Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!
Pondělí
…porada vedení kraje k projednání připravovaného architektonického záměru výstavby pavilonu psychologie a parkovacích garáží v Jičínské nemocnici a ke zřízení pracovního týmu k centrálním nákupům.
…‍‍zasedání Rady KHK s 68 body programu, kdy jsme např. schválili žádost na podporu kandidatury Broumova na Evropské město kultury 2028 pro finálové kolo, individuální dotaci pro cyklostezku u silnice I. třídy v Mladých Bucích a mnoho dalšího v majetkové, investiční a dopravní oblasti.
…‍návštěva ministra kultury Martina Baxy, v jejímž průběhu si prohlédl zmodernizované Gayerovy kasárny, které dnes slouží sbírkám Muzea východních Čech, výstavu malířky Věry Jičínské, ale také jsme se spolu prostřednictvím výstavy ve foyeru KÚ seznámili s pracemi/návrhy studentů Fakulty umění a architektury Technická univerzita v Liberci na téma možného způsobu využití prostor čtvercových kasáren Pevnosti Josefov. Hovořili jsem o mnoha tématech z oblasti rozvoje kultury a umění v našem regionu a věřím, že v blízké budoucnosti bude příležitost se znovu též vrátit k diskusi a hledání možností, jak vrátit život Josefovské pevnosti. (viz můj pondělní příspěvek)
…slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 25. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší web mezi obcemi s rozšířenou působností. Vítězem se stal Hradec Králové, za ním se umístil Jičín a třetí příčku obsadily Hořice. Pravidla soutěže doznaly významných změn, letos se nehlásily obce a města dobrovolně, ale porota zhodnotila internetové stránky všech patnácti obcí s rozšířenou působností v regionu. Soutěž považuji za dobrý motivační prostředek ke neustálému zlepšování uživatelského komfortu občanů při orientaci v důležitých informacích z veřejného prostředí, ať už jsou to například kompetence úřadů na různých samosprávních úrovních či v aktuálnímu dění v dané obci/městě, a k efektivnímu využívání veřejných služeb. Soutěž také ukazuje příklady dobré praxe, které mohou inspirovat ostatní k posunutí digitalizace státní správy kupředu. Vítěz postupuje do celostátního kola, jehož výsledky budou vyhlášeny ve dnech 15.–16. května v Hradci Králové na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.

Úterý
…‍‍schůze senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, na níž jsme byli nejprve v důvěrném režimu seznámeni se zpravodajským shrnutím k situaci na Ukrajině a dále jsme projednali pracovní materiál k revizi vztahů s Ruskou federací, vzali jsme na vědomi informace o přeletech a přejezdech ozbrojených sil přes území ČR ve 2. pololetí roku 2022, projednali jsme informace o nácviku Armády ČR a smlouvu mezi ČR a vládou Srí Lanky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní.
…‍♂a když jsem u tématu bezpečnosti, tak tomuto příliš nerozumím https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/fiala-vlada-zakon-o-soukromych-bezpecnostnich-slozkach-rakusan.A230416_175407_domaci_kori#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main
‍♂Jinými slovy – opravdu nám nevadí, že zatímco policie potřebuje k používání operativních prostředků (odposlechy, kamery…) souhlas soudu, bezpečnostní agentury si prakticky bez kontroly mohou dělat, co chtějí? O jejich zákonem dosud neukotveném rozsahu kompetencí, povinností a možností spolupráce v bezpečnostním prostředí, snad raději ani nemluvím.
…náš kraj oplývá nejen řadou míst, která rozhodně nezapřou svého jedinečného ducha, ale dalším naším bohatstvím jsou lidé, kteří jsou s naším krajem spjati a vytváří jeho integritu i výjimečnost. Proto mi bylo nesmírnou ctí večer předat krajská ocenění (Řád Královéhradeckého kraje a Medaile Královéhradeckého kraje I. a II. třídy) 18ti pro letošní oceňování vybraným osobnostem, jejichž životní dílo či postoje a činy se staly nejenom prospěšnými pro rozvoj nejrůznějších oblastí našeho kraje, ale šířili či šíří jeho věhlas i daleko za jejich hranicemi a jsou pro nás všechny velkou inspirací. Všem oceněným (https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kralovehradecky-kraj-ocenil-vyznamne-osobnosti-regionu–nejvyssi-oceneni-obdrzel-skladatel-lubos-sluka-362043/) patří můj velký respekt, obdiv a poděkování a věřím, že budou mít v našem kraji své následovníky.

