Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?
Pondělí
…pozitivní začátek týdne – tak bych mohl nazvat výsledky jednání s ministry, která měla sice delší genezi, ale směřují ke zdárnému konci.
V prvé řadě vláda schválila přislíbenou změnu financování modernizace Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, jež bude realizováno z kapitoly ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím podprogramu „Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů“, a to ve výši 300 mil. korun na realizaci stavebních prací pro vybudování nového pětipodlažního pavilonu Urgentní příjem. Ten bude přístavbou stávajícího pavilonu DIGP, z něhož tři podlaží projdou také rekonstrukcí. Celkové náklady nové přístavby a na rekonstrukci DIGP ve výši 657,0 mil. Kč a 192,0 mil. Kč na zdravotnickou technologii. Dále vznikne nový objekt medicinálních plynů, nové energocentrum a rekonstruovány budou rovněž parkovací plochy, komunikace a inženýrské sítě. Celkové náklady modernizace předpokládáme ve výši cca 865 mil. korun.
Finanční pomoc odsouhlasená vládou bude poskytnuta na stavební práce a rozdělena takto: rok 2022 80 mil. Kč, rok 2023 120 mil. Kč a rok 2024 ve 100 mil. Kč.
Zahájení stavebních prací předpokládáme v 2. čtvrtletí roku 2022 a nové pacienty by mohla rychnovská nemocnice přivítat ve 2. polovině roku 2024.
V souvislosti se záměrem dostavby obchvatu města Opočna jsem opakovaně projednával s ministrem dopravy a představiteli SFDI žádost o schválení rozpočtového opatření č. 2102 dle Smlouvy č. 200/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
projekt „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury
v Královéhradeckém regionu“. A nyní, po pondělním jednání, jsem přesvědčen, že už nic nestojí v cestě, abychom na zmíněnou investiční akci finance ve výši 200 mil. korun získali, z čehož – dopadne-li vše dle mého očekávání, budu mít opravdu velkou radost.

Úterý
… 28. září jsme si připomněli Den české státnosti a výročí zavraždění knížete Václava, jenž se stal jejím symbolem a zasloužil se o emancipaci naší země v rámci Evropy. Na význam státní suverenity pro národní identitu a integritu nesmíme zejména v současné době, jejímž trendem je spíše rozpolcenost a polarita společnosti, zapomínat. Svou suverenitu a pospolitost – byť třeba v trochu jiném smyslu než kdysi – musíme hájit i dnes.
Tento významný den jsem využil také k tomu, abych poděkoval a předal ocenění těm, kteří se každý den starají o to, aby náš stát i jeho občané byli v bezpečí a alespoň jedna část jeho systému fungovala především a za jakýchkoliv okolností pro jejich potřeby. Tito lidé dělají skutečné zázraky každý den, a proto jim patří respekt a velký! (vice – viz můj úterní příspěvek)

Středa
…‍‍mimořádná Rada KHK k 9 bodům z oblasti investic a školství
…⚡tématem dalšího jednání byla energetika. Narůstající ceny nás nutí k rozhodování (například v souvislosti s provozem kraje a některých příspěvkových organizací), kdy a za jakých okolností energie nakupovat. Vyhodnocujeme prognózy, okolnosti pro případný dlouhodobější nákup i s ohledem na odborná doporučení a příští týden očekávám, že přijmeme konečné rozhodnutí o dalším postupu.
…setkání k průběžnému hodnocení stavu plnění úkolů v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny Kvasiny – Solnice – Rychnov nad Kněžnou. Nově řešíme především tzv. zónu Jih, harmonogram pokračování výstavby obchvatu Opočna a vše co souvisí s tím, abychom na jaře příštího roku zahájili výstavbu v rychnovské nemocnici.
…v Jaroměři jsem se setkal se starostou a ministryní místního rozvoje k problematice pevnosti Josefov (https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zchatrala-kasarna-v-pevnosti-josefov-ceka-obnova-za-12-miliardy-40373429). Po dlouhých letech je stát vůbec ochoten diskutovat o tom, že by dal z různých finančních zdrojů k dispozici na její rekonstrukci nějaké peníze. První, co dostává konkrétnější obrysy, je přibližně 600 milionů korun, které bychom mohli čerpat z Národního plánu obnovy přímo na investici do Čtvercových kasáren. Chceme objekty kasáren převést na kraj, aby ten mohl být žadatelem a realizátorem projektu rekonstrukce tohoto majetku, pro který má i účel využití. Krajská muzea a galerie trpí nedostatkem depozitářů pro své sbírky a obnova budov kasáren na náměstí TGM by tak vyřešila dva problémy najednou – obnovu budov a vytvoření depozitního prostoru pro umělecké sbírky. Vzniknout by zde mělo moderní restaurátorské pracoviště, badatelna, a především centrální depozitář, který nedostatek úložných prostor vyřeší na další desítky let. Předpokládáme též, že by mohl být částečně otevřen i veřejnosti. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou cca 1,2 miliardy korun. Stavební práce by měl být rozděleny do tří etap.
S ministerstvem pro místní rozvoj začínáme jednat i o možnostech dofinancování, například z projektů IROP případně státního rozpočtu.

