Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…porada vedení kraje k dlouhodobým záměrům jako např. druhá etapa dostavby Náchodské nemocnice, úvaha o doplacení úvěru a převedení krajského úřadu do vlastnictví kraje a ⚡v neposlední řadě diskuse k připravovaného nákupu energií, který je v současné době velmi složitý vzhledem ke skokovému nárůstu a nestabilitě cen.
Probrali jsem i přípravu rozpočtu na příští rok po jednotlivých kapitolách a první nástřel objemu financí na investice.
…‍‍Rada KHK se 105 body programu, především majetkové, investiční a dopravní oblasti.
Jedním z důležitých bodů bylo projednání vznikupříspěvkové organizace Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu, která nahradí původní Centrálu cestovního ruchu KHK a obecně prospěšnou společnost Revitalizace Kuks. Bude fungovat od 1. 12. 2021 s cílem koordinovat, pomáhat a rozvíjet turistické nabídky regionu a flexibilně reagovat na aktuální podněty, sedmi již zavedených destinačních společností na území kraje, což stávající uspořádání neumožňovalo. Navíc, zapsaný spolek měl nejisté financování, vypočítané na základě toho, kolik v kraji přenocovalo turistů v uplynulém roce. V návaznosti na to by tak v příštím roce hospodařil s příspěvkem na provoz o 3,5 milionu nižším než letos.
Úkolem krajské příspěvkové organizace bude také pomáhat s propagací projektů a činností jednotlivých destinačních společností, součinnost při čerpání dotačních prostředků a provoz informačního centra. Na provoz kraj navrhuje poskytnout částku cca14 mil. korun.
…jednání se starostou Hořic o záměru výstavby obchvatu města, s pořadateli světového poháru v běhu do vrchu (letos závody v Janských Lázních) a se starostou Horní Radechové o záměru zakoupení hasičské cisterny pro JPO III.
…v podvečer jsem ještě přijal pozvání na debatu Místního sdružení ODS HK 3 o povolební situaci v ČR, ekonomické situaci zejména s ohledem na vysokou inflaci a razantní nárůst cen v energetice, ale třeba i o úkolech města, které je potřeba dokončit před komunálními volbami v příštím roce.
…také jsem si přečetl https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vystavba-dalnice-d35-z-horic-do-sadove-ziskala-stavebni-povo/r~c5c2a09c2e6411ec878fac1f6b220ee8/
‍♂Pro mě není hlavním zaklínadlem jen dostavba D11, a proto často připomínám, že neméně důležitá je dostavba D35 směrem na Jičín. Propojení D11 a D35 s jejím pokračováním v PU kraji synergicky pomůže se spojením na Moravu. Díky ŘSD za stavební povolení!

Úterý
…celý den na KÚ s nekonečnou administrativou a také při jednáních například o počtu zaměstnanců úřadu v příštím roce, k aktuálně každodennímu tématu o naší potřebě koupit na burze energetiku do dalších let a také o současném vývoji epidemiologické situace v kraji.
Jsme jedním z regionů, kde se covid-19 v současné době šíří nejpomaleji. Situace v nemocnicích je stabilní (hospitalizováno je 11 pacientů s covid-19). Ale i zde počet nových případů stoupá. Zatímco minulý týden činil sedmidenní nárůst nových případů nákazy na 100 tisíc obyvatel 22,3, tento týden stoupl na 39. Aktuální celorepublikový průměr je 133,9.
Je tedy třeba, abychom byli všichni obezřetní a chránili sebe i své okolí. Cestou k tomu je dodržování protiepidemických opatření, jako je důsledná hygiena rukou, nošení ochrany dýchacích cest a dodržování rozestupů na místech, kde je to vhodné. Je nutné předejít situaci, která se, jak jsme viděli v uplynulém ruce, může velmi rychle zhoršit na stovky případů denně. Nepřetržitě komunikuji s krajskými hygieniky. Pokud by se situace výrazně zhoršila a narostla zátěž nemocnic v souvislosti s covidem, chceme jít cestou lokálních opatření (jako např, zvýšení testování) cíleně zaměřených na riziková území v regionu.
Pokračuje také očkování proti covidu na 10 místech v kraji (minulý týden ukončilo provoz pouze očkovací centrum Atrium), a to i bez předchozí registrace a také pro očkování 3. dávkou. V tuto chvíli není nutné doporučovat plošné zavírání škol, jako například v jiných více zasažených krajích, ale jsme dlouhodobě v kontaktu s řediteli jednotlivých škol a situaci společně vyhodnocujeme.

