CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 27. 3.

27. 03. 2022

Pondělí
👩‍💻👨‍💻v posledních týdnech již tradiční porada se starosty ORP v souvislosti s uprchlickou krizí. V našem kraji bylo k počátku týdne registrováno 8200 uprchlíků, kteří byli ze 2/3 ubytováni ve státních, krajských, obecních nebo neziskových a jiných organizacích a 1/3 je v rodinách. Zatím tedy nevznikla potřeba využívat komerční či uvádět do provozu nouzové ubytování v tělocvičnách apod. Zásadní bude nyní adaptační proces, v němž bude potřeba řešit školství, sociální oblast a zdravotnictví. Neméně důležitá je snaha uprchlíků, zapojit se do zaměstnání, na které spolupracuje především úřad práce, hospodářská komora a regionální agrární komora. Vyslovil jsem poděkování všem, kteří se podílejí na registraci, ubytování a řešení adaptačních problémů.
👩‍💼👨‍💼zastupitelstvo kraje s 99 body na programu, jež jsme zhruba za 2,5 hodiny zvládli projednat – schválit dotace, prodiskutovat a odsouhlasit 1 změnu rozpočtu či investiční záměry jako je např. výstavba domova pro seniory v Broumově nebo tělocvična v Nové Pace, finanční prostředky za poskytování zdravotní péče v krajských nemocnicích atd. Oceňuji, že opozice pochválila vedení kraje za zvládání mimořádných období spojených s covidem-19 a uprchlickou krizí, a uvědomuje si, že od prvního dne ve funkci hejtmana řídím náš kraj kromě všech kompetencí, hospodaření a investic ve složitých časech.
Úterý
📊jednání s ředitelem ICZ k plnění harmonogramu dodávky nového nemocničního informačního systému a jsem moc rád, že po složitých jednáních o smluvních podmínkách a povinnostech obou stran je předpoklad, že by vše kolem tohoto projektu mělo být ukončeno a definitivně předáno k 16.12. 2022.
🖥️videokonference Asociace krajů ČR s ministrem vnitra k uprchlické krizi
🎙️rozhovor v ČR k obdobnému tématu – viz můj středeční příspěvek
🧏‍♂️návštěva centra pro neslyšící v Hradci Králové (zřizovatelem je kraj), poskytující své služby zejména rodinám se sluchově postiženými dětmi nejen v oblasti vzdělání (od mateřské, přes základní, střední a vyšší odbornou školu), ale také rehabilitace, individuální práce, setkávání s rodinami nebo i velmi potřebnou výuku a vzdělávání tlumočníků do znakové řeči. Působí zde již 30 let a vzhledem k postupnému rozšiřování činnosti i počtu klientů vyrostlo z kapacity využívaných prostor. V červenci 2020 byla proto zahájena rozšiřující výstavba nového patra na stávající objekt a v prosinci 2021 byly předány nově vzniklé prostory k užívání.
💰Náklady na stavební práce a nákup vybavení činily 45,7 milionu korun s DPH, přičemž financování ve výši 21,8 milionu korun zajistila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, na jejíž administraci se podílelo Centrum investic, rozvoje a inovací.
