Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…porada vedení a diskuse především nad připomínkovým řízením k záměru ministerstva vnitra na reorganizaci Česká pošta . Z nedávno obdrženého materiálu nevyplývá, které konkrétní poštovní pobočky mají být zrušeny, ale údajně to bude pouze tam, kde je jich více jak jedna, a to při zachování podmínky dostupnosti poštovních služeb do vzdálenosti 3 km. Velmi bych ocenil, kdybych jako hejtman kraje byl s tím, kterých konkrétních obcí se může uvedené snižování dotknout, předem seznámen. Například při jednání s vedením České pošty mohlo být diskutováno v jakém rozsahu a jakým způsobem bude mít navrhovaná změna dopad na zbývající pobočky v obcích (prodloužení otevírací doby, rozšíření služeb atd.).
…‍‍zasedání Rady KHK s 68 body programu, kdy jsme krom majetkových záležitostí vzali na vědomí výsledky soutěží na rekonstrukce silnic, provedli jsme průběžné vyhodnocení dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje, vyhlásili jsme soutěže na řešení odstranění problémů na vytipovaných nehodových místech a probrali jsme i rozpočtové úpravy například v kapitole školství apod.
…setkání s novinář, na němž byli seznámeni s nejzásadnějšími výsledky projednáváni na radě.
…setkání s panem Bendlem z Kačerova k problémům s památkovou zónou ve vztahu k jeho nemovitosti
…jednání s panem Cupákem, zastupitelem Vrchlabí o tématech, které spadají do společné problematiky města a KRNAPu, kde je zaměstnán
…‍⚖diskuse s radním Valentou o sporu nemocnice a CEP

Úterý
… ‍‍zúčastnil jsme se setkání krajského Svaz měst a obcí ČR , které považuji za příležitost, jak vzájemně diskutovat společné problémy různých úrovní samospráv a sdílet praktické zkušenosti i odborné poznatky. Tentokrát to byly zejména ty, spojené s aktuálním vývojem ekonomické situace, která se rychle mění a klade velké nároky na hospodaření a možnosti rozpočtů obcí, měst, ale i krajů a státu. Za důležitou považuji i diskusi a podněty k výdajové stránce státního rozpočtu (jak, co a kde šetřit) ale i uvědomění si, že nás nemine ani politická debata o stránce příjmové – např. z pohledu aktualizace daňových či dalších opatření. (více – viz můj úterní příspěvek)
…řada dílčích setkání – např. s pořadateli soutěže Stavba roku či s opozičními zastupiteli
…pracovní setkání s ředitelem ŘSD , HZS Královéhradeckého kraje a starostou Hořic ohledně záměru výstavby D35 a nad záměrem výstavby objektu se zázemím pro IZS u dálnice v blízkosti Hořic. Na tento úsek dálnice je vypsána soutěž a na místě jsme se dohodli, že sjezd z dálnice bude řešen kruhovou křižovatkou, přičemž tento objekt stavby bude postaven jako první. Objekty IZS a zázemí u dálnice bude dle rozhodnutí o financování, které padne v nejbližších dnech, stavět buď ŘSD nebo HZS. Předpokládám, že ministr dopravy podle předběžného slibu uvolní finance ze SFDI a bude určen investor stavby. Kraj dokončí majetkové záležitosti a shodli jsme se, že musíme v mezičase pracovat na současné studii.

Středa
…navštívil jsem starostku Deštného v Orlických horách Kateřinu Tenchovou Dismanovou, abychom se domluvili na přípravě i dopravních omezeních v průběhu rekonstrukce silnice Zákoutí – Šerlich. Bude stát cca 100 mil korun a začne 2. května. Dalším důvodem mé návštěvy bylo téma vyřešení nedostatku parkovacích kapacit v této turisty oblíbené destinaci. První možným řešením je, domluvit se na vytvoření odstavné plochy se zdejším soukromým vlastníkem lesů. Druhou možností je připravit nový projekt, v němž by obec byla investorem, ale už v minulosti jsem přislíbil také finanční součinnost kraje. Pokračovat v jednáních budeme v dubnu.