Středa
…‍‍Ústavně právní výbor Senátu PČR, na němž jsme projednávali například:
▶změnu Ústavy ČŘ v souvislosti se zavedením klouzavého mandátu. Trochu mi vadí, že podle návrhu se může o nevykonávání svého mandátu po dobu svého členství ve vládě rozhodnout poslanec, ale úprava vůbec nemyslí na institut senátora (přeci nemusí být členem vlády vždy jenom poslanec). Rozhodně by tedy podobná změna Ústavy měla zahrnovat více institutů, o kterých se odborná debata vede v posledních 5-10 letech apod. Z těchto důvodů nejsem prozatím pro schválení navrhované změny.
▶návrh změny zákona o odpovědnosti za přestupky, který přináší širší možnosti postihu za nové přestupky diváckého násilí a drogových přestupků, podporuji a jsem pro jeho schválení.
▶návrh změny zákona o státních symbolech a jejich užívání (užívání státního zákona na stejnokrojích dobrovolných hasičů a opatření zpřesňujících použití státních pečetí) podporuji a jsem pro schválení.
▶návrh změny zákona o archivnictví, která je mimo jiné zajímavá pro náš region, kdy se přemísťuje sídlo Státního oblastního archivu v Zámrsku do Hradce Králové. Souhlasím.
▶senátní návrh zákona (o silničním provozu), kdy budou mít i osoby se stomií nárok na parkovací průkaz stejně jako ZTP a ZTP/P, – podporuji.
▶návrh změny zákona o posouzení vlivu dopravy na životní prostředí, v němž podporuji změnu věty, jež bude znamenat, že stanovisko EIA pro dopravní záměry musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízení v prvním stupni – tzn., že v případném druhém stupni se musí přihlédnout k uvedenému.
▶návrh změny zákona o drahách, kdy se stanovují zásady pro vydávání, změnu a odebírání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy, osvědčení dopravce a stanovení nových povinností ve vztahu k drážnímu úřadu. Podporují jeho schválení.
‍♂a byl jsem zpravodajem k projednávané novele zákona č.273/2008 Sb., o Policii České republiky, jejímž účelem je zvýšení vymahatelnosti nezaplacených pokut za dopravní přestupky a další dílčí změny zákona reagující na potřeby aplikační praxe (zákonná úprava tísňové komunikace, úprava ochrany před bezpilotními systémy, rozšíření možností rušení provozu elektronických komunikací, rozšíření okruhu osob, jimž může být poskytnuta policejní ochrana, změny v úpravě odnětí věci…)
‍♂Prostředkem k dosažení tohoto cíle má být nově stanovené oprávnění Policie ČR a celníků imobilizovat motorové vozidlo, u jehož řidiče či provozovatele byl takovýto nedoplatek na pokutě evidován, nebude-li tento nedoplatek uhrazen na místě. Chtěl bych zdůraznit, že navrhované oprávnění bude dopadat primárně na cizince. Nezřídka se jedná o řidiče kamionů zejména v souvislosti s kontrolou tzv. sociálních předpisů a pokuta je téměř nevymahatelná. ‍♂Z mého pohledu je předložený návrh mnohem důležitější než jakékoliv zvyšování pokut v zákoně, neboť k čemu je zvyšování pokut, pokud není nástroj na to, aby donutil přestupce zaplatit. Návrh byl na závěr projednávání schválen a uvidíme příští týden na plénu Senátu. (podrobněji – viz můj středeční příspěvek).
…odpoledne ještě diskuse o pandemii, financování krajů, či nárůstu cen za energie, k problémům s financováním při výstavbě a rekonstrukcích silnic a mnoho dalšího, co s je potřeba s vedením ODS z pozice hejtmana projednávat už nyní, kdy se domlouvá budoucí vládní uspořádání.