Středa
…‍‍schůze Senát Parlamentu ČR, v jejímž průběhu patřilo mezi zásadní body projednání:
▶náhrady stávajícího systému poměrného zastoupení v komunálních volbách systémem proměnlivě smíšeným. NEJSEM PRO neb jsem přesvědčený, že neexistuje jen tato varianta řešení, ale k tomu je potřeba napříč parlamentem diskutovat o různých možnostech a najít konsensuální návrh. A hlavně, kde je odpovědnost ministerstva vnitra za organizaci a srozumitelnost jednoduchého modelu volby?! Jinak řečeno neprodiskutované informace ve smyslu jednodenní volby a současně zvažované jiné způsoby komunálních, krajských a parlamentních voleb, dělají voličům pouze zmatek v hlavě.
▶změny v ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele s ohledem na vývoj insolvenčního práva a na zkušenosti z praxe, přičemž zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, proti kterému nelze vést insolvenční řízení podle insolvenčního zákona. Nevztahuje se také na zaměstnance, kteří byli v rozhodném období členy statutárního orgánu platebně neschopného zaměstnavatele nebo osobami, které mají rozhodující vliv na činnost zaměstnavatele, a měli u tohoto zaměstnavatele nejméně 25procentní majetkovou účast. Rozšiřuje se ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele i na zaměstnance agentur práce, vymezuje se rozhodné období, pro uspokojování mzdových nároků zaměstnanců okamžikem oznámení zahájení insolvenčního řízení; platí i pro nadnárodního zaměstnavatele (od okamžiku kdy je považován za platebně neschopného). Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 dnů následujících ode dne, kdy bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo oznámeno zahájení insolvenčního řízení. Povinnost po výzvě Úřadu práce prokázat, zda byly v rozhodném období u zaměstnance provedeny srážky a odvody (a poskytnout údaje nutné pro výpočet jejich výše) má nově osoba s dispozičním oprávněním určená podle insolvenčního zákona
Ruší se povinné komerční pojištění agentur práce pro případ úpadku {ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele se nyní rozšiřuje i na zaměstnance agentur práce.

Čtvrtek
…navštívil jsem ZD Ostaš ve Žďáru nad Metují k jednání o soukromém vlastnictví a rovnému přístupu k majetku, o zájmu v souvislosti s nákupem půdy ze strany cizích investorů, ale také o národní hospodářské politice a potřebným změnám ve vztahu k redistribuční platbě za hektar, podpoře živočišné výroby a zaměstnávání v zemědělství, atomizaci zemědělských subjektů, hospodaření v zemědělství a potřebě reinvestic.
…v obci Studnice jsem se hovořil s vedením obce o problémech s budováním chodníku vedle obě krajské silnice z obce Vysokov do Studnice k ŽST Starkoč, o očekávaných problémech s objízdnými trasami při rekonstrukci silnice Česká Skalice – Zlíč a o rozvojových plánech obce (kanalizace, místní komunikace, problematika řízení 7 místních částí).

Pátek
…operativa na KÚ a také jsem přijal pozvání vedení závodu Škoda Auto a.s. Kvasiny na jednání s více než 20 starosty okolních obcí, na němž jsme byli seznámeni se stavem a plány rozvoje závodu a související budoucnosti tohoto regionu, s přehledem výroby vozidel. Tématem byla rovněž spolupráce s obcemi v rámci společenské odpovědnosti. Za kraj jsem se připojil se zhodnocením spolupráce stát, kraj a Škoda Auto, připomněl jsem dosavadní investice do regionu, informoval o plánech a realizovaných záměrech (výstavba a modernizace nemocnice Rychnov za cca 900 mil Kč, stavěné obchvaty Opočno, připravované obchvaty Solnice a Rychnova, posílení a modernizaci železnice Týniště – Solnice, financích do rekonstrukcí krajských silnic ,včetně plánů například na problémové úseky jako je Olešnice- Rokole atd.

Sobota, neděle
…v sobotu jsem se přijel podívat na vyvrcholení 20. ročníku cvičení záchranářských týmů z celé ČR i Slovenska – ROZKOŠ RESCUE, jehož organizace se ujala základna Vodní záchranná služba ČČK Náchod. Součástí cvičení, které se díky své vysoké úrovni a důkladnému vyhodnocení těší ze strany záchranářů velkému zájmu, je závod, při němž jsou na několika stanovištích simulovány situace vyžadující zásah záchranářů, a to včetně té, kdy je třeba zasahovat z vodní hladiny. A právě spolky vodní záchranné služby bývají často při získávání podpory na svou činnost na okraji. Mně osobně je téma jakékoliv záchranářské činnosti velmi blízké, a to jak s ohledem na svou předchozí, tak i současnou profesi, ve které jsem zejména v posledních letech plných nepředvídatelných situací nesmírně ocenil skvělou profesionalitu a spolupráci se záchranáři všeho druhu. Oceňuji proto i práci spolku Vodní záchranné služby ČČK Náchod z.s., a to nejen při přípravě zmíněného cvičení, které bude Královéhradecký kraj i nadále podporovat. Ale mou snahou také bude při nejbližších jednáních, jak v rámci Asociace krajů ČR, tak na půdě Senát Parlamentu ČR, iniciovat diskusi a následně vznik takových mechanismů, které by vodní záchranářství podporovaly systémově i v rámci celé republiky. (více – viz můj sobotní příspěvek).
…‍‍‍zbytek víkendu jsem věnoval rodině, odpočinku a přípravě na další týden. A samozřejmě také sledování finálových extraligových hokejových utkání. Štěstí našim hráčům HC Mountfield v těch posledních zrovna nepřálo, a tak jim i nám fanouškům přeji, aby se dnes karta obrátila. Krásný nadcházející týden Vám všem!