Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…‍trochu jiný začátek pracovního týdne, aneb s prvňáčkem poprvé do školy. Začátek školního roku není jenom krokem našich dětí k dalším znalostem a pedagogů k zodpovědnému předávání potřebných informací, ale i trvající či novou odpovědností nás rodičů, být tohoto procesu součástí, dětem oporou a pedagogům partnery. A v neposlední řadě odpovědností nás, kteří máme vliv na věci veřejné, dělat vše proto, aby naše školství bylo schopné vytvářet podmínky pro výuku reflektující požadavky současné doby, připravit a udržet pedagogy, kteří budou schopni motivovat své žáky a studenty k touze po vzdělání i praktickým dovednostem, a namísto prostého ukládání dat do paměti je naučí o nich kriticky přemýšlet. Držím palce nám všem!

Úterý
…‍‍jednání Tripartity KHK, jehož se kromě vedení kraje účastní zástupci zaměstnavatelů a odborových organizací. Projednáno bylo rozdělení finančních prostředků do jednotlivých služeb v kraji, zapojení obcí do sociálního sytému, rostoucí potřeba počtu zaměstnanců v sociálních službách a s ní spojené vyšší finanční nároky na výstavbu sociálních zařízení a zkvalitňování poskytované péče. Zabývali jsme se problematikou letošního příjímacího řízení na střední školy a strategii vzdělávání studentů, jež by umožnila a motivovala studenty po skončení studia setrvat v regionu.
Ředitel úřadu práce informoval o připravované elektronizaci dávkového systému vedeného úřady práce a také o organizačně-technických opatřeních, která omezí malá pracoviště úřadů práce.
Probrali jsme možnosti zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v oblasti energetiky. Za kraj jsem účastníky setkání informoval o již úspěšně zrealizovaných i aktuálně připravovaných významných dopravních (včetně cyklostezek) investičních akcích v kraji.
…‍‍dále jsem absolvoval 24. zasedání Regionální stálé konference, kde jsme projednali aktuální výzvy IROP, informace k Regionálním akčním plánům, přípravu národního programu Podpora rozvoje regionu 2024+ (veřejné budovy, dostupnost služeb, podpora SMART, technická dopravní infrastruktura) a také harmonogram aktuálně běžících výzev v oblastech (reforma dostupného bydlení, podpora veřejných financí, typové projekty s ochrannou přírody). Jedním z bodů byla alokace finančního objemu pro integrované územní investice Hradecko – Pardubické aglomerace (12 projektů pro náš region za cca 800 mil Kč). Seznámeni jsme byli také s aktivitami (např. v oblasti fotovoltaiky) místních akčních skupin (MAS)

Středa
…Dopravní výbor HKH, na němž jsem informoval o aktuální situaci a záměrech ve veřejné autobusové a železniční dopravě, jako například, že kromě nových autobusů bude od poloviny příštího roku do provozu postupně nasazeno prvních 20 nových vlakových souprav (z celkového s ČD smluvně dohodnutého objemu 75 % nových souprav v kraji v průběhu několika nadcházejících let). Rovněž jsem výbor seznámil s plánovanými (krajskými i těch v gesci ŘSD), investicemi do dopravní silniční a železniční infrastruktury pro příští rok.
…jednání s vedením společnosti ÚDRŽBA SILNIC KHK, tentokrát nejen o hospodaření a plánech pro příští rok, ale přizváni byli i zástupci odborových organizací, abychom v kontextu hospodaření společně prodiskutovali mzdovou politiku pro příští období.
…diskuse o Dětském domově Sedloňov, kde jsme v minulosti díky osobním ambicím a zvláštní motivaci některých regionálních politiků řešili mnoho problémů, jež zrovna k dobré atmosféře domova nepřispěly. Proto jsem rád, že jsme spolu s kolegy náměstky pro školství a sociální oblast při jednání s ředitelkou domova mohli definitivně po více než roce usilovné práce definitivně potvrdit, že máme stavební povolení a domov začneme rekonstruovat.

Čtvrtek
… jednání správní rady Oblastní nemocnice Náchod, při němž jsme řešili, jak efektivně a uživatelsky implementovat nemocniční informační systém pro zdravotníky, záměry vytvoření odštěpného závodu nemocnice Rychnov nad Kněžnou, hospodaření nemocnice a stav v personální oblasti. Následně jsme společně s ředitelem nemocnice seznámili s aktuálním stavem přípravy záměru dostavby nemocnice náchodského starostu.
…setkal jsem se s představiteli kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028, k diskusi o možnostech spolupráce v rámci kulturního a regionálního rozvoje Broumovska.
… odpoledne patřilo akci Bezpečné nábřeží, při níž se v Hradci Králové na Eliščině nábřeží setkávají všechny bezpečnostní složky IZS KHK a další spolupracující subjekty, aby předvedly nejenom svou techniku, ale také aby prostřednictvím ukázek a různých doplňkových materiálů seznámili širokou veřejnost se svou každodenní činností. Přišel jsem pozdravit, a hlavně vyjádřit poděkování, kterého i kdybychom jej opakovali každý den, není nikdy dost. Svou profesionalitou, připraveností a odhodláním zachraňují naše zdraví, majetek a někdy i holý život.

Pátek
…setkání se zaměstnanci společnosti ÚDRŽBA SILNIC KHK. Kromě zhodnocení toho, jak si společnost za uplynulý rok vedla a jaké jsou plány, je to hlavně příležitost, jak se alespoň jednou v roce mohou zaměstnanci této společnosti všichni společně potkat, neboť jinak jsou jejich pracoviště rozeseta po celém kraji. Popovídat si nejen o služebních věcech, ale i těch osobních a trochu si společně zasportovat a zasoutěžit měli tentokrát ve sportovním areálu v Havlovicích. (více – viz můj sobotní příspěvek).
…odpoledne jsem se zúčastnil otevření multifunkčního sportovního areálu Žižkův kopec za 24 mil korun v České Skalici. Moc dobře si pamatuji zanedbaný prostor za zdejším fotbalovým stadionem z dob, kdy jsem před více než 20 lety jako rozhodčí zajížděl do České Skalice za fotbalem. O to více si vážím úsilí a vůle všech, kteří se zasloužili o vybudování sportoviště, které bude díky umělce, atletické dráze …a odpovídajícímu zázemí sloužit nejen fotbalu, ale i dalším sportům a školám z blízkého okolí. Nakonec i díky tomu dnes vznikl zdejší atletický oddíl.
…⚽a u sportu jsem zůstal i po zbytek dne, kdy jsem měl možnost se přesvědčit, že pomoc při rekonstrukci fotbalového stadionu v Červeném Kostelci se vyplatila. Nyní může hostit a pořádat i prestižní utkání – například taková, jako byl páteční Ježek Cup kategorie U18 mezi Českem a Slovenskem. Nenechal jsem si ho ujít a fajn pocit z odpovídající úrovně stadionu, který krom takových utkání poskytne i kvalitní podmínky pro přípravu mladých sportovních talentů, a radost z výsledku 6:0 pro ČR, byly příjemnou tečkou dne.

Sobota, neděle
…‍♀zpestřením obvyklých víkendových aktivit byla tentokráte svatba manželčina kmotřenky, a tak jsem si po dlouhé době nejen zavzpomínal, ale také užil zahradní slavnost. A vzhledem k tomu, že počasí nám i v září stále přeje, věřím, že i Vy jste si užili víkend na některé z probíhajících sportovních, vinařských či dalších akcí a nabrali sil i pozitivní energii do dalšího týdne. Přeji Vám, ať je úspěšný a pozitivní v každém ohledu!