Oficiální otevření proběhlo s ohledem na protiepidemická opatření až letos. Já ale raději než v rámci slavnostního otevření, jezdím na návštěvu individuálně, abych měl možnost poznat skutečný provoz a povídat si o problémech i plánech jak s těmi, kteří chod centra zajišťují, tak i s jeho frekventanty. Stejně tomu bylo i v tomto případě. (více viz můj středeční příspěvek)
🏨společně s radním pro zdravotnictví jsme navštívili nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem a v Náchodě, kde jsme se setkali s ředitelem VZP. Seznámil jsem jej s rozvojovými plány obou nemocnic a investicemi do jejich modernizace. Základní péče by měla být zachována všude, ale nemocnice by v dalších oborech měly více kooperovat, doplňovat se a navazovat na péči poskytovanou Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Probírali jsme i financování zdravotní péče v postcovidovém období nebo dopady uprchlické krize na český zdravotnický systém. Shodli jsme se na tom, že rozvoj krajského zdravotnictví by měl korespondovat i s tím, co zdravotní pojišťovny umožní soukromému sektoru, především v ambulantní péči. V současnosti probíhá stavba nového multifunkčního pavilonu v jičínské nemocnici, kde kraj nedávno zrekonstruoval vjezd a postavil novou lékárnu. V Rychnově letos začne stavba nové pětipodlažní budovy urgentního příjmu, která bude navazovat na čerstvě zrekonstruovanou budovu multioborového pavilonu. V Trutnově vznikají nové laboratoře a počítá se s výstavbou parkovacího domu a urgentního příjmu. Na jaře začne stavba nových operačních sálů na budově laboratoří dvorské nemocnice. Historicky největší investicí kraje je dostavba a modernizace náchodské nemocnice, jež bude pokračovat druhou etapou.
🤝Také jsme se předběžně dohodli na rozvoji oborů interny a urologie ve Dvorské nemocnici, v Náchodě na rozvoji operačních oborů a center proti migréně. Ve vztahu k poskytované péči v nemocnicích našeho kraje a ambulantní péči jsme se dohodli na zřízení pracovní skupiny, která vytvoří oborový generel jednotlivých nemocnic včetně potřebných nemocničních ambulancí. Ten bude předpokladem podpisu společného memoranda o postupu při schvalování ambulancí různých oborů mimo krajské nemocnice.
Středa
🛣️jednání s ředitelem Správy železnic o hospodaření, škrtech v rozpočtu na údržbové práce na železnici, investicích nejen strategických (VRT), ale i vztahujících se na konvenční regionální železniční síť, problémy ve vztazích s dopravcem ČD apod. Přičemž z mé pozice hejtmana je cílem především zajistit udržitelnost a další rozvoj regionálních tratí.
🎤tisková konference, která odstartovala ambiciózní cestu kandidatury Broumova na Hlavní město evropské kultury 2028, nad níž KHK převzal záštitu. Možná malé město a nevelký kraj, ale rozhodně obrovský potenciál k tomu, aby se mohl stát se kulturním hybatelem transformace regionu, a to nejen z úrovně ČR.
🕯️zemřela Madeleine Albrightová. Před lety jsem měl při cestě do USA možnost se s ní potkat a povídat si. Ne se všemi jejími názory a kroky jsem souhlasil, ale byl to rozhovor s nesmírně inspirativní, inteligentní a silnou osobností. Takových není v politice mnoho.
Měla velký podíl na vstup a přijetí České republiky do NATO, jehož význam si patrně čím dále více v současných dnech uvědomujeme. Dokázala být pevná ve svých rozhodnutích, ale uměla dát politice také lidský rozměr. Říkala, že politika se týká lidí, takže se člověk najednou nemůže tvářit, jako by byl bez pocitů. A bez lidského rozměru, že je diplomacie jenom mechanickou záležitostí. Čest její památce!
Čtvrtek
🛣️se starostkou Adršpachu jsem jednal o rekonstrukci silnice směrem na Trutnov, na jejímž poměrně dlouhém úseku projektujeme několik stavebních záměrů. Zároveň jsme probírali zimní údržbu prováděnou ve Chvalečských serpetinách. Nejsem spokojený s režimem údržby, který tam je nastaven a budu o tom ještě s kolegy z údržby a správy silnic jednat. Kromě toho jsme se starostkou předběžně dohodli na jednání o možnosti spolupráce se zdejšími technickými službami.
A u tohoto tématu jsem zůstal i při pracovní kávě s místními v obci Adršpach, kteří podobné připomínky k prováděné zimní údržbě mají opakovaně. Debatovali jsme také o problémech podnikání v CHKO, při pastevectví v souvislosti s vlkem, ale i přípravě na další rekreační sezónu apod.
