Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?

Pondělí
…na poradě vedení kraje jsme s kolegy vedli diskuzi nad návrhem dotačních programů pro rok 2024, vyhodnocením nabídky k získání nemovitostí od státu a zabývali jsme se plánem investic do školství pro další období a návrhy na změny v RUD.
…‍‍zasedání Rady KHK s více než 100 body programu, kdy jsme např. rozhodli jak budou využity finance alokované na stavbu výjezdových stanovišť ZZS, o finanční podpoře pro dobrovolné hasiče (auta, požární zbrojnice), o dalším financování modernizace Jičínské nemocnice, či příslibu objemu peněz na silniční stavby v příštím roce (opět za více ne 1,5 miliardy Kč) a také o přerozdělení financí pro poskytovatele sociálních služeb a hospicové péče.
…odpoledne jsem udělal nejdříve malou přepadovku obce Šonov, kde sice starostka nebyla přítomna, ale přijal jsem pozvání zdejší knihovnice a ve společnosti jedné milé čtenářky jsme si společně popovídali o tom, jak dobře se v tomto koutě žije, a jak dobře funguje místní knihovna Každopádně hlavním důvodem mé návštěvy zde bylo informování místní samosprávy o tom, jak opravíme silnici z Broumova do Šonova. Po letošní obhlídce za účelem zvážit potřebnost a případný rozsah rekonstrukce, jsem domluven s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC KHK, že v příštím roce budeme rekonstruovat silnici do Rožmitálu a v další části do Šonova komplexně obnovíme povrch silnice.
…navštívil jsem starostu Hejtmánkovic, abychom probrali plány obce na další období
…a poslední zastávkou na Broumovsku byla návštěva Stanislava Pitaše, s nímž jsem nejenom probral možnou krajskou podporu jím pořádaných kulturních aktivit, ale vzhledem k datu 21. 8. a jeho bývalému působení v disentu, signatářství Charty 77 a zapojení ve východočeském undergroundu došlo samozřejmě i na vzpomínání a úvahy o nutnosti historické události a souvislosti ze srpna 1968 i dnes připomínat (více viz můj pondělní příspěvek.

Úterý
…hned ráno při příchodu jsem se stal účastníkem nácviku evakuace zaměstnanců při podezření z požáru na KÚ, což mi připomnělo mou předchozí profesi, a tak jsem lidem odpovědným za přípravu k podobným mimořádnostem přispěl i svými postřehy, například o potřebě dostatečně dopředu informovat okolí o plánovaném cvičení, aby nevznikla nechtěná panika apod.
…cesta tentokrát na Jičínsko do obce Sekeřice a se starostkou a místostarostou jsem probral možnost případné rekonstrukce silnice z Hlušice do Sekeřic, která je pro místní významnou komunikací pro dojíždění do zaměstnání, školy nebo třeba i nemocnice (viz můj středeční příspěvek)
…‍opakovaně jsem se potkal se zemědělci, podnikajícími v obchodu u kruhové křižovatky ČKD v HK, abychom prodiskutovsli důsledky probíhající rekonstrukce této křižovatky, a hlavně záměry s případnou výstavbou dálnice D35 v souvislosti s místem, kde se provozovna zmíněných zemědělců nachází. Přislíbil jsem svoji intervenci u ŘSD.
..ve zbytku dne jsem se snažil dokončit administrativní resty nahromaděné v týdnech mé dovolené a zdá se, že stůl je na chvilku od papírů čistý.

