CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 24. 7.

24. 07. 2022

Pondělí
🤾‍♀️tento týden hostil Hradec Králové, jako jedno ze dvou českých měst, Mistrovství Evropy ve volejbalu dívek do 17 let. Osobně jsem se zúčastnil jednoho z utkání této významné sportovní a společenské události, v němž svěřenkyně trenéra Petra Klára bojovaly v základní skupině s Německem jako lvice. Předvedly skvělou dominantní a sebevědomou hru. A přestože si nakonec z mistroství neodnesly cenné kovy, nabyté zkušenosti jistě zúročí v budoucnu.
💰porada vedení kraje, na které jsme projednávali zejména navýšení peněz do sociální oblasti. Kraj již letos rozdělil mezi poskytovatele sociálních služeb příspěvky v celkovém objemu jedné miliardy korun. V září rozdělí do této oblasti dalších 155 milionů ze státního rozpočtu na pokrytí nárůstu nákladů v důsledku inflace. Pomohou v udržení stability více jak 300 sociálních služeb v našem regionu, jež využívají především pečovatelské služby, denní stacionáře či domovy pro seniory a o občany, kteří potřebují pomoc a podporu s ohledem na sníženou samostatnost nejenom z důvodu věku, ale i zdravotního omezení či jiného sociálního znevýhodnění.
Probrali jsme přísliby na přípravu investic, stav v oblasti získávání dotační podpory (například při obnově objektů v kulturní oblasti nebo v rámci rozvoje regionu Hradecko-Pardubicka) a také připravenost nemocnic na požadavky očkování.
📊spolu s vedoucím dopravy jsme řešili upřesnění strategie postupu kraje v dopravě a při rekonstrukcích silnic v souvislosti s upozorněním, že dopravci a dodavatelé staveb se dostávají do mimořádných nepředvídatelných problémů z důvodu zvyšování cen oproti uzavřeným smlouvám. Po čase jsme tedy opět probíral položku po položce v nabídkách na cenu dopravního výkonu a v hospodaření dopravců. A obdobně jsme s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC KHK porovnávali ceny v položkách jednotlivých materiálů u konkrétních staveb.
🛩️setkání s předsedou leteckých veteránů Východních Čech jsem nejenom naslouchal informacemi o jejich činnosti a těžkostech provázejících fungování tohoto sdružení, ale hovořili jsme také o možnostech podpory ze strany kraje.
Úterý
🗄️administrativa, různá organizační jednání na KÚ a jednání s radními pro ekonomiku, zdravotnictví a investice o plánu investic a příslibu pro přípravu v oblasti zdravotnictví. Opakovaně jsem vyhodnocovali nejen případné finanční zdroje, ale i potřebnost a odůvodnění různých záměrů, se snahou hledat i harmonogram pro tyto akce.
👨‍💼odpoledne zasedání Ústavně právního výboru Senátu PČR k projednání:
▶️návrhu novely zákona k pěstounské péči (problematika nezprostředkovaných pěstounů)
▶️návrhu novely sankčního zákona (zabavování majetku s ohledem na pobyt cizinců na našem území, podmínky zapsání na sankční seznam, kompetence úřadů)
▶️návrhu změny energetického zákona (podmínky úsporného tarifu, zmocnění k přijetí prováděcího předpisu pro vládu a ministerstvo průmyslu a obchodu, snaha zmírnit náklady za energie pro veřejnost, podmínky pro vyhlášení stavu energetické krize a předpoklady ošetření státu při efektivním využití zásob)
🥼večer mne potěšila informace od ředitele Náchodské nemocnice v návaznosti na naše nedávné jednání s VZP, na němž jsme požadovali některé změny v nasmlouvaných službách. Jako první přišlo nyní ze strany VZP potvrzení zasmluvnění léčby migrén.
Středa
👩‍💼👨‍💼schůze Senátu PČR, jíž tentokrát předcházela v souvislosti s přijetím Taiwanské delegace krátká vzpomínka a připomenutí bývalého předsedy senátu Jaroslava Kubery. Vzpomněl jsem na něj především jako na člověka, se kterým jsem možná nebyl ve všem zajedno, ale velmi jsem si ho vážil za jeho člověčí politiku bez prázdných klišé a za to, jak neochvějně své principy hájil, jednal podle nich a za nic se neschovával. Zachování a obhajoba svobody, ať už na úrovni komunální, politické či mezinárodní byla vždy jednou z jeho priorit. (více viz můj středeční příspěvek).
...📄v rámci vlastního pléna senátu jsme projednali:
▶️změnu zákona o důchodovému pojištění, týkající se pěstounské péče, ve smyslu změny podmínek pro započítání důchodového pojištění pro všechny kategorie pěstounů včetně těch tzv. nezprostředkovaných jako jsou příbuzní zajišťující pěstounské péči.
