Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…‍porada se starosty ORP našeho kraje ke zhodnocení stávající situace v uprchlické krizi, a hlavně k řešení způsobu proplácení kompenzací za nouzového ubytování, jež bude zajišťovat KÚ (odkaz k informacím na webu kraje)
…jarní dny konečně umožnily i krátké neformální setkání zaměstnanců KÚ s vedením kraje na Pivovarském náměstí, které jsme z důvodu protiepidemických opatření mnoho měsíců odkládali. Využil jsem této příležitosti k poděkování za dosavadní spolupráci, a to zejména v nelehkém období, ať už v důsledku covidu nebo nyní uprchlické krize. Mít možnost setkat se společně mimo kancelář, považuji za důležité, neboť to spolu s pracovním prostředím napomáhá k podpoře dobrých pracovních vztahů, a tím i produktivitě naší společné práce a pozitivní atmosféře, která se následně projevuje i ve službě veřejnosti.
…setkání s vedením ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., abychom vyhodnotili průběh zimní údržby, dohodli se na dalších opatřeních pro příští zimu (Chvalečské serpentiny). Seznámil jsem se rovněž s výrobním plánem pro letní údržbu (výtluky po zimě, sekání atd.) a plány na realizaci připravených investic/ rekonstrukcí silnic.

Úterý
…pravidelná videokonference Asociace krajů ČR s ministrem vnitra k aktuální uprchlické krizi, tentokrát se zaměřením na projednání problémů týkajících se především zajištění bezproblémového fungování informačního systému k ubytování uprchlíků, od čehož se bude rovněž odvíjet proplácení kompenzací za poskytované nouzové ubytování.
…‍zúčastnil jsem se porady ředitelů středních škol našeho kraje, na níž jsme probrali hospodaření – zvládnutí rozpočtového provizoria, nastavení rozpočtů škol s ohledem na nárůst provozních mandatorních nákladů a další plány rozvoje v oblasti školství. A v neposlední řadě jsem poděkoval za zvládnutí a součinnost při zajištění ubytování uprchlíků ve školských zařízení.
Na KÚ jsem přijal britského velvyslance Nicka Archera. Seznámil jsem ho s aktuální situací i plánovaným rozvojem našeho regionu, mluvili jsme rovněž o automobilovém průmyslu a nevyhnuli jsme se také tématu ekonomických a společenských dopadů pandemie koronaviru ani otázkám souvisejících s aktuální uprchlickou krizí v důsledku konfliktu na Ukrajině. A i v kontextu toho, jsme debatovali o potřebě rozvoje vzájemných vztahů a spolupráce na poli bezpečnosti a díky tomu možnosti účinněji předcházet rizikům a hrozbám, které v dnešní době přináší z velké části například kyberkriminalita apod.
…s ředitelem FN Hradec Králové jsme zhodnotili dosavadní spolupráci nemocnice s krajskými nemocnicemi a projednali další plány rozvoje spolupráce. K tomu zpracováváme tzv. věcný generel našich nemocnic, abychom dokázali s naší kapacitou nemocnic reagovat a navázat na zatíženost FN při zajištění potřebné operativy.
…‍schůze senátního ústavně právního výboru k projednání a vydání ne/doporučení ke schválení senátních tisků ministerstva financí, které byly projednávány v následujících dvou dnech na plénu.

