Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…v den, kdy jsme si připomínali 78 let od osvobození naší země v druhé světové válce, patřilo v myšlenkách mé poděkování a respekt těm, kteří tehdy povýšili službu vlasti nad své osobní zájmy a své životy (viz můj pondělní příspěvek), ale také jsem využil tohoto slavnostního dne k poděkování těm, kteří v našem kraji i dnes nasazují každý den své zdraví a životy v situacích, kdy jsou ohroženy životy, zdraví či majetek někoho z nás.
Padesáti z nich jsem v rámci slavnostního aktu na Pivovarském náměstí u krajského úřadu v tento den osobně poděkoval a vyznamenal je medailemi. Poděkování pak samozřejmě patřilo o jejich rodinným příslušníkům a přátelům, kteří jim pro jejich náročnou činnost vytvářejí potřebné zázemí. A zasloužené ocenění za záchranu lidského života si odnesl také student Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí, který neváhal poskytnout první pomoc napadené ženě.

Úterý
…‍‍jednání krajské tripartity, kterého se kromě vedení kraje, zúčastnili také odbory, významní zaměstnavatelé a další sociální partneři.
Mezi hlavními tématy byla energetika, jejíž krizi nelze považovat za ukončenou, a proto se zaměřujeme na kroky, které zabrání nebo co možná nejvíce omezí důsledky dalších energetických opatření, vedoucí k dalšímu zdražování elektřiny a pohonných hmot. Prvořadým úkolem je nyní prostřednictvím úspor a daňových změn stabilizovat veřejné finance.
Pro další rozvoj kraje jsou pak klíčové investice. K zásadním patří například ty v oblasti dopravy, které mají být letos v rekordní výši. Informovali jsme o stavu realizace rekonstrukcí krajských silnic, o spolupráci s ŘSD, o probíhajících přípravných pracích na přeložce silnice do Velkého Poříčí či na obchvatu Náchoda, a také o modernizaci vlakové dopravy.
Dále jsem připomněl probíhající i plánované rozsáhlé investice do nemocnic. Přičemž z pohledu krajského zdravotnictví je příznivou zprávou, že v kraji panuje spokojenost zdravotnických odborů s platy, a že kraj nemá zásadní problém s nedostatkem zdravotních sester. Zdůraznil jsem rovněž úsilí, kterým se kraj i já osobně nejenom z pozice hejtmana, ale i jako senátor, snažíme o zachování dětských ozdravoven. (více viz můj úterní příspěvek).
Diskuse byla rovněž o možnosti (v případech, kde je to vhodné) postupného přechodu z ústavní péče, na menší zařízení komunitního typu a posilování terénních služeb.
V oblasti školství se našeho kraje celostátní problém s velkým převisem uchazečů o středoškolské studium příliš nedotkl a v poslední době zaznamenáváme růst zájmu o odborné středoškolské vzdělání. Problémem je ale nedostatek pedagogů v určitých předmětech ve stavebnictví i dalším odborném vzdělávání. A v neposlední řadě jsme také na základě informací o aktuálním vývoji na úřadech práce probrali ne/zaměstnanost v kraji.
…‍odpoledne jsem se opět stal průvodcem studentské exkurze v Senátu PČR. Tentokráte to byli letošní prváci ze SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem, oboru Bezpečnostně právní činnost, jehož jsem garantem, abych jim více „naživo“ přiblížil otázky ústavního pořádku v ČR, a rozdělení působnosti jednotlivých složek naší výkonné, zákonodárné a soudní moci.

