CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 4. 12.

04. 12. 2022

Pondělí
🏂🏒🛷mimořádné jednání Rady KHK k aktuálnímu stavu připravenosti sportovišť, jejich zázemí, ubytování a dalších souvisejících služeb pro 20. olympiádu dětí a mládeže, která se ve dnech 22. – 26. 1. 2023 uskuteční v našem kraji. Své síly změří více jak 1700 mladých sportovců v 10 disciplínách. Přivítají je sportoviště v Trutnově, Nové Pace, Vrchlabí a Špindlerově Mlýně a jejich výkony budou jistě o to vyšší, čím více diváků je přijde podpořit – tak nemáte-li v tyto dny ještě nic naplánováno, přijeďte fandit😉. (více – viz můj úterní příspěvek)
🚌🚂s každým koncem roku přichází také všeliké bilancování a jedním z nich bylo i vyhodnocení obsazenosti spojů veřejné dopravy, z něhož jednoznačně vyplývá, že se cestující do autobusů i vlaků oproti době covidové nejenom vrátili, ale že jich i přibývá. Bezpochyby k tomu přispělo i zvyšování cen pohonných hmot, kdy dříve téměř srovnatelná výše nákladů za cestu autem i veřejnou dopravou, se nyní začala výrazněji lišit. Dalším důvodem je však také stoprocentní výměna autobusového vozového parku, což přináší mnohem větší cestovní komfort a obměna čeká v roce 2024 i sedmdesát procent vlakových souprav. Zvýšené náklady za PHM se dotkly samozřejmě i dopravců. Za mimořádné navýšení cen PHM jsme zaplatili cca 45 mil Kč, v rámci smluvních dodatků, které s nimi kraj uzavřel. Umožní cenu za kilometr aktualizovat každé tři měsíce, a tím pružněji reagovat (oběma směry) na vývoj cen nafty. To znamená, že klesne-li cena nafty, kraj zaplatí méně. Příjmy na železnici, kde nás zúčtování teprve čeká, očekáváme o 40 milionů vyšší, z toho cca polovina bude pokrývat zvýšené náklady, nicméně i přesto, abychom nekomplikovali situaci pro veřejnost, nezdražujeme. Více zde👉https://www.idnes.cz/.../vlaky-autobusy-cena-doprava...

Úterý
💼pracovní zasedání Tripartita KHK k projednaní aktuálního stavu a plánu na další období v oblastech dopravy, zdravotnictví, školství, sociální oblasti atd.
⚖️jednání s účastí právníků k projednání dalšího postupu v souvislosti s odstoupením KHK od smlouvy s firmou ICZ, jež měla být dodavatelem nemocničního informačního systému, pro hrubé porušení povinnosti dodavatele. Firma odstoupení od smlouvy uznala a nyní řešíme uplatnění škod a sankci buď dohodou o narovnání nebo cestou soudního sporu.

Středa
🏘️jednání s organizací Skok do života o jejich záměru vybudovat chráněné bydlení v Třebechovicích pod Orebem. Jedná se o 36 milionový investiční záměr, kdy ve výši 30 mil usilují o dotaci a řeší další možnosti spolufinancování, což je přivedlo i k jednání s krajem.
📝pracovní porada s Janem Školníkem k přípravám další fáze kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury v roce 2028.
📋operativní pracovní setkání k ostré fázi příprav lednových olympijských her dětí a mládeže

