CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 4. 6.

04. 06. 2023

Pondělí
📝dopoledne jsem se věnoval připomínkám k ozdravnému vládnímu balíčku zejména ve vztahu k rozpočtovému určení daní pro kraje, jednáním o čerpání rozpočtu a o přípravě na Festival kraje, který se uskuteční v pátek 23. června v Jiráskových sadech.
🎙️zbytek dne jsem strávil na konferenci o vnitřní bezpečnosti státu – více viz můj pondělní příspěvek.
Úterý
🛣️na KÚ jsem přijal starostu Velkého Poříčí v souvislosti se stavbou přeložky, opravami silnic na Hronovsku, a řešili jsme spolu probíhající rekonstrukci mostu na místní silnici spojující dvě krajské komunikace
🧾odpoledne jsem se v Senátu zúčastnil semináře k Istambulské úmluvě s tématem násilí a ženy, přičemž diskuse byla o tom, zda je to ideologická norma nebo právní ochrana, respektive v rámci evropských zemí různě vykládané stejné pojmy. Překvapují mne rozdíly ve vnímání právní ochrany jednotlivých svobod a práv podle různého rozsahu zákonů v jednotlivých státech, a proto Istanbulskou úmluvu vnímám hlavně jako další ideologii, do které jsme tak trochu pod pláštíkem dobra manévrováni. A dovolím si konstatovat, že český právní systém má zákonné úpravy dostatečné, dokonce v některých oblastech „ještě lépe“ řešené, než je v úmluvě vyžadováno.
Středa
👨‍💼👩‍💼schůze Senátu, v jejímž průběhu jsme:
▶️byli seznámeni se Zprávou ÚOOÚ 2022, jež obsahovala přehled o kontrolní a ostatní dozorové činnosti úřadu
▶️byl vysloven souhlas Senátu se jmenováním JUDr. J. Josefa Baxy a Mgr. Daniely Zemanové do funkce ústavních soudců (mj. letos skončí na ÚS téměř polovina, resp. sedm z patnácti soudců)
▶️byla projednána nová opatření pro zvýšení úrovně připravenosti státu k obraně mimo stav ohrožení nebo válečný stav, kdy se např. zavádí nový institut tzv. dobrovolného předurčení, stát bude moci pro účely vojenské evidence využít údajů z informačních systémů veřejné správy, doba zařazení do aktivní zálohy se zvyšuje ze tří na pět let, krajské vojenské velitelství bude informovat občany, kterým vznikla branná povinnost, podrobné informace o obsahu branné povinnosti a možnosti a způsobu dobrovolného převzetí jejího výkonu. Zavádí se náborový a stabilizační příspěvek pro vojáky v aktivní záloze a mění se systematika odměny a motivační odměny pro tyto vojáky atd. Zřizuje se pozice poradce pro národní bezpečnost.
▶️Pro vládu byla zakotvena povinnost navrhnout každoroční výdaje na financování obrany ČR na úrovni minimálně 2% HDP. Výdaji na obranu státu budou výdaje z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva obrany, a z dalších kapitol, pokud jsou plánované k zajištění potřeb ozbrojených sil ČR, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, NATO. Vláda bude schvalovat seznam strategických projektů Armády České republiky, jimiž se rozumějí víceleté projekty charakterizované souborem věcných, časových a finančních podmínek, které mají zásadní dopad na obranyschopnost ČR
▶️projednán byl i snadnější vývoz výbušnin a optimalizace místní působnosti orgánů báňské správy
▶️projednány byly též zvláštní ceny telefonních tarifů a několik přílepků, kdy při poskytování zvláštních cen se namísto čestného prohlášení navrhuje navázat na příjem příspěvku na živobytí; osobou s nízkými příjmy se pro účely tohoto zákona bude nově rozumět osoba, která podle zákona o pomoci v hmotné nouzi pobírá příspěvek na živobytí. Podnikatel, který poskytuje zvláštní ceny nebo který poskytuje speciální tarif, bude vést pro účely kontroly čerpání cenového zvýhodnění seznam osob, kterým zvláštní cenu nebo speciální tarif přiznal a poskytnul
▶️odsouhlaseny byly terminologické změny v zákoně o ověřování střelných zbraní, jako reflexe na evropskou legislativu
▶️odsouhlaseno bylo zpřísnění norem emisí CO2 pro nová těžká vozidla
▶️projednána byla revize trhu s elektřinou; např. stanoví se nová povinnost pravidelné výměny informací, posilují se dlouhodobé trhy s elektřinou, zvyšuje se jejich stabilita a předvídatelnosti pomocí podpory dlouhodobých kontraktů (zejména z výroby OZE), zavádí se specifické smlouvy a investiční pobídky k dosažení unijních cílů v oblasti dekarbonizace, zákazníci mají právo mít současně více smluv o dodávce elektřiny, spotřebitelé by měli vždy mít nárok na smlouvu na dobu určitou s pevnou cenou až do délky jednoho roku a alespoň jednu smlouvu s proměnlivou cenou, aktivní zákazníci [vyrábějící elektřinu ve vlastních prostorách] mají právo na sdílení energie z obnovitelných zdrojů, stanoví se na povinné zavedení dodavatelů poslední instance
