CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 29. 1.

29. 01. 2023

Pondělí
💁‍♂️ kraj v tomto týdnu hostil dvě významné sportovní události – OH dětí a mládež a Světový pohár v alpském lyžování ve Špindlu, a tak na ně bylo zaměřeno hodně reprezentační i pracovní pozornosti. V pondělí jsem spojil obojí v rámci jednání Asociace krajů ČR, která proběhla rovněž ve Špidlu a na níž jsme společně s ostatními hejtmany projednali nejenom oblasti podpory sportu ze strany krajů, ale i aktuální problémy v dalších oblastech. 💰A to zejména rozpočty krajů ve vztahu k zajištění financování v oblasti sociální péče, dopravy, školství…, přičemž velkým tématem bylo zdravotnictví,🥼resp. zajištění primární ambulantní zdravotní péče, kdy problémy se zajištěním lékařských pohotovostí, v některých oblastech též s nedostatkem pediatrů a stomatologů se projevují nejenom v našem kraji. A kromě již probíhajících jednání budeme chtít dále jednat s vládou a požadovat věcná rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven ve vztahu k smlouvám s lékaři, např. o podmínkách pro zajištění pohotovosti, legislativní změny a odbornou koordinaci s příslušnými lékařskými komorami. (více – viz můj pondělní příspěvek)
⛷️odpoledne jsem navštívil areál Vrchlabí Vejsplachy, kde probíhaly lyžařské běžecké disciplíny a také jsem přijel podpořit náš 🏒hokejový tým v zápasech s Libereckým a Jihočeským krajem. V obou případech nebylo nouze o emoce i divácký zájem (viz ideo u pondělního příspěvku).
Úterý
📝spousta administrativy, kterou jsem s ohledem na ODM musel zvládat operativně velmi často i na cestách, ale také pracovní jednání s radním, 🥼vedoucí odboru zdravotnictví a ředitelem zdravotnického holdingu na téma zajištění primární ambulantní péče a pohotovosti v kraji (pediatři, stomatologové atd). Nejvíce mne tíží situace a výhled v péči o dětské pacienty, a přestože náš kraj na tom prozatím ve srovnání s celou ČR není úplně nejhůře, tak výhled s ohledem na stáří pediatrů není úplně pozitivní (prozatím máme v průměru na 1 pediatra cca 700 dětských pacientů, což je oproti průměru v Česku cca 900 pacientů pozitivní stav). Jednáme se zdravotními pojišťovnami, ministerstvem, ale i se starosty o legislativních změnách a pobídkách pojišťoven a samospráv v rámci náboru lékařů. Úplně nejdůležitější je ale připravit nemocnice na schopnost, v případě potřeby a v určitě míře, převzít kapacitu dětských pacientů za chybějící pediatry v kraji.
🇨🇿🇵🇱odpoledne mne čekalo pracovní jednání delegací ČR a Polska, které proběhlo v rámci setkání prezidentů obou zemí v Náchodě. 🤝Pro mne bylo stěžejními tématy dopravní propojení obou států, rozvoj cestovního ruchu a česko-polská spolupráce v příhraničí. Účastníky setkání jsem informoval o dostavbě D11 a napojení S3, ale i o dalších klíčových stavbách, jimiž jsou obchvaty měst a stavba D35 z HK do Jičína, o práci na záměru VRT z PR do ČR a navazující modernizaci konvenčních tratí, ale také o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím v rámci kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.
Středa
👨‍💼👩‍💼schůze Senátu PČR, která se tentokrát zabývala těmito body:
▶️koordinační spolupráce ČR s Evropským úřadem pro boj proti podvodům [OLAF], kde se nyní vymezují pojmy jako vyšetřování, podvod, dožádaná osoba, peněžní transakce (např. vyšetřování výhradně vedené úřadem OLAF; podvod má širší definici, nežli v našem trestním zákoníku; navíc oproti zák. o centrální evidenci účtů i Česká pošta jsou považovány za peněžní transakci také jiné vklady na účet a platby prováděné směnkami, šeky a poštovními poukazy). Koordinaci spolupráce s OLAF bude zajišťovat Ministerstvo financí, jež bude povinno poskytnout OLAF za stejných podmínek, jaké platí pro příslušné vnitrostátní orgány, informace dostupné v centrální evidenci účtů a bezpečnostních schránek; opatřovat a předávat OLAF záznamy peněžních transakcí a informovat o zahájených trestních stíháních. Stanovují se také dva nové přestupky (a související pokuty): mlčenlivost fyzické osoby a neposkytnutí záznamů dožádané osoby o peněžních transakcích stanoveným způsobem. Oba přestupky bude projednávat MFin. Projednáno a schváleno bylo rovněž promítnutí nových pravomoci MFin ke spolupráci s OLAF do souvisejících předpisů.
