Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!
Pondělí
… jednání s vedením ČD k vyhodnocení hospodaření v návaznosti na uzavřené smlouvy, zhodnocení objemu sankcí za ne/nasazované vlakové soupravy a další průběh plánovaných oprav. Dále jsme probrali další plnění smlouvy v návaznosti na objednávku nových vlaků i náhrady za zvýšené náklady na PHM a energie.
…‍‍zasedání Rady KHK ke 120 bodům programu a mezi nimi například aktuální stav příprav lednové 20. Olympiády dětí a mládeže, pokračování provozu protialkoholní záchytné stanice, výjimečné vyrovnání mimořádností vzniklých v tomto roce hospodářskými vlivy při realizaci silničních investičních akcí, kofinancování investičních záměrů ve školství, či průběžné závěry z vyjednávání s odbory ve zdravotnictví.
…⚡jednání s představiteli vlády o další pomoci v souvislosti s energetickou krizí především v průmyslu. V souladu s právními normami a v návaznosti na deklarovanou politickou podporu je připraven návrh na zastropováné energie. A kompenzační platba pro průmyslový subjekt ve výši 4 mil EUR.

Úterý
…s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou jsem vedl diskuzi k možnostem řešení a zahájení přípravy zvýšení kapacit parkování u FN, k rozvoji a využití inovačních kapacit kraje, dostavbě fotbalového stadionu pro jeho regionální multifunkční využití a také o záměru výstavby tzv. jižního propojení na Hardubickou silnici mezi HK a Pardubicemi. Bylo to velmi věcné jednání, na němž zazněly konkrétní návrhy spolupráce města a kraje ve zmíněných oblastech.
… a mnoho administrativy i operativních jednání k rozpracovaným úkolům na KÚ

Středa
…opět jednání s ČD, tentokrát s generálním ředitelem, na němž jsme kromě zhodnocení hospodaření a dalších souvislostí vyplývajících z pondělní schůzky probírali smluvní náběh nových vlakových souprav v našem kraji v roce 2024-2025. Byl jsem ujištěn, že výroba proběhne podle harmonogramu, a soutěží daný hlavní cíl (zvýšení cestovního komfortu z velké části právě modernizací vlakových souprav) dopravce splní.
…‍‍schůze Senátu PČR, na níž jsme projednali:
▶ZRUŠENÍ EET, přičemž cílem předkládaného návrhu je zrušit zákon o evidenci tržeb (EET). Dle platné úpravy je dočasně přerušena; ke zrušení má dojít k 1. lednu 2023, což je den, ke kterému by jinak byla obnovena povinnost evidovat tržby všem poplatníkům bez ohledu na druh jejich činnosti!
Odhadované ponížení inkasa po zrušení evidence tržeb ve výši 4,2 mld. Kč pak není faktickým snížením dosavadní úrovně inkasa, ale naopak odhadem jeho dalšího navýšení. Avšak s ohledem na růst využívání bezhotovostních plateb a postupné marginalizace hotovostních transakcí, je předpoklad, že k růstu inkasa dojde i bez evidence EET, u níž jenom náklady na provoz činily 500 mil korun a dalších cca 500 mil korun na platy zaměstnanců v agendě EET. Hlasoval jsem zrušení.
▶ZVÝŠENÍ PŘÍDAVKŮ NA DÍTĚ A NORMATIVNÍCH NÁKLADŮ NA BYDLENÍ (opět jsem hlasoval pro), kdy dochází k navýšení přídavku na dítě ve všech věkových kategoriích (v obou výměrách) o 200 Kč měsíčně (poprvé od splátky za leden 2023); k navýšení dojde bez žádosti (o změně se pouze učiní záznam do spisu).
Sjednocují se podmínky nároku na dávku pro obyvatele hlavního města Prahy a ostatních obcí; max. hranice tzv. sociálně únosných nákladů na bydlení je stanovena pro všechny ve výši 30 % rozhodných příjmů (poprvé v příspěvku za leden 2023). Dochází ke sloučení jedno a dvoučlenných domácností do jedné kategorie a změně v rozdělení obcí dle jejich velikosti. Přenastavují se částky normativních nákladů, nákladů srovnatelných s nájemným a částky, které se započítávají za pevná paliva pro rok 2023; zachovává se institut mimořádného navýšení normativních nákladů i pro rok 2023; zjednodušuje se postup pro vypracování odhadu průměrného navýšení úrovně nákladů na energie mezi roky 2022 a 2023; částky navýšení budou moci být i během roku 2023 nařízením vlády zvýšeny.
Vláda je zmocněna nařízením zvýšit částky za pevná paliva, pokud příslušný index spotřebitelských cen pevných paliv vzroste od 1. ledna kal. roku, pro který se částky stanoví, alespoň o 5 %.
Prodlužuje se termín pro nepovinné dokládání rozhodných příjmů a nákladů na bydlení v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí.
A v neposlední řadě příjmy nezaopatřeného dítěte ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti při praktickém vyučování žáků nebudou napříště započítávány do rozhodných příjmů pro účely tohoto zákona.
▶ZÁKON O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY, jenž byl projednáván v souvislosti s návrhem na zřízení nové státní Digitální a informační agentury (DIA), pod níž by měla být převedena agenda digitalizace. Zde jsem hlasoval pro zamítnutí. Místo toho, abychom začali agendu digitalizace konečně kompetentně s odpovědností ministra a vlády řídit, a místo toho, abychom rušili zbytečné státní instituce, tak budeme vytvářet další úřad?! Navíc, nová Digitální a informační agentura by měla mít zhruba takové kompetence, jako má Odbor hlavního architekta digitalizace na ministerstvu vnitra, přičemž přesunem agendy a 185 pracovních míst z ministerstva na nový úřad (agenturu DIA), nebo doplněním dalších míst tuto kompetenci nebo potřebnou odbornou nad rezortní autoritu rozhodně nezvýší. Takže – co bude reálně v tomto úřadu (o kompetenční a tím i rozhodovací schopnost k systémovým změnám níže) jinak a lépe?! Chceme opravdu zvolit model “máme problém = vyřešíme to novým úřadem“?! (více – viz můj středeční příspěvek)
▶A pro jsem hlasoval i při projednávání zákona o elektronických úkonech, respektive o tom, že DATOVÁ SCHRÁNKA se NEPODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBĚ zřídí výlučně na její žádost, nikoliv povinně, a to pokud tyto osoby po 1. lednu 2023 užijí některý z kvalifikovaných prostředků pro elektronickou identifikaci (např. mobilním klíčem eGovernmentu, NIA ID, elektronickým občanským průkazem nebo bankovní identitou). V současné situaci se jeví automatické zřizování datové schránky fyzickým osobám jako příliš ambiciózní; návrhem úpravy zákona se proto zamýšlí návrat k té dosavadní, kdy se datová schránka fyzické osobě zřídí výlučně na její návrh, na její žádost, kterou lze přitom učinit jednodušeji – elektronicky.
…setkal jsem se s polským velvyslancem Mateuszem Gniazdowskim, abychom probrali nejenom dosavadní několikaletou a velmi úspěšnou přeshraniční spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím, ale také o možnostech jejího rozšíření (např. při podpoře kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 atd…). Ještě jednou děkuji za věcné, zajímavé a vstřícné jednání.

