Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…‍‍mimořádné jednání Rady KHK, na níž jsme projednali například vyrovnání mimořádností za dopravní výstavbu tzv. polských mostů na silnici do Pece pod Sněžkou, zadání a termíny vyhlášení soutěží na investiční dopravní akce pro příští rok, výsledky vyjednávání s odbory ve zdravotnictví. Dohoda zástupců vedení kraje, krajského zdravotnického holdingu a zdravotnických odborových organizací znamená navýšení mezd všem zdravotníkům krajských nemocnic (Náchod, Trutnov, Jičín, Rychnov n/Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem) o 8 %, a to od ledna 2023, což bude znamenat zvýšení nákladů přibližně o 175 milionů korun ročně. Kraj je připraven ve spolupráci s nemocnicemi polovinu této částky uhradit. V nadcházejícím roce budou tedy celkové náklady na mzdy v krajských nemocnicích činit bezmála 2,5 miliardy korun. Na oblast zdravotnictví (nemocnice, záchranka, záchytka) kraj v příštím roce plánuje uvolnit přes čtvrt miliardy korun.
…pracovní cesta po Broumovsku – zahájil jsem ji v Diakonii Broumov, která se jako sociální podnik zabývá tříděním a zpracováním odložených oděvů a textilu. Bohužel se nevešla do žádné z kategorií, v níž by mohla čerpat kompenzace vyrovnávající dopad protiepidemických opatření v době covidové epidemie a dostala se tak do existenční nouze. Možnost, jak tuto situaci změnit hledá v nových projektových záměrech, o nichž jsme si dnes s jejím zástupcem povídali a diskutovali jsme o možnostech, jak by jim v tom případně mohl také kraj pomoci.
navštívil jsem starostu Hejtmánkovic, zastavil jsem se u starostky v Meziměstí, u starosty v Teplicích nad Metují a v Božanově jsem se potkal s místním starostou, ale i se dvěma dalšími starosty z Martínkovic a Broumova. Probírali jsme mnoho témat a konkrétních problémů, ať už to bylo například zabezpečení místa přechodu na frekventované silnici, rekonstrukce regionální železniční tratě či ne/zrušení železničního přejezdu, nedostatek dětských lékařů a stomatologů, ale i potřeba oživit tento miniregion novými podnikatelskými či výrobními aktivitami, které by jej zatraktivnily z hlediska pracovních příležitostí i ekonomického přínosu. Velkým tématem byly alternativní energie i odpadové hospodářství. Probrali jsme i záměry na vybudování nové zóny aktivního odpočinku, snahu o zrekonstruování historické budovy na objekt pro kulturní a další společenské využití a řadu další|o. Odvezl jsem si řadu podnětů i konkrétních bodů, které budu hned s kolegy na úřadě, či údržbou silnic nebo také například se Správou železnic řešit (více – viz můj pondělní příspěvek).
A přestože mělo moje pondělní putování po Broumovsku zcela seriózní pracovní účel, když jsem v Meziměstí míjel sochu Švejka, neodolal jsem společné fotografii. Prý je teď populární.

Úterý
…jednou z důležitých informací dne bylo potvrzení pokračování provozu Protialkoholní záchytné stanice v kraji, jež je příspěvkovou organizací, i v roce 2023. Kraji se podařilo najít nového vedoucího lékaře, který svou odborností zajistí zákonné podmínky pro fungování tohoto krajského zdravotnického zařízení. Současně kraj vypsal výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku záchytné stanice, který/á nahradí současného dlouholetého ředitele odcházejícího do penze, a jemuž jsem vyslovil poděkování za jeho mnohaletou práci při vedení krajské záchytné stanice i za jeho pomoc s řešením fungování provozu tohoto zařízení po jeho odchodu. Prozatím bude Protialkoholní záchytná stanice KHK v pracovních dnech přijímat klienty pouze v nočních hodinách od 19:00 do 7:00. O víkendech a svátcích bude nadále nepřetržitý 24hodinový provoz. Tato dočasná varianta je v současnosti jediným možným řešením. Záchytná stanice ročně provede více jak 1200 vyšetření a přijme zhruba 1000 osob. Na její provoz kraj ročně vynakládá v průměru 11 milionů korun.
…jednání s vedoucím odboru dopravy o plnění strategie integrovat veřejnou dopravu s městskou, o řízení doopravdy prostřednictvím dispečerů CD a SŽ ve spolupráci s naší organizací OREDO i dopravci, o investičních plánech při rekonstrukci silnic, o výrobním plánu údržby silnic, o revizi objednávek kraje na silniční investiční akce, o koordinaci výstavby kraje a státu a také o personální situaci odboru.
Dále jsme probírali koordinaci výstavby kraje a státu prostřednictvím ŘSD (D11 a D35, obchvaty Nová Paka, Jaroměř, Náchoda, Solnice a dalších staveb na silnicích I třídy), rozvoj železniční sítě v kraji (investice, opravy a údržba SŽ) a v neposlední řadě také financování veřejné dopravy v příštím roce.

