CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 28. 8.

28. 08. 2022

Pondělí
✍️na poradě, jež předcházela jednání Rady KHK, jsme kromě běžné agendy jednotlivých radních probrali záměr směny pozemků s městem Náchod pro výstavbu zázemí pro IZS a zabývali jsme se projednáním jednotlivých individuálních dotací za více než 30 mil Kč, u nichž musíme podrobně posoudit význam a účel každé z podaných žádostí, přihlédnout k doporučení jednotlivých výborů a zvážit odpovědnost vedení za ne/schválení.
👩‍💼👨‍💼následovalo jednání Rady KHK se 125 body programu, z nichž zmíním například vyhodnocení stavu mostů, projednání Strategie rozvoje veřejné dopravní obslužnosti do roku 2026, plán dalšího přerozdělování financování krajských sociálních služeb nebo čerpání rozpočtu kraje za 1/2 roku 2022. Prodiskutovali jsme rovněž předpokládané výdaje z rozpočtu na zajištění veřejných služeb v souvislosti s pokračující inflací a nárůstem cen nejen za energie, a také odkoupení potřebných pozemků na výstavbu základny IZS v Hořicích (hasiči, ZZS).
👩‍👦👨‍👦setkal jsem se se zástupkyněmi obecně prospěšné společnosti Women for Women, s nimiž jsem si povídal o navázání další spolupráce. Vedle příspěvků na obědy ve školních jídelnách by se tak kraj ve spolupráci s obcemi mohl pokusit pomoci rodičům samoživitelům, kteří chtějí dodržovat pravidla a své povinnosti, ale mají bohužel smůlu při shánění dostupného bydlení a musejí volit nejistá a přechodná řešení v podobě ubytoven či azylových domů. Women for Women by jim pomohla uhradit kauci za byt a dále by rodinám pomáhala a motivovala je si bydlení udržet. Kraj může v rámci této spolupráce působit v roli moderátora při jednání zástupců neziskové organizace s obcemi v regionu, a tak šanci na důstojné bydlení podpořit.

Úterý
🛋️pracovní návštěva v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, abych se seznámil s více než 20letým fungováním, rozsahem poskytovaných služeb především v oblasti péče o nemocné s roztroušenou sklerózou, ale i s problémy a starostmi s hospodařením a dalšími záměry. V ČR je 25 tisíc nemocných roztroušenou sklerózou, 6 tisíc v pokročilém stadiu nemoci, a jen tento domov s kapacitou 86 lůžek a dvou chráněných bytů eviduje 150 nevyřízených žádosti. Nabízí odborné sociální poradenství. Snahou domova je získat oprávnění i na terénní služby. Na kraj se obrací s prosbou o pomoc s projektem Chytré byty, jenž by mohl současnou kapacitu rozšířit o 29 lůžek pro odlehčovací pobyty a tři specializované byty. Domluvili jsme se na možnostech řešení (95 mil celkové náklady, 57+11 mil dostanou dotaci a musí sehnat cca dalších 27 mil) a slíbil jsem projednání jejich žádosti ve vedení kraje dle těchto intencí.
:…🔥💡jednání o energetice, neb se nám nedaří nakoupit dílčí objemy elektrické energie a plynu kvůli tomu, že dodavatelé si nejsou jisti dostatkem surovin, a navíc ti velcí se ještě obávají povinnosti plnit roli dodavatele poslední instance, což může zvýšit jejich potřebnost pro zajištění objemu pro stát. Je to složitá situace, kdy čekáme na vývoj v září, opakovaně jednáme s burzou, připravujeme finanční plány a věřím, že nakonec pro kraj dostatek energie nakoupíme.
👨‍⚖️konzultace s právníky spojená s rozborem dodatků smluv a neplnění harmonogramu v souvislosti s Nemocničním informačním systémem, který dodavatel už více než tři roky není schopen dodat. Mnoho času jsme strávili vyhodnocováním jednotlivých variant dalšího postupu.