Čtvrtek
…zúčastnil jsem se zasedání představenstva a dozorčí rady akciové společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., na níž jsme prodiskutovali hospodaření a realizace investic při rekonstrukcích silnic a také zimní i letní údržbu. Probrali jsme spolupráci s ŘSD a krajem, ale rovněž personální stav společnosti a sociální oblast ve vtahu k péči o zaměstnance. Velmi si vážím již šestileté spolupráce, díky níž se nám společně s ředitelem společnosti Ing. Jiřím Brandejsem podařila řada změn nejenom v rekonstrukcích a údržbě silnic, proto patří jemu, ale i všem zaměstnancům za jejich pracovní nasazení, a také dozorčí radě a představenstvu za pomoc při řízení této společnosti, mé poděkování.
…navštívil jsem Oblastní nemocnici Náchod, která se stala, stejně jako vloni, nejlepší nestátní nemocnicí v očích dotazovaných ambulantních pacientů. Celostátní hodnocení probíhá v rámci soutěže pořádané HealthCare Institute a zahrnuje 148 nemocnic s akutními lůžky v rámci celé republiky. Hodnocení nám poskytuje detailní zpětnou vazbu, což je vzhledem k tomu, že se konkrétně u této nemocnice jedná o největší krajské zdravotnické zařízení, do jehož modernizace bylo zatím v první etapě dokončené v roce 2020 investováno 1,6 miliardy korun, velmi důležité a přínosné pro směřování dalších průběžných investic. Například letos v červenci zde kraj zprovoznil nový parkovací dům se 165 místy. .A i proto jsem především poděkoval na poradě vedení, primářů a vrchních sester všem zdravotníkům (177 lékařům a 472 zdravotním sestřičkám) krom jiného za cca 5000 operací, 900 porodů a 15 péči o tisíc hospitalizací pacientů. Hospodaření za rok 2021 dopadlo cca 180 mil ziskem, který byl použit na dluhy z minulosti, a i letošní rok vypadá úspěšně a můžeme skončit zhruba 20 mil ziskem. Zároveň jsem přítomné zdravotníky informoval o navýšení platů zdravotníkům o 8 % v našem kraji, o investičních záměrech v nemocnici a způsobu řešení problémů kolem vytvoření nemocničního informačního systému. Shodli jsme se, že kromě odpovídajících podmínek by mělo našim společným cílem být, rozvíjet některé zdravotní obory a udržet vysokou úroveň zdravotní péče s kvalitním zdravotním personálem. Prostřednictvím zúčastněného vedení jsem proto požádal náchodské zdravotníky o maximální úsilí i v dalším období. Významného úspěchu dosáhla rovněž Oblastní nemocnice Jičín, která se umístila na prvním místě v republice mezi nestátními nemocnicemi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Mezi tři nejlepší nemocnice v rámci některých částí ankety mezi hospitalizovanými pacienty se umístila i Rychnovská nemocnice.
…a ještě bych se rád zmínil o Burze filantropie, která se uskuteční v říjnu příštího roku na území našeho kraje. V rámci tohoto projektu mohou neziskové organizace a sociální podniky působící v regionu získat podporu od podnikatelů či veřejné správy. :Vidím v tom jednu z efektivních cest, jak podpořit neziskový sektor a propojit jej se zástupci podnikatelské sféry i veřejné správy. Neziskové organizace tak budou moci získat potřebnou podporu i na projekty, na které by se to z grantů a dotací nepodařilo nebo by její objem nestačil. Kraj bude burzu podporovat nejen její organizací, ale také jako donátor.
Burza filantropie pomáhá neziskovým organizacím získat finanční či materiální podporu pro jejich projekty již deset let a náš kraj byl iniciátorem. Proto bude na základě licence i tentokrát hlavním pořadatelem. Burza filantropie funguje tak, že neziskové organizace nejprve přihlásí svůj projekt prostřednictvím webových stránek www.burzafilantropie.cz. Donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru následně vyberou z přihlášek ty, které postoupí do finále, tedy na samotnou Burzu filantropie. O postupujících projektech bude na webu burzy rozhodovat i veřejnost svým hlasováním.
Během burzy dostanou zástupci neziskových organizací osmiminutový prostor, aby svůj nápad představili. Pro všechny účastníky bude k dispozici školení, jak svou vizi správně a úspěšně prezentovat. Na základě vystoupení pak donátoři rozhodnou o finanční či materiální podpoře a jednomu projektu může pomoci více donátorů. Podrobný harmonogram Burzy filantropie bude znám na začátku roku 2023 a budeme o něm informovat.

