Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

⛪krom porady vedení kraje jsem zahájil pracovní týden i setkáním s ředitelkou Novopackého kláštera paní Jitkou Fučíkovou k problému s krácením dotací v projektu, který v minulosti připravil CEP. Věnovali jsem se i možnosti sdružení finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí, města a kraje k realizaci výstavby parkoviště u kláštera.

👩‍💼👨‍💼a jako obvykle před zastupitelstvem, mě dopoledne čekala ještě řada jednání se zastupiteli v souvislosti s body projednávanými následně na jeho zasedání, z nichž zmíním například🌉 memorandum k záchranně Podsemínského mostku (více viz můj pondělní příspěvek), v jehož rámci zastupitelstvo za náš kraj odsouhlasilo 5 milionů korun na podporu projektů spojených s opravou mostu. Také byl odsouhlasen rekordní💰 objem financí 64 mil korun (o 14 více než v loňském roce) do programu na podporu obnovy venkova.

💁‍♂️Pomohou realizaci konkrétních projektů 88 obcí – převážně při rekonstrukcích, modernizaci i rozšiřování veřejných prostranství, při opravách místních komunikací, investicích na činnost spolků, při obnově vodních nádrží, na modernizaci prostor místních knihoven i v oblasti nakládání s odpady. Díky těmto krajským dotacím se například opraví komunikace v Údrnicích na Jičínsku, vznikne nová komunikace v Otovicích u Broumova, multifunkční sportoviště v Češově na Jičínsku, komplexní řešení chodníků a vjezdů v rámci rekonstrukce silnice ve Světí na Hradecku apod. Podporu získá také projekt pokračování komplexní revitalizace návsi v Mokrovousích na Hradecku, obnova místních komunikací ve Starých Smrkovicích na Jičínsku, první etapa rekonstrukce komunikace Polom – Hájek u Vamberka, rekonstrukce části zdravotního střediska v Libáni na Jičínsku, investice do veřejného osvětlení v Choustníkově Hradišti u Dvora Králové nad Labem, dofinancování rekonstrukce komunikace v Horní Radechové na Náchodsku, obnova komunikace v Úhlejově u Hořic, snížení energetické náročnosti budov mateřské školky v Hořiněvsi na Hradecku či rekonstrukce komunikace ve Světlé (části obce Lhota pod Hořičkami) na Náchodsku.

Úterý

🚨dopoledne jsem řídil jednání senátního bezpečnostního podvýboru. Diskutovali jsme k nové směrnici NIS2 se zástupci komerční podnikatelské sféry a veřejného sektoru (tedy těch, které se nová opatření v oblasti kyberbezpečnosti zásadně dotknou) i těmi, kdo by měli aplikaci nových opatření realizovat. A bylo pro mě velkým překvapením, kolik zatím nezodpovězených otazníků dosud zpracovaný materiál obsahuje. Chybí jasná definice rozsahu a úrovně dosahu aplikace jednotlivých opatření v rámci povinných subjektů. A přes nezpochybňovanou všeobecnou autoritu NÚKIB není také definováno, kdo všechno a v jakém systému spolupráce bude za pravidla a funkčnost odpovědný.

Proto považuji za nezbytné, abychom kromě potřebného rozvoje kritické infrastruktury my politici ještě, než bude vládou připravovaný materiál postoupen k projednání do parlamentu, ji na tyto věci upozornili a požadovali pokračování odborné diskuse, případně zvážení možnosti řešit implementaci směrnice NIS2 a úpravy všech konkrétních opatření pro realizaci samostatně.

🏰odpoledne mě pak čekalo zásadní jednání o spolupráci s městem Jaroměř při záchraně havarijního stavu objektů bývalé nemocnice a čtvercových kasáren v Pevnosti Josefov. Nyní máme schválenou smlouvu (stát, kraj a město) o spolufinancování investičních záměrů a cca v následujících sedmi letech bude probíhat příprava konkrétních projektů (oprava střech, odvodnění apod.). Ale o systémovém rozvoji tohoto území například s ohledem na jeho využití různými investory, je nezbytné už teď. Pro komplexní záchranu pevnosti nestačí pouze stávající výhled na možnosti využití financí od státu a kraje, nejdůležitější je u toho připravit území. A přestože to není majetek kraje, opakovaně se snažím na toto téma vyvolat diskusi a přesvědčit vedení města, abychom zřídili tým lidí napříč oběma subjekty (město a kraj), kteří by přípravu strategického rozvoje tohoto území dostali za úkol.

Středa

👨‍🌾zúčastnil jsem se valné hromady krajské agrární komory v Dolanech na Náchodsku a společně jsme jednali o další podpoře zemědělců ze strany kraje. Mezi nejvýznamnější podporované akce patří bezesporu dožínky, ale já osobně vidím velký význam i ve spuštění programu na dodávku zemědělských produktů do organizací kraje jako jsou například školy, nemocnice, domovy pro seniory apod. Probrali jsme také aktuální problémy ovocnářů a vinařů, přičemž jsem potvrdil, že náhrady za nečekané mrazy se projednávají. Opět jsme diskutovali dotace za redistributivní platbu nebo jiný systém podpory (například podpora zaměstnávání v zemědělství), možnost národní dotace vrátit na objem 5 miliard, snahu získat prostředky z evropské zemědělské politiky i trvající problém byrokracie.

