Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…‍⚖setkání s občanem v senátní kanceláři v Náchodě k problematice Zákona o majetku ČR v návaznosti na jeho případ, kdy podle jeho názoru rozhodnutím soudů propadl jeho majetek státu, přestože na něj byla zákonným způsobem podaná zástava.
…porada vedení kraje, a kromě přípravy na schůzi rady jsme projednali také strategii v oblasti kultury 2023+, zahrnující aktivity v jednotlivých segmentech, investiční a neinvestiční projekty, financování z rozpočtu.
…‍‍první letošní jednání Rady KHK s cca 50 body napříč jednotlivými gescemi
…s náměstkem a vedoucím ekonomického odboru jsme shrnuli hospodaření roku 2022, kdy díky odpovědnému a efektivnímu financování mandatorních a mimořádných výdajů jsme v loňském roce hospodařili v konečném vyhodnocení s přebytkovým rozpočtem. Navíc jme si ještě vytvořili velmi dobré podmínky pro další rozvoj a investice v roce letošním.

Úterý
…‍‍jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k projednání:
▶návrhu Lex Ukrajina IV, týkajícího se společného evropského postupu při řízení dosavadní migrace z Ukrajiny a pro zajištění vnitřní bezpečnosti země nezbytných povinností umožňujících pobyt (včetně povinnosti opakované elektronické registrace za účelem dočasné ochrany) na území ČR ze strany uprchlíků a důsledné kontroly jejich naplňování.
‍♂Přičemž ještě důležitější však z mého pohledu bude schválení návrhu Lex Ukrajina V, v němž očekávám zakotvení změn v oblasti humanitární sociální podpory pro uprchlíky. A jak jsem již několikrát předeslal, z mého pohledu se musí zpřísnit podmínky a rozsah pomoci obdobně, jako to již bylo zavedeno u zdravotního pojištění, kdy po 150 dnech platí podmínky pro zdravotní pojištění jako u občanů ČR tzn. zaměstnán nebo veden jako uchazeč na úřadu práce.
Bude také zaveden nový systém pro registraci uprchlíků, a to již omezený pouze na 4 místa v celé ČR.
▶novelizace zákona o Vojenské policii, týkající se možnosti doprovázet humanitární pomoc, stanovení pravomocí vůči zahraničním ozbrojeným silám nebo také možnosti naší armády působit v samostatných zahraničních misích apod.
Součástí jednání bylo i o vyhodnocení účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v zahraničí a briefing k situaci na Ukrajině.
– A byli jsme informováni i o politice ČR vůči Bělorusku v souvislosti s aktivitami ve spolupráci s opozicí a dále o zjednodušení vízové politiky pro studenty, v odůvodněných případech souvisejících s ohrožením v důsledku trestního stíhání z politických důvodů.

