CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 6. 8.

06. 08. 2023

Pondělí
💰jednání o přerozdělování individuálních dotací, například chceme přispět Velkému Poříčí na rekonstrukci mostu na zatížené místní silnici dotčené rekonstrukcí krajských silnic, nebo Černému Dolu na sanaci svahu pod krajskou silnicí atd.
📝nejprve porada vedení a poté zasedání Rady KHK s 85 body programu, nejvíce z oblasti investiční a majetkové.
👨‍💼👩‍💼jednání s místostarostkou Rychnova nad Kněžnou o rozvoji města ve vztahu k územnímu plánu a záměrům v oblasti cestovního ruchu i sociální oblasti.
🏥jednání s vedoucím investičního odboru a náměstkem hejtmana o připravované investici do II. etapy modernizace Náchodské nemocnice. Projekt a žádost o stavební povolení máme podané, čekají nás jednání o majetkových věcech s městem Náchod a hlavně chci, abychom v září na radě vše posoudili a o této dostavbě rozhodli.

Úterý
📑administrativa na KÚ a dílčí setkání s kolegy, zejména k přípravě komunikace s premiérem nebo jednotlivými ministry v souvislosti se žádostí o nekrácení financí na průmyslovou zónu Kvasiny a plnění jednotlivých závazků vyplývajících ze společného memoranda kraje, vlády a Škoda Auto a.s.
💰vyhodnoceni čerpání rozpočtu, výhled příjmů a výdajů a příprava na jednání o připravovaných změnách v rozpočtovém určení daní pro kraje a obce s premiérem.

Středa
👩‍💼👨‍💼schůze Senátu PČR k projednání👇:
▶novely zákona o silničním provozu spojené s revizí správních trestů v oblasti silničního provozu, bodového systému a dalšími změnami. K tomu nejzásadnějšímu, co bylo schváleno patří možnost získání řidičské průkazu B pro 17leté řidiče pro jízdy s mentorem zapsaném v registru mentorů, který je držitelem řidičského oprávnění více jak 10 let a nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.
🪪Dále je to tzv. řidičák na zkoušku, přičemž ti, kteří se dopustí závažného přestupku (za 6 a více bodů) do 2 let od získání ŘO, budou mít povinnost absolvovat psychologický pohovor s akreditovaným psychologem a školení.
📉Dochází k redukci 7 pásem sazeb pokut na 4, ke zvýšení horních sazeb pokut, ke zvýšení rozdílu mezi pokutou na místě a spodní hranicí pokuty ve správním řízení; kromě nejméně závažných přestupků se zavádí spodní hranice pokut ukládaných příkazem na místě a rozšiřuje se okruh přestupků, které příkazem na místě lze řešit (tj. snižuje se počet přestupků, ze které se ukládá zákaz řízení). Dosavadních 5 pásem bodů se redukuje na 3 (6, 4 a 2 body) dle typové závažnosti; stanoví se možnost informovat řidiče o změně jejich bodového konta pokud, dotyčný požádá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
⬆Zavádí se možnost místní úpravou provozu zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost na dálnici až na 150 km.h-1, ale pouze na nových a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí (a telematikou řízené úseky).
🔘Vznikne nový typ zóny, tzv. sdílená zóna, doplňující stávající obytnou, pěší a cyklistickou, a stanoví se dílčí specifická pravidla provozu v ní (max. rychlost 20 Km/hod; tramvaj vždy přednost).
🧾Ministerstvo dopravy bude napříště oprávněno z důvodů bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví, majetku nebo mimořádné události stanovit výjimku ze zákazu jízdy zejména těžkých nákladních vozidel na dálnici a silnici I. třídy.
🅿Na zákazu stání má být umožněno parkování poskytovatelům terénních sociálních služeb.
👮Stanoví se oprávnění policisty zadržet, resp. odejmout SPZ v případě obavy, že se řidič bude vyhýbat uložení trestu (pokud nesloží kauci).
Mezi další opatření patří např. povinnost použít reflexní vestu v případě nouzového stání, nachází-li se řidič mimo vozidlo, se rozšiřuje i na stání v obci; zákaz užívat v provozu na pozemních komunikacích vozidlo, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo nebo prohlášeno za zadržené {do technické prohlídky}; definice bezpečné vzdálenosti se mění ze schopnosti vyhnout se srážce na možnost zastavit apod.
▶👨‍⚖velká diskuse při projednávání prezidentem navržených kandidátů na jejich jmenování do funkce soudce Ústavního soudu ČR, a to JUDr. Roberta Fremra, JUDr. Veroniky Křesťanové, Dr. a JUDr. Kateřiny Ronovské. Přestože nelze zpochybnit odbornou způsobilost zmíněných kandidátů, z mého pohledu ústavní soud vyžaduje ještě další nezpochybnitelné etické i praktické předpoklady o nichž jsem nebyl přesvědčen, že jimi všichni uvedení disponují, což jsem zohlednil i při svém hlasování. Většinou senátního pléna ale nakonec odsouhlaseni všichni tři byli.
▶projednáno a odsouhlaseno bylo také posílení kolektivního řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a zpřísnění zákona o střetu zájmů, a to prostřednictvím nového Kolegia Úřadu, jemuž budou mu svěřeny klíčové kompetence při výkonu dohledové a metodické role a každý člen je nově oprávněn po předsedovi Úřadu požadovat informace o činnosti Úřadu a jeho řízení. U veřejného funkcionáře, který nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku apod., se rozšiřuje tento zákaz tak, aby namísto ovládajících osob pokrýval skutečné majitele. Zákaz nemá platit, pokud je oficiálně vydavatelem tisku politická strana, politické hnutí nebo politický institut apod.
▶odsouhlaseno bylo, že zakladatelé státních podniků budou moci se souhlasem vlády navrhovat zvýšení kmenového jmění podniků nikoli z vydělaných prostředků, nýbrž z majetku státu. Funkci zakladatele může společně vykonávat několik ministerstev.
▶schválena byla rovněž právní úprava náhrady nákladů spojených se zastavením bezvýsledné exekuce zahrnující právo na paušální náhradu nákladů exekutorovi ve výši 750 Kč + DPH (vyplatí stát), bylo-li pro bezvýslednost zastaveno exekuční řízení, které bylo zahájeno před rokem 2022. Komora zřídí ministerstvu výkonu jeho působnosti dálkový přístup do veřejné i neveřejné části centrální evidence exekucí na základě písemné žádosti a Komora poskytne ministerstvu pomocí dálkového přístupu údaje podle platného zákona. Rozšiřují se možnosti doručování prostřednictvím centrální úřední desky.

