Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…prezentace dosavadního postupu ve vyjednávání ke smlouvě (podmínky, závazky, harmonogram zbývajících kroků) na provozování železniční dopravy. Definitivně projednáno bychom měli mít do 3. 9. a následně zpracovat všechny související formality.
…na poradě vedení kraje jsme schválili finální podobu návrhu dotačních programů pro příští rok, jenž bude projednán na zastupitelstvu.
‍Projednali jsme návrhy na nominace do školských rad. Diskuze byla k dislokacím a majetkovým problémům s umístěním středních škol v HK, a proto bude nyní úkolem náměstka pro školství vše zapracovat do dalších plánů týkajících se rozvoje středních škol v našem kraji.
…na mimořádné Radě KHK jsme schválili nově výši kofinancování na případnou rekonstrukci čtvercových kasáren v Jaroměři Josefově. Je to první krok z naší strany, navazující na nedávné jednání na min. pro místní rozvoj, pro přípravu projektu, který je nezbytný pro žádost o finanční prostředky na záchranu Pevnosti Josefov z resortu zmíněného ministerstva.
…z dalších jednání v průběhu dne pro mne byla zajímavá zejména odborná diskuse související s poskytováním sociálních služeb v našem kraji. Dostal jsem podnět na zvážení různých přístupů zřizovatele při řízení sociálních služeb v jednotlivých krajích. Po doplnění některých podkladů, jež jsem si vyžádal, jsem připraven k jednání s náměstkyní i sociálním odborem, kdy budu chtít, abychom si po vyhodnocení řekli, zda současné nastavení nemá v některých okolnostech doznat změn nebo jestli ten současný model fungování našich zařízení je odpovídající způsobu financování a hospodaření.

Úterý
…videokonference Asociace krajů ČR, kdy jsme po dlouhých týdnech měli možnost opět diskutovat s ministrem zdravotnictví a školství o vývoji očkování a počtu případů onemocnění. ‍♂Bohužel, doposud obvyklý scénář těchto videokonferencí s členy vlády se nezměnil. Tedy, dozvěděli jsme se plno obecných informací ve smyslu “uvidíme, co bude a potom budeme reagovat…” takže o tom, že bychom se mohli na něco systémově připravovat v krajích, nemůže být opět ani řeč a budeme nuceni improvizovat za pochodu. Například u třech možných variant představeného vývoje epidemie mi velmi chybí specifikace konkrétních opatření v jednotlivých oblastech atd. Také mi chybí odpověď na řadu konkrétních otázek, např.- bude se vycházet ze současných přepočtu čísel nebo budeme vše diferencovat a počítat podle závažnosti jakýchkoliv mutací či případné zátěže v nemocnicích?!
‍Nicméně prozatímní informace k plošnému testování na začátku školního roku jsme dostali tyto:
Distribuce antigenních testů bude přes HZS do centrálních míst v krajích. Plošné testování ve 3 kolech po návratu do škol, odmítnutí testování bude znamenat povinnost nosit ve škole roušku.
Rád bych věřil tomu, že budeme vše nakonec řešit zdravým rozumem.
Cíl očkování by měl být někde mezi 60-70 % osob 16+, ale úplně nejdůležitější za mě (a škoda, že se spíše o tomhle nemluví při snaze o plošné očkování) je, aby seniorní populace byla naočkována někde kolem minimálně 90 %. Co se našeho kraje týká, máme naočkováno 65% osob starších 16 let.
Nadále se očkuje na 11 místech v regionu, z nichž většina nabízí také možnost očkování bez předchozí registrace. Z hlediska podaných dávek na 100 obyvatel jsme druhý nejlepší region ČR. V sociálních zařízeních v KHK očkovaných je již 89 % klientů, což je nejvíce z celé republiky. Mobilní očkovací týmy se zaměří na dle statistik nejméně proočkované oblasti, kterými jsou Novopacko, Vrchlabsko, Trutnovsko a Jičínsko.