⛪v Broumovském klášteře jsem se setkal se zástupci zainteresovaných institucí na přípravě již výše zmíněné kandidatury v Broumova na Hlavní město evropské kultury 2028, abychom se i spolu s náměstkyní Martinou Berdychovou, která mne na jednání doprovodila, seznámili z doposud zpracovanými podklady a domluvili se na dalším postupu.
👉Smyslem kandidatury pak není jenom ukázat jedinečný soubor barokních památek, pestrou paletu špičkových uměleckých projektů mezinárodního úrovně i věhlasu, či nezaměnitelnost velkého prostoru uprostřed krásné přírody, jimiž Broumovsko oplývá, ale v případě jejího získání, je to ekonomický přínos (turismus, rozvoj kreativního průmyslu, investice financované z evropských peněz) pro Broumovsko i Královéhradecký kraj, a společenský potenciál k další transformaci dlouho opomíjeného regionu (zvýšení kvality života) a rozvoj společenské soudržnosti i v nadnárodním měřítku.
🪙Podpora tohoto záměru předpokládá kromě již poskytnuté záštity ze strany kraje i ekonomickou podporu. Ale nejprve je třeba, abychom byli přesvědčeni, že připravovaná strategie a v ní obsažené projektové záměry přinesou návratnost vynaložených prostředků, ekonomický benefit a dlouhodobou udržitelnost. (více – viz můj čtvrteční příspěvek)
Pátek
🤝🇺🇦společně s kolegy jsme se po prvních týdnech fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v Aldisu věnovali vyhodnocení jeho efektivity, na jehož základě a s přihlédnutím k předpokládanému vývoji uprchlické krize v nejbližším období jsem rozhodl, že od 31. 3. t.r. bude fungovat v administrativní budově Na Okrouhlíku v Hradci Králové, poblíž autobusového terminálu a hlavního nádraží. Pro uprchlíky bude dostupnější veřejnou dopravou a hlavně, využijeme volné prostory v krajské nemovitosti, které budou ekonomicky výhodnější, a také nebudeme dále blokovat kapacitu hradeckého kongresového centra pro komerční využití.
Stěhování centra proběhne ve středu 30. 3. v odpoledních hodinách, kdy je počet příchozích uprchlíků zpravidla nižší. Během stěhování bude provoz KACPU do následujícího dne přerušen. Plně zprovozněno by mělo být ve čtvrtek 31. března v dopoledních hodinách. Registrace v KACPU čítá tyto procesy: lustraci, vydání víza, kontakt s úřadem práce, sjednání zdravotního pojištění, případně zajištění ubytování.
🖼️jednání v krajském muzeu v Hradci Králové, kde jsem se podrobně seznámil s fungováním i plány rozvoje. Prohlédl jsem si nedávno otevřená Gayerova kasárna, sousední – zatím v dezolátním stavu Vrbenského kasárna, jež jsou prakticky poslední budovou ve zdejším plánovaném kulturním kampusu. Zabývali jsme se možnostmi a podmínkami investičního záměru, kterým bychom tento objekt mohli rekonstruovat, a v neposlední řadě jsem měl možnost prohlédnout si některé sbírky i současné výstavy muzea. Nejen díky tomuto setkání si uvědomuji, že kultura může krom své kulturně společenské úlohy mít i významnou roli při vytváření příležitostí z hlediska navazujícího průmyslu a podnikání, a tím se nemalou měrou podílet na rozvoji a prestiži našeho regionu.
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou a znáte ten oblíbený jarní nápěv: šel zahradník do zahrady s motykou (sekačkou …doplňte dle svého „oblíbeného“ nástroje…😊). Příprava na příští týden.
Přeji Vám všem, aby byl ve všech ohledech slunečný a úspěšný. Ale ještě před tím dnes nezapomeňme všichni fandit našim hokejistům v důležitém utkání s Mladou Boleslaví. Jeho výsledek bude velmi rozhodující na poněkud zkomplikované cestě do semifinále hokejové extraligy.🏒