CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 5. 2.

05. 02. 2023

Pondělí
👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje k zásadním bodům, jež byly součástí programu následujícího jednání Zastupitelstva KHK, na němž jsme např. schválili likvidaci společnosti CEP, dotační podporu Police Symphony Orchestra, finanční podporu Českému lyžařskému svazu nebo také pokračování dotačních výzev na mimořádnou podporu sportování dětí a mládeže. Na provoz krajských sociálních služeb půjde letos 1,3 mld Kč, což je cca o 150 mil Kč více než vloni, abychom kompenzovali inflaci, vyšší ceny energií, umožnili růst platů a zajistili tak odpovídající kvalitu soc. služeb. Podpora je určena především na podporu terénní a ambulantní péče, pobytové služby pro seniory, zdravotně i duševně postižené osoby, a rovněž pro rodiny s duševně či jinak hendikepovanými dětmi, případně v krizových situacích či bez domova. V předchozím roce jsme prostředky do sociálních služeb rozdělovali postupně, letos přerozdělíme vyjma malé rezervy na neočekávané situace či aktuálně vzniklé požadavky jednotlivých poskytovatelů celou částku. Dále jsme odsouhlasili 22 mil Kč pro hospicovou péči, abychom pomohli zabezpečit fungování a další rozvoj paliativní péče, která pomáhá ulehčit nevyléčitelně nemocným závěr života a jejich blízkým se smířit s přicházející ztrátou.
🚝také jsem odpovídal na dotazy novinářů k situaci na Správě železnic v souvislosti s výměnou dosavadního manažera pro výstavbu vysokorychlostních tratí v Česku. Přičemž, rozhodnutí generálního ředitele SŽ o personální změně v řízení projektu VRT, je plně v jeho kompetenci. Realizace záměru VRT je dlouhodobým projektem, zahrnujícím mnoho odborností, jejichž počet se s dalšími kroky k budoucí stavební přípravě bude ještě rozrůstat. A proto v souvislosti s tím vnímám změnu jako snahu využít i nadále široké schopnosti pana Švehlíka ve vedení organizační jednotky, avšak pro budoucí potřebu koordinace velmi širokého portfolia úzce specializovaných týmů zvolit člověka výhradně manažersky orientovaného.

