Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…‍‍zasedání Zastupitelstva KHK s 84 body programu, mezi nimiž jsme kromě schválení třetí změny letošního rozpočtu (450 mil Kč byl použito zejména na dopravu, sociální oblast, zdravotnictví a školství) nebo stavu hospodaření kraje za první pololetí, podrobněji projednali informace k schváleným pravidlům v dotačních programech na rok 2023. Nad rámec těch standardních pro rozvoj regionu či volnočasových aktivit jsme se například v oblasti školství zaměřili také na bezpečnosti či syndrom vyhoření apod. Kraj poskytne dotace do oblasti vzdělávání v celkové výši 2,85 milionu korun, přičemž u většiny programů se realizace předpokládá v průběhu roku 2023. (Podpora není určená pro příspěvkové organizace zřizované krajem.)
▶Na rozvoj podmínek a inovací ve vzdělávání je vyčleněno 800 tisíc korun. Úspěšní žadatelé mohou podporu využít například na pořízení nebo obměnu vybavení na rozvoj polytechnického myšlení, tvořivosti a kompetencí dětí, žáků a studentů, na zajištění metodických materiálů nebo vzdělávání pedagogů či širší zapojení digitálních technologií do výuky.
▶Na rozvoj nadání je v příslušném dotačním programu připraveno 150 tisíc korun. Účelem je vytváření podmínek pro rozvoj nadání prostřednictvím rozšíření výuky některých předmětů a také individuálního přístupu učitele k žákovi mimo vyučování. Cílem je systematické vyhledávání nadaných žáků a práce s nimi.
▶Na etickou výchovu, která může být ve školách samostatným předmětem, případně se může skládat z aktivit, které směřují ke zlepšení sociálního chování dětí a žáků, by mělo jít 300 tisíc korun. Podpoříme aktivity vedoucí ke zlepšení mezilidských vztahů, komunikace, pozitivního hodnocení sebe i druhých, sociální empatii, asertivitě, zvládání agresivity a řešení konfliktů. Základní cílovou skupinou jsou žáci, ale aktivity mohou cílit i na rodiče a širší veřejnost, například seniory.
▶Na prevenci rizikového chování a péči o duševní zdraví žáků, jejímž cílem je minimalizace výskytu jednotlivých forem rizikového chování, je určeno 1,6 milionu korun. Prioritu mají celoroční komplexní projekty zaměřené na děti a žáky v oblastech jako jsou vzájemné vztahy, zdravý životní styl, závislosti nebo kyberšikana.
▶Ve vztahu k pedagogům podpoříme projekty zaměřené například na syndrom vyhoření. Významné jsou rovněž projekty, které do problematiky chování dětí v kyberprostorů zapojí rodiče.

Úterý
…‍‍mimořádná schůze Senátu PČR k nově překládanému vládnímu návrhu opatření v oblasti energií.
Za důležité považuji v prvé řadě, že vláda energie zajistila a věnovala se různým kompenzacím.
Aktuální vládní návrh, k němuž mimo jiné směřoval jeden z bodů výzvy hejtmanů, a to na zastropování ceny energií pro maloodběratele – domácnosti, živnostníky, drobné podnikatele, považuji za první vykročení, jehož skutečné efekty bude třeba průběžně vyhodnocovat, nezavírat před případnými disproporcemi oči. Bude třeba vracet se k problematice energií především pro nízkopříjmové obyvatele a průmysl, který by byl i přes zmíněná opatření v existenčních problémech, a případně opatření revidovat, či doplňovat.
Vládní návrh rovněž zahrnuje stanovení státního obchodníka pro obchod energiemi, jehož úkolem bude zabezpečit jejich potřebný objem energií pro stát a veřejný sektor, a to za ceny ve výši těch zastropovaných pro maloodběratele.
‍♂Pro náš kraj to znamená, že díky tomu bude mít pro veřejné služby zajištěn potřebný objem energií za zastropované ceny, což je cca o 300 mil méně, než by to bylo za současné ceny na burze. A přestože to pro kraj bude zřejmě znamenat nárůst nákladů o 150 milionů korun oproti dosavadnímu objemu, je to již situace, kterou budeme schopni řešit.
‍♂Stále však chybí metodika, jak bude nákup prostřednictvím státního obchodníka probíhat. Vláda také již představila dílčí národní řešení pro průmysl, ale z mého pohledu jsou stále ještě nedostačující, a je třeba se k této problematice vracet.
Senát PČR považuje za nezbytné zajištění energetické suverenity České republiky je připraven komplexní návrh urychleně projednat příští úterý a současně vyzývá vládu k dalším krokům (viz můj úterní příspěvek)

