Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
… ‍‍jednání Zastupitelstva KHK při němž jsem nad rámec 73 bodů programu informoval kolegy
o odstoupení kraje od smlouvy na nemocniční informační systém (NIS) – viz https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/10/vedeni-hradeckeho-kraje-odstoupilo-od-smlouvy-na-software-pro-nemocnicni-system/, ale také o úspěšném nákupu energií pro organizace kraje za tzv, spotové ceny, což znamená, že pokud budou aktuální ceny vyšší například na hranici zastropování, tak vynaložíme místo dosavadních cca 400 mil Kč za pouze o 90 mil více. Je to cca 22 % nárůst, nicméně nepochybuji, že nastavený úsporný režim, bude znamenat menší spotřebu, a tudíž nakonec nemusí být náklady na vyšší úrovni než v letošním roce.
‍♂Kolegy jsem též informoval o zrušení Centra evropského plánování a o tom, že procesování evropských peněz z různých výzev bude v kraji zajišťovat pouze jedna naše organizace CIRI, případně ve spolupráci s MAS.

Úterý
…s ředitelem ŘSD, ředitelem Správy silnic KHK a vedoucím odboru dopravy jsme jednali o spolupráci a řešení majetkových věcí, územních a stavebních povolení v souvislosti s investičními záměry státu při výstavbě dopravní infrastruktury v našem kraji. Zásadní pro mě je, abychom do konce tohoto roku připravili podmínky pro vyhlášení soutěží na stavbu úseku dálnice D11 z Trutnova na státní hranici a úseku D35 v okolí Hořic. Dohodli jsme na způsobu a termínech vyřízení potřebných vyjádření ze strany kraje pro stavební povolení.
Řešili jsme situaci po zahájení stavby dvou obchvatů (Nová Paka, Jaroměř), především objízdné stavební cesty, jejich monitorování a upozorňování na závady s ohledem na škody a nutnost je po dostavbě opravit. Dohodli jsme se na způsobu plánování a dohadování o potřebných změnách v projektech před vydáním stavebních povolení, například u stavby obchvatu Náchod a zbývajících úseků D11 a D35.
…zajímavé bylo i pracovní setkání s výkonnou ředitelkou Renatou Suchánkovou při debatě o záměrech související s výstavbou vysokorychlostních tratí v Česku (https://www.vrt.cz), a hlavně snahy zapojit do těchto investičních akcí naše stavební firmy.

Středa
… ‍‍ustavující schůze Senátu PČR pro další funkční období. Staronovým předsedou byl zvolen opět Miloš Vystrčil. Pro mne tímto začalo třetí dvouleté období v rámci svého mandátu, v němž se chci více, i s přihlédnutém k současné opakované potřebě řešení bezpečnostních otázek spojených s různými mimořádnými situacemi, zaměřit na aktivní činnost v senátním Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V předchozím období jsem se nad rámec jednání pléna zabýval zejména činností v Ústavně-právním výboru, protože jsem považoval za velmi důležité osvojit si praktické zkušenosti v legislativní oblasti.
A při této příležitosti si dovolím také připomenout, že Senát PČR svou kompetencí kontroluje, dozoruje a doplňuje legislativní proces, resp. zákony, které následně systémově ovlivňují téměř všechny oblasti našich životů. Pro názornost až 40 % zákonů, které přicházejí z poslanecké sněmovny vrací senát s pozměňovacími návrhy či k zamítnutí zpět, a z toho je zpravidla z poloviny úspěšný. A to není málo a státu se tento „opravář“ rozhodně vyplatí, neboť stejně jako mechanik, který opraví každé cca 6. auto, jež by bez opravy spotřebovalo namísto 10 litrů na 100 km 30 litrů, Senát opravami zamezí v zákonech složitým řešením a komplikacím a generuje tak nemalou úsporu a zjednodušení.
Další nezastupitelnou rolí Senátu je dozorovat fungování takových institucí jako je například Nejvyšší kontrolní úřad, či úřad pro ochranu osobních dat atd. Senát také zákony svými vlastními návrhy doplňuje a Poslanecká sněmovna by jim měla věnovat náležitou pozornost protože, tyto návrhy vycházejí opravdu z praxe. V neposlední řadě je úlohou Senátu chránit ústavu a ústavnost – abychom nedopustili, že naše svoboda a demokracie bude ovlivňována osobními zájmy jednotlivců či určitých vlivových skupin. Ostatně potřebnost naplňování této úlohy se v posledních letech potvrdila opakovaně.