Čtvrtek
🚌🚆pracovní porada s vedoucím odboru dopravy KHK a jeho protějškem i náměstkem pro dopravu sousedního kraje v souvislosti s vyhodnocením činnosti společnosti OREDO ke zhodnocení využívání autobusů a vlaků veřejné dopravy s ohledem na počty cestujících, posouzení současných cen jízdného a stanovení harmonogramu k úkolům pro zavedení aplikací pro on-line objednávání jízdného.
👨‍💼s ředitelem KÚ a vedoucí personálního odboru jsem probíral dosavadní úspory související s mandatorními náklady a plány na efektivní strukturu úřadu nejen s ohledem na počet zaměstnanců, ale i na počet lidí pracujících na dohody, sdílená místa apod.
📊s předsedou kontrolního výboru jsem jednal o průběžných výsledcích, plánu kontrol do konce roku a o centrálních nákupech.
🐺odpovídal jsem novinářům v souvislosti s rozhodnutím našeho úřadu o výjimce (dle zákona o myslivosti) k odlovu vlka obecného v 17 honitbách na Trutnovsku (pouze uživatelům daných honiteb a pouze v součinnosti s Výzkumným institutem ochrany genofondů nebo Mendelova univerzita v Brně, kteří jsou držiteli uvedené výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů dle zákona na ochranu přírody a krajiny). Nejedná se o obecnou výjimku k odstřelu vlka, ale o administrativní rámec, který umožní jednat v případě potřeby eliminace problematického jedince. Rozhodnutí by mohlo nabýt platnost nejdříve v polovině srpna. Na problematického vlka budou nejprve použity operativní metody plašení, uspání jedince pomocí narkotizační látky, nasazení telemetrického obojku, transport mimo problémovou lokalitu. Jako poslední možnost proběhne odstřel na základě rozhodnutí pohotovostního štábu, jehož členy jsou zástupci Agentura ochrany přírody a krajiny, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Policie ČR, Státní veterinární správa a Českomoravská myslivecká jednota. Další podrobnosti a rady, jak se v případě setkání s vlkem chovat, lze najít na www.navratvlku.cz. Případná pozorování, prosíme hlaste (včetně uvedení místa a času pozorování, kontaktu na pozorovatele a způsobu atypického chování, případně připojené videonahrávky na: stopy@selmy.cz nebo na tel: 728 832 889 (kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně).

Pátek
🏗jednání s pracovníky oddělení investic do průmyslových zón v souvislosti s výstavbou nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, rozvoje průmyslové zóny Kvasiny a obchvatu Solnice.
🛌jednání s náměstkem pro zdravotnictví o situaci v oblasti lůžek následné péče v kraji a možnostech převzít některé provozované kapacity v regionu.
💰se starostkou Černého Dolu jsem hovořil o financování sanace svahu pod krajskou silnicí a o investiční záměru obce v souvislosti s kompletní rekonstrukcí vodovodu.
👮na KÚ jsem při příležitosti uvedení nového krajského policejního ředitele do funkce přivítal i policejního prezidenta (viz můj páteční příspěvek).
🤝☕návštěva obecního úřadu v Libošovicích, kde jsme mluvili nejen o opravách silnic, o rozvíjejícím se cestovním ruchu a souvisejícími problémy, ale také o problémech s energetikou například ve zdejší mateřské školce. Navíc jsem stihnul návštěvu zdejší místní knihovny a následné velmi příjemné setkání s občany v Koloniále s přilehlou kavárnou na místní návsi. (více viz můj sobotní příspěvek).

Sobota, neděle
🏟⚽kromě rodinných aktivit jsem v sobotu byl účasten i velkého svátku hradeckého fotbalu, a to v rámci prvního zápasu na novém multifunkčním stadionu, který začal naplňovat svůj účel a pod znovu rozsvícenými lízátky nemohl svůj křest oslavit důstojněji než vítězstvím domácích Votroků nad Českými Budějovicemi 5:1! (více – viz můj včerejší noční příspěvek).
Krásný nadcházející týden Vám všem!🌞