Středa
…videokonference AKČR s vládou kvůli Ukrajinské a Syrské krizi, kdy abych se přiznal, jsem se moc o další strategii, která by pamatovala více na potřebné změny, nedozvěděl. Za to jsem, ale musel obhajovat, že optimalizace registrace uprchlíků v podobě zrušení KACPU a zajištění souvisejících činností tzv. z kanceláří jednotlivých složek, jež probíhá od srpna, má s ohledem na počty registrovaných uprchlíků, smysl a ekonomický efekt.
‍♂Také je třeba si uvědomit, že se zásadně mění skladba uprchlíků, kdy prokazatelně ne všichni utíkají před válkou, a je tedy nutné zaměřit na zpřísnění podmínek, kdy kromě změn v zdravotním pojištění (po 5 měsících musí být uprchlík hlášen minimálně na úřadu práce), bychom měli také začít řešit například bezplatné ubytování a poskytování humanitární dávky (stačilo by třeba říci, že i pro tyto body bude po 5 měsících pro uprchlíky platit stejná povinnost jako u zdravotního pojištění.). Místo toho ministerstvo vnitra opakuje prázdné fráze, ujišťuje se, jak vše zvládá, ale o problémech nechce slyšet nebo na ně zná jedinou odpověď “to nemůžeme”.
…v průběhu dne jsem dále kromě administrativy absolvoval dílčí jednání například s náměstkyní pro sociální oblast, se kterou hledáme možnosti pomoci v této oblasti v návaznosti na energetickou krizi, řešíme další potřebu přerozdělení peněz k poskytovatelům sociální péče atd.
…jednaní s majitelem firmy Matrix a.s. Liborem Burianem o dopravní infrastruktuře v regionu Rychnovska v souvislosti s potřebným vytvářením podmínek pro činnost průmyslu a podnikání.

Čtvrtek
…nepříjemné a tvrdé jednání s ředitelem ICZ, jež je dodavatelem Nemocničního informačního systému pro naše nemocnice. Oproti původně sjednanému jednomu roku na dodání tohoto systému zjevně ani po třech letech není dodavatel schopen svůj produkt dodat do konce tohoto roku v kvalitě a dle parametrů odpovídajících smlouvě. Namísto toho, z mého pohledu drze, přichází s nabídkou, že něco udělá buď až za další 2,5 roku nebo jen některé nemocnice za další rok. To je nepřijatelné!❗ Kromě sankcí a náhrad škod, se musíme domluvit, jak dál budeme pokračovat. Podle mne, jsou v oblasti zakázek ve veřejném sektoru takovéto manýry nepřípustné a vážně se zamýšlím nad tím , jak zásadním způsobem upozornit na nedůvěryhodnost takového partnera, a zamezit možnosti, aby se nadále o obdobné zakázky ucházel, což doposud opakovaně činí.
…krom nikdy nekončící hromady papírů mne čekalo také pracovní setkání ke zdravotnictví, neboť s radním Zdeňkem Finkem řešíme potřebnou existenci záchytné protialkoholní stanice v kraji.
…☕37. Pražírna (tentokrát v Hronově) se nesla krom informací o probíhajících jednáních za kraj i s vládou k řešení energetické situace, v duchu dotazů ke konkrétním dopravním stavbám v Hronově a okolí, a také jsme se dotkli bezpečnostních témat i blížících se prezidentských voleb. Informoval jsem o průběhu příprav realizace přeložky Běloves – Velké Poříčí – Hronov, kdy na úseku Běloves – Velké Poříčí započne v příštím roce archeologický průzkum a předpokládáme, že vlastní stavba bude zahájena v roce 2024. Na úseku Velké Poříčí – Hronov by měla být stavba II.etapy dokončena ještě letos. Hovořili jsme také o plánované opravě mostu v Hronově, kdy byla diskutována dvě možná řešení – buďto zachovat alespoň část konstrukce stávajícího mostu a doplnit novou stavbou nebo starý most zcela nahradit novým, který bude splňovat všechny současné bezpečnostní požadavky a odpovídat parametrům předpokládaného objemu dopravy. Město Hronov se přiklánělo k variantě zcela nového mostu, kterou kraj prověřil, na základě výsledků šetření potvrdil a bude pokračovat s projektováním dle tohoto rozhodnutí. Dále je rovněž krajem připravován projekt v podobě „obchvatu“ Hronova, který by měl pomoci zdejší dopravní situaci spolu s výše zmiňovanou přeložkou výrazně zlepšit.
Diskutovanou stavbou byl i obchvat Náchoda, který ovšem není v kompetenci kraje nýbrž ŘSD, nicméně kraj na něj dává stavební povolení, probíhá majetkové vypořádání a předpoklad zahájení stavby je cca r. 2024.
Dobrou zprávou je, že 22. 9. 2022 bude zahájena stavba obchvatu Jaroměře.
Děkuji všem za konstruktivní debatu a příjemné setkání. V příštím týdnu se těším na další, a to v pondělí v Hořicích a ve středu v Polici nad Metují.