Středa
…‍‍první den 24. schůze Senátu PČR, v jejímž rámci jsme:
▶vzali na vědomí informace o výsledcích neformálního setkání hlav státu a předsedů vlád ve Versailles, které se vztahují například k:
– balíčku k digitálním právům
– zneužívání migrantů na vnějších hranicích
– návrhu zákona o námořní plavbě (oznamovací povinnost o odpadu na lodi a průkazy způsobilosti posádky lodi)
▶k tzv. městské mobilitě a k plánu na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy či rozšíření transevropské dopravní sítě (snížení emisí z dopravy a zlepšení mobility v městech, plány na rozvoj TEN-T sítě)
▶návrh senátorky Seitlové k dílčí změně zákona o integrovaném záchranném systému, k němuž jsem velmi kriticky vystoupil, neb jej nepovažuji za systémovou úpravu zákona, byl zamítnut
▶Jedním z bodů bylo projednávání kontroverzní milosti prezidenta vůči řediteli Lesní správy Lány. Obdobně, jako řada kolegů senátorů jsem přesvědčen, že prezident republiky porušil své vlastní rozhodnutí č. 378/2013 Sb. o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti, protože rozhodl bez návrhu ministerstva spravedlnosti a bez naplnění zdravotních důvodů. Navíc rozhodl bezprostředně po rozhodnutí krajského soudu, bez znalosti jeho písemného odůvodnění! Prezident republiky omilostnil svého spolupracovníka, který byl pravomocně odsouzen za trestnou činnost související právě s úředním postavením, čímž vytváří z „Hradu“ prostředí vyňaté z dosahu trestní spravedlnosti, prostředí jsoucí nad zákonem. Demotivuje ostatní občany, kteří mají povinnost zachovávat zákony a pravidla občanského soužití a čestně plnit povinnosti ke státu a společnosti. A proto jsem hlasoval pro usnesení, které vyzývá prezidenta republiky, aby v posledních měsících svého volebního období vykonával svůj úřad v souladu s literou a principy ústavního pořádku, ku prospěchu České republiky a jejích občanů a žádá Stálou komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, aby učinila součástí debaty se Stálou komisí Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR rovněž reflexi ústavního postavení prezidenta republiky, a to především z hlediska důvodnosti a zneužitelnosti jednotlivých kompetencí.
▶byla schválena změna zákona o státních svátcích (nové významné dny 27. 5. Den národního vzdoru a 26. 6. Den odchodu okupačních vojsk)
▶ke sdělení komise usilujícího o rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti, byla formulována výzva, abychom rozšiřování stávajícího seznamu nepodporovali
▶schválen byl tzv. balíček k digitalizaci justice, jejímž cílem je efektivnější spolupráce v občanských, obchodních a trestních věcech
▶schválené byly změny v souvislosti s elektronizací postupu orgánů veřejné moci (posunutí termínu)
▶pro efektivnější výměnu informací byl schválen balíček k posílení přeshraniční policejní spolupráce
▶rovněž schválen byl balíček k posílení správy Schengenského prostoru, spočívající v úpravě způsobu kontrol u vnějších hranic EU i balíček k evropské spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání (vytváření experimentálně mezinárodní studijní programy)
▶vzali jsme na vědomí zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství v EU za rok 2021
▶zamítnut byl návrh zákona změn o branné povinnosti. Osobně považuji za správnou stávající právní úpravu umožňující službu v cizí armádě, která požaduje individuálně posoudit každou žádost s ohledem na bezpečnostní poznatky ke konkrétním osobám, možnosti zvážit její politicko-mezinárodně bezpečnostní aspekty, mít možnost rozhodnout o vhodnosti pro tuto službu apod. Také proto jsem jako zpravodaj Ústavně právního výboru navrhnul zamítnutí předmětného návrhu, který byl nakonec po projednání zamítnut i plénem
▶vyslovili jsme souhlas s výpovědí Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS)
▶schválili jsme i zrušení naší účasti v Mezinárodní investiční bance (MIB), tedy odchod z aktivit postsovětských bank

