CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 3. 12.

03. 12. 2023

Pondělí
🎧setkání se zástupci obce Bříza, abychom probrali vybudování protihlukových stěn, původně požadovaných u D11, ale nově i s výstavbou D35 z HK na Jičína. Slíbil jsem, že jejich snahu při jednání s generálním ředitelem ŘSD a ministrem dopravy podpořím.
📝na poradě vedení kraje jsme řešili zapojení do projektu sdílení dat, který zajistí kompletní přístup k veřejnému rozpočtu kraje a diskutovali jsme o podmínkách a možnostech využití programu na zlepšení stávajícího havarijního stavbu objektů v Pevnosti Josefov. Probrali jsme též záměr vybudování kritické informační infrastruktury v kraji.
👩‍💼👨‍💼v rámci následného jednání Rady KHK jsme se v rámci 68 bodů zabývali například novými podmínkami finančního ohodnocení při zajištění stomatologické pohotovosti, koncepcí fungování krajských kulturních organizací, vyhlášení veřejných soutěží v souvislosti s plánem na rekonstrukce silnic v příštím roce a mnoha body investiční a majetkové agendy.
🏥jednání s řediteli nemocnic a vedením Zdravotnického holdingu KHK o současné situaci ve zdravotnictví v regionu. Prioritou je pro nás zajištění akutní zdravotní péče. Prozatím dochází k dílčímu omezení plánovaných operací (do protestu se z 800 lékařů v našem kraji zapojilo cca 150).
🩺návazně jednal zdravotnický výbor KHK, kde jsme kromě informací k současnému stavu probrali i dosavadní investice do našich nemocnic včetně těch připravovaných pro příští rok.

Úterý
🏥o situaci související s protestem lékařů jsem jednal i s ředitelem FN HK. Informoval mne o způsobu zajištění akutní péče, fungování ambulancí, ale i o průběhu vyjednávání k navýšení mzdového ohodnocení a jeho důsledcích na hospodaření nemocnice.
🏫v Nové Pace jsem se setkal na s ředitelem Střední školy gastronomie a služeb abychom probrali její rozvoj, hospodaření a plány do budoucna. Pochválil jsem nejenom výsledky hospodaření, ale také přístup studentů a v neposlední řadě i splněný slib vedení školy v podobě vybudování cvičné restaurace.
📝v prostorách zdejší školy následně proběhlo také zasedání Tripartity KHK, v jehož průběhu jsme krom standardní agendy podrobně probrali aktuální témata v oblastech 👩‍🏫školství (stávající systém financování, role zřizovatelů a připravenost na spolufinancování, úvahy o dalším fungování inkluze, strukturu a kapacity středních škol v našem kraj) a 🩺zdravotnictví (zabezpečení fungování krajských nemocnic v souvislosti s protestem zdravotníků a průběh vyjednávání o jejich nárocích, hospodaření nemocnic a výhled pro příští rok).
⚡Dále jsme probrali stávající problémy v ekonomické oblasti v souvislosti s tím, že 1/3 průmyslu končí stávající smluvní podmínky a jaké důsledky vyplývají ze zastropování cen pro nové smlouvy nebo nešťastně avizované zvýšení cen z regulačního úřadu versus důsledek snížení dotací ze státního rozpočtu o 35 miliard. Přičemž cena energií je důležitá pro konkurenceschopnost, a proto se intenzivně jedná a bude dále jednat s vládou.
💁‍♂Z mého pohledu je nezbytné vyjasnit rozhodnutí ERU, problematiku využití peněz z emisních podmínek, proces dekarbonizace versus využití našich zdrojů uhlí apod. Je třeba modifikovat harmonogram a cílů Green Dealu, připravit rozpočtovou podporu cen energií pro průmysl a energeticky bezpečnostní mix bez politického klišé.
📇odpoledne na mne ještě čekala administrativa