Pátek
… pracovní setkání k bezpečnosti v našem kraji a potřebné součinnosti například při zajišťování spolupráce dopravní policie a dopravních inženýrů při realizaci dopravních staveb v kraji i řešení dalších problémů v dopravě, ale také o tom, co dál ve spolupráci s IZS při řešení uprchlické krize apod. Tématem byl i záměr centralizace krajských hygienických stanic, jehož jsem velkým kritikem. Jsem k tomuto tématu pozván na jednání zdravotního výboru v Senátu PČR, a proto jsem se s ředitelem naší KHS věnoval přípravě, abych svůj dosavadní postoj doplnil o aktuální fakta.
…na závěr dne jsem přijal pozvání na další „vinařskou akci“ v našem kraji, která je součástí projektu Léto s vínem, jež spojují dobré víno, jídlo a kulturu a vytváří příznivé prostředí pro pracovní i přátelská setkávání. Letošní druhý roční Burčákobraní, na Svatováclavském náměstí v Novém Hradci Králové byl ve znamení tichých vín a burčáku z oblastí Čech a Moravy. Děkuji za pozvání, výbornou ochutnávku i skvělou organizaci.

Sobota, neděle
… sobota patřila krajským dožínkám, na nichž jsem nejenom převzal symbolický věnec od našich zemědělců a na oplátku předal mnoho ocenění, jež získali firmy, jednotlivci či konkrétní zemědělské a potravinářské produkty našich zemědělců a potravinářů, ale využil jsem této příležitosti, abych poděkoval za jejich každodenní náročnou práci a chuť přes všechny těžkosti se nevzdat a pokračovat ve snaze starat se o to nejcennější co máme, naši půdu, a využívat jako Správní hospodáři to, co nám nabízí, ve prospěch nás všech.
Současně je tento svátek také velkým připomenutím, že pro nás, co jsme odpovědní za správu věcí veřejných, je jednou ze zásadních povinností, abychom zajistili našim zemědělcům odpovídající podmínky pro jejich práci. (více viz můj sobotní příspěvek)
…‍♂dožínky však pro mne nebyly pouze o zemědělství, ale i možností k setkání s lidmi napříč různými obory a oblastmi, jako je třeba zdravotnictví či dopravu . Řeč byla mimo jiné o rekonstrukci silnice procházející Maršovem u Úpice, kdy jsem slíbil, že v dnešním týdenním přehledu doplním následující informace:
letos realizujeme III/3041 Libňatov-Maršov u Úpice I.etapu za 48,5 mil. Součástí rekonstrukce silnice jsou 2 mosty a opěrné zdi. Krajská akce navazuje na souběžnou rekonstrukci obecního mostu, což umožňuje ekonomicky příznivější řešení napojení svahu a konstrukcí komunikací.
další etapa směrem na Maršov za 64 mil. korun bude realizována až v 2024, protože na příští rok je v plánu rekonstrukce hav. Mostu v Libňatově na silnici II/304 za 7 mil. korun. Akce navazuje na souběžně realizované obecní parkoviště.
v plánu na další roky je též pokračování rekonstrukce silnice III/3012 z Úpice směrem na Starý Rokytník a Trutnov, jež bude rozdělena na 4 etapy.
…zbylo mi také trochu času na odpočinek a dnes v podvečer se moc těším na koncert Police Symphony Orchestra. Přeji i Vám co nejpříjemnější zbytek neděle a neméně příjemný nadcházející týden.