Středa
…‍‍schůze Senátu PČR se týkala zejména kromě Lex Ukrajina projednávaného již v úterý na senátním výboru (viz výše) také:
▶ZÁKONA O OCHRANĚ ZDRAVÍ
-projednán byl návrh na rozšíření plošného onkologického screeningu, v němž se doporučuje pravidelné systematické sledování screeningových programů a sdílení údajů o něm mj. prostřednictvím plánovaného evropského prostoru pro zdravotní data. Aktualizuje se doporučení screeningu týkající se rakovinu prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku (jež je sice platné již v doporučení od roku 2003, ale rozšiřuje se na další věkové kategorie). Dále se doporučuje rozšířit onkologický screening o rakovinu plic pomocí nízkodávkové počítačové tomografie, testování prostatického specifického antigenu (PSA) u mužů do 70 let v kombinaci s dodatečným vyšetřením magnetickou rezonancí (MRI) a žaludku, kdy jde o zvážení screeningu na Helicobacter pylori a sledování pacientů s prekancerózními lézemi žaludku. Doporučuje se zohledňování nejnovějších vědeckých poznatků a zvažování zavádění nových programů onkologického screeningu založených na minimálně invazivních metodách.
▶ENERGETICKÉHO ZÁKONA
-bylo schváleno snazší povolování instalací zdrojů elektřiny z obnovitelných zdrojů s výkonem do 50 kW. Změna se bude týkat zejména malých fotovoltaických elektráren. Pro zdroje o nižším výkonu nebude již vyžadováno povolení stavebního úřadu ani licence ERÚ, což zásadně zjednoduší a zrychlí celý proces. Licence od ERÚ je nyní pro zdroje nad 10 kW. Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude již posuzován vzhled stavby.
Stavební povolení nebude vyžadováno za předpokladu, že zdroj nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby.
▶ZÁKONA O VOJENSKÉ POLICII
-projednáno bylo rozšíření působnosti vojenské policie na ozbrojené síly jiných států na území ČR (při jejich průjezdu nebo pobytu na území ČR, k jejich materiálu a jejich příslušníkům nebo je doprovázejícímu civilnímu personálu). Vojenský policista může plnit úkoly na území jiného státu na základě mezinárodní smlouvy nebo v rámci zahraniční operace z rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR členem, anebo v důsledku rozhodnutí MO učiněného na základě žádosti nebo souhlasu příslušného orgánu jiného státu. Rozšiřuje se pojem „chráněný objekt“ i na vojenské objekty nebo prostory, kde plní své úkoly ozbrojené síly jiného státu. Rozšiřují se úkoly vojenské policie o ochranu materiálu na základě žádosti příslušného orgánu v některých krizových situacích a rozšiřuje se oprávnění vojenských policistů o kontrolu rozměrů a hmotnosti stanovených vozidel.
▶v průběhu jednání jsme byli premiérem seznámeni s výsledky jednání Evropské rady, na níž bylo zhodnoceno předsednictví ČR, řešení energetické krize v Evropě a projednány další plány v oblasti evropské spolupráce či efektivita sankcí EU.
▶diskutovali jsme též o problematice České pošty a jejího financování v roce 2023

Čtvrtek
… ⛷⛸setkání s vedoucími výprav, které přijedou na 21. zimní olympijské hry dětí a mládeže za dva týdny do Špindlu. Bylo zejména o předání organizačních pokynů a vzájemném ujištění, že jsme nic nepodcenili i vyslovené naději, že snad ani počasí nakonec neomezí možnosti toho, co všechno můžeme společně v rámci této výjimečné akce prožít.
…setkání s ředitelem FN a primátorkou HK, abychom ve třech zkusili konečně vyřešit roky se vlekoucí problém s parkováním u nemocnice. Za kraj konstatuji, že si uvědomuji společenskou odpovědnost kraje i s ohledem na skutečnost, že FN funguje spádově jako nemocnice pro okres HK, a proto si umím představit, že nemocnice bude investor a my též zásadně na výstavbu parkovacího domu přispějeme.
…✒podpis memoranda mezi krajem a Českou architektonickou komorou o užší spolupráci, kdy mne mj. potěšila pochvala již za dosavadní přístup kraje k realizaci stavebních investic, jichž je kraj zadavatelem. Snažíme se při zadávání veřejných zakázek v této oblasti zvažovat i možnost prvotního vypsání architektonické soutěže a teprve v návaznosti nechat zpracovat projekt, a například u některých staveb jsme již zvolili právě tento postup. Ne všechny zakázky však umožňují z hlediska objemu financování, podmínek a časového komfortu takovou přípravu, ale budeme se i nadále snažit v případech, kde to půjde, využívat architektonických soutěží.
Architektonická soutěž nám jako zadavateli umožňuje nerozhodovat se jen na základě financí, ale hledět i na celkovou kvalitu řešení. A díky memorandem stvrzené spolupráci s Českou architektonickou komorou věřím, že budeme moci nástroje, kterým architektonické soutěže jsou, využívat ještě efektivněji a výsledkem bude ještě více děl, která budou díky využití všech technologických možností naplňovat nejenom požadovanou funkčnost, ale zaujmou i svým designem.
…⚽byl jsem hostem 21. PUMA galavečeru našeho fotbalu, který proběhl v trutnovském UFFu. Byli na něm oceněni úspěšní jednotlivci a týmy mužů i žen, kteří fotbalu či futsalu propadli.
Kromě toho, že mne večer přenesl do příjemných vzpomínek na dobu svého aktivního fotbalového působení, znovu jsem si také uvědomil, jak moc jsem rád, že můžeme i na naší krajské úrovni nemalou měrou přispívat k vytváření podmínek pro rozvoj tohoto sportu a snad i přispívat ke zrodu dalších fotbalových nadějí, které budou reprezentovat nejenom náš kraj, ale třeba i celou republiku.
Všem oceněným přeji, aby tento úspěch byl další motivací do budoucna, a velké poděkování patří také všem, kteří věnují své zkušenosti i čas práci s mládeží a zdravému rozvoji jejich talentu nejen v profesionální a vrcholové úrovni, a také těm, kteří se zabývají propagací a budováním dobrého jména českého fotbalu. ‍♂A možná ještě závěrem, s ohledem na jeden z komentářů pod pátečním příspěvkem k této události – jsem si vědom, že v našem kraji vyrůstají úspěšní sportovci i v jiných disciplínách a snahou kraje je podporovat dle možností sportovních aktivit co nejvíce, zejména pak těch, které rozvíjí pohybové aktivity dětí a mládeže.

