CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 26. 6.

26. 06. 2022

Pondělí
🛣️kontrola rozpracované a díky komplikovanému terénu technologicky náročné rekonstrukce silnice z Náchoda směrem na Lipí, kterou chceme i přes některé složitosti dokončit v plánovaném termínu, jenž počítá s pokládkou asfaltu září/říjen tohoto roku. Účelem mé osobní návštěvy na stavbě bylo i připomenutí nutnosti zajištění průjezdnosti původně lesní cesty, prostřednictvím pravidelného vyrovnávání nerovností štěrkem, neboť slouží po dobu rekonstrukce místním obyvatelům jako náhradní komunikace.
👨‍💼👩‍💼jednání Zastupitelstva KHK se 78 body programu, přičemž těmi nejdůležitějšími bylo schválení závěrečné účetní závěrky rozpočtu za rok 2021 a schválení dvou změn v rozpočtu pro letošní rok, týkajících se doplnění cca 200 mil Kč rozdělených do jednotlivých oblastí. Naštěstí jsme díky odsouhlasenému vyrovnanému rozpočtu zvládli tyto rozpočtové změny pokrýt ze zvýšených průběžných příjmů.

Úterý
😇dostalo se mi pocty být patronem jedné z účastnic celorepublikové soutěže Anděl mezi zdravotníky. Je to Lucie Kozáková, zdravotní sestra v Konstantinových Lázních. Přijel jsem ji podpořit a pozdravit i ostatní účastníky, kteří se připravují v Hotelu Studánka na Rychnovsku.
...📋tématem následného jednání Královéhradecké tripartity v Rychnovské nemocnici pak byly zejména ceny energií a PHM, problémy v dodávkách surovin, zabývali jsme se stavem investičních akcí.
⚡⛽Energetická politika a systémové řešení její problematiky je především v kompetenci státu, je však potřeba nastalou situaci řešit i z pohledu jednotlivých krajů a jeho obyvatel. Přítomné zástupce tripartity jsem informoval o mém pověření bezpečnostní radou kraje k jednání s vládou, abychom společně probrali související problémy v návaznosti na specifika našeho regionu, což je pro mne, ať už jako hejtmana č i senátora, pro další jednání důležité.
🏭Součástí programu bylo také představení plánů v rámci rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, kdy nejdůležitějším a z pohledu investic nenáročnějším je modernizace rychnovské nemocnice. Zahrnuje nový pavilon urgentního příjmu propojený se stávajícím pavilonem DIGP, který již prošel rekonstrukcí. Centralizace poskytované péče přinese zrychlení stanovení diagnózy a růst produktivity poskytované péče bez nároku na zvýšení počtu zaměstnanců však následně sníží provozní náklady zhruba 20 milionů korun ročně. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby v hodnotě tři čtvrtě miliardy korun. Státní dotace dosáhne 300 milionů korun, zbytek hradí kraj.
🛣️Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a veřejné infrastruktury postupně ulevují okolním městům a obcím od nadměrného dopravního zatížení. První část obchvatu Opočna, obchvat Domašína nebo rekonstruovaný podjezd pod železniční tratí v Krčíně již slouží motoristům, druhá část opočenského obchvatu je rozestavěna, v různých fázích přípravy jsou obchvaty Solnice, Častolovic, Rychnova nad Kněžnou a nové obslužné komunikace v rámci samotné průmyslové zóny. Ulehčit silnicím má také modernizovaná železniční trať s novou železniční stanicí v Lipovce.
💰Celý projekt je realizován na základě několika vládních usnesení a také memoranda podepsaného mezi vládou, krajem a společností Škoda Auto. Usnesením z roku 2020 se investice z veřejných prostředků navýšily na osm miliard korun. Automobilka navíc investovala zhruba 7,2 miliardy korun a vytvořila 1300 nových pracovních míst.
Projednali jsme rovněž problémy ve školství, zdravotnictví, dopravě a v sociální oblasti.

