Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!
Pondělí
…jednání ve FN HK, na němž jsme spolu s radním pro zdravotnictví a ředitelem nemocnice řešili odborné personální zajištění fungování krajské protialkoholní záchytné stanice a snad se nám podaří zajistit výpomoc lékařů z nemocnice.
…⛪s Ing. Štěpánkou Tryznovou jsem probíral složitosti a problémy při záchraně kostela sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku. Obdivuji lidi, kteří mají vůli a ochotu pomáhat věcem kolem nás a jedním z nich je právě Štěpánka (mimochodem učitelka z naší lesnické akademie v Trutnově), která se prostě nemohla dívat na chátrající kostel, a společně s ostatními jej oživila setkáváním při různých kulturních příležitostech. Pro potřebnou rekonstrukci hledá různé možnosti financování. Přislíbil jsem dílčí pomoc v rámci našich aktivit při záchraně památek.
…‍‍porada a mimořádná schůze Rady KHK, na níž jsme například řešili proces likvidace společnosti CEP,
vypořádaní závazků Královéhradecké Labské společnosti v návaznosti na odvody a penále nařízená za využití krajských peněz, majetkové vypořádání mezi obcí Kuks a krajem, a také záměry v provozování dětských ozdravoven apod.
…⛷jednání se Svazem lyžařů ČR k přípravě světového poháru v alpském lyžování (v ženském slalomu), který se bude konat ještě před mistrovstvím světa ve Špindlerově Mlýně. Jsme partnery akce a nepochybuji, že stejně jako zimní olympiáda dětí a mládeže, bude i tato akce významnou sportovní událostí pro náš region, jež podpoří i jeho propagaci. V rámci přípravy společně řešíme mnoho organizačních věcí včetně spolupráce s Integrovaným záchranným systémem.
… rád jsem využil příležitosti moci osobně poblahopřát všem, kteří uspěli v letošním 19. ročníku soutěže Stavba roku 2022 Královéhradeckého kraje. Stavbou roku stala přestavba bývalé porodnice a chirurgie na nedávno otevřený domov pro seniory v Opočně, krajskou Dopravní stavbou roku 2022 se stala rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové, Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala rekonstrukce bývalé koželužny na obytný komplex s 22 bytovými jednotkami v hradeckých Kukelnách, Čestné uznání pak získaly obchvat Domašína a rezidence Nerudovka v Novém Městě nad Metují a Zvláštní cenu poroty si odnesla zvláště úsporná budova základní školy v Černíkovicích. Královéhradecký kraj se vždy pyšnil řadou významných osobností a jimi vytvořených architektonických děl, jež se zasloužily nejen o vžitý přívlastek Salon republiky pro naše krajské město, ale setkáváme se s nimi na území celého kraje. A mne nemírně těší, že i v současné době se máme čím pyšnit. (Více -viz můj pondělní příspěvek)

Úterý
…jednání s vedením závodu Škoda Auto, jehož hlavním tématem byla budoucnost průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Projekt „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ se realizuje od roku 2015 na základě několika vládních usnesení a také memoranda podepsaného mezi vládou, krajem a společností Škoda Auto. Usnesením z roku 2020 se investice z veřejných prostředků navýšily na osm miliard korun. Automobilka na Rychnovsku od roku 2015 investovala zhruba 11 miliard korun a vytvořila tisíce nových pracovních míst. Škoda Auto loni v Česku vyrobila přes 886 tisíc vozidel, závod v Kvasinách se na produkci podílel zhruba 35 procenty.
V rámci jednání jsme kromě dopravních staveb důležitých pro další rozvoj průmyslové zóny, jsme probrali i další významné investice jako například 850 milionů korun do modernizace rychnovské nemocnice, a také jsme si s přítomnými kolegy z vedení kraje v rámci programu jednání prohlédli provoz montážní linky s denní produkcí 1200 nových automobilů. V současnosti jsou to modely Škoda Kodiaq, Karoq, Superb a Seat Ateca.
Diskutovali jsme také další možnosti rozvoje spolupráce v oblasti školství. Kraj je otevřen debatě o pokračování a zvyšování propojení automobilového průmyslu a krajských zejména průmyslových středních škol, což by mohlo přinést otevření nových specializovaných učebních oborů v reakci na vývoj výroby aut.
Ve shodě s vedením závodu, jehož dosavadní výborné spolupráce si velmi cením, chceme nadále společně věnovat maximální úsilí pro zlepšování kvality života v celém okolí průmyslové zóny.
…☕má 40. Pražírna se uskutečnila tentokrát v Kafé Bohatka v České Skalici. Začali jsme již tradičně silnicemi. Zásadním tahem, který ovlivňuje dopravu zde v České Skalici je samozřejmě silnice směrem na Červený Kostelec. Aktuálně máme v plánu a mohl jsem ji tedy také přislíbit rekonstrukci její část směrem do Ratibořic, který je z pohledu svého vytížení i s přihlédnutím k tomu, že se jedná o turistické centrum prioritní. Stavba bude spojena i s rekonstrukcí chodníků, které jsou sice v kompetenci města, ale kraj přispěje v rámci rekonstrukce silnice i na ně a obě realizace proběhnou souběžně. A místní jsem mohl ještě potěšit informací, že kraj kromě rekonstrukce zmíněné silnice a chodníků přispěje v případě, že se městu podaří získat na tento projekt i dotační peníze, rovněž na vybudování cyklostezky a také na sportoviště. Probrali jsme i řadu dalších oblastí a dvě hodiny společného povídání utekly jako voda. Byl to příjemný podvečer a moje poděkování patří nejenom hostitelům, ale i všem, kteří přišli a věcně diskutovali. (více viz můj středeční příspěvek)

