CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 24. 9.

24. 09. 2023

Pondělí
📝porada vedení kraje k projednání problémů týkající se investičních záměrů rekonstrukce zařízení ve Štefánikovce, výstavby DOZP v Nové Pace a Vrchlabí, přípravy na výběrové řízení k Vrbenského kasáren. Řešili jsme též, dodatečné požadavky zhotovitele na výstavbu nového objektu v Žacléři spadajícího pod Domov důchodců v Lamperticích, s čímž nesouhlasíme a projednali jsme také záměry na rozšíření oblasti centrálních nákupů pro krajské organizace (služby BOZP, el. revize, dezinfekční plány versus nákupy prostředků)
👩‍💼👨‍💼Rada KHK s 67 body programu, například o úpravě smlouvy mezi krajem a ÚDRŽBOU SILNIC KHK v cenách, za které objednáváme práci na silnicích, nebo o návrzích na vyhlášení veřejných zakázek k rekonstrukci silnic (Chomutice, Žďár nad Metují, most Skřivany, Vrchlabí), ale také třeba k zahájení stavební přípravy na stanoviště ZZS v areálu Náchodské nemocnice apod.
📐jednání s představiteli Fakulta dopravní ČVUT v Praze o vizích v dopravní infrastruktuře v Královéhradeckém kraji do roku 2050, jež byly zpracovány na základě krajské strategie připomínkované studenty, kteří by zde chtěli žít. Materiál využívá i synergii dosavadních plánů ŘSD a Správa železnic i mých představ o rozvoji dopravní infrastruktury, a proto se chci v rámci další odborné debaty definovaným cílům věnovat .
🌉s ředitelem Správy silnic jsem řešil majetkové záměry při směně silnic v kraji, požadavky na údržbové práce na mostech i návrh rekonstrukcí mostů v následující 5 letech. O něm budeme jednat také s ministerstvem dopravy v nácházejících týdnech neb s ohledem na bezpečnost naší země existuje možnost získat na strategické opravy finanční prostředky.

Úterý
🦷v náchodské senátní kanceláři jsem probíral s jedním ze zdejších zubařů, jak z jejich pohledu alespoň částečně zajistit základní stomatologickou péči v odlehlých místech kraje s ohledem na hrozící odchod starších ročníků zubařů do penze. Některé náměty mě zaujaly, a proto se budu nyní věnovat prověření možnosti jejich realizace. Předpokládám, že cca v horizontu 14 dnů budu mít alespoň základní odpovědi a budu moci o celém záměru referovat podrobněji.
🛣poté jsem zamířil do Vamberka, k uzavření procesu majetkového uspořádání silnic po dokončení obchvatu tohoto města. Před více jak pěti lety jsem v této věci mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Královéhradeckým krajem a městem Vamberk. Trvalo to dlouho, ale vynaložené úsilí se vyplatilo. Do majetku státu nyní patří pouze obchvat města, silnice procházející jeho centrem jsou krajské a Vamberk bude nově spravovat místní komunikace, mezi něž nyní patří od státu převzatý poslední z vyřazených úseků bývané silnice první třídy I/11 vedoucí od kruhového objezdu v Doudlebách nad Orlicí po Lützowovo náměstí včetně historického kamenného mostu přes řeku Zdobnici. Město se díky novým smlouvám bude moci konečně zapojit do dotačních programů na opravu místních komunikací a také se pustit do revitalizace zelení a podobně. S krajem pak město uzavřelo memoranda o smlouvách budoucí, na jejichž základě komunikace přejde do vlastnictví kraje jako silnice III. třídy. Tím vznikne ucelené napojení silnice III/3193 (Rychnov nad Kněžnou–Roveň–Husovo náměstí ve Vamberku) na silnice první třídy. Výměnou za to převede kraj na město stávající silnici III/3194 Peklo–Libštejn a úsek silnice III/01115 Lützowovo náměstí–Vyhlídka. Nové uspořádání umožní efektivní správu a obnovu a je také příkladem koordinace a spolupráce mezi státními a samosprávnými orgány, jak na úrovni kraje, tak obce.
🚧jednání s ředitelem ŘSD Hradec Králové o plánu vzájemného předávání silnic mezi státem a krajem v souvislosti s další výstavbou úseků dálnic či obchvatů měst. Připravenost státu na zahájení výstavby úseku Hořice - Sadová dálnice D35 cca byla také předmětem našeho setkání. A do konce roku chce ŘSD HK vyhlásit soutěž na úsek Plotiště – Sadová D35, což je potěšující zpráva.
👨‍🚒👮‍♂️👨‍🔬zasedání krajské bezpečnostní rady, abychom probrali body z oblasti bezpečnosti, připravenosti krajského integrovaného záchranného systému, ale i vývoj epidemické situace v regionu. Policisté zaznamenávají nárůst zejména v oblasti kyberkriminality, a proto by lidé měli být velmi opatrní při internetových platbách a ověřit si informace o tom, komu platí, než uvedou osobní data. Po pandemii, uprchlická krizi i dalších nepředvídatelných živelných událostech, které nás postihly v uplynulých třech letech, se činnost krajského IZS vrátila do normálu se zaměřením na profesionální rozvoj. Využívají k tomu taková odborná cvičení, jako bylo to pod názvem Vlna 2023, které proběhlo v září a prověřilo předávání informací a činností povodňových orgánů. Projednali jsme také stav epidemické situace, kdy z příchodem podzimu a začátku školního roku lze očekávat nárůst počtu respiračních onemocnění. Aktuálně je však dle krajské hygieny situace klidná.