Úterý
🤝poděkoval jsem za dlouhou a velmi záslužnou práci, pro Mateřskou, základní, speciální a praktickou školu v Hradci Králové, řediteli Pavlu Svobodovi. Po 33 letech odchází do zasloužené penze, a kromě poděkování bych rád připomněl některé z jeho zásluh. V roce 2010, v reakci českých speciálních škol kritizujících postup ministerstva školství v souvislosti s připravovanou nucenou integrací (inkluzí) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, stál u vzniku Asociace speciálních pedagogů ČR. Významně se podílel na výstavbě nové budovy školy přesně na míru potřebám speciálního vzdělávání. 24 let byl předsedou Českého svazu mentálně postižených sportovců a ve své škole také řadu sportovních aktivit včetně pořádání sportovních turnajů na mezinárodní úrovni rozvíjel. V roce 1992 založil a následně 27 let byl předsedou sportovního klubu SK Integra Hradec Králové. Pod jeho vedením a ve spolupráci s rodiči vzniklo na škole i Divadlo Slunovrat, v jehož souboru působí více než dvacet dětí s mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s autismem. Práce souboru získala v rámci projektu Hradecké múzy za rok 2011 – cenu za významné tvůrčí dílo v oblasti kultury.
🥼🦷setkal jsem se starosty Náchodska k problému nedostatku lékařů zejména dětských praktiků a stomatologů. Na kterém jsem opakovaně deklaroval jednak základní skutečnost, že kompetenci k řešení, respektive k zajištění odpovídajícího počtu lékařů mají na území celé naší republiky ze zákona pouze zdravotní pojišťovny. Ale protože bez ohledu na to považuji vyřešení tohoto problému za jednu z priorit, na kraji nečekáme s rukami v klíně. Kraj v posledních pěti letech vypsal například jenom na praktické lékaře pro děti a dorost 21 výběrových řízení, bohužel však všechna bez úspěchu. Přičemž mezi hlavní problémy v těchto řízeních nepatří jenom finanční ohodnocení, tomu jsme schopni dostát, ale jsou to také například pracovní příležitosti pro ostatní členy rodiny, bydlení apod. Proto kromě👉 intenzívních jednání se zdravotními pojišťovnami, na nichž požadujeme zajištění dostupnosti péče pro všechny obyvatele regionu i ve vyloučených lokalitách, 👉kraj opakovaně vyhlašuje náborová stipendia pro absolventy lékařských fakult. 🏨Osobně považuji také za velmi důležité, 👉abychom bez ohledu na výsledky uvedených kroků byli připraveni řešit případné výpadky místní dostupnosti ambulantní péče prostřednictvím speciálně k tomuto účelu zřízených ambulancí v našich nemocnicích. Ostatně, toto řešení nám již nyní pomáhá s řešením aktuální situace v okresu Náchod. 👉V nemocnicích držíme také nadále dětské pohotovosti, i když to už dnes není samozřejmostí všude. 👉Věnujeme se i navyšování počtu školitelů v oblasti pediatrie, kteří se zapojují do přípravy mladých lékařů pro výkon této praxe. 👉Hledáme další možnosti, jak pro lékaře zájem o praxi v našem regionu zatraktivnit, a to i ve spolupráci s městy a obcemi. (více viz můj středeční příspěvek.
☕v podvečer mne čekala 41. Pražírna v příjemném prostředí Bubbles v Náchodě. 🛣️K hlavním tématům debaty patřila doprava. Informoval jsem, tak jako obvykle, o aktuálním výhledu dostavby úseků dálnic na území našeho kraje, zahájení příprav na realizaci obchvatu Náchoda, pokračování realizace přeložky Belověs – Velké Poříčí. 🛤️Ale také o pokračujícím záměru VRT, kdy zejména Poláci pomáhají akcelerovat přípravu na propojení Polska se západem přes náš kraj směrem na Prahu a dále. Nicméně vlastní realizace není ještě hudbou nejbližší budoucnosti, ale pro mne je zásadní, že díky tomu bude stát mnohem více investovat do modernizace železničních regionálních tratí v našem kraji. Jsme konečně mnohem blíže k realizaci Vysokovská spojky, připravuje se zdvojkolejnění tratě v úseku Česká Skalice – Jaroměř, elektrifikace do Trutnova atd.. Připomněl jsem, že k prioritám v oblasti dopravy patří také zkvalitňování veřejné hromadné dopravy, kdy se nám podařilo díky novým smlouvám obměnit autobusy a v roce 2024 by mělo být vyměněno i 70 % vlakových souprav.
🥼🦷Dalším tématem bylo zmiňované téma nedostatku lékařů. Zopakoval jsem již výše uvedené informace. Ale s ohledem na konkrétní problémy, které v rámci povídání zazněly a obdobné se opakovaly následně i v komentářích na FB, rád bych i zde uvedl že pokud v některé z oblastí našeho kraje skončí např. doposud fungující stomatologická praxe z důvodu odchodu lékaře do penze, je třeba se obrátit (buďto osobně nebo lze prostřednictvím krajského zdravotnického odboru) na zdravotní pojišťovnu, která je povinna zaslat seznam lékařů, jež jsou v dosažitelné vzdálenosti a měli by pacienty zaniklé praxe převzít. A pokud se stane, že tito lékaři pacienta i tak odmítnou, může kraj ještě (pokud pacient tuto informaci včetně důvodu ukončení dosavadní péče a konkrétních jmen lékařů, kteří jej následně odmítli) pomoci jedině tím, že bude opakovaně na pojišťovnu tlačit, aby prošetřila odmítnutí či zaslala kontakt na další možné lékaře. Ale bez konkrétních údajů, to nejde.
👴👵Dále jsme diskutovali o rozvoji sociálních služeb, o plánech na pokračování modernizace nemocnic, ale také o ochraně přírody – resp. snížení chemizace v zemědělství. Zde bych chtěl jenom zmínit, že používání hnojiv je u nás na velmi nízké úrovni oproti zemím od nás na západ, a v této souvislosti jsou nepředstavitelné některé nápady EU snížit jejich používání procentuálně na polovinu neb například pro takové Holandsko nebude určitě problém dostat se na poloviční hodnoty, když tím nebudou muset dosahovat ani současných hodnot Česka.
👮‍♂️A byl jsem také tázán na názor k současnému úbytku policistů. Osobně jsem přesvědčen, že stávající počet není nijak alarmující, ale hlavním problémem je zejména stabilizace policie. Té však nelze dosáhnout jenom nabíráním nováčků, ale především zajištění setrvání stávajícího kádru, a to zejména policistů středního věku.
Bylo to příjemné a podnětné povídání a já děkuji všem, co přišli i majitelce kavárny za skvělou atmosféru a těším se zase příště někde jinde.👏