Středa
…‍‍briefing Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR k vývoji válečného konfliktu na Ukrajině a problematice dopadu agrese Ruské federace na vnitřní bezpečnost. V této souvislosti je třeba udělat inventuru potřebných legislativních změn, zpracovat novou bezpečnostní strategii ČR, a také přijmout změny v činnosti výkonných útvarů při prověřování bezpečnostních rizik a mimořádností. Zabývali jsme se rovněž návrhem na působení sil a prostředků AČR v roce 2024 (Irák, Kuvajt, Kosovo) a souhlasem s výcvikem příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny na území ČR.

Čtvrtek
…dopoledne operativa a administrativa na KÚ spojená s řadou dílčích jednání a řešení úkolů v souvislosti s přípravou na zimní olympiádu dětí a mládeže (marketing, autobusová doprava, zajištění občerstvení na sportovištích apod.) a průběhem a stavem procesu ukončení činnosti Centra evropského plánování.
…‍‍odpoledne schůze Senátu PČR, na níž jsme se věnovali projednání:
▶Návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), jež se se týká odvodu z nadměrných příjmů u energetických firem a bank, kdy se předpokládá výběr ve výši cca 80 miliard Kč, přičemž:
▪poplatníkem odvodu z nadměrných příjmů budou výrobci a případní zprostředkovatelé účastnící se velkoobchodních trhů s elektřinou jménem výrobců
▪předmětem odvodu z nadměrných příjmů bude nadměrný příjem, kterým se rozumí kladný rozdíl mezi tržním příjmem a stropem tržního příjmu za odvodové období
▪předmětem odvodu nebude nadměrný příjem z prodeje elektřiny vyrobené: ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně výroby z podporovaného zdroje energie, z přečerpávací vodní elektrárny nebo z biometanu
▪odvod bude činit 90 % nadměrného příjmu
▪strop tržního příjmu se stanoví v eurech na 1 MWh a to v závislosti na způsobu výroby elektrické energie; z větru, slunečního záření, geotermální energie, energie z vody a z rašeliny 180 EUR/MWh; palivo z biomasy plynné/pevné 240 EUR/210 EUR; jaderná energie 70 EUR; z hnědého uhlí 230 a 170 EUR dle výkonu; při zvýšení ceny povolenky nad 90 EUR za povolenku může vláda stanovit vyšší strop příjmu
▪prvním odvodovým obdobím odvodu z nadměrných příjmů je prosinec 2022; druhým pak kalendářní rok 2023
▪správu odvodu z nadměrných příjmů bude vykonávat Energetický regulační úřad, který bude postupovat podle daňového řádu.
Vláda může v mimořádné tržní situaci současně se stanovením cen stanovit nejvyšší přípustný rozsah majetkového prospěchu, který může účastník trhu s elektřinou nebo plynem získat dodávkou nebo odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu“, {návrh by měl umožnit stropovat ceny i pro velké firmy – není to dvojí zdanění neboť o co bude větší odvod, o to menší bude zdanění.
▶Návrh zákona o dani z přidané hodnoty zahrnující daňový balíček k ulehčení života malých podnikatelů plus daň z neočekávaných zisků (windfall tax)
▶Změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jíž se:
▪zvyšuje se limit pro povinnou registraci DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč (obratu);
▪dochází k parametrickým změnám kontrolního hlášení; prodlužuje se doba podání následného kontrolního hlášení z 5 na 17 kalendářních dnů; snižují se možné pokuty, a to na polovinu pro (a) plátce fyzické osoby; (b) plátce společností s. r. o., která má jednoho společníka; (c) pro plátce, jejichž zdaňovacím obdobím je čtvrtletí, a to na polovinu.
▶Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jejímž prostřednictvím se:
▪zvyšuje se limit paušální daně pro příjmy z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč; zavádí se 3 pásma paušálního režimu do 1 mil. Kč, do 1,5 mil. Kč a 2 mil. Kč; do nižších limitů se mohou dostávat i činnosti z vyšších pásem příjmů, pokud je na ně možné uplatnit z větší části (75%) výdaje ve výši 80% resp. 60%; paušální záloha pro prvé pásmo zůstává ve stejné výši jako dosud;
▪osvobozují se příjmy v podobě bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce, pokud na tuto výstavbu byla přijata dotace mezi lety 1995 a 2007;
▪zvyšuje se částka ročního příjmu, kdy se nemusí podávat daňové přiznání; stávající 15 tis. Kč; vláda navrhovala 25 tis. Kč; PN-A garančního rozpočtového výboru 50 tis. Kč; podobně u poplatníka, který má jen přímé zaměstnání; od daně z příjmu se osvobozuje odměna za výkon funkce člena volební komise;
▪prodlužují se mimořádné odpisy i na zdaňovací období 2022 a 2023;
▪daň z neočekávaných zisků (windfall tax [WFT]) [PN]; této dani podléhá daňový zisk převyšující průměrný základ daně z minulých let valorizovaný o 20% u vybraných právnických osob; sazba daně je 60% a uplatní se vedle standardní sazby daně; minulým obdobím se rozumí všechna období, která započala od 1. ledna 2018 a skončila do 31. prosince 2021; další podmínkou je minimální výše rozhodného příjmu; daň se uplatní na kalendářní roky 2023 až 2025; rozhodnými činnostmi pro tuto daň jsou těžba (uhlí, ropa, zemní plyn), rafinérská činnost a energetické obory; za zdaňovací období r. 2022 se vypočítá tzv. Fiktivní daň, která bude použita jako záloha na WFT v roce 2023;
▪fyzické osoby, které nepodnikají a musí podávat daňové přiznání, jej nemusí podávat prostřednictvím datové schránky;
▪odstraňuje se povinnost podat daňové přiznání, pokud by vzniklo jenom z důvodu uplatnění odpočtu na dar zastupitelskému úřadu Ukrajiny; příspěvek domácnostem, které ubytovaly ve svém bytě nebo ve svém volném bytovém prostoru ukrajinské uprchlíky, se nebude počítat do příjmu manžela.
‍♂OBA DVA ZÁKONY MAJÍ ZA CÍL NEZVYŠOVAT DEFICIT A NEZADLUŽOVAT SE DÍKY NUTNOSTI ZAJISTIT KOMPENZACE A ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ. ‍♂Přesto se musím přiznat, že pro první návrh jsem hlasoval, ale pro druhý návrh windfall tax jsem nehlasoval, protože mi vadí princip přístupu ke zdanění a neochota diskutovat u druhého návrhu o vlivu na obecný přístup k RUD. Nicméně oba dva návrhy byly schváleny a já jen dodávám, že kromě toho je ale NEZBYTNÉ KONEČNĚ SNÍŽIT NÁKLADY NA FUNGOVÁNÍ STÁTU, ODSTRANIT ZBYTNÉ MANDATORNÍ NÁKLADY A POŽADAVKY NA STÁTNÍ ROZPOČET A EFEKTIVNĚ ZAJISTIT PŘÍJMY STÁTU – PRIMÁRNĚ ZA STÁVAJÍCÍ DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ, a teprve pokud to nebude možné, hledejme politickou shodu o daňové úpravě pro vyšší příjmy státu.