Středa
🎟s náměstkem pro dopravu Pardubického kraje Michalem Kortyšem jsem jednal o symbolických úpravách jízdného ve veřejné autobusové a železniční dopravě, kdy jsme jednali o návrhu zvýšení v základním jízdném o 2 koruny, tedy z 10 na 12 Kč. Pro uživatele čipových karet by zůstalo jízdné na stávající hodnotě 10 Kč.
🤝přivítal jsem zástupce členských měst a obcí na zasedání krajského Sdružení místních samospráv České republiky, které jako nevládní organizace propojuje a hájí jejich zájmy. Tato setkání vnímám jako příležitost k diskusi nad společnými problémy a výměnu zkušeností z jejich řešení. Účastníky jsem informoval o aktuální situaci v kraji napříč všemi oblastmi s důrazem na hospodaření, investice a čerpání evropských financí. Probrali jsme, co nás společně čeká při financování investičních záměrů prostřednictvím dotačních výzev a představu o spolupráci na regionálním rozvoji v následujícím období. Zajímavé byly informace o digitálních technických mapách, využití vody v krajině a půdě, komunitní energetice nebo aktualitách legislativy pro obce. Více informací o aktivitách Sdružení místních samospráv ČR najdete také na www.smscr.cz.
🚧jednání s vedoucím odboru dopravy a krajskými řediteli údržby i správy silnic o plánu rekonstrukcí a oprav v příštím roce. Nad rámec již schválených příslibů i podle stavu přípravy a potřebnosti přemýšlíme ještě o tzv. mikrokobercích a souvislých opravách jednotlivých úseků silnic.
☕v podvečer mne čekalo setkání s občany Teplice nad Metují v rámci mé další Pražírny. Byla tentokrát zejména o dopravě a s ní souvisejícími konkrétními problémy v této části regionu. Odnesl jsem si hned čtyři „domácí úkoly“ a jsem rád, že dva z nich jsem hned následujícího dne mohl odškrtnout jako vyřešené (více – viz můj čtvrteční příspěvek)

Čtvrtek
🛤️hned z rána jednání s ředitelem SŽ o plánovaných investicích na železnici v příštím roce, železniční údržbě tratí a předpokladu financování. A probrali jsme plánovanou výstavbu výhybny Česká Metuje, rekonstrukci zastávky Teplice nad Metují – Skály a řešení bezpečnosti na nechráněném železničním přejezdu u základní školy v Teplicích nad Metují.
🥇♿na KÚ jsem přivítal sportovce ze Základní a speciální školy v Úpici, kteří se přišli pochlubit medailemi, jež se jim podařilo získat na 12. Evropských hrách handicapované mládeže Emil Open v Brně. Jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením ve věku od deseti až 26 let. Letošní ročník byl rekordní, účastnilo se ho 891 mladých sportovců z dvanácti zemí Evropy a úspěch úpických reprezentantů je úžasný. Ale úžasní jsou hlavně oni sami bez ohledu na to, zda jejich úsilí a vytrvalost ve snaze nerezignovat před překážkami, jež jim život již v tak mladém věku postavil do cesty, je korunováno medailemi nebo „jenom“ pocitem, že se nevzdali a sport jim do života přinesl něco, co dává smysl. A pro nás ostatní jsou velkou inspirací, což potvrdilo i toto setkání. Popřál jsem jim mnoho dalších úspěchů a radosti ze života.
💰jednání s ministrem kultury o možnostech další podpory kulturních aktivit spojených s pozicí finalisty města Broumov 2028 v kandidatuře na Evropské hlavní město kultury 2028. Je to cesta, jak energii a myšlenky investované do příprav nezastavit, ale naopak podpořit jejich efekt pro budoucí rozvoj regionu. A jsem moc rád, že máme dohodu, jak by mohla podpora kraje a státu v dalších letech vypadat. Teď bude vše na doladění formalit ze strany odpovědných úředníků.

Pátek
👩‍💼👩‍💼zasedání Asociace krajů České republiky v Teplicích v Ústeckém kraji, na němž jsme se mimo jiné shodli, že zákon o sociálním bydlení v představeném záměru není pro kraje přijatelný (spíše, ať se stát zamyslí nad cenovou mapou a nad platbami tzv. kaucí pro bydlení). Probrali jsme zkušenosti jednotlivých krajů s transformacemi v oblasti sociální péče a věnovali jsme se přípravě schůzky s ministrem školství ohledně nepedagogických pracovníků ve školství a na pracovní setkání s prezidentem ČR.
💁‍♂️Za mě úplně pak nejdůležitějším tématem k projednání s kolegy hejtmany byla potřeba změny v zákoníku práce s ohledem na zdravotnictví v krajských nemocnicích, a to především v souvislosti s přestávkami mezi směnou a zásadní výhrady, které máme k připravované krizové legislativě.
🏒v podvečer jsem byl poprvé v nové sezóně na hokeji. Hradec tentokrát na svém ledě svedl souboj s Mladou Boleslaví, ze kterého bohužel po trestném střílení, jež zakončilo skóre zápasu 1:2, nevyšel vítězně. Nicméně již získaných 7 bodů po třech zápasech považuji za krásný rozjezd sezóny.

Sobota, neděle
👨‍👨‍👦‍👦první podzimní víkend jsem věnoval rodině, odpočinku a přípravě na další týden. Tak ať je pro Vás všechny úspěšný a nezapomeňte v něm ani na Svatováclavské slavnosti.🎉