Čtvrtek
…vedle administrativy a různých dílčích jednání (organizační a personální změny, diskuze nad právním postupem v kauze z roku 2008 apod.) jsem se zúčastnil 23. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu.
‍♂Byl jsem jedním ze zákonodárců, který nehlasoval v Senátu pro změnu stavebního zákona, ale protože přesto prošel, nezbývá nám teď nic jiného, než připravit systém stavebního řízení do roku 2023 a případně zvážit ještě všechny legislativní změny, které z přípravy vyplynou.
Pozitivem v rámci nového stavebního zákona je uplatnění možnosti stavebního řízení u specializovaného úřadu v souvislosti s velkými investičními stavbami, například u kritické infrastruktury, dále digitalizace stavebního řízení a ustanovení, které fikcí schvaluje stavební rozhodování při nekonání příslušného úřadu.
Bohužel novým stavebním zákonem dojde k demontáži sloučeného modelu veřejné správy v této oblasti, a tak si říkám, jaká je vlastně další strategie z hlediska kompetencí při výkonu veřejné správy, dochází-li k podobným změnám?! Omezení kompetencí samospráv, zejména v oblasti územního plánování, zeleně, napojení na vodohospodářskou strukturu a podobně (neboť při stavebním řízení nebudou stanoviska závazné a být účastníkem řízení) bude dalším negativním dopadem tohoto zákona.
‍♂Zřízení úřadu bude znamenat obrovské finanční náklady (až 2,7 miliardy), a na související činnost to budou další 4 miliardy oproti současným nákladům. O personálních problémech, týkající se stávajících úředníků zajišťujících tuto agendu, radši ani nemluvím.
‍♂Dále se díky zrušení stovek malých stavebních úřadů vzdálí občanovi služba jako taková. Zároveň hrozí nebezpečí vyššího počtu chybných rozhodnutí a černých staveb kvůli nedostatečné místní znalosti.
Pro stavebníka je další špatnou zprávou, že může podat žádost o stavební povolení až ve chvíli, kdy bude kompletně bez formálních vad, takže se obávám, že lhůty se nezkrátí, neboť se bude oddalovat podání na … až bude žádost BEZVADNÁ!‍♂
Prostě příprava na změnu systému nebude jednoduchá a zůstává otázkou, zda alespoň o rok neodložit účinnost a posunout fáze strukturálních změn…?!
‍♂Jenom doufám, že to neskončí dle rčení „psi štěkají, ale karavana táhne dál“!
…na závěr dne☕ Pražírna v Hradci Králové, která byla samozřejmě o všech obvyklých tématech jako je doprava, sociální služby, zdravotnictví či nyní hodně skloňované téma Green Deal. Ale také jsme si hodně povídali o aktuální spolupráci mezi Krajem a městem HK. (více viz můj čtvrteční příspěvek). Na další setkání 6. 10. v Trutnově od 17.00 h v Kavárně č.1 – společenské a kulturní centrum UFFO .