‍♂Abychom nebyli zaskočeni, musíme v kraji pro případ skokového nárůstu epidemie opět připravit síť nemocničních zařízení s ohledem na infekční/JIP lůžka pro pacienty Covid, kapacity pro intenzivní testování a v rámci krizového řízení aktualizujeme naše plány pro řízení případných mimořádných situací a vybavení. Dále bude pokračovat provoz očkovacích mís v našich nemocnicích. A úplně nejvíce si jako my všichni přeji, abychom už trápení minulých měsíců nemuseli tak intenzivně prožívat.
… krom neodbytné administrativy jsem se ještě setkal s radním pro zdravotnictví nad vyhodnocením podkladů k současnému fungování zdravotnického holdingu. V návaznosti na náš záměr současné fungování zefektivnit, a v tom kontextu do určité míry definovat pro holding trochu jinou řídící a kontrolní roli vůči našim krajským nemocnicí, jsme si pracovně rozebrali různé varianty změn, které je teď potřeba ještě doplnit o právní stanovisko. V obecné rovině jsme probrali i personální otázky. Nejdůležitější je mít na klíčových místech lidi s tím nejlepším odborným a osobnostním předpokladem, u nichž lze tedy očekávat, že budou schopni všechny problémy při řízení našeho zdravotnictví odpovídajícím způsobem zvládnout.

Středa
… zachytil jsem https://www.lidovky.cz/domov/policie-skoda-superb-mereni-rychlosti-radar.A210817_185619_ln_domov_kov#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main
Policie ČR začíná užívat k měření rychlosti označená auta. Kontroly z civilních vozidel měly svůj význam, ale doba se změnila a vítám, že policie mění strategii. Řidiči nemají být lovná zvěř. Je třeba se i zaměřit na závažné problémy (předjíždění, nedodržení vzdálenosti…) a na prevenci.
…‍‍schůze Senátu PČR, v jejímž průběhu jsme se věnovali těmto bodům:
▶energetický zákon, a to zejména posílení ochrany spotřebitele při zprostředkovatelských činnostech v energetických odvětvích a náprava nedostatečných implementacích EU směrnic. Problémem je především vyprázdnění zprostředkovatelské licence, ne/prokazatelné oznámení změny ceny, ne/oprávnění ukončit smlouvu, ne/ukončení smlouvy při “stěhování “nebo ne/povinnost sdělit termín ukončení smlouvy. Proto bylo projednávání tohoto bodu přerušeno, proběhlo mimořádné jednání hospodářského výboru a pokračovat k tomuto bodu budeme až ve středu 25.8.
▶zákon o podporovaných zdrojích energie – nové formy podporovaných zdrojů energie s ohledem na zvýšené cíle v obnovitelnosti.
▶jednorázově byl schválen návrh na odškodnění obcí v souvislosti s Vrběticemi – dostane je Zlínský kraj a vyjmenované obce ve výši cca 700 mil Kč.
▶byl schválen návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, v němž je zakotveno integrované datové rozhraní zdravotnictví jako systému veřejné správy (jde o vytvoření databáze v reálném čase on -line dostupných údajů o poskytovateli zdravotních služeb a pacientů)
▶zamítnut byl návrh zákona k rozšíření pravomocí NKÚ (kontrola krajů, statutárních měst, jiných právnických osob apod). který byl ovšem zamítnut, a to nejenom kvůli tomu, že tak jak byl předložen je protiústavní, ale také proto, že vláda opakovaně nenaplnila opakované výzvy na legislativní změny, které by řešily nadměrnou kontrolní zátěž obcí. Jinými slovy, v případě samospráv by šlo jen o další kontrolní orgán. Nejdříve je ale třeba nastavit kontroly vůči samosprávám systémově, a poté lze teprve řešit případné rozšíření pravomocí NKÚ.
▶Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi byla po dlouhé diskuzi odhlasována. Umožňuje obcím při neplacení pokut jejich stržení z vyplácených dávek. Současně obsahuje pojistku, kdy o stržení pokuty z dávek finálně rozhodne úřad práce, který je schopen posoudit individuální situaci daného člověka, aby se nedostal vlivem rozhodnutí do neřešitelné situace.
