CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 9. 10.

09. 10. 2022

Pondělí
👨‍💼absolvoval jsem opakované jednání k strategickému rozhodnutí o Centru evropského plánování, které má padnout po předložení všech podkladů k hospodaření, stávajících závazků, možností pro probíhající programovací období ve vztahu k dotačním výzvám, příští pondělí.
👩‍💼👨‍💼zasedání Rady KHK s více jak 80 body programu, v jejichž rámci byl například schválen výsledek soutěže na telefonní služby v organizaci KHK, dotace z ministerstev na poskytování sociální péče, kompetence ve školství a také jsme rozdělili další finanční prostředky poskytovatelům sociální péče apod.
📝pracovní setkání s týmem připravujícím obhajobu naší žádosti k uznání kandidatury Broumova jako,: Hlavního evropského města kultury 2028. Společně jsme se věnovali přípravě prezentace a na diskuzi s evropskou komisí, která bude kvalifikaci jednotlivých žadatelů posuzovat. Mou rolí pak bude v rámci této diskuze obhájit naše přesvědčení o možnosti uspět. Kandidatura i její případný úspěch je obrovskou výzvou, ale i příležitostí vrátit Broumovu jeho historický význam místa, v němž se mohou střetávat a vzájemně inspirovat kultury různých zemí a přetvářet historický odkaz v nové společné evropské hodnoty. Pro Královéhradecký kraj je to příležitost být významným a pro ostatní země inspirujícím evropským regionem.
🦽o řešení odstraňování bariér na železnici, o společné platformě Správy železnic, CENDIS a dopravců na železnici a dalších integračních projektech jsem jednal se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR vedeným Václavem Krásou.
🏥jednání se šéfem zdravotnického holdingu a náměstkem pro zdravotnictví o stávajícím hospodaření nemocnic, plánech rozvoje, zajištění IT technologiemi a systémy a také o stavu přípravy memoranda s VZP ke spolupráci při zajišťování ambulantní a nemocniční péče.

Úterý
🚏jednal jsem také o veřejné dopravě v kraji na téma cenový tarif pro další období, kdy potěšující skutečností je návrat cestujících do vlaků a autobusů, což mimo jiné znamená větší tržby, které alespoň zčásti pokrývají rostoucí náklady dopravců v souvislosti s cenami PHM. Nicméně, očekávám zdražení tarifu ČD. Nechceme však přikročit k automatickému zdražování regionálních cen jízdného, a proto jsme se dohodli, že počkáme na úroveň zvýšení cen jízdného ze strany státu, budeme jej porovnávat s cenami našeho IREDO a pokusíme se případné zdražení odložit co nejdéle, abychom pomohli veřejnosti, a ještě více nezatěžovali rozpočty obyvatel s ohledem na mimořádný růst cen energií apod.
🤦‍♂️videokonference hejtmanů s ministrem vnitra a moc rád bych k tomu něco napsal, ale nemám co. Dlouhodobě tvrdím, že ministerstvo vnitra musí být lídrem řešení věcí, týkajících se vnitřní bezpečnosti, mezi které uprchlická krize patří. Ovšem zpětná vazba ze strany ministerstva opakovaně ve stylu “nevíme, nejde to apod.” je z mého pohledu ztrátou času a snahu ministerstva vnitra předat svou svrchovanou odpovědnost v této věci na vládu považuji za nepřijatelnou.
💁‍♂️o případných organizačních změnách na KÚ se snahou snížit počet vedoucích míst a některých nevyužívaných pozic jsem diskutoval s jeho ředitelem.
⛪setkání se Sdružením Neratov zastoupeným Ing. Antonínem Nekvindou bylo o opravě střechy zdejšího kostela za cca 19 mil Kč v souvislosti se žádostí o finanční pomoc ze strany kraje. Přislíbil jsem, že projednám možnost.

Středa
🛤️jednání s ředitelem Správy železnic o předpokládaném rozpočtu na investice a zabezpečení provozuschopnosti železnice (plán je 62 mld ze státního rozpočtu a 7 mld evropská půjčka). Předložil jsem požadavek na sdílení dat od dopravců, kteří po projednání zajišťují výlukovou činnost, aby cestující mohli potřebné údaje od různých dopravců z celé ČR nalézt na jednom místě. Na příštím zasedání projednáváme připravované investiční akce a opatření k výlukové činnosti.
👩‍💼👨‍💼zasedání Rady Asociace krajů ČR v Praze k projednání případného návrhu na změnu rozpočtového určení daní pro kraje (RUD), pro níž jsou zásadní nejenom kritéria, ale i vedlejší příjmy (jako například ty z fondu SFDI – 6 mld pro kraje, které by ale neměly být vnímány jako součást RUD, ale jsou de facto přiznaným podílem státu na řešení svého dluhu na opravách a rekonstrukcích krajské dopravní infrastruktury, jež krajům předal z velké části v havarijním stavu v důsledku dlouhodobě podfinacované údržby). Nejdůležitější je však změna/navýšení procentuálního podílu ze stávajících 9,74 % na 11 %, což s ohledem na mou zkušenost z parlamentu je takřka nesplnitelný úkol.
⚖️diskutovali jsme rovněž připomínky k připravované legislativě LEX Ukrajina IV, a to zejména nutnost sjednocení náhrad po 5 měsících, zpřísnění podmínek pro uprchlíky například z hlediska dodržování pravidel platných v ČR viz hlášení změn v pobytu, školní docházka apod. A já hlasitě dodávám, že už je potřeba změnit i systém registrace apod.
💰k projednání jsem předložil požadavek na navýšení limitu výjimek ze zákazu veřejné podpory „de minimis“ neb obce potřebují mít možnost jí čerpat (například pro investiční výstavbu - dostupné bydlení…), ale stávající limit jim na vyrovnání rozdílu inflačních cen a vlivů změn geopolitické situace nedostačuje. Důvodem vlastního omezení výše podpory je obava z maření hospodářské soutěže (veřejná podpora je v EU zakázaná). Evropská legislativa umožňuje pouze výjimky jako tzv. "de minimis", která stanovuje dle platného nařízení od roku 2013 limit 200 tis. EUR. Prvním krokem k řešení, které lze a je třeba uplatnit, je tedy zvýšení limitu výjimky ze zákazu veřejné podpory, a to (dle výsledků konzultace Evropské komise) na výši 500 tis. EUR, jak bylo v mnou předloženém návrhu také uvedeno. Děkuji kolegům hejtmanům za schválení, na jehož základě můžeme vládu nutit k jeho projednání v EU.