…jednání se zástupci Škoda Auto a.s. Kvasiny o dalším rozvoji závodu v Kvasinách v návaznosti na další rozvoj průmyslové zóny. My v současné době soutěžíme, abychom tzv. jižní část vybavili infrastrukturou a chtěli bychom mít hotovo v polovině roku 2025. Připravena je modernizace a výstavba potřebné železniční infrastruktury, a to vše rozšiřuje možnosti pro umístění další výroby.
…s náměstkem primátorky HK Miroslavem Hlouškem jsem jednal o integraci jízdného MHD HK v rámci krajské veřejné dopravy. Zhodnotili jsme stávající stav smluvního ujednání o využití autobusového terminálu při provozování krajské veřejné dopravy a diskutovali jsme dotační možnosti související s dostavbou nového multifunkčního stadionu v Hradci Králové.
…se starostou obce Osice u Hradce Králové, zástupci spolků a kolegy z vedení kraje jsme se sešli v chátrajícím Škroupově domě, abychom společně projednali záměr jeho záchrany. Kraj jej od obce převzal před pěti lety, ale velmi obtížně hledal jeho využití. Vše směřovalo k tomu, aby se po rekonstrukci stal univerzálním kulturním domem a vrátil se ke svému původnímu poslání místa společenského setkávání a naplňoval tak odkaz skladatele a rodáka Františka Škroupa. Realizaci záměru přerušila pandemie koronaviru a také vysoké náklady na rekonstrukci, které se v průběhu posledních let několikanásobně zvýšily (pro krajský rozpočet by to nyní znamenalo výdaj v objemu 100 mil korun). Nicméně je připravena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Kraj dotázal pořadatele a kulturní instituce v regionu i místní obyvatele, k jakým konkrétním účelům a aktivitám by měl Škroupův dům v budoucnosti sloužit. Společně také hledáme další možnosti, které by pomohly jeho záchraně.
…⛸a jedno pozvání do vestibulu krajského úřadu, kde byla instalována výstava, jež je malým ohlédnutím za nejzajímavějšími okamžiky a úspěchy lednové 20. olympiády dětí a mládeže, která byla pro výpravu našich mladých sportovců doposud tou nejúspěšnější. Potrvá do 14. dubna a nabízí mnoho zajímavých informací, fotografií i dalších exponátů. Zaujme určitě nejenom aktéry nebo jejich blízké.

Čtvrtek
…‍‍na zasedání Komise Rady AKČR pro bezpečnost ve Vícenicích u Náměšti nad Oslavou jsme projednali vyhodnoceni současného stavu bezpečnosti v jednotlivých krajích a diskutovali nad finanční podporou pro JPO II ze strany ministerstva vnitra (kraje, obce se také podílejí). Jako hejtmani budeme apelovat na ministra, aby ve svém rozpočtu našel a potřebný objem cca 209 mil na činnost těchto poloprofesionálních jednotek, které musí například vyjíždět k zásahu do 5 minut. Debatovali jsme také o spolupráci se státem při zavádění zákona LEX Ukrajina V, kdy přetrvávají problémy s údaji v evidencích jednotlivých informačních systémů a doposud chybí některé prováděcí předpisy, zejména v souvislosti s ministerstvem práce a sociálních věcí. Dále jsme projednali informace k preventivním programům v oblasti bezpečnosti a absolvovali jsme exkurzi na 22. základně vrtulníkového letectví. Základna má certifikaci NATO a zaměřuje se na podpůrné činnosti pro NATO a na obrannou připravenost ČR. V současné době prochází změnou kvůli dodávkám nových amerických vrtulníků. Diskutovali jsme zde nad stavem připravenosti a problémy souvisejícími s konfliktem na Ukrajině.⚡Navštívili jsme i vodní přečerpávací elektrárnu Dalešice, která je v provozu od roku 1978 a neuvěřitelný je nejen její současný stav a fungování, ale s ohledem na současné energetické problémy i její potenciál výroby elektřiny.