Středa
…řada různých předvánočních setkání a jednání například se studentem Jiráskova gymnázia v Náchodě Tomášem Hegerem, jenž přijel strávit svátky po úspěšném zakončení prvního semestru
na jedné z nejprestižnějších univerzit světa v Cambridge domů, a při této příležitosti přijal pozvání na krajský úřad. Na univerzitě se věnuje náročnému komplexnímu studiu přírodních věd, a přestože dnes je možnost studií v zahraničí velká, dostat se na tuto univerzitu znamená opravdu velký úspěch. Já v příkladu Tomáše vidím velkou inspiraci, a to nejenom pro jeho vrstevníky, ale pro všechny, neboť jeho příběh je důkazem, že s vůlí a vytrvalostí si lze splnit i velké sny a cíle. A těší mne, že kraj může být součástí Tomášovy cesty za prestižním vzděláním a podporuje ho v plnění snu stát se vědcem v oblasti chemie se zaměřením na životní prostředí. Přeji Tomášovi, aby nejenom ve studiu úspěšně pokračoval, ale po jeho skončení se zařadil mezi další světově uznávané absolventy Jiráskova gymnázia, jako byli například spisovatel Josef Škvorecký nebo režisér Miloš Forman.
…pracovní setkání se zemědělci z krajské agrární komory, v jehož rámci jsem diskutovali o možnostech dodávek regionálních potravin do jídelen školských zařízení, nemocnic a domovů pro seniory, o spolupráci Asociace soukromých zemědělců s Agrární komorou nebo Zemědělským svazem v Královéhradeckém kraji, o přípravě na krajské dožínky, o využití databáze regionálních potravin a zemědělských produktů na které kraj poskytl finanční dotaci (Srdce kraje) a o marketingových aktivitách kraje podporujících regionální zemědělskou produkci.

Čtvrtek
…nezbytná administrativa, plánování na období začátku roku a řada dílčích jednaní – například s CIRI o připravenosti na využití jednotlivých evropských a národních výzev, o koordinaci energetického managementu v našich krajských organizacích nebo také o převodu smluv a aktivit z CEP na CIRI.
…zprovoznění dvou nových cyklostezek a zrekonstruované místní komunikace tzv. Jedličkovy dálnice, které krom dokončených třech etap krajské rekonstrukce silnice II/327 vznikly na Novobydžovsku. Otevírání zmíněných staveb, jež dostali místní jako dárek pod stromeček, jsem využil také k setkání s ministrem dopravy. Přestože se k dopravní problematice pracovně scházíme často, probrali jsme i při této příležitosti aktuální stav záměrů na železničních tratích i silnicích a úsecích dálnic na území našeho kraje., aby se svých “dárků” v dalších letech dočkali také cestující a řidiči napříč krajem(více – viz můj čtvrteční příspěvek).

Pátek
…‍♂jak praví ve své písni Janek Ledecký „…je čas Vánoc“ ,a tak jsem se (alespoň trochu) musel zapojit i do příprav jejich spokojeného a všemi náležitostmi vybaveného prožití.

Sobota, neděle
…vánoční svátky s rodinou. Vnímám je jako společný čas, vyplněný nejenom přejídáním (i když kdo by odolal, že?) a rozbalováním dárků (samozřejmě, máte-li malé děti, není nic hezčího, než vidět, když rozbalí ten, který si moc přály), ale také jako čas, kdy máme hledat v sobě i v druhých to dobré. Čas nezapomínat na přestálé obtíže a klopýtnutí, ale hledat v nich poučení, čas smíření, umění odpouštět a čas radovat se z toho, co se nám povedlo. A hlavně jsou pro mě tyto svátky časem, jež si chci společně blízkými užít tak, abychom až nám život zase postaví do cesty nějakou překážku, měli sílu ji překonat. Přeji proto i Vám všem ve zbývajících svátečních dnech ještě hodně krásných společných okamžiků s těmi, které máte rádi a také to, abyste si pocit z nich dokázali uchovat co nejdéle i do všedních dnů.