Čtvrtek
…‍‍druhý den 24. schůze Senátu PČR, na níž jsme:
▶schválili zákon o panevropském osobním penzijním produktu (dobrovolný penzijní produkt s pravidly harmonizovanými na úrovni EU)
▶schválen byl i návrh změn zákona o spotřebních daních, jen umožňuje snížení dané pro malé lihovary
▶v souvislosti s projektem unie kapitálových trhů) byl schválen i zákon upravující změny na finančních trzích (přizpůsobení se předpisů)
▶schválená byla i ratifikace dohod se SR a Rakouskem a další se Švédským královstvím o ochraně investic
▶schválen byl návrh směrnice Rady o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii s obratem nad 700 mil EUR, pokud se jejich společnost se nachází v EU
▶schválili jsme také návrh směrnice s pravidly pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely (identifikace a postih podniků, které nevykonávají činnost)
▶schválen byl i tzv. plynový balíček, jenž reviduje pravidla pro používání zemního plynu a využívání jiných alternativ
…odpoledne jsem ještě absolvoval jednání k další strategií fungování KACPU (snižující se počet uprchlíků pro mě znamená zásadně snížit provozní dobu, abychom nemrhali s kapacitou našich lidí, kteří pomáhají).
…operativa na KÚ spojená s přípravou na pondělní zasedání Rady KHK či projednáním návrhu ministerstva zdravotnictví k dalšímu fungování Krajských hygienických služeb. U něj se mi však nelíbí záměr na centralizaci. Jednal jsem o tom již v Senátu a budu i dále v tomto smyslu regionální zájmy hlasitě bránit.

Pátek
…jednání s vedoucím odboru dopravy o uzavření smlouvy s dopravcem GW Train Regio a.s. o provozování železniční dopravy na tratích Adršpach-Teplice nad Metují-Meziměstí a Polsko v rámci přeshraničního železničního spojení v letní rekreační sezóně.
…se starostou Nemojova jsme probírali připravovanou společnou investici do rekonstrukce silnice a výstavby chodníků. Zejména s ohledem, na současné problémy, kdy musíme počkat na nabídky ve vyhlášeném výběrovém řízení, jsme řešili možné postupy a harmonogram této investiční akce.
…jednání o investičních akcích z pohledu technického dozoru, vývoje cen ve stavebnictví ve vztahu k inflaci.
…v podvečer účast na prvním dnu 30. kongresu ODS

Sobota, neděle
…sobota – druhý den kongresu, z něhož celkově považuji za důležité téma sebereflexe, protože jedna věc je volební úspěch, u kterého je ale současně třeba si uvědomit, že nás volili i lidé, kteří nejsou našimi dlouhodobými přesvědčenými voliči, ale zkusili uvěřit tomu, že návrat slušnosti do politiky a spojení sil, stojí za důvěru a naději, že bychom mohli započít skutečnou změnu, po níž naše rozdělená společností dlouhodobě volá. Není to o zázracích, převzali jsme zemi zatíženou dluhy, společensky rozdělenou, poznamenanou dvouletou pandemií, energetickou a nyní i uprchlickou krizí, se všemi hospodářskými důsledky.
‍♂Potvrdit svou důvěryhodnost však můžeme jenom tehdy, když nebudeme spoléhat pouze na volební úspěch, ale naplníme ta očekávání, která jsme díky němu a vstupem do vlády vzbudili. Musí to být o důvěře, respektu ke kompetencím i zkušenostem a ochotě najít dříve shodu ve vlastních řadách, než o ni budeme žádat veřejnost.
‍♂Od svého vstupu do veřejného života v roli politika, říkám a také se dle toho řídím, že hlavním úkolem politiky/ politiků je sloužit veřejnosti – a jsem rád, že to i zde zaznělo nahlas.
A v neposlední řadě jsem si uvědomil, jak při naplňování uvedeného nesmíme zapomínat děkovat svým blízkým, které velmi často při snaze o to, aby se díky naší veřejné službě lépe žilo všem, okrádáme o společný čas.
‍‍‍Neděle patřila času s rodinou a trochu také odpočinku.
V závěru nadcházejícího týdne nás čekají velikonoční svátky, a tak Vám přeji, abyste i v každodenní shonu našli chvilku na přípravu jejich oslav a užili si třeba i tradiční nebo Vaše rodinné zvyky, které se k tomuto období váží. Současně je to čas, který nám v křesťanské symbolice připomíná, že je třeba v životě také umět přijmout a nést svůj „kříž“, ať už se týká zdolávání nečekané situace, nemoci, nepohodlí či stáří apod. Nejsem praktikující křesťan, ale přesto si myslím, že určitá míra pokory by měla být součástí života nás všech, neboť nám dá nadhled a schopnost vnímat a vážit si i drobných každodenních radostí. Pěkný týden Vám všem!