Středa
…‍schůze Senát Parlamentu ČR, na níž jsme projednali:
▶Adaptační novelu upravující oběh osiva a sadby, včetně úprav vyplývajících z praxe. Odstraňuje se povinnost cizinců pojistit se u jediné pojišťovny; dosud v zákoně Pojišťovna VZP na přechodnou dobu 5 let a zvyšuje se minimální pojistný limit u povinného zdravotního pojištění cizinců z 60 tis. EUR na 400 000 EUR. Česká kancelář pojistitelů [ČKP] zřídí registr zdravotního pojištění cizinců nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona; pokud pojišťovna sjedná cestovní zdravotní pojištění s cizincem, musí o tom předat údaje ČKP nejpozději do 24 hodin od uzavření smlouvy. Stanoví se rozsah údajů v registru zdravotního pojištění cizinců o sjednaném cestovním zdravotním pojištění; údaje budou zapisovat pojišťovny, které zajistily pojištění; údaje se mají uchovávat po dobu 10 let od zániku pojištění a pro účely výkonu své působnosti budou údaje z registru bezplatně využívat Ministerstvo vnitra, Policie ČR a v nezbytném rozsahu poskytovatelé zdravotních služeb. V zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se stanoví rozšíření působnosti České kanceláře pojistitelů na správu registru zdravotního pojištění cizinců.
▶Transpoziční zákon, zavedení institutu preventivní restrukturalizace určené obchodním korporacím. Podnikatel zahajující restrukturalizaci nesmí být ještě v úpadku ve formě platební neschopnosti a preventivní restrukturalizaci zahajuje podnikatel, výzvou adresovanou vybraným věřitelům k zahájení vyjednávání o obsahu restrukturalizačního plánu. Dotčeným stranám současně zašle též tzv. sanační projekt (popis situace, příčiny, rizika podnikání, zhodnocení možností, časový plán, zdůvodnění výběru dotčených stran).
▶změny zákonů souvisejících s preventivní restrukturalizací, přičemž jako důvod vyloučení insolvenčního správce, se nově zakládá skutečnost, že insolvenční správce působil u téhož dlužníka v předchozích 3 letech jako restrukturalizační správce. Jako důvod odnětí povolení insolvenčnímu správci nebo zvláštního povolení insolvenčního správce se zavádí i závažné nebo opakované porušení povinností podle zákona o preventivní restrukturalizaci.
▶zpřísnění pravidel pro předčasné důchody a zpomalení řádných valorizací penzí, kdy nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku bude mít pojištěnec, pokud mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 3 roky a současně získal dobu pojištění nejméně 40 let. Zvyšuje se potřebná doba důchodového pojištění pro přiznání předčasného starobního důchodu z 35 let na 40 let. Zvyšuje se také intenzita krácení procentní výměry předčasného starobního důchodu; výše procentní výměry se snižuje o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kal. dnů z doby chybějící do dosažení „řádného“ důchodového věku a upravují se mechanismy výpočtů s řádných i mimořádných valorizací po dobu, než poživatel předčasného důchodu dosáhne řádného důchodového věku. O nárocích na důchody, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti novely a o přiznání, odnětí nebo změně výše těchto důchodů (za dobu před tímto dnem) bude rozhodováno podle stávající právní úpravy.
…‍‍odpoledne jednání na Úřad vlády ČR vlády s premiérem a ministrem financí ke konsolidačního balíčku a navazujícím změnám dotýkajících se krajů v souvislosti s rozpočtovým určení daní. Obecně platí, že je to z mého pohledu první krok ke konsolidaci veřejných rozpočtů. Důležitá je skutečnost, že snaha najít nebo uspořit za dva roky více než 150 miliard je spojena ze 2/3 snahou škrtnout náklady státu (provoz, platy, dotace) a z 1/3 novými příjmy (daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 %, daň z příjmů fyzických osob 23 % u trojnásobku průměrného platu nebo zjednodušení na 2 sazby DPH).
‍♂A pokud má stát šetřit, tak se to týká i krajů. Proto respektuji avizované snížení RUD s ohledem na zvyšující se příjmy a v krajském rozpočtu budeme pokračovat v hledání -zejména provozních-úspor (letos 18 míst tj 4%, 3 mil za úspory v topné sezóně apod). Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum, neb jsem přesvědčen, že dokud v zemi trvá nestabilní ekonomické prostředí a není ani možné naplnit předpoklad zvýšeného objemu financí do této kapitoly, nepovažuji v této době nastavovat systémové změny v určených podílech pro jednotlivé kraje za správné. Nyní se máme všichni soustředit na stabilizaci a vrátit se k tomuto tématu, až bude možné hledat i jiné finanční zdroje, které by řešily případnou disproporci u některých krajů.