Středa
👩‍💼👨‍💼schůze Senát Parlamentu ČRv jejímž průběhu jsme projednali např.:
👨‍👨‍👧‍👦👛digitalizaci řízení o dávkách státní sociální podpory, navýšení celkové částky rodičovského příspěvku z 300 tis. Kč na 350 tis. Kč) a zkrácení maximální doby jeho čerpání ze 4 na 3 roky. Stanoví se povinnosti státních orgánů a dalších osob na sdělování rozhodných údajů orgánu pomoci v hmotné nouzi pro účely výplaty dávek (peněžní ústavy-čísla účtů a jejich stav, zaměstnavatelé-rozhodný příjem, dodavatelé plynu a elektřiny-výše nákladů). Dochází k prodloužení možnosti poskytování pobytových služeb dětem do 3 let v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do konce roku 2024.
👔právní úpravy agenturního zaměstnávání, kdy se např. zpřísňují podmínky pro agentury práce (zvyšuje se kauce z 500 tis. Kč na 1 mil. Kč), upřesňují se podmínky odejmutí povolení k provozování agenturního zaměstnávání (odejmutí za zprostředkování nelegální práce, za opakované neposkytování součinnosti orgánům inspekce práce, nebo pokud po dobu 2 let dočasně nepřidělí žádného svého zaměstnance) a zavádí se ručení dodavatele–stavebního podnikatele za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele až do výše minimální mzdy.
🚁povinnost pro ministerstvo zdravotnictví hradit náklady na zajištění provozu a užívání jednotného informačního systému (JIS) v letecké záchranné službě; zpřesňuje se též hrazení, hrazení nákladů provozu letadel pro zdravotnickou záchrannou službu i provozu a užívání jednotného informačního systému v letecké záchranné službě z prostředků státního rozpočtu.
🏫digitalizace přijímacího řízení na střední školy-počet přihlášek jednoho uchazeče do prvního kola přijímacího řízení se zvyšuje ze 2 na 3 a mohou být podány elektronicky prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení. Je ale zachována i možnost podání na papírovém tiskopisu. Stanoví se algoritmický proces přijímání uchazečů dle vyjádřených preferencí a výsledků v přijímacím řízení; uchazeč bude uvádět pořadí oborů středního vzdělání, do kterých podává přihlášku; ruší se podávání zápisových lístků (potvrzující rozhodnutí uchazeče o přijetí na danou školu); pokud žadatel dosáhne kýženého výsledku u školy uvedené jako první v pořadí, bude do této školy automaticky přijat (vyhodnotí ISep) a zanikne mu právo být přijat do školy/škol uvedených níže v pořadí; pokud na nejvíce preferovanou školu přijat nebude, pokusí se ho ISep ve stejném duchu umístit na druhou školu; upouští se od písemného vyhotovování a doručování rozhodnutí o nepřijetí; výsledky přijímacího řízení se zveřejní v anonymizované podobě (seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem) na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň v ISep. Ředitel školy bude oprávněn (pokud škola v prvém kole nenaplní kapacitu) vyhlásit druhé, třetí a další kolo přijímacího řízení.
🛤v rámci projednávání změny pravidel pro řízení kapacity železniční infrastruktury a řízení dopravy bylo podpořeno stanovisko vlády, které dlouhodobě podporuje revizi systému přidělování kapacity železniční infrastruktury, ale považuje stávající návrh za nejednoznačný, neboť nestanovuje kritéria pro rozhodování regulačních subjektů, snižuje právní jistotu a vymezení rozsahu působnosti návrhu považuje za krajně problémové.
🛣Liniový zákon, jehož primárním cílem je urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, přičemž u těchto staveb se vymezuje časový rámec pro ukončení relevantních správních řízení. Nově se bude vztahovat i na těžební infrastrukturu, infrastrukturu pro ukládání CO2 a tzv. strategické investiční stavby; rovněž má dojít k rozšíření definice energetické infrastruktury např. dobíjecí stanice nebo čerpací stanice na zkapalněný metan a vodík. Zavádí se pojem „strategická investiční stavba“, pro něž by mělo dojít ke zjednodušení a zrychlení několika řízení a jiných postupů, např. přezkum rozhodnutí vydaných podle liniového zákona, řízení o vyvlastnění, řízení o žádosti o povolení hornické činnosti atd. Posuzování vlivů strategických investičních staveb na životní prostředí bude provádět MŽP; proti rozhodnutí stavebního úřadu o povolení záměru strategické investiční stavby není odvolání přípustné.
🌾povinnost (pod sankcemi) monitorovat a hodnotit zdraví půd, vést udržitelné hospodaření s půdou a přijmout opatření ke snížení rizik u kontaminovaných půd.
💁‍♂Zde jsem podpořil stanovisko vlády, která s návrhem souhlasí v obecné rovině, ale má připomínky např. ke stanovení přípustné míry erozní ohroženosti, či její realizovatelnosti; poukazuje rovněž na rozdíly mezi členskými zeměmi a na nevyváženost návrhu; rozsáhlá úprava kvalitativní ochrany půdy, která jde dalece nad rámec existující národní úpravy a poukazuje na novou administrativní zátěž. Navrhuje, aby se určování potenciálně kontaminovaných míst provádělo jen u aktivně provozovaných potenciálně kontaminujících rizikových aktivit; kritizuje též nedostatečnou úpravu plošné ochrany půdy (tj. zábory a zakrývání půdy).
📃zjednodušení a zefektivnění procesu schvalování žádostí o investiční pobídku, kdy se ruší povinnost MPO předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku; vláda bude nadále schvalovat pouze žádosti o strategické investiční pobídky a k žádostem které vyžadují souhlas Evropské komise. Zavádí se jednostupňový způsob rozhodování, a to vyloučením rozkladu, jakož i obnovy řízení a přezkumného řízení; přezkumné řízení má být umožněno jen v situaci, že se účastník řízení domáhá zrušení rozhodnutí ve správním soudnictví.
♿transpozice směrnice o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb zejména osobám zdravotně postiženým, kdy od 29. 6. 2025 budou mít výrobci (a následně další subjekty v dodavatelském řetězci) povinnost dodávat na trh vymezené výrobky (týká se zejména počítačů, chytrých telefonů a tabletů) a poskytovatelé služeb poskytovat v zákoně vymezené služby (pouze pokud budou splňovat požadavky na přístupnost, které jsou stanoveny v návrhu. 💁‍♂Vypadá to jako dobro, ale obavám se, že je to jen plno nových povinností, a že to v konečném důsledku bude vše zdražovat. Proto jsem hlasoval proti.