▶Změna zákona o důchodovém pojištění – zvýšení důchodů o 300 Kč nad zákonnou valorizaci a příspěvek za vychované dítě ve výši 500 Kč prošla bez projednávání, neboť přes zjevné chyby návrh nikdo nechtěl vracet to do sněmovny, aby se z toho vzhledem k nadcházejícím volbám zase nestalo jen pouhé politické divadlo.
▶byl schválen návrh změny zákona o nemocenského pojištění – revize tří dávek ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené.
▶změny v sociálních službách – zrušení diferenciální rozdílu částek příspěvku na péči u osob ve III. a IV. stupni závislosti využívající pobytové sociální služby bez ohledu na to, zda využívá pobytové služby nebo ne.

Čtvrtek
…s předsedkyní dozorčí rady a náčelníkem horské služby jsem o jejím dalším rozvoji, plánech, ale i o opatřeních ke stabilizaci současného stavu v oblasti ekonomické a personální, jednal na půdě ministerstva pro místní rozvoj. Diskutovali jsme také přípravu na další zimní sezónu na našich horách. Byl jsem hejtmany delegován do dozorčí rady horské služby zejména s ohledem na mou předchozí profesní kariéru. Považuji přípravu na její transformaci za téma, kterému se chci věnovat a poskytnout své odborné znalosti i zkušenosti a v neposlední řadě i díky tomu uplatnit svou představu o změnách a potřebných úpravách současného IZS a ostatních složek podílejících se na pomoci a ochraně obyvatelstva.
…zbytek dne jsem strávil na KÚ s nikdy nekončící administrativou a řadou dílčích interních schůzek, a při té příležitosti jsem si – možná díky čerstvému pohledu po dovolené – uvědomil, že je třeba změnit atmosféru hlavního foyeru našeho krajského úřadu, neb jsem přesvědčen, že každý, kdo k nám přichází, měl by již při vstupu cítit, že navštívil úřad přívětivý, který je schopen mu pomoci. Odmítám tedy nadále chodit hlavním vchodem kolem nábytku a všeho možného, co tam někdo odložil za posledních 20 let a s vedením technického úseku úřadu jsme se dohodli, jaké změny je třeba provést.

Pátek
… Dnes jsem si v Broumově prohlédl nově zrekonstruované domy v Soukenické ulici, které se díky dobrému záměru a investici města podařilo změnit prostor
na místo pro bydlení seniorů, kteří jsou sice ještě částečně soběstační, ale již potřebují pro některé aktivity pečovatelskou službu. Velmi oceňuji přístup města, které chce v modernizaci starých objektů ve městě pokračovat a dávat jim nejenom nový kabát, ale i smysluplné využití. Jde do toho z vlastní i investicemi, a to i v případě potřeby doplnit finanční plnění prostřednictvím půjček, protože hledí prozíravě do budoucna a uvědomuje si nezadržitelný trend stárnutí obyvatelstva a s tím související potřeby služeb. Proto budu při projednávání žádosti města na spolufinancování ze strany kraje pro přestavbu dalšího starého objektu (opět pro sociální a pobytové služby) přístup a vlastní investice města také zohledňovat. ‍♂Ten stávající již nyní slouží jako domov pro seniory, ale vzhledem ke kapacitě, dostupnosti sociálního zařízení pro klienty, problematické prostory kuchyně atd., nevyhovuje nejenom zdejším klientům a personálu, ale ani současným standardům péče v pobytových službách. Přesvědčil jsem se o tom na vlastní oči. O to větší poděkování patří zdejšímu personálu v čele s paní ředitelkou, kteří přes nepříliš přívětivé podmínky zde každý den vytvářejí příjemnou atmosféru. Kromě služeb v domově zajišťují i pečovatelskou službu v okolí Broumova. Potěšující jsou výsledky hospodaření (např od roku 2017 se více než zdvojnásobil příjem ze strany zdravotních pojišťoven díky lepšímu vykazování). Zajímal mne i podíl financování města a podrobně jsem se zajímal o aktuální vývoj a představy v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí, na kterou vedení kraje přislíbilo spolufinancování v celkové výši cca 170 milionů. ‍♂Avšak ceny rostou, dotace MPSV ještě není …, a proto jsme se starostou a ředitelkou jednali o možnostech pokračování tohoto záměru tak, aby se město a kraj při jakémkoliv vývoji mohlo cítit rovnocenně a já mohl objektivně a odpovědně informovat současné vedení kraje o podmínkách rozhodování v souvislosti s přidělením investičních peněz v následujících třech letech. Cílem je, abychom zdejší velkou investici cca 170 mil korun, která bude znamenat vytvoření 70 lůžek v úplně jiných ubytovacích podmínkách, nakonec zvládli.