▶️byli jsme seznámeni se Zprávou o životním prostředí ČR 2021, z níž mj. vyplývá, že průběh počasí v roce 2021 zmírnil vývoj kůrovcové kalamity v lesích a vedl k meziročnímu snížení těžby kůrovcového dřeva, přetrvávajícím problémem je vysoký podíl emisí do ovzduší pocházející z vytápění domácností, zlepšila se kvalita povrchových vod …
▶️projednáno a schváleno bylo Milostivé léto, penále z pojistného na sociální zabezpečení (penále z dlužného pojistného, penále evidované příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení k rozhodnému dni, částka exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději v rozhodný den), pokud dlužník zaplatil pojistné nejpozději v rozhodný den {30. září 2022}
▶️schváleno bylo též razantní snížení množství obalového odpadu a nastavení míry jejich opětovného použití
▶️projednána byla změna právní formy Ředitelství silnic a dálnic z příspěvkové organizace na státní podnik k 1. lednu 2024. Mění se též název organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼pokračování schůze Senátu a hlavním bodem programu tohoto dne bylo projednání Zákona o pedagogických pracovnících a školský zákon, týkající se např. vymezení kvalifikačních předpokladů pedagogů a fixování průměrného platu učitelů (130% průměrné mzdy), podílení role ředitelů, (například možnost uznat z hlediska odbornosti 3 roky pro učitele bez pedagogického vzdělání), zlepšení podmínek pro pedagogy (platy viz 130 % k průměrné mzdě), třídnictví, školní logoped versus klinická logopedie v systému zdravotnictví. V rámci projednávání jsem vystoupil – aneb chápu, že současná ekonomická situace, kterou nebylo možné s ohledem na řadu neočekávaných faktorů předvídat, komplikuje odhodlání dát do školství ještě více peněz, proto je ale třeba vést další diskusi o tom, kolik peněz musíme do školství opravdu dávat, abychom zajistili kvalitní vzdělávací strukturu i adekvátní ohodnocení pedagogů. A připomínku jsem měl k navrhované deprofesionalizaci pedagogických pracovníků, kdy nenamítám nic proti působení nekvalifikovaných učitelů/specialistů, kteří mohou svými znalostmi a zkušenostmi doplnit odbornou výuku, ale stěžejní předměty by měli učit výhradně lidé v oboru pedagogiky kvalifikovaní. Umění učit je v procesu vzdělávání tou nejpodstatnější odborností. A pro schválení předloženého znění novely školského zákona jsem nehlasoval. Bohužel ale přes moje a jim podobné projevené názory, nakonec schválena v původním znění byla. Přesto pevně věřím, že bude vůle v debatě pokračovat a další změny tohoto zákona budou následovat. (více – viz můj čtvrteční příspěvek)
Pátek
🏑řada pracovních setkání na KÚ – např. s investory o jejich záměru výstavby Polikliniky jednodenní chirurgie a rehabilitace v Trutnově nebo s představiteli hokejbalové federace o záměru pořádání mistrovství světa v našem kraji v roce 2026
🛣️se starostou Opatovice nad Labem jsem jednal o potřebě výstavby tzv. jižního propojení z HK (kraj je lídrem řešení této situace a jsem moc rád, že se mi v posledním roce podařilo ministerstvo dopravy o této investici přesvědčit)
📐s Josefem Smutným jsem hovořil o záměru na vytvoření projektu Krkonošská cena za architekturu, který též naplňuje i naši krajskou strategii kulturních aktivit
♿s Jindřichem Vedlichem jsem jednal o dotaci pro centrum Nové Dosio - centrum pro integraci zdravotně postižených, přičemž dotace by měla být určena na jejich dopravu
👏a moc mne potěšila zpráva, že Hithit kampaň pro získání finančních prostředků na nákup chladícího vozu pro netradiční Pekárnu na Plechu, která zaměstnává osoby s postižením a jíž jsem se rovněž snažil podpořit osobně nejenom přispěním, ale i jejím zviditelněním, naplnila svůj účel, a potřebný objem peněz se podařilo získat. Společně s pekárnou děkujeme i Vám všem, kteří jste se přidali a podpořili tuhle moc užitečnou věc.
Sobota, neděle
🪵víkend jsem kromě prací na zahradě a přípravy dřeva na zimu, strávil i příjemným setkáním s bývalými spolužáky ze základní školy nejen vzpomínáním na společně prožité, ale diskusí k věcem současným. 🚴A abych různým akcím pořádaným v našem kraji jenom nerozdával svou záštitu, snažím se, pokud mi to čas dovolí, do některých zapojit osobně. Dnes jsem se s rodinou zúčastnil tradičního DECATHLON CYKLOMARATONu v Hradci Králové se startem i cílem na Biřičce, který nabízí tratě pro děti a dospělé. Trasy vedou z 60 % po zpevněných lesních a polních cestách, 38 % v terénu a 2 % asfalt. Celkové převýšení trati je 333/666 podle toho, zda se vydáte na trať dlouhou 60 km nebo 30 km. Ty dětské jsou samozřejmě přizpůsobeny jejich možnostem. Hlavním reprezentantem naší rodiny byl letos náš šestiletý Toník a nevedl si nakonec vůbec špatně👍. Přeji Vám všem pěkný zbytek víkendu a úspěšný nadcházející týden.🙂