▶️byl vysloven souhlas s ratifikací smlouvy o vydávání osob mezi Českou republikou a Austrálii
▶️schválena byla konvergenční zpráva za rok 2022
▶️schválena byla i zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2021 (relativně klidný rok s ohledem na finanční trhy)
▶️rovněž byl schválen návrh senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. 🎖️Řád Bílého lva by podle Senátu PČR měli dostat Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek, kteří za druhé světové války prováděli sabotážní diverzní akce a předávali zprávy exilové vládě v Londýně. Balabán byl nacisty zatčen a popraven v roce 1941, Mašín o rok později, kdy po přestřelce s nacisty zahynul i Morávek. Posmrtně byli povýšeni na generály. 🎖️Nejvyšší ocenění si podle Senátu PČR zaslouží generál Karel Lukas, legionář a účastník zahraničního protinacistického odboje, který byl v roce 1949 komunistickou tajnou policií zatčen, obviněn z velezrady a umučen ve vězení na Pankráci. 🎖️Medaili Za hrdinství navrhli senátoři pro Josefa Serinka, dalšího účastníka protinacistického odboje, který po útěku z internačního tábora pro Romy v Letech u Písku vedl na Vysočině partyzánskou skupinu.
Medaili z🎖️a zásluhy by podle Senátu měli obdržet letos devadesátiletý sbormistr Ivan Sedláček, který založil a vedl brněnský soubor Kantiléna, kněz a někdejší mluvčí České biskupské konference Miloslav Fiala a poslankyně Revolučního národního shromáždění v letech 1918 až 1920, Ludmila Zatloukalová-Coufalová, první starostka na Moravě. Po komunistickém převratu v roce 1948 jí byl zabaven majetek a zemřela v roce 1960 v Psychiatrické léčebně ve Šternberku.
▶️tzv. prekurzory výbušnin (přísnější režim pro přístup osob z široké veřejnosti k prekurzorům výbušnin)
▶️zákon o kybernetické bezpečnosti (problematika certifikace kybernetické bezpečnosti, kdy se stanovují některá pravidla pro posuzování konkrétních subjektů)
▶️souhlasili jsme s návrhem směrnice EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (veřejný zájem a snaha o zjednodušení administrativy, zákonných podmínek a cíle finanční podpory)
▶️schválen byl dodatek hostitelské smlouvy s Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (podpora umístění pracoviště v Praze).
Čtvrtek
🚧etkání s občany Potštejna, kteří si stěžují, že z jejich pohledu ŘSD zbytečně opravuje povrch silnice I. třídy směrem na Ústí nad Orlicí. Prohlédl jsem si opravy na místě a slíbil jsem, že budu opakovaně o způsobu tipovaní oprav povrchu jednat se zástupci státu (do jehož kompetence silnice I. třídy patří), aby koordinace realizace jednotlivých staveb co nejméně komplikovala provoz na státních i krajských silnicích.
👴👵jednání se starostou Nového Bydžova k záměru postavit zde nový Domov pro seniory za přispění státu, města a kraje. Už jednou jsme byli předběžně domluveni, nicméně výše nákladů se aktuálně změnila a může se stát, že z původních 120 mil se dostaneme k hranici 200 mil. Pokračovat v tomto společném záměru budeme, ale musíme po vzájemné dohodě zajistit i solečné financování, a to bude předmětem hledání řešení v následujících týdnech.
🛣️spolu s kolegy z odboru dopravy, investic a ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. jsme začali s aktualizací plánu oprav a rekonstrukcí krajských silnic na rok 2023. 💰Aktuálně cílíme na finanční zdroje v objemu cca 1,1 mld. korun. Díky tomu bychom mohli udržet trend posledních 6 let a investovat po sedmé do oprav a rekonstrukcí krajské silniční sítě kolem 1 miliardy a rád bych proto, abychom byli připraveni krom již chystaných staveb, přidat i některé další silnice svým technickým stavem oprav potřebné. 🧾Plán jistě dozná ještě řadu změn, čeká nás ještě mnoho jednání, ale věřím, že díky této brzké přípravě dokážeme potřebné zdroje opravdu získat a budeme schopni objem plánovaných oprav a rekonstrukcí v příštím roce zvládnout nejenom stavebně, ale i finančně (více viz můj čtvrteční příspěvek).