▶️do zákona o bankách se zavádí pravomoc MFin požadovat od banky zprávu o záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství (záznamy peněžních transakcích)
▶️podobně se uvedená pravomoc zavádí do zákona o spořitelních a úvěrních družstvech;
▶️v zákoně o centrální evidenci účtů se doplňuje pravomoc MFin žádat o údaje z centrální evidence účtů.
▶️dále byly schváleny změny směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci a rekapitulace úkolů Komise a výzev členským státům s tím souvisejících. Sdělení rekapituluje úkoly Komise a výzvy členským státům v oblasti eliminace asbestu. Týkají se (a) zlepšení diagnostiky a léčby onemocnění souvisejících s azbestem {např. Komise zahájí Evropskou iniciativu pro onkologické zobrazování}; (b) ochrany zaměstnanců před expozicí asbestu {předkládá tuto revizi směrnice o expozici azbestu a vypracuje pokyny pro její provádění}; (c) řešení přítomnosti asbestu v budovách {např. avizuje legislativní návrh o kontrole výskytu a evidenci azbestu v budovách}; (d) bezpečného odstraňování azbestového odpadu {např. zahájí revizi Protokolu EU o nakládání se stavebním a demoličním odpadem}; (e) financování {prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost; evropské strukturální a investiční fondy}. Snižují se stávající limitní hodnoty expozice na pracovišti pro azbest z 0,1 vlákna/cm³ na 0,01 vlákna/cm³, což je desetkrát méně než současná hodnota.
▶️schválena byla i harmonizace pravidel týkajících se palných zbraní pro civilní použití, k usnadnění kontroly jejich pohybu. Já k tomu mám však zaujímám trochu jiný postoj aneb zase umíme jen zpřísnit podmínky, administrativu apod. pro legální obchodníky místo toho, abychom primárně řešili nelegální obchod, a souvislosti týkající se obchodu vně Evropské unie, takže jsem hlasoval PROTI.
▶️projednány a schváleny byly též kompetenční a organizační změny ve struktuře Národní sportovní agentury [NSA]. Na systém financování a fungování NSA mám v souvislosti s omezenou vahou kompetencí, jimiž na rozdíl od těch plnohodnotných v případě případného ministerstva sportu takový orgán jako je agentura, disponuje, svůj názor, a proto jsem v diskusi k tomuto bodu vystoupil - viz odkaz na mé vystoupení zde👉🎙️: https://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true...). Přičemž jsem rád, že obdobný náhled se mnou sdílí i řada dalších kolegů senátorů a věřím, že se k další diskusi na toto téma budeme v blízké budoucnosti vracet.
💁‍♂️Nicméně pro nejbližší období jsou závěry z jednání k tomuto bodu tyto: vytváří se nový kolektivní řídící orgán NSA, kterým má být tříčlenná rada (předseda, místopředseda a člen) jmenovaná vládou na návrh předsedy vlády na období pěti let. Stanoví se rámcová pravidla pro činnost rady, přičemž k přijetí rozhodnutí je třeba přítomnosti všech tří členů a alespoň dvou hlasů. Zvyšují se kompetenční požadavky na členy rady a rozšiřuje se neslučitelnost funkcí (VŠ vzdělání, svéprávnost, bezúhonnost a nejméně 3 roky praxe v řídící funkci a zkušenosti v oblasti organizace a administrativy sportu, věk nad 30 let, státní občanství ČR; neslučitelnost s funkcí poslance, senátora, člena orgánu územního samosprávného celku {s výjimkou funkce neuvolněného}; dále s řídícím orgánem podnikajících osob v oblasti sportu a další. Zřizuje se dozorčí komise NSA složená z deseti členů volených z poloviny Sněmovnou a z poloviny Senátem na dobu čtyř let; kontroluje činnost a hospodaření NSA; členství je bezplatné. Dosavadní Národní rada pro sport může být neformálně zachována jakožto poradní sbor rady NSA (neměla žádné pravomoci). Z působnosti NSA se vyjímá oblast školního a vysokoškolského sportu, jehož podpora včetně dotací ze státního rozpočtu a kontroly jejich použití se vrací do působnosti MŠMT. NSA bude nově povinna vyhotovit návrh akčního plánu podpory sportu na každý kalendářní rok; upouští se od povinnosti všech obcí zpracovávat pro svá území plán rozvoje sportu; tuto povinnost mají mít nově jen obce s rozšířenou působností. Zakotvuje se Národní rozhodčí soud pro sport, do jehož pravomoci náleží rozhodování sporů v souvislosti s dopingem, jakož i sporů ve věcech disciplinárních deliktů sportovců anebo členů sportovních organizací. Definuje se školní a vysokoškolský sport a ukládá se MŠMT povinnost jej finančně podporovat; NSA se ukládá povinnost průběžné a pravidelné komunikace se sportovními organizacemi.
