CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 3. 4.

03. 04. 2022

Pondělí
👨‍💼👩‍💼porada se starosty ORP našeho kraje k uprchlické krizi - aktuálně je v našem kraji registrováno 10 tisíc uprchlíků, jež jsou ubytováni v prostorách státních, krajských, obecních nebo neziskových a jiných organizací a také v domácnostech. Díky tomu stále nemusíme využívat jejich umístění v komerčním typu ubytování nebo v tělocvičnách, sokolovnách apod. Klíčové stále zůstává řešit jejich adaptační proces (školství, sociální oblast a zdravotnictví).
👨‍💻👩‍💻zasedání Rady KHK s 98 body na programu, mezi které patřilo zrušení a vyhlášení některých soutěží v oblasti připravovaných rekonstrukcí silnic, výkupy pozemků v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury, záměry v oblasti školství, zdravotnictví, sociální a mnoho dalšího.
🤝setkání s Domácí péčí a dalšími sociálními organizacemi v kraji, na němž k hlavním tématům patřilo seznámení se s aktuální situací domácí péče v KHK a prodiskutování plánů v této oblasti do budoucnosti, spolupráce agentur a lůžkových zařízení (FN HK, holding, následná lůžka aj.), možnost vícezdrojového financování, spolupráce s KÚ a dopravní obslužnost včetně parkování.
👏Za důležité jsem považoval také poděkovat všem zdravotním sestrám, které se věnují poskytování zdravotní a pečovatelské služby v našem regionu v první linii, což je samo o sobě velmi náročné, natož pak v komplikovaných obdobích, jako byla ta, která jsme prožívali v uplynulých dvou letech.
Úterý
🖥️videokonference Asociace krajů ČR s ministrem vnitra k aktuální situaci v uprchlické krizi, kdy jsme se zabývali zejména problémy týkajícími se komerčních a právnických osob/ubytovatelů, kteří poskytli ubytování předtím, než bylo vše objednáno ze strany KACPU. Dále, zavedením údajů o ubytování do HAMPO (prokazování...), kdy hejtman musí posoudit relevantnost uzavření smluv. Ubytování v soukromí jde mimo HAMPO. Také je třeba prověřit trvání ubytování vzhledem k rekreační sezóně. Abychom mohlo začít proplácet náhrady, připravuje se systém zprocesování smluv s jeho poskytovateli.
👨‍💼👩‍💼jednání senátního Ústavně právního výboru, kde byly před příští schůzi pléna projednány tyto body:
▶️návrh směrnice Evropského parlamentu v souvislosti s digitalizací justiční spolupráce
▶️návrh dohody mezi ČR a Arménskou republikou o vydání v trestní věci
▶️návrh směrnice k trestně právní ochraně životního prostředí
▶️zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČŘ v EU
▶️novela o branné povinnosti (jako zpravodaj jsem navrhl zamítnout)
▶️návrh na změny v elektronickém postupu orgánů veřejné správy
Středa
👨‍💼zúčastnil pracovního setkání v polském Sady Dole, jež uspořádalo evropské seskupení pro územní Česko-polskou spolupráci v souvislosti s dostavbou úseků dálnice S3 na polské a D11 na české straně. 🛣️🇵🇱Předpoklad dokončení S3 směrem na státní hranici je polovina dubna 2024.
🛣️🇨🇿Na české straně z důvodu zanedbání přípravy ze strany státu v letech 2010 až 2014 chybí dostavět 40 km od Jaroměře na státní hranici. Letos začne ŘSD s obchvatem Jaroměře za cca 1,5 miliardy, jenž je navazující stavbou na D11. A vzhledem k tomu, že od Poláků v rámci jednání zazněla i nová zajímavá informace, že kromě již dříve plánované výstavby dálnice směrem na Wroclaw, chtějí pokračovat v budování dálniční sítě i směrem na Kudowu Zdroj – Klodzko a Náchod bude jaroměřský obchvat významný i pro tuto stavbu. 💁‍♂️Z mého pohledu je pak v této souvislosti důležité zahájit v roce 2023 i výstavbu obchvatu Náchoda, neboť lze předpokládat, že stávající mezinárodní trasu přes Náchod bude tranzitní doprava využívat i po dokončení D11 a S3.
