora, podnikatelské prostředí, ale i FN apod.) Debatovali jsme i nad financemi a strategií dalšího projednávání, zabývali jsme se naplňováním harmonogramu, na jehož naplnění závisí možnost použití dotačních prostředků. Cílem zřízení centra je mít krajskou instituci v rámci areálu Univerzity HK, která se bude společně s partnery věnovat výzkumu, inovacím a regionálním investičním projektům (např. i z oblasti zdravotnictví).
🥼na jednání krajského zdravotnického výboru jsme diskutovali o průběhu stávající epidemie, očkování a současných opatřeních, o stavu projektu zavádění Nemocničního informačního systému, a také o připravovaných změnách v řízení krajského zdravotnictví viz personální, organizační změny ve zdravotnickém holdingu a jednotlivých nemocnic.
Úterý
🖇️běžná agenda na KÚ a v druhé polovině dne jednání na ministerstvu dopravy s cílem potvrdit platnost příslibů vztahujících se k realizaci důležitých dopravních staveb v našem kraji, předjednaných z období vlády předchozí. 🤝Potvrdili jsme si, že nejenom mezi krajské priority, ale i priority ze strany státu nadále patří výstavba obchvatů Nové Paky, Jaroměře a Doudleb, maximální snaha o urychlení jednotlivých úseků dálnic D11 a D35 na území našeho kraje (včetně všech již domluvených opatřeních na úseku Trutnov-Královec do doby, než bude dálnice dokončena)🛣️, stejně tak modernizace= zdvojkolejnění trati Velký Osek – Týniště n. Orlicí – Choceň, přeshraniční železniční spojení do Polska a také vysokorychlostní trať (viz můj úterní příspěvek).🛤️ Navíc jsme se domluvili, že i přes aktuální rozpočtové provizorium, stát projedná spolufinancování dalších plánovaných staveb (např. obchvat Opočna) v souvislosti s průmyslovou zónou Kvasiny nad rámec již platných dohod💰. Jednali jsme také o obchvatech měst Náchoda a Rychnova nad Kněžnou.
Středa
⚖️dílčí jednání v Senátu PČR a také jednání ústavně právního výboru k:
- 💰návrhu zákona o státní sociální podpoře, kdy se navyšují normativní náklady u příspěvku na bydlení nad rámec pravidelné valorizace, které vychází z průměrného zvýšení cen energií v roce 2022. Zároveň se rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok na příspěvek viz tzv. osoby užívající byt na základě věcného břemene a na základě podnájemní smlouvy. Mandatorní náklady pro rozpočet cca 2,5-3 miliardy v letošním roce. Podpořil jsem doporučení ke schválení na plénu.
- 📉návrhu zákona o platu představitelů státní moci a soudců (zmrazení platu poslanců a senátorů, soudců a státních zástupců v roce 2022). Vnímám to jako deklaraci úsporného chování a solidární princip politiků v souvislosti se skutečností, že v tomto roce dochází u podstatné části státních zaměstnanců ke zmrazení platů s očekávanou úsporou cca 0,6 miliardy Kč.
👨‍💼zasedání senátorského klubu ODS a příprava na zítřejší schůzi čtvrteční schůzi Senátu PČR. Diskutovali jsme ale i nad současnými problémy v zemědělství.
Čtvrtek
👨‍💼👩‍💼jednání Asociace krajů ČR s Vládou ČR, v jehož rámci jsem využil přítomnosti jednotlivých ministrů, abych nad rámec společných témat s nimi projednal některé pro mne důležité body osobně, a to: - -uspořádání zasedání na téma ochrana vnějších hranic, Schengenské a Dublinské dohody, jež se uskuteční v rámci předsednictva České republiky EU, v našem kraji.
-🌾🐄s vicepremiérem Jurečkou jsem diskutoval k současné situaci v zemědělství
🐺předjednal jsem setkání s ministryní pro životní prostředí ve věci ochrany vlka v souvislosti s udržitelností chovu a pastevectví v našem kraji a ⚕️s ministrem zdravotnictví k projednání nastavení pravidel pro případné další provozování a financování dětských ozdravoven.
💁‍♂️Spolu s ostatními hejtmany jsme se shodli na potřebě pravidelných jednání s vládou i v budoucnu a na tom, že je nezbytné zajistit účast gesčních ministrů na pravidelných jednáních s představiteli odborných komisí
Společně i s ostatními jsme projednali: 🚑potřebu přípravy reformu financování ZSS
💰úpravu úhradové vyhlášky, a to zejména u kompenzace poskytovatelům zdravotních služeb za další vlnu epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, která probíhala v druhé polovině roku 2021 a probíhá nadále.