Čtvrtek
🧾dopoledne jsem strávil s pracovníky krajských úřadů a dalších institucí, kteří byli účastníky dvoudenní konference věnující se problematice veřejných zakázek, jejímž hostitelem a organizátorem se stal náš kraj. Vystoupila zde řada vynikajících odborníků a mé osobní pozvání přijal i předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže docent Petr Mlsna. Jsem přesvědčen, že možnost vyslechnout si od člověka v této věci nejpovolanějšího, co všechno si v mantinelech zákona o veřejných zakázkách, a to i pohledem aktuálních problémů, můžeme dovolit, přítomní „zakázkáři“ nemívají často, a že ji velmi ocenili. Náplní konference dále byly aktuality z legislativy a rozhodovací praxe, sdílení nových informací k vývoji cen, zkušeností ze soukromého sektoru a jejich případné transpozice do procesu veřejného zadávání. Všem zúčastněným frekventantům konference jsem také poděkoval za to, jakým způsobem naplňují svoji kompetenci v oblasti veřejných zakázek a věřím, že toto setkání s odborníky jim pomohlo objasnit různé postupy v této problematice.
🇨🇿🇨🇿🤝a odpoledne jsem se v Hronově zúčastnil další - tentokrát Dopravní konference pro zástupce samospráv měst a obcí v příhraničních oblastech spadajících do účinnosti programu Interreg, týkající se přeshraniční spolupráce. Tématem konference pak byla zejména spolupráce KHK a Dolnoslezského vojvodství v oblastech v dopravě. 🛤️🛣️🚲Zazněly zde informace o realizovaných či rozpracovaných projektech z předchozího období trvání programu v železniční, silniční i cyklistické dopravě, stávající priority a připravené projekty do dalšího období, a v neposlední řadě také předpoklad objemu alokovaných peněz v zmíněném programu i podmínek pro jejich čerpání. (podrobněji – viz můj čtvrteční příspěvek)
🛣️Pro polské kolegy jsem stručně shrnul i aktuální rozpracovanost klíčových dopravních staveb v našem kraji a nad rámec Česko-polské spolupráce jsem také informoval o tom, že pro rok 2023 plánuje kraj investice do dopravní infrastruktury cca ve výši 1,3 mld korun.
💰V závěru jsem připomněl, že doposud byl náš kraj druhým nejúspěšnějším v čerpání dotačních peněz z programů EU, a vyzval jsem tedy přítomné zástupce samospráv, aby se v rámci naznačených možností, například i právě v rámci programu Interreg, věnovali projektům s ohledem na to, aby byly schopny dostát programem stanoveným podmínkám a města i obce mohly alokované prostředky využít v co možná největší míře.
Pátek
...👩‍💼jednání s budoucí primátorkou krajského města Hradec Králové Mgr. Et. Mgr. Pavlínou Špringerovou, Ph.D. o spolupráci s krajem, a to například v oblastech čerpání dotací s ITI, v rámci inovačního centra. Projednali jsem i majetkové a investiční společné záměry.
💰s odborem investic jsem projednal aktuální stav ve vyjednávání mimořádností v investičních akcích našich nemocnic. Nepředvídatelné náklady v důsledku nárůstu cen u železa, oceli či betonu díky jarní krizi cen zapříčiněné válečným konfliktem na Ukrajině máme vůli dodavatelům dílčím způsobem v rámci zákonná zaplatit. Ale podkladem pro naše rozhodování musí být řádně zdokladování a společná jednání.
🔎se zástupci Muzea Východních Čech a skupinou amatérských hledačů jsem projednával možnosti a podmínky pro budoucí spolupráci při jejich archeologickém výzkumu na Trutnovsku.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👧‍👦čas s rodinou a v neděli také návštěva 132. ročníku našeho nejprestižnějšího dostihového závodu Velká pardubická. 🐎A přestože nejsem žádným zapáleným sázkařem, rozhodl jsem se podpořit koně Mr Spex, který byl v loňském roce třetí a tak mu třeba i má důvěra přinese ještě lepší umístění.
Vám všem přeji celý nadcházející týden bez taxisů v jakékoliv oblasti😊