☕47. Pražírna – tentokrát v Hořiněvsi byla hlavně o dopravě. Informoval jsem také o třech rekonstrukcích krajských silnic – jako např. silnice Rodov – Hořiněves a probrali jsme i další obvyklá témata jako je zdravotnictví, školství či sociálně problematika a 📝odnesl jsem si tradičně i jeden domácí úkol. Hosté se také zajímali o mou práci v Senátu a domluvili jsme se na setkání v jeho sídle, kde jim to budu moci přiblížit podrobněji. (více – viz můj čtvrteční příspěvek).

Čtvrtek

🏫navštívil jsem studenty oboru Bezpečnostně právní činnosti ve SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem. Jeho výuku jsem zde před lety pomáhal rozběhnout a první studenty také vyučoval. Dnes už jenom jako odborný garant a občasný přednášející jsem se přijel podívat, jak si studenti před maturitou vedou. V rámci zajímavé diskuse jsme spolu probírali bezpečnostní, ale i etické a společenské souvislosti s událostmi jako byla v prosinci na Filozofické fakultě UK v Praze nebo útok na slovenského premiéra. A na závěr své návštěvy jsem nemohl odmítnout pozvání k seznámení se s výukou i v jiných oborech, kde se probíhají praktické maturitní zkoušky. Také zde jsem se přesvědčil, že výuka je na skvělé úrovni. 🤝Za to patří velké poděkování všem pedagogům, kteří se na zdejším vzdělávacím procesu podílejí. 👨‍🎓Studentům a studentkám, kteří letos skládají své zkoušky z dospělosti jsem popřál, aby uspěli co možná nejlépe a také aby jejich další studium či profesní uplatnění naplnila jejich očekávání.

🤝odpoledne jsem se setkal se starosty a dalšími zainteresovanými subjekty místní akční skupiny HK venkov v rekonstruovaném kulturním domě ve Stračově. Představil jsem priority a výsledky kraje, další záměr v této části regionu a hovořili jsme také o spolufinancování klíčových společných projektů například v oblasti zajištění sociální péče či v rámci programu obnovy venkova a individuálních dotacích.

🏭přijal jsem pozvání u příležitosti otevření zrekonstruovaných prostor bývalé trutnovské továrny Texlen, která především díky osobní iniciativě zdejšího podnikatele Jana Kranáta spojené s nákladnou rekonstrukcí znovu ožila. Stal se z ní unikátní velkorysý prodejní prostor společnosti Autostyl. Vozům značek Škoda a Toyota budou sloužit tři patra, myčka a fotobox s točnou, na který navazuje velký sklad pneumatik. Čtvrté patro citlivě a precizně zrekonstruovaného objektu pak obsadí kanceláře a v nájmu také dopravně-správní odbor Městského úřadu Trutnov. Vedle v loňském roce otevřeném prostoru Centra současného umění EPO1, je to další obdivuhodný příklad přeměny dlouhodobého podnikatelského úspěchu nejen v osobní prosperitu, ale i věci, které budou sloužit širšímu zájmu a budou mít svou hodnotu i pro další generace. Přeji Janu Kranátovi pevné zdraví a chuť dál měnit své sny ve skutečnost a jeho firmě Autostyl mnoho dalších úspěšných let. 👏

Pátek

🚌🛣️🚆s vedoucím odboru dopravy jsme se zabývali přípravou rozpočtu na příští rok, přičemž věřím, že efektivní hospodaření s příjmy z veřejné dopravy bude pro příští rok znamenat navýšení financí pro zajišťování veřejné autobusové a železniční dopravy i pro opravy a rekonstrukce silnic ve větším objemu, než se očekávalo.

🏫o projektu Diakonie ČCE týkajícího se výstavby nové školy ve Dvoře Králové nad Labem jsem jednal s Tomášem Molnárem a ředitelkou základní speciální a praktické školy v Trutnově. Kraj podpořil zařazení uvedeného záměru pro případné získání evropské dotace určené pro školství a uvidíme, jak se vše bude dále vyvíjet.

🚵s ŘSD Hradec Králové a starostkou obce Hořenice jsme diskutovali o výstavbě cyklostezky, jíž bude nutno vést přes budovaný obchvat Jaroměře. Dohodli jsme si další postup, který by kromě majetkových věci v území řešil i zpracování projektu a získání stavebního povolení. Další upřesňující schůzka i se všemi zainteresovanými obcemi se uskuteční v červnu.

🗄️zbytek dne patřil obvyklému souboji s administrativou.

Sobota, neděle

🛟v sobotu jsem se zúčastnil otevření nové stanice Vodní záchranné služby ČČK Náchod p. s. Byla postavena z jednotlivých modulů za pouhých 50 dnů za prostředky MV-GŘ HZS ČR a s výrazným přispěním kraje. 💰V posledních letech bylo financování vodní záchranné služby jejich činnosti ze strany státu, tak trochu popelkou, což jsem se osobní intervencí v Senátu i u ministra vnitra snažil napravit. Povedlo se obnovit systémové financování. (více viz můj sobotní příspěvek)

👨‍👩‍👦‍👦zbytek víkendu pak patřil rodině a přípravě na další týden, do nějž přeji i Vám vše dobré.