Čtvrtek
👨‍💼první jednání senátního podvýboru pro vnitřní bezpečnost a Integrovaný záchranný systém, jehož jsem se stal předsedou. Chceme se více věnovat připravenosti, strategiím rozvoje a činnosti bezpečnostních sborů, plánům ministerstva vnitra v souvislosti s jeho kompetencí, a hlavně odpovědností za vnitřní bezpečnost naší země. 🎯Mým cílem je také otevřít debatu o fungování IZS, neboť je otázkou, zda se nemají s ohledem na zkušenosti z posledních tří let změnit nebo doplnit některé typové plány činnosti. Nechci zapomenout na potřebnost změn v krizovém řízení a chybí mi debata o legislativě týkající se soukromých bezpečnostních agentur. (více – viz můj čtvrteční příspěvek)
👩‍💼👨‍💼schůze Senátu PČR k projednání:
▶️návrhu na PŮSOBENÍ ARMÁDY ČR v Iráku, Kuvajtu a Kosovu od roku 2024, kdy vzhledem k trvale složité bezpečnostní situaci na severu Kosova, do níž se promítá i ruská agrese proti Ukrajině, trvá nutnost zachování, respektive posílení některých bezpečnostních složek KFOR, které v případě potřeby pomáhají při udržování vnitřního pořádku v zemi)
▶️projednán byl též pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států EU za účelem výcviku na území ČR v celkovém počtu do 800 osob, a to na dobu ode dne schválení Parlamentem ČR do 31. prosince 2023. Hlasoval jsem pro schválení tohoto návrhu zejména kvůli našim mezinárodní závazkům v NATO, které je společenstvím udržujícím alespoň nějakou rovnováhu v tomto velmi složitém světě s ohledem na mezinárodní politiku a zájmy jednotlivých států. Nicméně u druhé části návrhu v souvislosti s výcvikem ukrajinských vojáků vnímám obavy ze strany veřejnosti, aby si Česká republika v tomto ohledu nepočínala nadbytečně aktivisticky, ale zatím i díky informacím ze zahraničního a bezpečnostního výboru jsem přesvědčen, že vše je v souladu s komplexním přístupem zemí v NATO, jak společně minimalizovat eskalaci válečného konfliktu.
▶️ZÁKON O UŽÍVÁNÍ TEPLA, respektive projednání jeho novely týkající se práva na informace o spotřebě tepla a teplé vody, upřesňuje výpočet spotřební složky nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v situaci, kdy některý z příjemců služeb neumožní instalaci či zmaří řádný odečet měřidel nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, resp. vodoměrů na teplou vodu (stanoví se jako součin podlahové plochy a trojnásobku průměrné hodnoty na m2 u ostatních příjemců). Poskytovatel služeb bude povinen doručovat příjemci služeb informace o jeho zjištěné spotřebě tepla a společně připravované teplé vody, jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla, a to zpravidla za každý kalendářní měsíc. Mění se definice dálkově odečitatelného měřidla instalovaného po 1. 1. 2022 tak, že má umožňovat provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. Uvědomuji si námitky bytových družstev a SVJ, jež tvrdí, že informace o spotřebě v požadovaném měsíčním intervalu jsou schopny poskytovat pouze rozúčtovatelské nebo správní firmy, které by ovšem tuto novou službu zpoplatnily, a proto jsem hlasoval pro zamítnutí, neb v době opravdu velkých zatěžkávacích zkoušek pro všechny se máme snažit jakékoliv náklady navíc eliminovat. A také nevěřím na evropské směrnice, které mají unifikovat naše lidské chování.
▶️úprava SANKČNÍHO ZÁKONA, která stanoví postup předkládání návrhů na zařazení subjektů na sankční seznam dle předpisu EU. Vzhledem k tomu, že mi z přístupu k sankcím zcela vymizela schopnost jednotlivých zemí postupovat po shodě jednotně a nejsem přesvědčen, že samostatné národní přístupy shodě napomáhají, zdržel jsem se při schvalování.
▶️ZÁKON O CIVILNÍM LETECTVÍ, jehož projednávaná novela se týká regulace bezpilotních systémů, kdy bude moci Úřad pro civilní letectví v dohodě s Ministerstvem obrany opatřením obecné povahy trvale zakázat, omezit nebo stanovit podmínky užívání vzdušného prostoru ČR k létání bezpilotních letadel nad vymezenými oblastmi z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo soukromí osob, ochrany civilního letectví před protiprávními činy, kritické infrastruktury nebo životního prostředí anebo z důvodu bezpečnosti nebo obrany státu. Hlasoval jsem pro.
▶️ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, resp. komplexně se mění schvalování technické způsobilosti silničních i zvláštních vozidel (včetně dovezených), jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků; upravuje se působnost Ministerstva dopravy, Státní plavební správy a Drážního úřadu; podmínkou schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla je emisí norma EURO 3. Nad rámec implementace se dále ruší povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole k žádostem o zápis vozidla do registru silničních vozidel, o zápis změny vlastníka apod. (využijí přístup do informačního systému technických prohlídek); prodlužuje se platnost evidenční kontroly před podáním žádosti o změnu vlastníka, možnost rezervace registrační značky, a to na dobu 1 měsíce; v případě ukončení vyřazení vozidla z provozu, které trvalo více než 3 roky, se vozidlu přidělí nová registrační značka (o původní tabulku bude možné požádat); vozidla, která nepoléhají schválení jejich technické způsobilosti (např. jízdní kola, koloběžky, potahové vozíky apod.), bude možné provozovat na pozemních komunikacích jen tehdy, pokud splňují technické požadavky na bezpečnost provozu. Dále se ruší technické průkazy a nahrazují se osvědčením o registraci místo velkého a malého techničáku bude podrobnější obdoba malého techničáku; u historických vozidel s konstrukční rychlostí do 40 km/hod se umožňuje provádění technických prohlídek mobilním způsobem a vypouští se podmínka platné technické prohlídky pro ukončení režimu vyřazení vozidla z provozu (budou se moci vyvážet i nepojízdná vozidla).
▶️NÁVRH ZÁKONA V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM DIGITÁLNÍCH NÁSTROJŮ V PRÁVU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ týkající se digitalizace vzniku kapitálových společností, jenž zjednodušuje se zakládání a vznik kapitálových společností zrušením přísné časové posloupnosti od založení přes získání živnostenského oprávnění po zápis do veřejného rejstříku, jsem podpořil.
▶️ZÁKON O MEZINÁRODNÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCI VE VĚCECH TRESTNÍCH, u nějž se projednávání týkalo změn v hrazení nákladů na mezinárodní justiční spolupráci, rozlišení dvou režimů nezbytnosti vydání rozhodnutí o úkonech prováděných mimo území ČR; požadavku oboustranné trestnosti u právní pomoci přeshraničního sledování; stanovení příslušnosti soudu k úkonům v přípravném řízení; změnám v právní úpravě skrytého vyšetřování (na území ČR i mimo něj); ale také se například dává
možnost nejvyššímu soudu pozastavit nakládání se zkonfiskovaným majetkem, je-li příslušné rozhodnutí předmětem mimořádného opravného prostředku; upravuje se rozhodování o znalečném a tlumočném poškozenému, který je vyslýchán jako svědek, v řízení proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti bude možné klást otázky jen prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení apod. Dotváří se tak unijní systém vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech - hlasoval jsem pro schválení.
▶️ZÁKON O PRÁVU AUTORSKÉM, kdy cílem návrhu je implementace směrnice (EU) stanovující pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů; nově se zavádějí další licence, které nezasahují do práva autorského; licence pro digitální výuku; pro užití díla nedostupného na trhu (např. archivní); pro karikaturu, parodii nebo pastiš (napodobeninu), k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat; podrobněji se upravuje užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online; nově se stanoví se postupy pro řešení sporů; nakladatel bude mít právo na odměnu v souvislosti s půjčováním rozmnoženiny jím vydaného díla v knihovnách ; internetové společnosti, jako jsou vyhledávače, sociální sítě nebo společnosti provádějící monitoring tisku, které generují zisky mimo jiné tím, že přebírají obsah periodik, budou muset s vydavateli periodik uzavírat licenční smlouvy a platit jim přiměřenou odměnu, která bude odpovídat rozsahu přebíraného obsahu, je stanoven výslovný požadavek přiměřenosti odměny příslušející vydavateli za udělení oprávnění k výkonu práva publikaci užít; stanoví se mechanismus pro případ, kdy mezi vydavatelem a poskytovatelem služby informační společnosti nedojde k dohodě o výši odměny do 60 dnů od zahájení jednání; ruší se povinnost provozovatele živé veřejné produkce oznamovat její konání kolektivnímu správci pokud jsou všichni nositelé práv k dílu a zároveň nemají smlouvu s kolektivním správcem nebo budou provozována pouze volná díla {tradiční lidová kultura povahy hudební ve smyslu, kde není pravé jméno autora obecně známo}; provozování rozhlasového a televizního vysílání se nepovažuje za zpřístupňování, pokud jde o pacienty a dále díla pro úzký okruh osob, jestliže toto zpřístupnění je nahodilé a nezávislé na přání příjemců a není výdělečné povahy