…‍na Broumovsku jsem ještě pokračoval, a to jednáním se starostou Hejtmánkovic, abych zjistil, jak je to s dostavbou objektů obecního úřadu a zdejšího společenského zázemí, ale i s dalšími plány, které nejen tato obec, ale I ostatní na Broumovsku považuji za nejdůležitější. Díky mnoha podnětům, které jsem za tento den získal, budu hledat další příležitost pro setkání s lidmi nejen ze samospráv, abychom pomohli tomuto regionu k dalšímu potřebnému rozvoji.

Sobota, neděle
…v sobotu jsme si připomněli 53. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy – Já v té souvislosti vždy stejně opakuji, že nejsem pamětník 21. srpna 1968, ale každý rok si více uvědomuji, že ani dnes nemůžeme být lhostejní, že svoboda není žádný populistický a prázdný pojem, na rozdíl od mnoha jiných v současné době hojně skloňovaných, ale že střežit svobodu a bojovat za ní každý den, je naše právo i povinnost.
‍♂Dnes nemáme okupanty v ulicích a už 33 let můžeme říkat, co si myslíme, a snad i co bychom si přáli. Máme své sny, některé splnitelné snadno, některé s obtížemi a některé těmi sny možná jenom zůstanou. Je to na nás, našich schopnostech a vůli nenechat si vzít možnost je uplatnit. Stále věřím, že máme i ten společný sen: žít ve svobodné a prosperující zemi, ve společnosti, kde pravda, vzájemný respekt a schopnost vzájemně si naslouchat mají svou hodnotu.
Nebylo samozřejmé to mít a není jednoduché to udržet. Vysvětlujme také našim dětem a vnukům jaké to bylo, a jaké by to v případě, že svobodu nebudeme chránit každý den zase mohlo být. Vidíme to nakonec i velmi reálně v některých jiných zemích téměř v přímém přenosu. A nezapomeňme na ty, kteří byli připraveni obětovat svůj prospěch i život za pravdu a svobodu. SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST!
…také jsem si ale stačil přečíst: https://echo24.cz/a/S7qFb/vlada-zongluje-s-platnosti-testu-nekde-bude-platit-24-hodin-jinde-7-dni
A tak si jenom v hlavě rekapituluji – v půlce srpna zjišťujeme, že v září děti půjdou do škol, a jak to vlastně má probíhat, 22. 8. zjišťujeme, jak dlouho a pro co bude od 1.9. ten, který test platit a kdo ho bude platit. Takže stále ve stejném stylu: měním, co jsem slíbil, a možná změním, co jsem změnil. Co se ale bohužel nemění je, že “starého” ministra novým kouskům nenaučíš!?
…https://www.novinky.cz/domaci/clanek/bis-odposlouchavala-lidi-z-meho-okoli-tvrdi-zeman-40369740
‍♂Zda lže prezident nebo premiér, jenž popírá údajný výrok, že zastaví odposlechy, není možná tak podstatné , vedle toho, že prezident dlouhodobě zpochybňuje BIS a premiér je v čele vlády, která nemá ochotu jmenovat jejího ředitele. A k zamyšlení je i fakt, že je důvod k odposlechům okolí prezidenta.
…V průběhu víkendu jsem se mimo jiné snažil vyléčit nachlazení, abych mohl v příštím týdnu fungovat zase v plném nasazení. Vám všem do něj přeji též hodně sil.