CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 29. 1. 2024

29. 01. 2024

Pondělí
👮setkání s ředitelem Městské policie Hradec Králové, kdy jsem se zajímal jak o stav aktuální bezpečnostní situace, tak o plány na stabilizaci této bezpečnostní složky, financované městem. Pro mě je důležitá zejména její spolupráce s IZS. Vítám proto záměr rozšířit sbor ze stávajících 10 o cca 10 strážníků. Byl jsem rovněž informován o potenciálu v oblasti využívání kamerového systému a snaze o větší rozsah pěší hlídkové činnosti. Zároveň jsem byl jako senátor požádán o spolupráci v souvislosti s připravovanou legislativou umožňující předčasné odchody strážníků do důchodu, což považuji za smysluplnou úvahu, a budu o ní dále jednat i v souvislosti s tím, že strážníci MP nemají nárok na tzv. výsluhové příspěvky.
📝porada vedení kraje, kde k hlavním bodům patřila diskuse nad záměry rekonstrukce řemeslné huti v Jaroměři, záměrem vytvořit nové webové stránky kraje a projednání závěrů jednotlivých výborů kraje.
👩‍💼👨‍💼jednání Rady KHK se 62 body programu – například schválení záloh pro dopravce zajišťující veřejnou dopravu, rozhodnutí o veřejných soutěžích, převody financí nespotřebovaných v minulém roce do jednotlivých gescí, vyhlášení nových investičních akcí, majetkové věci, zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice apod.
💰zúčastnil jsem se setkání nadačního fondu Broumov 2028+, jehož snahou je pokračovat v oživení tohoto regionu v návaznosti na naši finálovou účast v soutěži Broumov evropské hlavní město kultury. Probrány byly dílčí plány na společenské a kulturní akce i možnosti spolupráce s vítězným městem České Budějovice. Důležitým bodem pak byla diskuse k účelu využití financí, které fond na základě své finálové účasti může získat ze strany ministerstva kultury.
🚆🗑jednání se zástupci ČD Cargo nad jejich záměrem podílet se ve větší míře na přepravě odpadu po železnici v synergii se snahou ZEVO Opatovice a v návaznosti na strategii obcí a měst v kraji v souvislosti se zásadními změnami krajského odpadového hospodářství.
Úterý
🪖👮🕵‍♀zasedání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu s bezpečnost, na němž v neveřejném režimu proběhlo rozsáhlé jednání o mezinárodní bezpečnostní situaci na Ukrajině a Blízkém Východě za účasti zpravodajských služeb, policie a ministerstev zahraničí, obrany a vnitra. Následně jsme pokračovali ve věcném odborném projednávání dílčích závěrů a vyhodnocení mimořádné tragické události na konci minulého roku na FF UK v Praze za účasti odborných policejních složek, vedení policie a BIS. A budeme v tom podrobně pokračovat i při dalším, únorovém jednání výboru.
🎙odpoledne diskuse k jednotlivým bodům a příprava na jednání středečního pléna Senátu
Středa
👩‍💼👨‍💼schůze Senátu, na níž jsme projednali například👇:
...🎖💰podmínky pro nárok a zaručenou výši (pro rok 2024 stanovena 20.653 Kč) starobního důchodu účastníků odboje proti komunismu a tzv. druhého odboje a zachovávají se stávající pravidla týkající se výše nejnižší procentní výměry starobního důchodu některých představitelů komunistického režimu, aby ani v budoucnu úpravami §8 zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu nedošlo k jejich zvýhodnění
...🚗transpozice novely motorové směrnice, řešící na úrovni EU povinnosti pojištění při provozu motorových vozidel a odškodňování, která rozšiřuje okruh vozidel podléhající povinnosti pojištění odpovědnosti; vozidlem se bude nově rozumět to vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 kilometrů za hodinu, respektive je vyšší než 14 kilometrů za hodinu, pokud provozní hmotnost je větší než 25 kilogramů; za vozidla se naopak nebudou považovat kolejová vozidla ani vozíky pro invalidy.
Ruší se zelená karta pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidel na území ČR, nikoliv ale v zahraničí {některé členské státy to vyžadují}, zelená karta bude vydána jen na žádost; v tuzemsku ji nahradí on-line systém výměny dat.
U tuzemského vozidla se přenáší povinnost sjednat pojištění z odpovědnosti z vlastníka vozidla na jeho provozovatele.