Nicméně, prioritou pro stát i kraj je samozřejmě dostavba D11. Pro úsek Jaroměř- Trutnov se nyní zpracovává dokumentace k vydanému stavebnímu povolení, aby mohlo nabýt právní moci, a probíhá majetková právní příprava s očekávaným zahájením stavby v roce 2025.
Pro úsek Trutnov – státní hranice je vydáno již pravomocné územní rozhodnutí, dokončují se výkupy pozemků a letos bude zažádáno o stavební povolení. Předpoklad zahájení stavby je druhá polovina roku 2023 a ukončení 2026.
🤷‍♂️Bohužel problémem pro jednání mezi ČR a PR zůstává sjednocení představ o tom, jak bude vypadat doprava v příhraničí v době ukončené dostavby S3, kdy naše silnice nebude schopna pojmout v plném objemu nákladní dopravu z polské strany. 💁‍♂️Budu však dále trvat na dosavadním stanovisku a platnosti systému výjimek povolujících průjezd nákladní dopravy v předmětném úseku na české straně a v souvislosti s tím připravuji dubnové setkání ministrů dopravy obou zemí.
🔥setkání s rodiči (u jejichž syna došlo v rámci školní docházky ke zranění zaviněním spolužáka), vedením předmětné střední školy a s náměstkem pro školství, abychom po předchozích jednáních tuto nešťastnou událost uzavřeli. Nejdůležitější je, že z této události nebude mít poškozený student žádné zásadní následky a dále pokračuje na škole ve studiu. Spolužák, který zapříčinil zranění, si z toho, co způsobil, zcela určitě ponese velké ponaučení. Ale bylo také důležité shrnout v některých ohledech ne zcela situaci odpovídající jednání školy vůči rodičům, kdy postup podle předpisů je třeba zejména v takovýchto případech doplnit lidským přístupem. Současně jsem náměstka pro školství požádal, aby prověřil systémová opatření pro předcházení nebo v případě vzniku řešení takových událostí, a to nejenom na této škole.
🌾🐄s představiteli regionální zemědělské komory jsem debatoval o změnách v zemědělství, které se netýkají jenom dotací, ale například zvýšených nákladů, obchodu s produkcí v Evropě, dalšího výhledu hospodaření a výhledu do kritického roku 2023, kdy se bude prodávat produkce z období již zvýšených nákladů a nedostatku.
💁‍♂️a s ohledem na aktuální udělení prezidentské milosti šéfovi Lesní správy v Lánech jsem si v duchu a s lítostí připomněl i veřejné vysmívaní se BIS, skartovače tajných dokumentů, službičky služebníčkům… A přestože jsem člověk, který vždy v prvé řadě respektuje nastavené kompetence, řád a uvažuje institucionálně bez ohledu na jména, která ve vedení institucí jsou, je pro mne jednání Hradu již daleko za hranou toho, abych je respektovat mohl. Přesto si myslím, že řešení této situace není v demonstrativních populistických řešeních. Proto jsem i na dotazy, zda neplánuji v našem kraji zavést stejné nařízení jako radní Olomouckého kraje, jenž nařídil na krajských školách sundat obraz prezidenta v souvislosti s udělením předmětné milosti, odpověděl, že z mého pohledu je mnohem více než sundávání obrazů důležitější, zda a jakým způsobem pedagogové na každé škole vštěpují a vysvětlují skutečné etické hodnoty, jež vytvářejí společenskou morálku a hodnotový žebříček. A to, jestli k tomu ne/sundají obraz ze zdi, nechť je v kompetenci každého ředitele jednotlivých škol.
Čtvrtek
🧑‍🚒jednání u HZS ve Dvoře Králové nad Labem, na němž jsme se zabývali nejenom každodenní činností hasičů v tomto regionu, ale i problematikou civilní ochrany. 🤷‍♂️Máme vynikající fungující integrovaný záchranný systém, zpracované typové plány vycházející ze zkušeností posledních 30 let s mimořádnými situacemi (povodně, tornádo apod.), ale mám dojem, že události spojené s konfliktem na Ukrajině by nás měly vést k debatě a přijetí opatření pro zvládnutí mimořádností spojených s ohrožením a ochranou obyvatelstva i při podobných vojenských událostech. Ve své předchozí profesi jsem měl na starosti vnitřní bezpečnost této země, a proto je to pro mě velmi blízké téma, které chci začít z úrovně senátora intenzivněji projednávat s ministrem vnitra a premiérem ČR.