Pátek
…jednání s rektorem UHK o záměru rekonstrukce pedagogické fakulty, kde pro podobnou záchranu objektu, jako se to povedlo u objektu filozofické fakulty, chybí cca 100 mil Kč. Dohodli jsme se, že oficiálně oslovím ministra školství o poskytnutí dotace. Budeme také hledat formu a rozsah spoluúčasti kraje a města.
…‍příjemným zpestřením byla návštěva žáků ZŠ Hronov a kromě prohlídky našeho úřadu, jsem je přivítal v sále zastupitelstva i ve své kanceláři a povídal si s nimi nejen o všem, co je z mé předchozí i současné profese zajímalo, ale i o tom, co si myslím, že by je v souvislosti se systémem a fungováním jednotlivých částí samosprávy či dalších důležitých státních institucí pro jejich budoucnost zajímat mělo.
…čekala mne také jedna z milých povinností souvisejících s přivítáním a obdarováním dívky a chlapce, kteří se v daném roce narodili jako první v některé z krajských nemocnic rodičům, jež jsou občany našeho kraje. V té souvislosti bývá zvykem navštěvovat maminky těchto dětí v porodnici či čerstvě po návratu domů. Ale jsem přesvědčen, že to jsou pro rodiče i miminko přesně ty nejméně vhodné okamžiky, a proto jsem se rozhodl, po narození našich prvních krajánků pogratulovat jejich rodičům pouze písemně a k osobnímu setkání a předání dárku najít komfortnější příležitost. První na řadě byl malý Sebastian v Dolní Branné.
…v Dolní Branné jsme měl ale také možnost si prohlédnout zdejší Muzeum lyžování (https://www.muzeumlyzovani.cz ), která byla díky panu Sukovi i s výkladem historie tohoto sportu, ale i připomenutím novodobých úspěchů reprezentantů spojených s Krkonošemi.
…setkal jsem se i dolnobranským starostou a zdejšími radními k povídání o rozvoji obce, prioritách kraje a možnostech spolupráce. Diskutovali jsme však i současné problémy celostátní politiky odrážející se v té komunální, a to zejména ve vztahu k rozpočtu apod.

Sobota, neděle
…tentokrát jsem navštívil obci Jahodov, abych pro změnu přivítal a pogratuloval letos v našem kraji první narozené holčičce Štěpánce. Avšak nejen jí a malému Sebastianovi, ale všem dětem, ať se narodily v jakémkoliv pořadí či koutu světa, moc přeji, aby byly od svých prvních chvil obklopeni velkou láskou a rodinným zázemím, které jim vždy v souladu s jejich schopnostmi nabídne směr, a hlavně pocit bezpečí i pomocnou ruku, bude-li třeba (více viz můj sobotní příspěvek)
…v sobotu mne čekalo ještě v Bílém Újezdu setkání s představiteli SDH Okresního sdružení v Rychnově n/K. Hovořili jsme o krajské podpoře a zazněla konkrétní fakta a čísla, která snad ukončí ubrečené řeči rádoby bojovníků za větší dotace. Jenom pro ilustraci – podpora hasičů v kraji jen za rok 2022 byla: 4 mil na cisterny, 12,430 mil na zbrojnice, 0,9 mil na auta, 130 tisíc na řidičáky, 0, 6 mil na krajský SDH a 0, 5 mil na okresy, 1, 571 mil na výcvikové středisko dobrovolných hasičů, 150 tis na hru Plamen, 2, 691 mil n spolky, 820 tisíc profesionálové plus dar 1, 5 mil a v individuálních žádostech dalších 220 000 pro SDH. CELKEM tedy cca 24 mil korun. A pro rok 2023 už teď víme, že přidáme na cisterny 7 ks -7 mil, na zbrojnice a auta dáme 21, 5 mil, v programu na podporu spolků 3,68 mil, okresy a krajské sdružení dostane na podporu provozu zase 1, 1 mil, řidičáky 221 000, což činí CELKEM 33, 7 mil korun. A potom je tu ještě individuální dotace pro Černilov ve výši 3 mil korun na zbrojnici!!!