Pátek
🐺s náměstkem pro zemědělství a životní prostředí Pavlem Bělobrádkem jsme jednali o problematice ochrany vlka, jenž komplikuje ochranu stád našich chovatelů. V poslední době už to není problém jen Královéhradeckého kraje, ale například i Moravskoslezský kraj s námi začal intenzivně spolupracovat a přejímat naše dřívější opatření, kdy jsme kromě náhrad škod začali před 2 lety dávat dotace na zabezpečení stád před vlkem, a poskytovat úvěry bez úročení do doby, než se ze strany státu uskuteční dosud pouze slibovaná systémová podpora. Ta je předpokladem nových podmínek pro chovatele, aby v případě napadení vlkem ministerstvo jednalo o možných výjimkách. Kromě zřízené komise s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství, už více než rok velmi intenzivně vyjednáváme, aby platil princip – zajištěné stádo podle určených podmínek může při prokazatelném napadení vlkem znamenat udělení výjimky z jeho ochrany. Prostě společně hledáme rovnováhu mezi ochranou vlka a podmínkami pro naše chovatele a vítám, že se do těchto jednání a hledání řešení zapojují i další dotčené kraje.
🤝s kolegy z dopravy jsme se jednali o přípravě pracovního setkání mezi českými a polskými představiteli samospráv, zástupci partnerských krajů a organizacemi spravujícími dopravní infrastrukturu. Cílem setkání bude vyhodnocení výsledků vzájemné spolupráce v příhraničí na silnicích a železnici, ale hlavně sjednocení nových podnětů a záměrů k rozvoji přeshraniční dopravy.
💰další pracovní jednání o mimořádnostech v souvislosti s aktuálním neúměrným a nepředvídatelným nárůstem finančních nákladů - především za PHM ve veřejné dopravě a některých surovin a materiálů ve stavebnictví. Chceme být krajem, který vnímá tyto zásadní změny, ale nejdůležitější je domluvit podmínky stanovující doložení zvýšení konkrétních nákladů a hledat společně řešení pouze opravdových mimořádností. Pro mě je zásadní zajistit rozpočtovou stabilitu nakládání s veřejnými prostředky, a proto i s kolegy na základě prvních finančních odhadů hledám úspory anebo jiné možnosti, jak případně dílčím způsobem něco financovat.
Sobota, neděle
🥒🥩🧁🍶sobota byla v Šimkových sadech zasvěcena potravinové a potravinářské produkci desítek regionálních zemědělců, potravinářů a řemeslníků z našeho kraje. Především těch, kteří své projekty přihlásili do letošního ročníku Regionální potravina, jejíž vyhlášení (9 kategorií) bylo rovněž součástí programu. 🏵️Výrobky, které získaly značku Regionální potravina Královéhradeckého kraje pro rok 2022 naleznete zde👉: https://www.regionalnipotravina.cz/.../kralovehradecky-kraj/
🏵️Cenu hejtmana KHK si odnesla za svůj skvělý staročeský uzený bok společnost ZEPO Bohuslavice, sladké Bezé z produkce FEST food a farmářský Frydrychův mošt z jablek a višní od Miroslava Frydrycha. Gratuluji ale všem oceněným a současně děkuji všem, kteří se o to, abychom jedli kvalitní suroviny a jídla, snaží navzdory složitým podmínkám. Regionální producenty musíme podporovat, minimálně formou podpory takových projektů, jako je tento, dožínky, zemědělské dny apod., kde mohou výsledky svého úsilí i svých možností prezentovat široké veřejnosti.
👟a po dobrém jídle mne čekal zase spíše výdej kalorií (i když pouze dívácky). Po dvouleté covidové pauze letos opět Nové Město nad Metují hostilo atletický mítink Velká cena, jenž přesahuje hranice kraje i republiky. Přišlo 240 individuálních přihlášek ze 7 zemí. Původní program 19 disciplín (13 mužských a 6 ženských) organizátoři na přání řady závodníků, trenérů a sekcí Českého atletického svazu rozšířili o dalších 7 disciplín. Na přípravě a 0realizaci se podílí 38 kvalifikovaných rozhodčí, 10 lidí organizačního výboru a 15 členů technické čety. Sportovní klub se svým areálem platí za jednoho ze 2 nejvytíženějších pořadatelů atletických závodů v kraji (spolu se Sokolem HK). Letos pořádá na 20 atletických závodů. Mezi další organizační aktivity SK představují zejména lukostřelba a para-lukostřelba (MČR, ČP a SP/EP), EP v lukostřeleckém biatlonu (7.-9.10.), ČP v para-atletice. A mimo areál SK ještě také curling vozíčkářů a rugby vozíčkářů.
Přesto v podmínkách města velikosti Nového Města n. Metují není jednoduché vychovat vrcholového atleta/ atletku. Cílem je tedy udržet vysokou mezinárodní úroveň alespoň jednoho atletického mítinku. Myslím, že se to daří - v minulosti získal přezdívku "Zlatá tretra Východních Čech“.
👨‍👩‍👦‍👦neděle patří rodině a čerpání sil do nového týdne. Přeji Vám, aby byl příjemný a naplnil všechna Vaše očekávání.🙂