Pátek
…jednání s náměstkyní pro cestovní ruch o dalších plánech centrály cestovního ruchu.
…⚖setkání s právníky ohledně odstoupení od smlouvy za neplnění povinnosti dodavatele Nemocničního informačního systému pro naše krajské nemocnice
…jednání správní rady Oblastní nemocnice Náchod, na němž jsme např. souhlasili s výstavbou fotovoltaiky, řešili důsledky jednoho právního sporu v personální oblasti, probrali jsme výsledky hospodaření apod.
…a nejdůležitější z dnešního dne byla gratulace našemu malému Toníkovi k šestým narozeninám, jejichž oslavy jsme zahájili „chlapsky“ spolu na hokeji v Hradci Králové.

Sobota, neděle
…víkend s rodinou, který se z části ještě nesl v duchu narozeninových oslav, pro mne i přípravy na další týden a trochu rozjímavého nastavení na nadcházející advent. Za tradicí zapalování adventních svíček možná trochu překvapivě nehledejme duchovní pohnutky, ale vznikla prý kvůli nedočkavým studentům v Hamburku, kteří se nemohli každý rok dočkat Vánoc, a tak jim v roce 1839 učitel vyrobil takové „odpočítávadlo“, kdy na dřevěné kolo připevnil 19 červených a čtyři bílé svíčky, které studenti zapalovali postupně. Později pak začali svíce na věnci zapalovat i ostatní domácnosti, ale už jen se čtyřmi svícemi. Svíčku, která na adventním věnci symbolizuje naději, zapalujeme právě dnes. A myslím, že je zejména v dnešní době důležité , abychom v naději věřili a uchovali si ji i na dobu poté, co adventní svíčka dohoří. Krásný nadcházející týden Vám všem.