Čtvrtek
...🛣 jednání s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC KHK a Správy silnic KHK o aktuálních problémech v dopravě v kraji (Šerlich a dokončovací práce včetně zajištění údržby silnic a spolupráce s dopravci, svahy u cesty omezující dopravu ve směru na Špindlerův Mlýn a silnice Mýto)
👴👵zúčastnil jsme se pravidelného setkání krajské rady seniorů a probrali jsme aktuální problémy ve školství a zdravotnictví, zhodnocení investic kraje do silnic, veřejné dopravy, zdravotnictví, školství nebo sociální oblasti.
🎄neformální setkání se zaměstnanci KÚ při rozsvícení vánočního stromu na Pivovarském náměstí spojené s povídáním o tom, co nás v dalším období čeká.
🏥jedno z dalších setkání s představiteli zdravotnických odborů z našeho kraje, které bude ale ještě pokračovat v dalším týdnu, neboť finanční příslib premiéra je v otázce zda, kolik a jak peníze dostanou jednotlivé nemocnice, prozatím příliš nekonkrétní. Ale už teď si dovolím tvrdit, že bez spoluúčasti zřizovatelů tzn. v našem regionu kraje, ani příslib premiéra nepomůže finančně zajistit současnou problematickou situaci. I proto jsem rád, že v rámci jednání s kolegy z vedení kraje se mi podařilo je přesvědčit o nezbytnosti spolufinancování krajského zdravotnictví z rozpočtu kraje.

Pátek
📑den jsem věnoval především přípravě na pondělní zasedání zastupitelstva kraje, podnětům občanů a přípravám dvoudenní návštěvy prezidenta v příštím týdnu.
👨‍🚒také jsem ale přijel na krajské shromáždění Sboru dobrovolných hasičů, popovídat si o věcech, které se dotýkají věcí kolem nás a bohužel i často souvisí s jejich činností, za kterou jsem jim také poděkoval.

Sobota, neděle
🚌krom času, který jsem se snažil strávit s rodinou, jsem v neděli vyrazil s místními a řidiči autobusů, kteří mají s ježděním v horském terénu velké zkušenosti, na jízdu po silnici směrem na Šerlich, abych viděl, jak to v tomto počasí zvládají. ☃Do dalšího, již prvního adventního, týdne Vám přeji, aby Vám sníh přinesl jenom více světla ve zkracujících se zimních dnech, dodal tu správnou předvánoční atmosféru a nezpůsobil žádné nepříjemné události. Krásné dny Vám všem!