Rozšiřují se výjimky z povinnosti pojištění odpovědnosti včetně alternativního pojištění odpovědnosti při motoristických závodech nebo soutěžích; z povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti jsou vyňata např. vozidla složek IZS, policie, zpravodajské služby, hasiči, neregistrovaná vozidla, která jsou provozována pouze v uzavřených nebo veřejnosti nepřístupných prostorech nebo objektech (např. letiště) apod.; za újmu vzniklou provozem těchto vozidel se poskytuje plnění z garančního fondu, kterému následně vzniká regres vůči odpovědným osobám. 💰Přeshraničně volitelný daňový systém pro malé a stření podniky, kdy Evropská komise navrhuje vytvořit pro malé a střední podniky působící přeshraničně volitelný daňový systém sídla, tj. možnost podávat jediné přiznání k dani z příjmů, a to ve členském státě sídla (tj. kde mají ústředí) a podle jeho pravidel (zejm. základ daně).
Podpořil jsem stanovisko Vlády ČR, která velmi ostře zaujímá k návrhu odmítavou pozici, neboť není přesvědčena o tom, že by návrh ve své současné podobě napomohl ke slibované úspoře administrativních nákladů pro malé a střední podniky, s nímž využívání nového systému bude nutně spojeno, a naopak povede k nárůstu nákladů správců daně. Za problematické považuje zavádění paralelního daňového systému, neboť to otevírá otvírá i prostor ke zneužívání, k agresivnímu daňovému plánování a posiluje možnosti spekulací; a v případě, že pro oblast přímých daní by se tak zavedl bezprecedentní princip, že daňový základ u stálé provozovny umístěné na území jednoho státu bude stanoven dle právních předpisů jiného členského státu, došlo by též k omezení suverenity státu.
...🧾jednotný systém nakládání s veškerými příjmy osob zbavených svobody, kdy veškeré peněžní prostředky odsouzených budou bez ohledu na jejich zdroj ukládány na zvláštní účet vedený věznicí; z těchto peněz bude tvořeno kapesné a úložné odsouzených a zbylá část bude použita na srážky pro úhradu jejich dluhů; výjimku představují účelově vázané peněžní prostředky. Věznice každý měsíc provede rozúčtování peněz připsaných na zvláštní účet odsouzeného za předchozí kalendářní měsíc; toto rozúčtování zahrnuje provedení srážek na neuhrazené závazky odsouzeného a rozdělení zbylé části peněz na kapesné a úložné; mezi srážky patří výživné, úhrada nákladů výkonu trestu odnětí svobody.
Při propuštění z výkonu trestu se odsouzenému vyplatí v hotovosti ta část peněz, ze kterých už nebudou prováděny srážky za poslední kalendářní měsíc (tedy např. kapesné, úložné, peněžitá odměna za „vzorné chování“ či účelově vázané peněžní prostředky); zbylé peníze uložené na zvláštním účtu po provedení srážek za poslední kalendářní měsíc výkonu trestu zašle věznice na základě žádosti odsouzeného na jím uvedený účet (nebo složenkou);
...📑zpřísnění pravidel pro splatnost plateb mezi podniky a od veřejného sektoru k podnikům, kdy v současnosti opožděné platby upravuje směrnice 2011/7/EU tak, že podniky musí platit faktury nejpozději do 60 dnů od jejich obdržení (nejsou-li smluvně upraveny jinak) a pro orgány veřejné moci je stanovena dokonce lhůta 30 dnů s určitými výjimkami. Podle nových pravidel by maximální lhůta splatnosti měla být 30 dnů ode dne obdržení žádosti o platbu, pokud dlužník obdržel zboží nebo službu. Souhlasím se stanoviskem vlády konstatujícím mimo jiné, že byť uznává potřebu právní úpravy, bude prosazovat minimalizaci zásahů do smluvní svobody a jejich přiměřenost s ohledem na realisticky očekávatelné přínosy. Rovněž se bude zasazovat o vypuštění úpravy veřejnoprávního vymáhání stanovených pravidel, které považuje za nevhodné a nepřiměřené. Upozorňuje také na vysoké náklady pro stát. Jinak řečeno podobné směrnice a nápady toto nevyřeší.
...👨‍🚒pozměňovací návrh k zákoníku práce – již při prvním projednávání novelizace zákoníku práce v průběhu loňského roku jsem s řadou z nich nesouhlasil, vědom si jejich důsledků v praxi, což následně potvrdilo i složité vyjednávání se zdravotnickými odbory. A jejich aplikací v praxi vyvstávají další legislativní chyby, jako například ta týkající se činnosti hasičů. Stávající zákonná úprava totiž mimo jiné vyžaduje plánování jejich směn tři dny dopředu, což z logiky věci, resp. podstaty jejich činnosti, kdy vyjíždějí k událostem, které (vyjma předem stanovených preventivních dozorů) nelze předvídat, není reálné. Rovněž aktuální znění daného ustanovení, neodpovídá terminologii navazující na novou stavební právní úpravu a plánovaný rozsah výkonu státního požárního dozoru v dané oblasti. Proto jsem se společně s kolegou senátorem Nytrou stal předkladatelem pozměňovacího návrhu, který tuto legislativní chybu v zákoně o požární ochraně napravuje, který byl dnes na projednán na plénu Senátu a odsouhlasen.