Středa
💰s vedoucím sociálního odboru jsme diskutovali o přidělení finančních prostředků pro poskytovatele sociální péče neb v nejbližší době přerozdělíme více než 100 mil Kč. Zvýšíme limity pro odměňování a za nejdůležitější považuji, abychom měli připraveny také finančními prostředky na zvýšení platů od září letošního roku.
🚏poslední kontrola připravené změny nových jízdních řádů veřejné autobusové dopravy, která začne platit od neděle 28. 8. a reaguje na požadavky jednotlivých obcí, zaměstnavatelů či samotných cestujících. Změna souvisí zejména se začátkem školního roku, kdy je zapotřebí zajistit veřejnou dopravu dětí a studentů do škol. Kromě několika drobných změn v časech odjezdů na některých linkách dochází také k posílení spojů například na Jičínsku a Novopacku. Dále například na Jičínsku zavádíme náhradní autobusovou linku na trase Sobotka – Mladějov – Libuň – Lomnice nad Popelkou, jelikož stávající vlak z Lomnice nad Popelkou do Mladějova bude jezdit pouze v letní turistické sezoně. Aktuální jízdní řády naleznete na: www.dopravakhk.cz.
⚡absolvoval jsem velmi zajímavé a konstruktivní jednání s ředitelem společnosti ČEPRO Janem Duspěvou, na němž jsme se zabývali především energetickou oblastí.🚌🚛Jedním z témat naší debaty byly možnosti využití vodíku jako alternativní energie, kdy jsme se shodli na tom, že do budoucna je to určitě příležitost pro velké dopravce (jež jsou dodavateli například i pro kraje), ať už v rámci veřejné či nákladní tranzitní dopravy, a zejména pak pro železniční dopravu. Například na tratích, které nejsou elektrifikovány a z důvodu vysokých nákladů k elektrifikace ani v dohledném horizontu nebude možná. Pokud by se tedy podařilo vybudovat infrastrukturu a logistický systém pro alternativní paliva, jakým je např. vodík nebo LNG, výrazně by se zvýšila nejenom energetická bezpečnost, ale i obslužnost jednotlivých regionů.
⛽A v neposlední řadě v rámci dalších jednání bych rád otevřel i možnosti nákupu plynu. Jsem přesvědčen, že i když systémová řešení jsou primárně úkolem vlády, musíme se snažit i z úrovně regionu hledat další možnosti. (více viz můj středeční příspěvek).

Čtvrtek
🚂návštěva Výtopny Jaroměř, která zaznamenala již více než 10 tisíc návštěvníků a v rámci čtvrtečního jednání jsme se vrátili k problému lokomotivy Ringhoffer, jež by měla být vrácena do Národního muzea. Budu opakovaně žádat o zápůjčku zpět do Jaroměře do doby, než bude postaveno železniční Muzeum v Praze. Řešili jsme ale i další plány se železničním uzlem v Meziměstí a možnosti využití zdejšího DEPA, a to nejen pro opravy vlakových souprav dopravců a renovaci starých vlaků, o čemž budu jednat s generálním ředitelem ČD.
🗄️administrativa a řada operativních schůzek na KÚ – například s náměstkyní Martinou Berdychovou jsme řešili nakládání s uměleckými sbírkami v reakci na jednu stížnost a také personální problematiku či odměňování v jednom z našich sociálních zařízení.
🏘️přijal jsem pozvání k setkání u příležitosti 15letého výročí Místní akční skupiny Hradecký venkov, abych jim poděkoval za jejich snahu a činnost, díky které se významně podílejí na získávání finančních prostředků z nejrůznějších dotačních titulů pro rozvoj regionu. Jen za poslední programovací období takto získaly více jak 1 miliardu korun. Již v letošním roce jsme navýšili krajskou podporu jejich činnosti na dvojnásobek. Do budoucna však vidím v jejich aktivitách ještě větší potenciál než doposud, a proto jsem připraven v nejbližších týden otevřít diskusi s vedením kraje a zástupci jednotlivých místních akčních skupin. (více – viz můj čtvrteční příspěvek).