Dalším bodem diskuse byly změny ve fungování profesionálních hasičů na Rychnovsku a jejich spolupráce se zdejšími SDH. ‍♂A opět zde ode mne i od ředitele HZS HKH jasně zazněla konkrétní fakta, která jednoznačně vyvrací domněnky, nepřesné informace a nepodložené strašení v médiích, jež považuji zejména v případě, jsou-li prezentovány některými krajskými zastupiteli za zavádějící a nezodpovědné! Očekával bych, že své případné podněty či domněnky budou řešit oficiální cestou například na zastupitelstvu kraje, kde však bohužel statečně mlčí, zatímco po straně neuváženě mluví o destrukci! ‍♂
Ale svou přítomnost na tomto setkání jsem chtěl především využít k poděkování. Náš život přináší ve své každodennosti kromě řady radostných překvapení bohužel i chvíle, kdy máme k radosti daleko. Můžeme být znenadání zaskočeni zdravotními komplikacemi, stát se účastníky dopravní nehody, nebo se náš majetek, zdraví či život dostane do ohrožení vlivem přírodních katastrof anebo, jak jsme zažili v nedávné minulosti, třeba pandemií. Zpravidla v takových případech hraje zásadní roli rychlá, správná a systematická pomoc.
Dvacet šest let svého profesního života jsem strávil v bezpečnostním prostředí, ale i jako hejtman velmi dobře vím, jak důležité je mít v takových situacích možnost obrátit se na spolehlivé odborníky. Mezi takové bezesporu patří hasiči, a to nejen profesionální. Neméně potřebnými a z pohledu dovedností profesionálními jsou hasiči dobrovolní. Těm patří nejenom poděkování za všestrannou připravenost a akceschopnost, patří jim i respekt za to, že se v ní zdokonalují a trénují nad rámec svého povolání ve svém volnu. Nezřídka svým profesionálním kolegům také pomáhají, mají-li v daném případě možnost zasáhnout dříve. Ostatně mnozí příslušníci dobrovolných hasičů jsou zařazeni do sítě zásahových jednotek těch profesionálních a v průběhu roku mají za sebou nemalý počet realizovaných výjezdů. Velmi si činnosti zdejšího sboru vážím. Velmi pozitivně vnímám snahu prostřednictvím hasičského sportu nejenom zlepšovat fyzickou kondici mládeže a pěstovat v ní důležité morálně-volní vlastnosti, ale také jeho prostřednictvím inspirovat mladé lidi k aktivní činnosti ve sboru. Konkrétně zde v rychnovském okrese je to z celkového počtu příslušníků 1 029 mladých lidí do 18 let, kteří již tvoří nástupnickou generaci hasičů. Stejně tak jako nejen prací s mládeží, péčí o seniory ale i řadou svých dalších aktivit významně napomáhají uchovávání tradic a rozvoji spolkového a kulturního života našeho venkova. Hasiči mají nejen můj obdiv a mé velké poděkování, ale uvědomuji si, jak moc je důležité a potřebné jejich činnost podporovat. Hasičům přeji, aby je i nadále jejich činnost naplňovala, měli pro ni odpovídající podmínky a hlavně, aby se vždy vraceli z výjezdu domů ve zdraví.
…a dnes se těším na hokej – 6. zápas, tentokrát doma, tak snad i díky vítězství nad Libercem postoupíme do semifinále v sérii výher 4:1. Před tím mne čekala ještě příprava na nadcházející (už i podle kalendáře oficiálně jarní) týden. Přeji Vám, aby Vás v něm provázel jarní esprit při všem, do čeho pustíte.