🩺problematické postavení krajů v zajišťování pohotovostních služeb praktických lékařů, lékařů pro děti a dorost a zubařů. Požádali jsme ministra o snížení podmínek pro bonusy v tzv. motivační platbě pro lékaře zajišťující pohotovost.
🛣️Financování silnic II. a III. tř. – dlouhodobě tvrdím a na mnoha jednáních zdůrazňuji, že je nutné zajištění stabilního financování oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd a mostů formou každoročního návrhu a schválení konkrétní finanční částky, která bude definována ve státním rozpočtu, resp. v rozpočtu SFDI.
👵👴Stanovení reálného objemu financí na sociální služby pro rok 2022, který neohrozí fungování stávajících sociálních služeb
💰Strategii rozvoje a stanovení priorit v sociální politice s ohledem na vývoj stárnutí populace a veřejných financí, revize systému financování sociálních služeb a zvážení zapojení dalších zdrojů do systému financování sociálních služeb.
❗Nutnost zabránit dalšímu sociálnímu propadu ekonomicky slabších a ohrožených obyvatel ČR a návrh důchodové reformy včetně případné změny pojistného systému.
(podrobněji – viz můj čtvrteční příspěvek)
☝️A rovněž důležité body v rámci tohoto jednání:
👉Národní plán obnovy, kdy kraje projevily zájem o podporu dalších témat, jež v něm doposud nejsou dostatečně zohledněna, jako je třeba zdravotnictví či příprava veřejných investic atd. Chceme jednat o jejich možném zařazení do stávající verze NPO, případně to zařadit jako podnět pro budoucí aktualizaci.
🔥Kotlíkové dotace, kdy Ministerstvo životního prostředí rozhodlo jejich administraci rozdělit mezi SFŽP a kraje s tím, že kraje budou administrovat pouze kotlíkové dotace pro „nízkopříjmové skupiny“. Kraje však k tomu mají výhrady. Za zásadní považují kraje možnost nadále proplácet dotační prostředky „ex – post“ a nikoliv podmínku platby předem, neboť by v důsledku toho mohlo být vymáháno jejich vrácení. Kraje rovněž nepovažují za účelné zjišťovat absorpci (je prokazována prostřednictvím doručených mailů potenciálních žadatelů) a na tomto základě přidělovat krajům část alokace. Tento způsob také mate potenciální žadatele, kteří v některých případech získávají dojem, že o dotaci požádali již prostým zasláním takovéhoto mailu.
🧾Kraje mají zájem být zapojeny do nastavování výzev národních dotačních programů, případně do debaty o jejich možné revizi.
📜V případě některých národních dotačních programů, které kraje považují za smysluplné a potřebné, dochází k nečerpání pouze z důvodu nevhodného nastavení technických a časových parametrů.
🚅Diskutována byla i příprava a výstavba vysokorychlostních tratí ve smyslu potřeby pokračovat ve schválené strategii, případně schválenou strategii rozšířit, ale neměnit a nepřepracovávat. V rámci železniční dopravy nelze zapomenout na ETCS (evropský vlakový zabezpečovací systém), je třeba nerušit (resp. nekonzervovat) regionální železniční tratě bez konzultace s kraji a dodržet smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy (nepřevádět železniční dopravu zpět pod stát).
🏗️Rekodifikace stavebního práva – přičemž minimálním požadavkem všech hejtmanů je odklad účinnosti a novelizace zákona, která zachová stávající model státní správy, podpoří digitalizaci stavebního řízení a zvláštní stavební úřad na centrální úrovni bude sloužit pouze pro stavby celostátního významu.
💰Navýšení rozpočtového určení daní pro kraje, a to formou vyššího podílu ze stávajících sdílených daní nebo formou nového přerozdělení další daně/-ní.
Nutnost pokračovat v dofinancování příspěvku na přenesený výkon státní správy (v posledních letech docházelo k postupnému finančnímu dorovnávání příspěvku, který kraje musí ze svých rozpočtů dofinancovávat ze jiných oblastí, kde pak tyto finance chybí).
🥩🧀🍎Mezikrajská koordinace praktické realizace možnosti podpory regionální zemědělské produkce, např. vhodnými parametry ve veřejných zakázkách (regionální produkty do školních jídelen), ale i další možnosti propagace a podpory regionální produkce vč. podpory zemědělského vzdělávání.
A v souvislosti s tím i koordinace podpory pro regionální prodejce - venkovské obchody (dot. tit. Obchůdek), farmářské trhy, apod.
🇪🇺Předmětem jednání byla i společná zemědělská politika 2023 - 2027, strategie „Farm to Fork“, 🌲lesnická strategie EU do roku 2030, Fit for 55, Green Deal - zhodnocení a připomínkování zásadních strategických dokumentů přicházejících z EU majících vliv na české zemědělství a venkov.
👨‍💼👩‍💼a z jednání AK ČR s vládou rovnou na schůzi Senátu PČR, na jejímž programu byl:
✔️schválen na ústavně právním výboru předjednaný návrh zákona o sociální podpoře
✖️zamítnut senátní návrh o státní památkové péči (zvýšení pokut v tomto zákoně)
🖊️návrh zákona o platech ústavních činitelů prošel senátem bez projednání k podpisu prezidenta
📆u senátních návrhů o ochraně a využití nerostného bohatství (tzv. horní zákon) a zákona o IZS byla po diskusi prodloužena lhůta pro jednaní ve výborech
🅿️schválen návrh změny zákona o pozemních komunikacích (osoby trpící stomií, budou mít nárok na parkovací průkaz stejně jako ZTP a ZTP/P)
🎙️Premiér v Senátu vystoupil k evropským tématům, jakými je např. transatlantická spolupráce v souvislosti s bezpečnostními problémy v Evropě, energetická krize či příprava předsednictví v EU.
🛣️a pozdě odpoledne jsem na KÚ v rámci další jednání se zástupci ŘSD otevřel téma přeložky kolem Nového Města nad Metují, které by se mělo řešit i v souvislosti s projednáváním změn v územních plánech.
Aktuálně platné ZÚR vymezují na základě požadavku Ministerstva dopravy, do jehož gesce náleží mimo jiné plánování v oblasti silnic I. třídy, návrhový koridor pro přeložku silnice I/14 – DS4p.
V rámci projednání Zprávy o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období byl ze strany MD a ŘSD uplatněn požadavek na zachování stávajícího vymezení koridoru DS4p beze změny. Nicméně, stanovisko MD nevylučuje, aby byla samosprávou navržena k posouzení alternativní trasa. Přestože KRAJ není do řešení situace po posledním referendu v Novém Městě nad Metují, v němž občané odmítli dosavadní plány na přeložku, zainteresován, JE PŘIPRAVEN JEDNAT o případném požadavku vůči MD na provedení dalších územních studií, které by odůvodnily možné změny v územních plánech. (MD ani ŘSD ale v rámci projednáváni uvedené zprávy v 1. polovině roku 2021 požadavek na prověřování dalších variant vymezení koridoru pro přeložku silnice I/14 v kategorii silnice I. třídy nevzneslo.)
Pátek
🗄️administrativa a dílčí jednání s kolegy na KÚ, 📃například seznamování se s výsledky prověrky jedné ze středních škol v Hradci Králové, a samozřejmě mnoho operativy spojené s vývojem epidemie 🦠covid-19 (zaznamenali jsem vyšší nárůst nových případů, který ale zatím stále nezpůsobuje větší zatížení našich nemocnic, než tomu bylo v posledních dvou týdnech).
…setkání s představiteli fotbalového klubu HK, na němž jsme probrali výsledky a stav v přípravě mládeže, shrnutí podzimní části, pokračování výstavby stadionu, další plány.
…v Královéhradeckém biskupství jsem jednal s biskupem msg. Vokálem, primátorem a dalšími ohledně biskupského gymnázia v HK.
Sobota, neděle
…krom víkendového odpočinku s rodinou jsem v sobotu vyrazil trochu za sportem ⛷️do Ski areálu Říčky v Orlických Horách, abych zde nejenom sám vyzkoušel místní sjezdovku, ale také jsem přijel trochu fandit na 60. ročník mezinárodního závodu žactva ve sjezdovém lyžování (Skiinterkriterium), předat ceny těm nejúspěšnějším, poděkovat organizátorům, všem závodníkům popřát úspěšný zbytek sezóny👏. (více viz můj sobotní příspěvek). A Vám všem přeji úspěšný nadcházející týden.🙂