Čtvrtek
…návštěva ministra zdravotnictví Vlastimil Válek v našem kraji, kterou jsem využil k věcné diskusi, v níž jsem stručně prezentoval hospodaření a investice do modernizace krajských nemocnic za poslední tři roky a představil další plány, jako např. záměr připravovaného generelu spolupracujících a vzájemně se oborovou péčí doplňujících nemocnic s ohledem na efektivitu a regionální pokrytí či již nastavenou spolupráci s FNKHK. Hlavně jsem se však zajímal o strategické plány ministerstva zdravotnictví, a to nejenom v otázce řešení nedostatku zdravotnického personálu, zefektivnění fungování nemocnic či jaké jsou další klíčové záměry, které ovlivní i naše budoucí rozhodování o nastavení a uspořádání sítě našich krajských nemocnic a také jsem se vrátil k nezbytné potřebě vyřešení situaci ozdravoven v našem kraji. (více – viz můj čtvrteční příspěvek).
…‍‍odpoledne jsem pro změnu absolvoval jednání s ministry kultury, financí a místního rozvoje o možnostech financování řešení havarijního stavu některých objektů v Pevnosti Josefov. Kraj má rovněž zájem městu Jaroměř v této věci a oceňujeme nabídku státu na vytvoření programu pro opravu vojenské nemocnice a tzv. čtvercáků. Budeme nyní ladit podmínky, abychom v případě využití tohoto programu byli schopni zabezpečit 20 % spoluúčast města a kraje.

Pátek
…zasedání Správní rady Správa železnic, v jehož programu jsme byli seznámeni se stavem přípravy výstavby VRT v ČR (R5 Praha – Wroclaw, ekonomické posouzení, plán v současné době VRT minimálně do HK a Pardubic, další propojení do PR ve stávajících konvenčních tratích s možnou rychlosti 200 km, které by se museli zásadně modernizovat, předpoklad zahájení projektování rok 2024), projednali jsme záměr odkupu části ČD telematika (plán převedení části míst spravující agendy SŽ, nová servisní smlouva, čeká se na notifikaci EU). Schválili jsme organizační změnu struktury SŽ (odbor SŽ Facility), prodiskutovali jsme majetkové záležitosti, hospodaření organizace, plnění úkolu především v souvislosti s investicemi a opravami a projednali závěry z jednání s jednotlivými kraji, které jsou objednavateli veřejné železniční dopravy.
…odpoledne mne na KÚ čekala nová administrativa a také záležitosti spojené s pořádáním krajských dožínek 15. -16. 9. a akce Bezpečné nábřeží (setkání složek IZS a ukázky pro veřejnost) 7. 9. v Hradci Králové.

Sobota, neděle
…‍přijal jsem pozvání do Hoříněvsi na oslavu 140 let působení zdejšího sboru dobrovolných hasičů, který spolupracuje díky zdejší jednotce JPO III i s IZS. A kromě toho, že jsem přijel poděkovat místním dobrovolným hasičům za jejich činnost a poblahopřát k výročí, mohl jsem paní starostce potvrdit, že jsme ve vedení kraje odsouhlasili podporu pro výstavby denního stacionáře.
… ⛰zastavil jsem se také v Bohdašíně u Červeného Kostelce, kde proběhl závod dětí i dospělých v rámci tzv. LESÁK CUP v náročném horském terénu, ale také se skvělými výhledy na Orlické hory a Krkonoše a příjemnou atmosférou. Poděkoval jsem organizátorům za perfektní zabezpečení a věřím, že stejně jako letos, bude Královéhradecký kraj podporovatelem tohoto projektu i v budoucnu. (více viz můj sobotní příspěvek).
…‍‍‍zbytek víkendu patří rodině a přípravě na příští týden. Bude poslední prázdninový, a tak pokud máte ještě nějaké volno a budete mít třeba cestu do Prahy nebo byste si do ní chtěli udělat výlet, rád bych Vás pozval na čtvrteční koncert ZUŠ Police nad Metují, který se uskuteční pod mou záštitou v krásném prostředí Valdštejnské zahrady, na Praze 1 v rámci Valdštejnského léta v Senátu od 17.00 hodin. Já se těším nejenom na koncert, ale i na další příležitost, jak ukázat dalším hostům prostory i fungování horní komory Parlamentu ČR. Mějte krásný nadcházející týden!