▶️a na závěr Senát také vyslovil souhlas se žádostí prezidenta republiky na jmenování doc. JUDr. Jana Svatoně soudcem Ústavního soudu.
Čtvrtek
🏒⛸️🎿♟️poslední den 20. olympiády dětí a mládeže, v němž proběhly poslední závody a zápasy, celkové vyhodnocení a závěrečný slavnostní ceremoniál. Uspořádání takto velké akce, zabezpečení všech sportovišť a dalšího zázemí i doprovodného programu bylo velkou výzvou, kterou se nám myslím, i dle zpětných reakcí, které jsme dostali od účastníků u diváků, podařilo zvládnout se ctí, a včetně prvenství týmu našeho kraje v souhrnném hodnocení. Byl to týden skvělých sportovních výkonů, radosti a někdy i trochu slz zklamání. Nikdo se přes obrovský zápal a chuť vyhrát nezpronevěřil principům fair play a mezi závodníky i diváky fungovala skvělá atmosféra. Věřím, že jak k dobrým sportovním výkonům, tak i k této atmosféře přispělo vynaložené úsilí všech, kteří se na přípravě podíleli. Jak jsem uvedl již ve svém pátečním příspěvku, patří k nim kolegové z krajského úřadu, ti kteří zajišťovali přípravu sportovišť, ubytování, stravování, logistiku a mnoho dalších souvisejících detailů. Ne všechny byly běžnému divákovi patrné, ale bez nich by něco takového uspořádat nebylo možné. Proto jim všem znovu Děkuji!🫶
Pátek
👨‍💼musel jsem dohonit díky olympiádě trochu zanedbané čtvrteční telefonáty a administrativu. Absolvoval jsem ale také jednání se starostou Špindlerova Mlýna o plánovaných opravách mostů na silnici vedoucí z Vrchlabí do Špindlu. Hovořili jsme rovněž o dalším rozvoji regionu například v souvislosti s plánovanou cyklostezkou apod.
🎥🎙️A měl jsem také možnost získat novou zkušenost při natáčení prvního dílu seriálu rozhovorů, které se brzy objeví i v podcastových aplikacích. Vznikl zejména proto, že díky svým setkáváním s občany v různých místech našeho regionu na svých Pražírnách, jsem často konfrontován s opakujícími se tématy či tématy, k nimž se v rámci vymezeného času není možné dostat v takové míře, jež by si zasloužila. Zatím jenom prozradím, že tentokrát, protože jsme natáčeli ve Špindlu, to bude hlavně o sportu.
Sobota, neděle
⛷️ve Špindlerově Mlýně jsem setrval i o víkendu, kam za mnou přijela rodina, abychom společně fandili Martině Dubovské a Petře Vlhové na Světovém poháru v alpském lyžování a viděli výkon fenomenální světové slalomářky Mikaely Shiffrinové.
🗳️A samozřejmě nelze opomenout také druhé kolo volby nového prezidenta naší země.
🤝Gratuluji nově zvolenému prezidentovi a přeji jemu i všem občanům této země, aby se mu dařilo naplňovat svůj mandát důstojně a s odpovědností, ke které jej důvěra projevená voliči zavazuje. Vítězství ve volbách je pouze začátek náročné cesty. Čeká jej na ní mnoho úkolů, mezi něž patří vrátit svým osobním příkladem a přístupem nejen prezidentskému úřadu, ale i politickému prostředí v naší zemi slušnost a vzájemný respekt, a namísto favorizovaní zájmů vybraných jedinců či skupin vytvářet prostředí pro kultivovaný dialog. Tak tedy hodně sil Petru Pavlovi a hodně štěstí nám všem!🍀