Pátek
…standardní úřední den plný administrativy a běžných jednání s kolegy na úřadě (naštěstí žádné z nich nepodpořilo tvrzení, že pátek 13. nešťastný je den)
…s vedoucím odboru dopravy jsem jednal o řešení nákladů za vjezdy autobusů na nádraží a kompenzace za výpadky výnosu příjmů za příměstské vlakové spojení při akceptaci zakoupeného městského jízdného v Trutnově.
…s kolegy, kteří řeší odstoupení od smlouvy na vytvoření nemocničního informačního systému s ICZ, jsem jednal o dalším postupu při uplatňování náhrad a škod.
…s vedoucí oddělení rozvoje průmyslových zón jsme diskutovali o dalším postupu při budování infrastruktury, nemocnice v Rychnově nad Kněžnou atd.

Sobota, neděle
…krom obvyklých víkendových aktivit s rodinou a přípravy na další týden jsem měl možnost si dopřát jedinečný hudební zážitek, a to Novoroční koncert Police Symphony Orchestra v prostorách Filharmonie Hradec Králové, kterým opět tento soubor skvělých amatérských hudebníků a srdcařů potvrdil, že již neodmyslitelně patří k rodinnému stříbru našeho kraje.
A samozřejmě také máme za sebou první kolo prezidentských voleb, přičemž jeho výsledek jsem více méně předpokládal. Potěšilo mne, že absurdní výkřiky o odvolání kohokoliv a slibující mandátem prezidenta nesplnitelné, u většiny voličů neuspěly, což potvrdil volební výsledek oním směrem zaměřeného kandidáta. Nepřekvapily mne ani nízké volební zisky některých dalších kandidátů. Předpokládal bych, že než někdo přijme kandidaturu na takovou funkci, zváží místo mnoha proklamací k tématům (jež by ve svém důsledku v rámci mandátu prezidenta stejně nemohl exekutivně řešit), na prvním místě rozsah důvěry, kterou při prezidentské volbě může případně vůbec mít. V následujících dvou týdnech lze patrně očekávat mezi postupujícími kandidáty diskuzi nad aktuálními tématy a moc bych si přál, aby se odehrávala v duchu toho, co prezident v našem ústavou daném systému skutečně může/by měl ovlivňovat.
Krásný nadcházející týden Vám všem.