Pátek
👨‍💼👩‍💼pokračování schůze Senátu projednáním:
▶️změny ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ, které snižují důchodový věk zdravotnickým záchranářům. Od důchodového věku stanoveného podle zák. o důchodovém pojištění se odečte 30 kalendářních měsíců za prvních 4 400 směn odpracovaných v zaměstnání zdravotnického záchranáře a 1 kalendářní měsíc za každých dalších 74 směn; odečíst bude možné nejvýše 60 kalendářních měsíců; podmínkou bude odpracování alespoň 4 400 směn (cca 20 let). Zaměstnáním zdravotnického záchranáře se bude rozumět zaměstnání, v němž jsou po 31. 12. 1992 vykonávány práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby. Dále návrh snižuje důchod některým představitelům komunistického režimu.
Nárok na výchovné mají dle návrhu i poživatelé tzv. transformovaného (z invalidního do starobního) důchodu bez ohledu na to, zda získali potřebnou dobu pojištění pro nárok na „řádný“ starobní důchod. Zaměstnavatelé jsou povinni uchovávat mzdové listy nebo účetní záznamy pro účely důchodového pojištění po dobu 45 let (dnes 30); dále budou muset vést seznam zaměstnanců, vykonávají práce zdravotnického záchranáře, evidovat počet jejich směn, vystavovat potvrzení pro OSZ. Dojde k postupnému zvýšení sazby pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele, který zaměstnává zdravotnického záchranáře. Hlasoval jsem pro schválení i s pozměňovacím návrhem na doplnění kategorie podnikových hasičů
🎄odpoledne jsem společně se zaměstnanci krajského úřadu, které jsem pozval na krátké adventní setkání, rozsvítil vánoční strom na Pivovarském náměstí. Poděkoval všem za jejich celoroční úsilí, díky jemuž se nám opět podařilo vše, co tato komplikovaná doba přináší, zvládnout, a bylo mi potěšením popovídat si společně nejenom o pracovních věcech. (viz můj páteční příspěvek)

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦trocha odpočinku s rodinou a příprava na další pracovní týden i na zítřejší příchod Mikuláše, který je u nás v posledních dnech ze strany malého Toníka poměrně diskutovaným tématem. Do příštího týdne, Vám tedy přeji, abyste neotvírali svá srdce žádným čertům a prožili jenom samá andělská setkání.😇