Středa, čtvrtek
🇸🇰návštěva předsedy Banskobystrického kraje Ondreje Luntera a jeho kolegů v našem regionu, jejímž cílem nebyla jenom oplátka naší podzimní návštěvy na Slovensku, ale hlavně pokračování v jednání o konkrétních možnostech vzájemné spolupráce. Jedna z oblastí případné spolupráce se týká v podpory projektu kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. Setkali jsme se tedy přímo se členy organizačního týmu a slovenské kolegy projekt velmi zaujal, zejména s ohledem na jeden z hlavních cílů projektu, kterým je posilovat kulturní a umělecké komunity na národní i mezinárodní úrovni, rozvíjet pomalý kulturní turismus, podporovat aktivní zapojování obyvatel do rozvoje evropských malých měst a venkovských oblastí nebo přitáhnout nové investice a kreativní mladé lidi. Ondrej Lunter, proto přislíbil zapojení do projektu Broumov 2028 ve snaze vhodně využít tuto spolupráci například i pro otevření tabuizovaných kulturních témat v Banskobystrickém kraji.
Hovořili jsme o projektech v oblastech inovací a investic. Ty naše představilo Centrum investic, rozvoje a inovací.
Dotkli jsme se také oblasti 👨‍🏫školství při návštěvě Vyšší odborné a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou, která vzdělává žáky ve velmi žádaných technických oborech.
!Mnozí z nich naleznou následně i uplatnění v blízké 🚗Škodovce, kam jsem se s hosty také podívali, abychom je seznámili nejen s výrobou, ale hlavně se způsobem spolupráce mezi krajem, státem a tímto významným komerčním subjektem, jež vede efektivnímu zhodnocování společných investic, které významně přispívají k rozvoji Rychnovského regionu.
🚒Navštívili jsme rovněž výjezdové středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, jehož ředitel představil fungování integrovaného záchranného systému a celkovou spolupráci jednotek hasičů, policistů a záchranářů. Využil jsem této příležitosti í k předání 19 defibrilátorů, které významně zvyšují procento úspěšnosti některých zásahů při ohrožení života, ale nejsou standardním vybavením hasičských cisteren. Proto je kraj pořídil jako součást daru, který poskytl hasičskému záchrannému sboru ve výši 1,5 mil Kč (viz můj středeční příspěvek).

Pátek
💰jednání se starostou Černínova o žádosti obce o pomoc při dostavbě hasičské zbrojnice pro zdejší JPO II, která je zařazena do výjezdové sítě a ročně na více jak 50 zásazích pomáhá našim profesionálním jednotkám. Původní přestavba v plánované výši nákladů 11 mil Kč, na kterou jsme již přispěli dotací ve výši 3 mil Kč, bude dle aktuálních cen stát až 22 mil Kč. Spolu se starostou jsme tedy řešili další případnou finanční podporu, kdy oceňuji, že obec je připravena i přes nepřízeň vývoje ceny výstavby tento záměr postavit za své prostředky.
👨‍🚒rovněž i s krajským ředitelem hasičů jsme projednávali rozvoj HZS v našem regionu v souvislosti s výstavbou a modernizací hasičských stanic nebo střednědobé výhledy na aktualizaci zásahových plánů a zapojení JPO v kraji.
🏘️s radním pro regionální rozvoj jsem kromě přípravy na přerozdělování dotací nebo plánování rozvoje cyklostezek řešil i řadu dalších důležitých problémů, jako např. soudní spor nemocnice s Centrálou evropského plánování nebo sankce vůči společnosti Královéhradecká labská ohledně nešťastného sporu z minulosti, který po prošetření policie musíme uzavřít.
🛣️obsáhlé jednání s kolegy z dopravy k investicím do rekonstrukcí silnic, plánovaných souběhů oprav s výstavbou kanalizací apod. nebo jednoduchých souvislých oprav silnic pomoci mikrokoberců a do výměn asfaltů. Pokud vše zvládneme dle prozatímního výhledu, tak budeme letos investovat cca 1,7 miliardy, což je až 4 násobek toho, co se v průměru do silnic investovalo před šesti lety, než jsem se dopravě na kraji začal věnovat.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦konečně jeden celý víkend s rodinou a trochu odpočinku. Snad jste si jej užili i Vy a do nového týdne, do kterého Vám přeji jen vše dobré, vstoupíte s novou pozitivní energií. Krásný nadcházejí týden Vám všem.🙂