Středa
📒na úterní jednání tripartity navázalo také pracovní setkání Regionální stálé konference, na kterém vedení kraje projednalo se zástupci ministerstva pro místní rozvoj možnosti podpory revitalizace a využití brownfieldů, a také kulturních a kreativních center z Národního plánu obnovy. Přičemž bylo dohodnuto, že při výběru projektů budou zohledňovány regionální preference. Byl stanoven termín pro další ročník soutěže pro obce, města, MAS, DSO „Buďte inspirací 2022“ s cílem ocenit přínosné projekty v oblasti chytrých řešení. Potěšilo mne poděkování, které se našemu kraji dostalo ze strany Krajské sítě místních akčních skupin, jíž se dostalo pro jejich činnost a konkrétní projekty větší podpory z operačních programů.
V průběhu jednání byly představeny aktivity v rámci projektu Chytrý region - Královéhradecký kraj (www.chytryregion.cz), včetně nových modulů v Akademii CHR, webu Starostuj (www.starostuj.cz), Publikace pro obce 2021+ a dalších.
🏰bez minulosti není budoucnosti, proto si musíme neustále naši historii připomínat. A dělat to můžeme také prostřednictvím dochovaných památek, které jsou svědky doby minulé, nicméně jejich stav vypovídá o kulturní úrovni společnosti současné. Královéhradecký kraj si velmi cení všech, kteří v našem regionu o památky pečují, usilují o jejich záchranu a popularizaci historie v souvislostech, a jako výraz ocenění jejich práce již druhým rokem vyhlašuje Ceny památkové péče. 🤝Letos byli oceněni dobrovolníci, bez jejichž nadšení by řada památek v našem regionu těžko mohla být zachráněna. 🎖️Cenu za příkladnou obnovu architektonického dědictví či popularizační činnost získali: spolek Přátelé Markvarticka, Římskokatolická farnost Nová Paka a Společnost železniční výtopna Jaroměř. Během slavnostního udílení cen byly předány také Pamětní plakety za péči o válečné hroby Ministerstva obrany ČR. 🎖️Cenou za stavební obnovu získal spolek Přátelé Markvarticka za rekonstrukci kostela sv. Jiljí. Po opravě márnice byla zajištěna statika kostela a zrekonstruována fasáda věže včetně kostelních hodin. V současné době se opravují kostelní varhany.
🎖️Cenu v podkategorii restaurování získala Římskokatolická farnost Nová Paka za restaurování nástěnných maleb v klášterních kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace, jenž byl postaven dle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Součástí obnovy bylo i restaurování fresek v interiéru kostela realizované v letech 2014 až 2021.
🎖️Cena za dlouhodobou cílenou činnost popularizační, přednáškovou, publikační v oblasti památkové péče letos patří Společnosti železniční výtopna Jaroměř, který funguje od roku 1991, má ve svém fondu pět parních lokomotiv, tři motorové lokomotivy a desítky železničních vozidel. Provozuje stálou expozici železničního muzea v bývalé výtopně, kterou od roku 2010 rovněž rekonstruuje. Spolek se zabývá nejen opravami a sbírkou železničních vozidel, ale také prezentací těchto kulturních památek a železničních reálií veřejnosti. 🏅Cenu za péči o válečné hroby si odnesla obec Bílý Újezd za příkladnou péči o válečné hroby v katastru obce a za opravu pomníku obětem 1. světové války v Hrošce, město Vamberk za příkladnou péči o válečné hroby v majetku města; za opravu pomníku obětem 1. světové války v Pekle nad Zdobnicí a vybudování pomníku v Merklovicích, městys Velký Vřešťov za příkladnou péči o válečné hroby v katastru obce a za opravu pomníků obětem 1. světové války a 2. světové války, obec Lužec nad Cidlinou za příkladnou péči o válečné hroby v katastru obce, za opravu pomníku v centru obce s přispěním Ministerstva obrany ČR. 🎖️A v neposlední řadě za vydání publikace Archeologie Prusko-rakouské války z roku 1866, která je považovaná za významný metodický podklad pro ochranu a poznání dosud neoznačených válečných, byl oceněn pan Matyáš Holas.
Vítěze v každé kategorii jsme ocenili částkou 50 tisíc korun, a já věřím, že v této aktivitě budeme pokračovat i dalších letech.
🕊️zhruba před rokem za mnou přišla paní Věra, které bohužel život zkomplikovala těžká nemoc. Boj s ní vyhrála, ale rozhodla se v něm pomáhat i druhým. Založila pacientskou organizaci Jelimán, z.s. na podporu onkologickým pacientům, je autorkou, navrhovatelkou novely zákona, která řeší problematiku stomiků. Za svou činnost byla oceněna titulem Žena roku 2021 v kategorii Dobré srdce. Ví, jak moc důležité je v takových situacích, jako je sdělení diagnózy či snášení složité léčby, mít kde načerpat pozitivní myšlenky a neztrácet naději. Jedním z projektů organizace Jelimán (http://www.jeliman.net/) je proto projekt Sad Nadejě, jehož součástí je i Lavička Naděje. Když za mnou paní Věra přišla s prosbou o podporu realizace té u onkologické kliniky FN KHK, neváhal jsem a bylo mi ctí být u jejího odhalení. Moc přeji všem pacientům, kteří na lavičku usednou, aby jim pomohla potřebnou naději, sílu a odhodlání v sobě najít.
👨‍🦽v podvečer jsem přijal ještě pozvání pana Ročka z Klubu vozíčkářů v Trutnově, popovídat si o tom, co je zajímá. Probrali jsme dotazy na témata z mé předchozí profese, uprchlickou krizi v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině i dopravu. (více – viz můj čtvrteční příspěvek). Ještě jednou děkuji za pozvání a těším se opět někdy příště na viděnou🤝