Čtvrtek
…‍‍po středeční ustavující, tentokrát již běžná schůze Senátu PČR, na níž jsme projednali:
▶informace premiéra o říjnovém jednání Evropské rady, kdy kromě informací o další strategii evropského řešení energetické krize bylo pro mě důležité vnímat i národní představu vlády k dalším opatřením.
▶zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní, kdy byla schválena informační povinnost provozovatelů digitálních platforem s cílem omezit šedou ekonomiku.
▶zákon o vnitrozemské plavbě, v němž byly schváleny podmínky způsobilosti členů posádek plavidel ve vnitrozemské plavbě viz odborná, zdravotní způsobilost nebo postupy plavebního úřadu, ale i tolik diskutované povolení tolerance 0,5 promile alkoholu.
▶zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celním území EU (bylo schváleno zpřesnění stávajících podmínek)
▶návrh na změny v exekučním řádu, který chtěl zavést krajskou místní příslušnost, byly zamítnuty, neboť byly jen o změnách pro dlužníky a zhoršovaly situaci pro věřitele. Jsem pro teritoriální výběr exekutora na základě rozhodnutí soudu. Zamýšlená novela byla však připravena bez úpravy dalších souvisejících zákonů. Exekuce se musí změnit komplexně a systémově.
▶návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, respektive jeho změny týkající se plánu zavádění nízkoemisních vozidel do veřejné dopravy, byly naopak schváleny.
▶návrh zákona v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy, týkající se zavedení elektronických formulářů, byl schválen.
▶návrh změny zákona o ochraně spotřebitele ve smyslu implementace předpisů, která mimo jiné zakazuje dvojí kvalitu potravin, klamavé dvojí ceny a nové povinnosti podnikatelů v on-line prostředí, byl rovněž schválen.
▶návrh zákona o zdravotnických a diagnostických prostředcích, zahrnující podmínky a pravidla například pro servis zdravotnické techniky, povinnosti výrobců apod., byl schválen.
▶návrh změny zákona o státní službě o zjednodušení vstupu do státní služby, kdy se zavádí funkční období na 5 let, ruší se limity tzv. politických náměstků a dosavadní odborní budou na nižším stupni v pozicích vrchních ředitelů, byl schválen
▶návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských projektů, který předpokládá zamezení nekalých obchodních praktik některých řetězců, nastavuje nově limit ochrany – vztahující se na odběratele a dodavatele nad 49 mil Kč ročního obratu – z původních 5 miliard, byl schválen
▶schválen byl i návrh zákona o sociálních dávkách, týkající se zvýšení příspěvku na mobilitu pro lidi se zdravotním postižením z nynějších 550 korun na 900 korun měsíčně. Příspěvek 2 900 korun pak budou dostávat lidé, kteří se neobejdou bez energeticky náročných přístrojů k podpoře dýchání.
…zúčastnil jsem také odborné diskuze o obranyschopnosti naší země, související s plány obměny zbrojní techniky a munice nejen z pohledu rozpočtu, ale i plánování. Tématem bylo i zabezpečení strategické infrastruktury. Důležité je při všech těchto změnách pamatovat na závazky v NATO a zajistit plánovaně modernizační projektové nákupy. Ale hlavně by mělo být strategickým cílem budovat funkční národní armádu, která bude efektivně partnerská pro NATO.

Pátek
…krom administrativy a operativních úkolů na KÚ jsem absolvoval schůzku s vedením ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., abychom si vyhodnotili dokončování jednotlivých silničních staveb a řešili jsme přeložku Běloves – Velké Poříčí s ohledem na další opatření proti povodním. A v neposlední řadě také způsob a příslib financování staveb v příštím roce, které je potřeba co nejdříve v jarních měsících začít bez ohledu na to, kdy nám přijdou dotační peníze.
…pracovní jednání jsem měl i s generálním ředitelem SŽ na téma přípravy rozpočtu na příští rok, plán staveb včetně těch, které bude nutné v nejbližších letech realizovat i v našem kraji, nákup energií apod.

Sobota, neděle
… se starostou obce Rokytnice v Orlických horách jsem řešil aktuálně nastalou situaci s dodávkami tepla, která se dotýká například i zdejšího domova seniorů. Vnímám opakovanou snahu obce dohodnout se, a přístup dodavatele tepla, kterým si vynucuje si tímto požadavky nad rámec smluvních vztahů, považuji za neadekvátní. Má-li jakékoliv další mimosmluvní nároky z minulosti, ani tak nelze jen tak přijít a říci, zaplatíte, nebo vám v topné sezóně vypnu topení. Diskutovali jsme tedy další možný postup obce při jednání se stávajícím dodavatelem včetně související situace v domově pro seniory. Pokud přijatá opatření k náhradnímu způsobu topení nebudou vyhovující, zajistíme přestěhování klientů do jiných zařízení.
…‍‍‍zbytek víkendu jsem věnoval rodině a přípravě na nadcházející týden, do něhož Vám všem přeji hlavně hodně takové energie, která Vás zahřeje na duši.