Čtvrtek
…řešení operativy a různá setkání na KÚ, například s představiteli ČEZ ohledně dohody o náhradách za využívání naší infrastruktury
…‍‍také jsem se ale zúčastnil XVIII. sněmu Svazu měst a obcí v Hradci Králové, který zpracovává zásadní návrhy pro samosprávy pro rok 2021 a dále. Už dnes ale můžeme říci, že předmětem spolupráce samospráv obcí a měst v kraji s vládou a parlamentem bude:
➡snaha o prodloužení volebního období zastupitelů na pět, lépe šest let
➡problematika sociálního a dostupného bydlení
➡financování sociální práce a sociálních služeb
➡posílení finanční autonomie obcí
➡zajištění vymahatelnosti práva
➡větší autonomie v systému odměňování zastupitelů
➡zachování spojeného modelu veřejné správy a rozsahu přenesené působnosti na obcích dle jednotlivých typů
➡zefektivnění a profesionalizace veřejné správy prostřednictvím společenství obcí
‍♂Ve svém vystoupení jsem zástupce Svazu měst a obcí ubezpečil, že jako hejtman a senátor jsem kromě zmíněných témat připraven věnovat se především stabilizaci veřejných rozpočtů (příjmy versus investice), zvládnutí nárůstu mandatorních nákladů (například v oblasti energetiky), zvládnutí nových nákladů s ohledem na vyšší inflaci, stabilizaci a udržitelnosti v oblasti odměňování organizací státní správy a samosprávy apod. Dále problémům spojeným s novým stavebním zákonem a v neposlední řadě rozvoji a podpoře výstavby a rekonstrukcí v oblasti dopravní infrastruktury.

Pátek
… ‍s ohledem na svou odbornost a předchozí mnohaletou praxi jsem byl přizván do Poslanecké sněmovny PČR na jednání pracovní skupiny pro oblast vnitra, spravedlnosti a digitalizace ve vztahu k nezbytným změnám, jež bude třeba udělat ve státní správě. Úkolem pracovní skupiny je vytvořit programové prohlášení vznikající nové vlády.
‍♂Za sebe jsem se soustředil především na podněty, doplnění důležitých cílů a připomínky k Bezpečnostní strategii ČR, krizovému řízení, změnám ve spisové službě archivnictvím v návaznosti na byrokracii, záležitostem souvisejícím s cizineckou problematikou a hlavně rozvojem, stabilizaci a spolupráci bezpečnostního a zpravodajského prostředí v ČR.
‍♂Zejména vrcholoví politici a odborníci si mají být vědomi toho, že BEZPEČNOST (jak se potvrzuje v současné době čím dále, tím více) se týká téměř všech oblastí našeho života, a proto máme-li se posunout k pozitivním změnám v následujících letech, začít musíme zde.
Chci věřit tomu, že cíle budoucí koaliční vlády v oblasti bezpečnosti budou i díky připravovanému pracovnímu materiálu důvěryhodné, srozumitelné, a hlavně splnitelné.
…‍‍odpoledne na KÚ jsem mimo jiné jednal se starostou obce Kuks o dalším postupu zakladatelů obecně prospěšné společnosti Revitalizace Kuks, a to především s ohledem na majetkové záležitosti mezi obcí a krajem.
… s vedením ÚDRŽBY SILNIC KHK jsme probírali aktuální situaci k přeložce silnice Zboží – Choustníkovo Hradiště, jednali jsme o novém možném jižním napojení z HK (od Duranu) směr na Pardubickou. A také jsem chtěl znát detaily posledních jednání ohledně oprav silnic v okolí D11 z HK do Jaroměře, neboť mě příští týden čekají jednání s generálním ředitelem ŘSD.

Sobota, neděle
…‍‍‍čas s rodinou, odpočinek a příprava na nadcházející týden. Vám všem přeji, aby byl ve všech ohledech příjemný a pestrý.