...📜Istanbulská úmluva „o prevenci a potírání násilí na ženách“. A k tomuto bodu, vzhledem k mnoha diskusím, které vyvolal a jež proběhly nejenom při projednávání, ale i ve veřejném a mediálním prostoru, chci za sebe říci ve stručnosti toto: Souhlasím s nutností prevence a potírání násilí, a to jak na ženách, tak na komkoliv! Ale zdržel jsem se při hlasování o ne/přijetí uvedené úmluvy, a to nikoliv z alibismu (kdybych byl alibista, odešel bych při hlasování ze sálu), ale chtěl jsem svým postojem upozornit na to, že byť jsem samozřejmě proti násilí na ženách, tak:
Všechny úmluvou požadované ochrany v našem právním řádu máme. Opravdu potřebujeme kontrolní orgán Grevio, tedy někoho mimo stát, kdo má disponovat řadou kompetencí a má nezávisle na vnitrostátních orgánech monitorovat, posuzovat, prosazovat a určovat jakým způsobem naplňovat, co je společensky správné?!
A přestože nerozporuji, že i symboly jsou důležité, pokud za nimi není konkrétní řešení, stávají se prázdným gestem. Chvílemi to vypadá, že k tomu abychom utvrdili svět i sebe, že přeci nejsme žádní obhájci násilí, jsme ochotni raději přijmout proklamaci namísto skutečného řešení, navíc aniž bychom se trápili myšlenkou, jaké může mít namísto kýženého efektu spíše následky. Není právě tohle spíše alibismus?
Není proto lepší, věnovat pozornost úpravám našich stávajících zákonů, pokud to ve vztahu k obětem potřebují? Na základě jejich užití v praxi nebo i veřejné poptávky se máme bavit o případných změnách jednotlivých ustanovení tak, aby byla skutečně efektivní. Tedy například ve smyslu větší důslednosti státu při prevenci (např. v souvislosti s vyhledáváním obětí takových činů jako je domácí násilí apod.) nebo zpřísnění trestů za násilné činy atd. To musíme ale udělat my a každá další země ve svém vlastním právním řádu – to žádné memorandum nevyřeší. A nemyslím si ani, že k řešení povede bouřlivá diskuse a nálepkování na „správné“ a „zavrženíhodné“ v souvislosti s tím kdo ne/podpořil určité gesto, ale jedině to, že budeme hledat případné konkrétní slabiny v současně nastavených parametrech a řešení, jak je odstranit.
Z mého pohledu je v prvé řadě je třeba zajistit využívání nástrojů a zákonů, které nám již současně stanovený právní řád umožňuje. To znamená, aby stát, potažmo v tomto případě ministerstvo vnitra a spravedlnosti, zabezpečil bezchybné fungování odpovědných zainteresovaných institucí a složek ve smyslu příslušných zákonů a ustanovení.
Úkolem nás ostatních politiků je, vytvářet tlak k tomu, aby se tak stalo. Já jsem připraven se takových diskusí např. v rámci odborných výborů na půdě Senátu nebo v jakékoliv jiné relevantní platformě zúčastnit a prosazování smysluplných řešení podpořit či iniciovat.
Čtvrtek
🏥jednání s ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové a šéfem VZP ohledně strategií zdravotnictví v našem kraji
🥋se šéfem Národní sportovní agentury a představitelem JUDO Náchod jsem jednal o dotačním programu Můj klub, a to zejména v souvislosti se stanovenými podmínkami o další podpoře sportování dětí.
🗄✒po zbytek dne mě čekala jako obvykle hora papírů a odpovídání na písemné dotazy všeho druhu
Pátek
⛑⚒návštěva Závodní báňské záchranné služby v Odolově, kde mě zajímaly zejména možnosti rozvoje dosavadní spolupráce, a to zejména v oblasti spolupráce se ZZS KHK, IZS, ale i ŘSD a věznicí v Odolově. (podrobněji-viz můj páteční příspěvek)
🛤️na zasedání správní rady SŽ, v níž působím jako zástupce AKČR, patřilo mezi hlavní body programu plnění úkolů, zhodnocení činnosti SŽ, rozpočet na rok 2024, hospodaření s majetkem a zhodnocení klíčových ukazatelů za minulý rok.
Sobota, neděle
🛋čas věnovat se také rodině a trocha odpočinku. Doufám, že jste si jej o víkendu užili též a přeji vám ve všech ohledech úspěšný i celý nadcházející týden.