Středa
…‍‍schůze Senát Parlamentu ČR , na níž bylo projednáno:
▶Novela stavebního zákona, kdy dochází ke zrušení Nejvyššího stavebního úřadu, jehož kompetence převezme Ministerstvo pro místní rozvoj; MMR zůstává ústředním správním úřadem v oblasti územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění.
Ruší se specializovaný a odvolací stavební úřad a zakotvuje se se Dopravní a energetický stavební úřad, který se stává nadřízeným správním orgánem krajského úřadu ve věcech infrastrukturních a vyhrazených staveb a bude podřízený min. dopravy ve věcech staveb dopravní infrastruktury a MPO ve věcech vyhrazených staveb. Ruší se krajské stavební úřady.
Zachována bude působnost krajských a obecních úřadů jako úřadů stavebních.
Dochází k úpravě územního plánování a posílení role samospráv, přičemž nově, pokud není vydán územní plán je povinné vymezení zastavěného území a plánovací smlouvy jsou veřejnoprávními smlouvami v režimu části páté správního řádu.
V úseku stavebního práva hmotného a na úseku stavebního řádu se zakotvuje povinnost dotčeného orgánu kontrolovat dodržování podmínek obsažených v závazném stanovisku, zpřesňují se některé pojmy hmotného práva (byt, přístupnost, uliční prostranství) i výčet oblastí vyžadujících uplatnění požadavků na výstavbu (změna dokončené stavby, údržba dokončené stavby, změna v užívání stavby, dočasné stavby…).
Vypouští se vyjádření stavebníka v případě nemožnosti vyhovění žádosti; žadatel má na výběr, zda si sám obstará všechny potřebné dokumenty pro stavební úřad, nebo jen projektovou dokumentaci a vyjádření orgánů technické infrastruktury a ostatní ponechá na stavebním úřadu.
Zpřesňuje se právní úprava v případě prodlužování doby platnosti povolení na deset let (posouzení okolností); dochází k úpravě postavení autorizovaných inspektorů (vypuštění odborného posudku autorizovaného inspektora o ověření souladu projektové dokumentace s požadavky na výstavbu).
▶Projednány byly i úpravy souvisejících zákonů, a to liniového zákona (speciální režim pro stavby energetické infrastruktury a stavby elektronických komunikací) a zákona o elektronických komunikacích (ve stanovených případech lze vedení optické pevné veřejné komunikační sítě umisťovat v zastavěném území nad zem).
▶Také do 13-ti zákonů souvisejících se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku se promítá zpětný přechod pravomocí na jednotlivé orgány ochrany životního prostředí. Kompetence jednotlivých orgánů ochrany životního prostředí příslušných k vydávání podkladových rozhodnutí či stanovisek pro účely stavebních záměrů by měla zůstat v kompetenci současných dotčených orgánů ochrany životního prostředí dle složkových zákonů před rekodifikací stavebního práva a neměla by se přesouvat v rámci integrace na stavební úřady.
▶Veřejné zakázky, kdy je v reakci na nedostatečnou transpozici směrnic a zpřesnění některých institutů nutné omezit aplikaci výjimky pro výpočet předpokládané hodnoty veřejné zakázky pravidelné povahy pouze na podlimitní veřejné zakázky.
V zadávacích řízeních a při zvláštních postupech mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat primárně písemná komunikace. Odstraňuje se požadavek na kontrolu autenticity nabídky; odstraňují se příliš přísné formální požadavky na předkládání dokladů před uzavřením smlouvy; ruší se povinnost územně samosprávných celků a jimi zřizovaných právnických osob obstarat si před uzavřením koncesní smlouvy stanovisko Ministerstva financí; organizační složky státu nově nemají být považovány za samostatné zadavatele, ale pouze za provozní jednotky s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek.
Za zadavatele se nepovažuje osoba, která zadává veřejnou zakázku, k jejíž úhradě získá peněžní prostředky v rámci podpor nebo v oblasti SZP v odvětví ovoce a zeleniny, včelařství, vína.
Zavádí se nové výjimky z provádění zadávacího řízení pro podlimitní zakázky zadávané FAU, NÚKIB, spolkem pobočnému spolku; příjemcem podpory od veřejného zadavatele na dodávky pro práci s dětmi.
Doklady v nabídce nemusí být vždy překládány do českého jazyka; veřejný zadavatel nově musí vždy vyžadovat, aby dodavatelé prokázali základní způsobilost. Pravidla pro hodnocení nabídek nemohou být měněna v jednacím řízení s uveřejněním v průběhu zadávacího řízení; za podstatnou změnu závazku se bude považovat každá změna závazku, která povede k cenovému nárůstu o více jak 30 % původní hodnoty závazku.
K dodržení lhůty postačí v některých případech odeslání dokumentů, a nikoliv jejich doručení. Mezi trestné činy vylučující prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele se doplňuje pojistný podvod. Nově může zadavatel vyloučit účastníka také v případě, že získá důvodné podezření, že účastník svou nabídku koordinoval s jiným účastníkem téhož zadávacího řízení, s nímž je spojenou osobou podle zákona o daních z příjmů.
Mění se definice zadávací dokumentace tak, že výzvy uvedené v příloze č. 6 {náležitosti výzev} již nejsou považovány za součást zadávací dokumentace.
Z dozoru ÚOHS jsou vyloučeny podlimitní sektorové veřejné zakázky.
Dochází ke sjednocení terminologie skutkových podstat přestupků a k přeformulování textu výjimky pro podlimitní veřejné zakázky pro ozbrojené složky ČR.
Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů kdykoli v průběhu zadávacího řízení.
▶Náprava problematických ustanovení zákona zavádějícího institut terapeutických programů pro pachatele závažných činů při řízení motorových vozidel, kdy se upouští od podmínky vedení terapeutického programu více lektory, zkracuje se doba terapeutické praxe, kterou má osoba žádající o udělení akreditace lektora doložit, a to z 5 na 3 roky. Ruší se podmínka absolvování kvalifikačního kurzu i navazující zkoušky pro lektory v případě osob, které již mají za sebou absolvování obdobného kurzu a zkoušky.
▶V Příloze I a Příloze II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu pro r. 2023 dochází ke změnám, kdy v Příloze I se přidává se několik zakázaných látek a v Příloze II se upřesňuje Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky (rozšiřují se některé interpretační poznámky a přidává se postup při žádosti o terapeutickou výjimku, v případě je-li sportovec mezinárodní úrovně).
▶Několik dohod o mezinárodní letecké dopravě – mezi EU, ČR a Sdružením národů jihovýchodní Asie, mezi ČR – Kapverdy a mezi ČR a Rwandou.

Čtvrtek
…den s administrativou a operativní pracovní setkání s kolegy na KÚ

Pátek
…se starostou Nového Bydžova jsem jednal o výstavbě nového Domova důchodců , a to zejména o způsob financování tohoto 250 mil Kč investičního záměru
…s ředitelem Údržba Silnic Královéhradeckého kraje jsme probírali průběh letošních akcí na silnicích včetně přípravy velkých investic, jako je předložka Běloves – Velké Poříčí
…on-line setkání se starosty v Česko-polském příhraničí ohledně zájmu znovu zprovoznit železniční trať z Broumova přes Otovice, což by v současné době znamenalo investici kolem 400 mil Kč. Velmi podrobně jsem vysvětlil možnosti, ale i překážky, které brání podobné investici, a pokud o ní má náš kraj vůbec jednat, požaduje studii využitelnosti z pohledu území a možnosti dopravy na této trati.
…společně s náměstky pro zdravotnictví a školství jsme se u příležitosti Mezinárodního dne zdravotních sester/bratrů setkali s představiteli Univerzita Hradec Králové a ředitelem Oblastní nemocnice Náchod a.s. Janem Machem k diskusi o záměru zřídit v kraji nový studijní program Všeobecné ošetřovatelství. