CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 24. 12.

24. 12. 2023

Nejen sliby se mají plnit o Vánocích, a tak i v tento sváteční den dodržím tradici a píši svůj souhrn týdne.

Pondělí, úterý
🗄🤝první dva dny jsem se zavalen administrativou věnoval i řadě dílčích jednání souvisejících s koncem roku a snahou dotáhnout vše, co je možné, do zdárného konce. Čekala mne též řada setkání s partnery nebo s představiteli krajských organizací v duchu předvánočního hodnocení a plánů pro příští rok. V souvislosti se závěrem roku jsem vedl také hodně rozhovorů s novináři.
🏰💰bez ohledu na předvánoční atmosféru, jsem ale pokračoval i ve složitých jednáních mezi krajem, městem Jaroměř a státem o podmínkách, za jakých bude možné využít nabízené dotační peníze ministerstva kultury a místního rozvoje na havarijní opravy v Pevnosti Josefov (výše spolufinancování při cca čerpání 1,8 miliardy, kdy k tíži města a kraje mají jít ještě náklady za DPH a neuznatelné výdaje apod). Nejdříve jsem jednal osobně se starostou Jaroměře, potom s ministrem místního rozvoje a zkraje roku plánuji minimálně jedno společné setkání ve třech, abychom o konkrétních podmínkách našli dohodu. Za kraj konstatuji, že my se spolufinancováním, chceme městu pomoci. Snad tedy najdeme vůli dát potřebné objemy peněz dohromady všichni.

Středa
🛣hned brzy z rána jsem na Hlavním nádraží v Praze absolvoval setkání nejen se zástupci Správy železnic, ale hlavně jsem využil této příležitosti a přítomnosti ministra dopravy, abychom probrali aktuální stav procesu připravované modernizace regionální železniční sítě v našem kraji..Je mimo jiné i podmínkou v rámci přípravy na VRT, jejíž vedení částí našeho kraje je součástí záměru jejího vybudování. Cílem mého jednání s ministrem bylo probrat vše potřebné k tomu, aby se v alokování investic nic zbytečně nezkomplikovalo. (více – viz můj středeční příspěvek.
👩‍💼👨‍💼pokračování schůze Senátu z minulého týdne a projednali jsme např.:👇
🪪zavedení práva získat tzv. digitální stejnopis průkazu totožnosti (veřejné listiny), který bude mít tytéž právní účinky jako prokazování fyzickým. Pro tyto účely se zamýšlí vytvořit mobilní aplikaci s pracovním názvem eDoklady, jejíž poskytovatelem bude Digitální informační agentura (DIA). Při překročení hranice s členským státem Evropské unie nebo vnější hranice nelze jako cestovní doklad použít digitální stejnopis průkazu. Prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti prostřednictvím mobilní aplikace a poskytování digitálního stejnopisu průkazu zajišťuje portál veřejné správy.
☢regulace týkající se vyjednávání s obcemi, výběru lokality, výstavby a provozování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
Definuje se hlubinné úložiště [HÚ] radioaktivního odpadů (nejméně v hloubce 300 m pod zemským povrchem plus jaderná bezpečnost). Výběr umístění hlubinného úložiště bude probíhat tak, že správa úložišť radioaktivních odpadů předloží MPO návrh výběru jeho hlavního a záložního umístění spolu s rozhodnutím o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry, jehož předmětem je HÚ. Poté MPO požádá obec na jejímž území má být umístěno hlavní nebo záložní hlubinné úložiště o vyjádření; dále MPO provede hodnocení návrhu (soulad s energetickou koncepcí, nakládání s odpadem apod.); MPO projedná návrh výběru umístění hlubinného úložiště, vyjádření dotčené obce (na základě projednání s občany dotčených obcí) se Správou úložišť radioaktivních odpadů a s MŽP, a to vše bude podkladem pro určení umístění HÚ vládou.
⚡komunitní energetika, kdy se zavádí energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje jako nové účastníky trhu. Má se jednat o právnické osoby s formou spolku či družstva nebo o jinou korporaci s obdobnými vnitřními poměry; podstatou činnosti společenství má být komunitní energetika formou samovýroby elektřiny, jejíž výhody a nevýhody se optimalizují; stanoví se požadavky na fungování společenství, jeho spolupráci s datovým centrem a podmínek pro připojení a právo využívat distribuční a přenosovou soustavu. Zavádí se pojem „zranitelné osoby“ a „zranitelného zákazníka“, kterém je poskytována zvláštní ochrana ve směru informačních povinností a zajištění dodávek elektřiny. Obchodník s elektřinou, který ji dodává nejméně do 200 tis. odběrných míst zákazníků, je povinen nabízet dodávku elektřiny s dynamickým určením ceny [spotová cena]. V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na její energetickou náročnost s téměř nulovou spotřebou energie stanovené prováděcím právním předpisem, jenž také stanoví požadavky na regulaci a řízení dodávek tepelné energie apod. U energetických společenství se navrhuje úprava osvobození od daně z elektřiny, které má založit podobné zacházení jako v případě tzv. samovýroby u zákazníků s výrobnami o instalovaném výkonu do 30 kW (nově 50 kW). U výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2024 se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů může vztahovat také na výrobny elektřiny do 500 kW instalovaného výkonu využívající energii bioplynu.
📃Dočasná ochrana - cizinci, kteří mají nadále zájem pobývat na území ČR za účelem dočasné ochrany, budou mít povinnost elektronické registrace, a to do 15. března 2024, jež jim zajistí přidělení termínu k osobní návštěvě pracoviště ministerstva vnitra, při které jim bude do příslušného dokladu vyznačen vízový štítek osvědčující dočasnou ochranu až do 31. března 2025. Nově je možné vyhoštění trestně odsouzené osoby pod dočasnou ochranou, snižuje se doba nouzového ubytování ze 150 dnů na 90 dnů. Ruší se možnost vytváření tříd a oddělení složených pouze z ukrajinských dětí, žáků nebo studentů.

Čtvrtek
🕯každý z nás čekal, že tento týden bude plný předvánoční shonu, ale i natěšené nálady na blížící se svátky. Nikdo nečekal, že bude také plný smutku a nečekaných krutých ztrát. Ještě jednou vyjadřuji všem pozůstalým po obětech této hrůzné události hlubokou soustrast a zármutek a co nerychlejší zotavení raněným. (více můj páteční příspěvek)

Pátek
🛣přijel jsem do obce Lodín, abych se setkal se starostkou, a kromě povídání o problémech a plánech obce, jsme si společně i s jedním ze zdejších občanů prohlédli silnici, na jejíž neutěšený stav opakovaně poukazuje. Rekonstrukci jsem mohl přislíbit, neboť a už čekáme na stavební povolení, které bychom měli získat v prvním čtvrtletí příštího roku.
📝čekala mne ještě řada různých operativních jednání, například v souvislosti s problémy v sociální oblasti, ale jednal jsem i s ředitelem HZS o stavu rozvodněných řek v kraji, nebo s ředitelem krajské PČR o současné bezpečnostní situaci a o preventivních opatřeních v souvislosti s ochrannou měkkých cílů.
🌾a v závěru dne jsem se setkal se zástupci zemědělců z našeho regionu, abychom probrali plány na příští rok, problémy s cenami potravin, i jejich pohled na diskriminační podmínky v souvislosti s tzv. redistribuční platbou, o které jsme nedávno i díky mojí aktivitě začali jednat v Senátu.

Sobota, neděle
🌲poslední vánoční přípravy a dnes Štědrý den – přeji nám všem, aby byl štědrý zejména ve sdílených pozitivních emocích i vzpomínkách. Abychom si uvědomili, že i když v životě nejsou jenom výhry, nemůžeme vše mít, předvídat a zabránit všem nebezpečím, mít kruh nejbližších – rodinu a opravdové přátele - je tou největší výhrou a bezpečným přístavem, díky němuž dokážeme překonat mnohé. Načerpejte co nejvíce sil a světla do své mysli. Požehnané Vánoce Vám všem.💫