Čtvrtek
🗂️dopoledne jsem absolvoval mnoho dílčích jednání, kdy jsme se s kolegy na KÚ věnovali strategii nákupu energii pro příští rok (neuspěli jsme poprvé letos na burze a řekli jsme si parametry dalšího pokusu), diskutovali jsme o zvýšených nákladech investičních akcích v kraji (mimořádnosti doložené a odůvodněné oproti uzavřeným smlouvám) a také o vícepracích, nárůstu cen používaných surovin a materiálů v souvislosti s dopravní infrastrukturou.
👨‍💼odpoledne na Ústavně právním výboru Senátu PČR jsme se zabývali:
▶️návrhy změn Lex Ukrajina III - resp. upřesněním postupu po skončení nouzového stavu a změnami v souvislosti se školstvím při zařazení děti uprchlíků do škol
▶️návrhem zákona o jednorázovém příspěvku na dítě ve výši 5 000 Kč
▶️projednali jsme návrh změny zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Změna se týká snížených pracovních úvazků a změny pro jejich efektivnější využití.
💰v rámci jednání pracovního týmu k dopravě v poslanecké sněmovně jsem zdůraznil nutnost zajistit investiční finance v nesníženém objemu na dopravní infrastrukturu. Státní podpora veřejné železniční dopravy (30 % spoluúčasti ze strany státu na dokrytí financí investovaných do dopravy z rozpočtu krajů) je smluvní dlouhodobý závazek, který eliminuje věčné debaty o tom, co je republikové a krajské spojení. Protože cestujícím je jedno, kdo je majitelem, ale chce je využívat v odpovídající kvalitě a rozsahu. A proto jsem apeloval na to, abychom udělali vše pro skutečně systémové fungování financování dopravní infrastruktury.🛣️🛤️

Pátek, sobota, neděle
🚄na cestu vlakem jsem se tentokrát nevydal s naším malým železničním fandou a amatérským kontrolorem, ale s manželkou, abychom v rámci prodlouženého víkendu trochu dobili baterky. Nicméně, diskusím o dopravě jsem se díky náhodnému setkání s náměstkem pro dopravu Moravskoslezského kraje, nevyhnul ani cestou z Pardubic do Štrby.
Závěr víkendu však už patří opět pracovní přípravě na další týden. Přeji Vám do něj hodně pozitivní mysli a energie, jež jistě upotřebíte jak v souvislosti s koncem školního roku, tak s vymýšlením aktivit na prázdniny, které jsou již na dohled