Pátek
…na KÚ PU kraje jsem absolvoval jednání ohledně záměrů do tzv. projektů ITI aglomerace Hradecko Pardubická. Můžeme čerpat cca 360 milionů a v současné době ladíme konkrétní záměry do jednotlivých oblastí především se zaměřením na sociální problematiku, muzea a ITI.
…‍přijal jsem pozvání na složení služebního slibu více jak 20 nových příslušníků HZS Královéhradeckého kraje a k oficiálnímu ukončení investice v rámci výstavby hasičského sportovního areálu v Hradci Králové. Pro to, aby mohli hasiči dále svou práci provádět na profesionální a špičkové úrovni, potřebují odpovídající podmínky a zázemí pro svůj výcvik. Na celkové rekonstrukci stadionu za 56 milionů korun se 13 miliony podílel Královéhradecký kraj. Profesionální hasiči a hasičky při této příležitosti převzali ocenění za pomoc v boji s pandemií.
…po administrativě a řešení dalších operativních záležitostí, jako je např. příprava spolupráce s regiony na Ukrajině, jsem se účastnil i otevření nového oddělení dálniční policie v Hořicích (viz můj páteční příspěvek).
…večer jsem byl poprvé na hokeji se svým, za nedlouho 5 letým, Toníčkem. Nevím, sice tak úplně komu vlastně fandil, ale v zápase HK – Mladá Boleslav to naši dali 2:0. Tak snad jsme i svou diváckou podporou trochu přispěli.

Sobota, neděle
…zúčastnil jsem se Celostátního setkání k 30. výročí návratu černobylských krajanů do vlasti předků.
V roce 1991-93 se uskutečnila bezprecedentní humanitární akce československého státu. Více než 1800 osob ze zóny postižené havárií na černobylské jaderné elektrárně reemigrovalo do ČR a usídlilo se v 56 lokalitách 27 okresů. V našem kraji se v Jaroměři 15 osob, v Rokytnici v Orl./h 125, v Kopidlně 125, v Polici nad Metují 55, v Broumově 14, v Novém Městě n. Metují 9 a Butovsi 41 osob integrovalo a zapojilo do práce mezi univerzitními pedagogy, učiteli základních škol, zdravotníky, dělníky různých profesí apod. První vlna reemigrace proběhla již po II. světové válce a ta zatím poslední v roce 2015, a to zejména díky společenským změnám a prezidentu Havlovi. Slyšel jsem mnoho příběhů lidí a rodin, původně z Východních Čech, z nichž plynou vazby i do současnosti. A tak myšlenka navázat spolupráci se Žytomyrskou oblastí je nasnadě.
…⚽v sobotu večer jsem s přáteli zavzpomínal na to, jak jsme spolu před 30 lety začali hrát dnešní futsal (malou kopanou) v založeném klubu Balistik. Byli jsme mladí, někdy se zarputilou snahou vždy vyhrát a někdy jenom se snahou, vypotit starosti všedních dnů a dát si pivko. Stejně jako tentokrát.
…‍♂v závěru nadcházejícího týdne nás čekají volby do Parlamentu PČR. Nechci zde vyzdvihovat ani zatracovat kteroukoliv konkrétní stranu, uskupení či osoby. Dovolím si jen úvahu nad tím, co bychom měli od těch, kteří budou v parlamentu v příštím volebním období vytvářet podmínky, jež ovlivňují téměř každou oblast našeho života, zejména chtít.
Máme-li se jako země a celá současná společnost posunout k nějakému pozitivnímu vývoji, je v prvé řadě třeba, abychom se dále nerozdělovali. Je třeba do běžného života i do politiky vrátit základní hodnoty jako je slušnost, pravda, poctivost, odpovědnost a vzájemný respekt. Měli bychom si naslouchat a mluvit spolu. A politici stejně jako všichni ostatní, kteří působí ve veřejném životě a jsou také názorovými autoritami, by měli jít v tomto ohledu příkladem. Chtějme po nich proto schopnost vést diskuzi. Možná i polemiku, ale s cílem najít smysluplná řešení pro všechny, nikoliv pouze určit vítěze a poražené. To vede jenom k nesplnitelným slibům, ztrátě důvěry a hledání všemohoucích spasitelů. Důvěřujme svým schopnostem a těm, co dokáží díky svým prokazatelným výsledkům, zkušenostem a vůli, vytvářet pro jejich realizaci podmínky!
Krásný týden Vám všem!