Pátek
… 💁‍♂️Ze své každodenní práce, setkávání se s občany, zástupci institucí i podnikateli si velmi dobře uvědomuji, že nepřistoupí-li vláda ještě k další cílené pomoci, hrozí konec velké části podnikatelského sektoru, energetická chudoba domácností a také omezení dostupnosti veřejných služeb. Toto zásadním způsobem nevyřeší pouze úsporný tarif. Nechci tomu ale jenom pasivně přihlížet. Opakuji, že stát musí přistoupit k další systémové, ale současně přesně diverzifikované pomoci dle jednotlivých sektorů. A proto jsme ve shodě s dalšími hejtmany 📢vyzvaly vládu k iniciaci jednání na úrovni EU a především s Vládou SRN a premiérem Scholzem. 👉Vidíme řešení ve španělském přístupu regulace a nastavení únosných cen pro výrobu na straně „výrobců posledních MW“, což jsou plynové a uhelné elektrárny. Rozdíl nad tuto úroveň uhradí stát, přičemž by měl zpětně tyto zisky výrobců zdanit speciální daní. V případě cen plynu, kde většinovou výrobu není možné ovlivnit, bude rozdíl muset vykrývat stát a měl by k tomu v maximální míře využít prostředky Modernizačního fondu a dalších zdrojů. Tento princip regulace by měl efektivně napomoci plošnému poklesu cen energií.
Musíme trh regulovat, i dotovat cenu elektřiny ze závěrných elektráren v Německu, které cenu na burze tvoří. Je tedy nutné, aby stát pro občany nastavil únosnou cenu za MWh, stejně tak i pro firmy s rozlišením jejich charakteru z hlediska vazby jejich výroby na spotřebu energií. Princip „nikdo nezaplatí více než...“ umožní efektivně rozlišovat stávající podmínky smluv s obchodníky s energiemi a nehradit finanční podporu plošně.
Energetická společnost OTE musí poskytnout informace, kde se trvale bydlí a co je rekreace, dle toho je možné podporu dále diverzifikovat.
👉Pro samosprávu a státní sféru by měla Vláda ČR zavést institut státního obchodníka, kterému by čeští výrobci elektrické energie byli povinni prodat například 10% - 15% své výroby. Státní obchodník by za limitní únosné ceny prodával státním a samosprávným subjektům s rozlišením jejich nezbytnosti (např. nemocnice, školy, domovy pro seniory) s vyloučením doplňkových zařízení (např. bazény a sportoviště). Instituce by nakupovaly bez výběrového řízení.
👉Dále, nastavit státní podporu na úroveň například 80%, a tím motivovat odběratele k zavádění úspor.
👉A v neposlední řadě, odkoupit minoritní podíly v ČEZ a.s. státem do výše 100%, což by státu umožnilo řadu opatření provádět v čase a ekonomice výrazně efektivněji. (více viz můj páteční příspěvek)
🛤️první zasedání správní rady Správy železnic v novém složení, jemuž předsedám. Vzhledem k tomu, že mohu čerpat z několikaletých zkušeností s železniční dopravou, chci se při kontrole činnosti a hospodaření Správy železnic včetně odpovědnosti generálního ředitele zaměřit zejména na oblasti provozuschopnosti naší železnice, potřebné investice v železniční infrastruktuře, koordinaci a kvalitu komunikace s dopravci, objednateli a veřejností.
Jedním ze základních nástrojů řízení správní rady vůči generálnímu řediteli jsou na jednání schválené klíčové ukazovatele výkonnosti SŽ tzv. KPI, přičemž za nejdůležitější považuji:
➡️provizní a investiční plány a snížení počtu zaměstnanců 2%
➡️míra zpoždění způsobená provozovatelem dráhy o 20 %
➡️plnění realizace milníku přípravu u prioritních staveb (Velký Osek-Choceň, Brno-Přerov, Plzeň -Domažlice, Praha-Letiště V. Havla)
➡️změny ve zpracování rozkazu pro zpracování vlaku
➡️lepší koordinace výluk při přípravě investičních akci, dispečerské řízení
➡️komunikace s veřejností (web, aplikace, ve vlacích) a při projednávání VRT
A protože už samotné jednání správní rady s generálním ředitelem by mělo vést k větší odpovědnosti vedení, hned jsme probrali:
➡️záměry koupě nemovitosti na dopravní infrastruktuře od ČD
➡️stav přípravy a průběh vyjednávání o vzniku útvaru pro telematiku na dráze v gesci SŽ
➡️současné financování především údržby a investic na železnici
➡️problémy kolem nákupu elektrické energie
➡️rozestavěnost, plány pro nejbližší období včetně možností, jak zlepšit výlukovou činnost
📰a také jsem zaznamenal opět některé komentářů k rozporuplnému jmenování šéfa ÚZSI https://domaci.hn.cz/c1-67106890-rakusan-do-cela-uzsi...
💁‍♂️A jenom podotýkám, ano, zákon pamatuje na bezpečnostní prověrku před vstupem i na způsob průběžného prověřování uvnitř této specifické služby. Co ale nepředpokládá je, že do ní vůbec může nastoupit někdo způsobem, jenž už sám o sobě nese stín pochybností, navíc z vnějšku. Mně krom stínu pochybnosti v souvislosti s důvěryhodností Mlejnka i způsobu jeho jmenovaní neméně vadí, že tato situace vyvolaná zásadní otázku - v jakém stavu tedy zpravodajské prostředí je, když existuje potřeba měnit klíčový post a obsazovat jej někým z venku, namísto někým, kdo se na to z hlediska kariérního postupu dlouho odborně připravoval?!

Sobota, neděle
🚒 zúčastnil jsem se hned dvou oslav hasičů - nejprve to bylo 150 let v Malých Svatoňovicích a potom 140 let u nás na Vysokově. Na obou místech jsem hasičům poděkoval za jejich práci při záchraně našeho majetku, zdraví a někdy i životů, ale také za jejich podporu v oblasti veřejného života či práci s mládeží. Poblahopřál jsem k výročí a popřál, aby je i nadále jejich činnost naplňovala, měli pro ni odpovídající podmínky a hlavně, aby se vždy z jakéhokoliv výjezdu vraceli domů ve zdraví.
👩‍⚕️ a protože mám, zejména díky profesi mé manželky, jež je z?dravotní sestrou, ke zdravotníkům velmi blízko, nemohl jsem chybět na slavnostním večeru Anděl mezi zdravotniky v Náchodě. Je nejenom finálovým večerem soutěže v rámci tohoto projektu, ale zejména poctou práci všech zdravotníků, před kterou i já smekám a všem, kteří se ji upsali, za jejich nasazení a profesionalitu děkuji.
👨‍👩‍👦‍👦 zbytek víkendu trávím s rodinou, trochou odpočinku a přípravou na další týden. Přeji Vám do něj, abyste si ještě co nejpěkněji užili posledních prázdninové dny a všem školákům, aby jejich čtvrteční vstup do nového školního roku byl co nejveselejší. 🙂