⛲zúčastnil jsem se Sněmu Sdružení lázeňských míst ČR, který hostily naše Lázně Bělohrad, kde kromě zhodnocení dosavadní podpory lázeňství a rozvoje cestovního ruchu v našem kraji, a to i v kontextu dopadů pandemického období, připomněl , že obce, kraje a stát se musí zaměřit na systémovou podporu, která by po stagnaci znovu nastartovala nejen zájem o lázeňství, ale maximálně využila všechny příležitosti pro další kapacitní rozvoj, kvalitu poskytované péče a věnovat se podpoře infrastruktury jednotlivých lázeňských míst.
👩‍💼👨‍💼Sněmu se účastnili také zástupci ministerstva pro místní rozvoj, kteří představili záměry MMR v cestovním ruchu a lázeňství, přičemž mne zaujala zmínka o vytvoření projektu eTurista, jehož cílem by mělo být snížení administrativy, zjednodušení povinností ubytovatelů či využití dat pro cílený marketing.
💁‍♂️Jsem však přesvědčen, že pro systémovou podporu ze strany státu, krajů i obcí je potřeba konečně schválit novou legislativu k cestovnímu ruchu, a to zejména pro systém řízení, financování, ale i spolupráce s agenturou CzechTourism, destinačními společnostmi nebo krajskými centrálami cestovního ruchu apod.
🤝🇺🇦Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) začalo od čtvrtka registrovat uprchlíky na nové adrese v ulici Na Okrouhlíku v Hradci Králové. Za dopoledne centrum kompletně odbavilo zhruba čtyři desítky uprchlíků. Děkuji všem zapojeným složkám, úřadům a dobrovolníkům za jejich součinnost a efektivní provoz centra, který teď bude probíhat na podstatně menším prostoru.
Zatímco v prvních týdnech provozu centrem denně prošlo v průměru 600 osob, v posledních dnech se jejich počet snížil na zhruba 200 za den. S ohledem na malou vytíženost centra v nočních hodinách došlo ke zkrácení provozní doby na 12 hodin. Centrum tak od 31. března poskytuje administrativní pomoc uprchlíkům každý den od 7 do 19 hodin. Mimo tento čas centrum prostřednictvím hasičského záchranného sboru zajišťuje pouze nouzové přespání do druhého dne.
🛣️setkání k tzv. jižnímu propojení ve směru z HK ul. Zborovská, kolem Duranu na Hardubickou a Opatovice nad Labem, na němž jsme s představiteli města HK debatovali o zahájení stavební přípravy bez ohledu na skutečnost, že vláda ještě nerozhodla o této stavbě jako důležité prioritě, pro dostavbu D11 a D35. Dohodli jsme se na sepsání smlouvy o spolupráci a začneme s prací na technické dokumentaci pro DUR, abychom vše urychlili a já nadále budu tlačit na ministra dopravy, aby co nejdříve padlo strategické rozhodnutí o financování.
Pátek
💰mnoho dílčích jednání na KÚ, například o systému náhrad za ubytování, které z kraje začneme na základě sepsání smluv poskytovat od pondělí 4. 4. nebo 🏀setkání se zástupci basketbalu HK, kteří mi představili projekt výstavby basketbalových hřišť na Stříbrňáku v HK apod.
🛤️absolvoval jsem také důležité setkání s dosavadním členem správní rady a poslancem Kolovratníkem, kdy jsme debatovali o postupu na přípravných pracích na 🚅VRT od Prahy přes náš kraj do Polska, o plánovaných rekonstrukcích konvenčních tratí ve Východních Čechách a také o plánu dalšího financování v rámci rozpočtových možností ČR.
…pracovní návštěva firmy Matrix a. s. v Třebešově na Rychnovsku, kde jsme s generálním ředitelem hovořili o zaměstnanosti, nárůstu cen energií, plánech rozvoje a udržitelnosti stávající výroby apod.
Sobota, neděle
🏡čas s rodinou, a ač to dle hodnot na venkovním teploměru lákalo spíše ke kamnům, tak plán zahradních prací se nesmlouvavě tvářil, že je jaro.
🏃Také trochu běhu pro udržení kondice a moc velké díky za všechna Vaše blahopřání k dosažené padesáté metě cesty životem. Opravdu moc si toho vážím. Krásný nadcházející týden Vám všem.🙂