Pátek
…jednání s výkonným ředitelem společnosti Geosan Group o problémech kolem výstavby objektu v areálu Jičínské nemocnice. Byl jsem ujištěn, že svých závazků spojených s dostavbou (cca v polovině r. 2023) firma dostojí, a při této příležitosti jsme i projednali rozpory z obou stran při financování náhrad za mimořádnosti spojené s nepředvídatelným nárůstem cen stavebního materiálu na jaře tohoto roku. Zároveň jsme se shodli na dalším postupu při výstavbě areálu v Rychnovské nemocnici, se kterou začínáme příští rok, a společnost Geosan ve sdružení bude i zde zhotovitelem.
…s vedoucí odboru kultury jsem předběžně projednával plán aktivit organizovaných krajem v souvislosti s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 a také strategii rozvoje kultury v našem regionu pro další roky.
…a s vedoucím sociálního odboru jsme projednávali dofinancování služeb v jednotlivých zařízení i s ohledem na strategii, kdy chceme mít krajská a obecní lůžka obsazena především klienty vyžadující péči v tzv. 3 a 4 stupni. Po zhruba třech letech lze konstatovat, že máme v kraji takto obsazeno zhruba 75 % lůžek. Dohodli jsme se na dalším partnerském postupu u konkrétních zařízení, aby se nám zvolenou strategii i se zajištěním potřebných terénních služeb podařilo naplnit v celém kraji.

Sobota, neděle
…‍‍‍odpočinek s rodinou, příprava na další týden. A Vám všem přeji, abyste se, byť na malou chvilku, každý den i v tom úklidovém a pracovně finišujícím předvánočním shonu mohli zastavit a nechat se tou přicházející nezaměnitelnou sváteční atmosférou okouzlit.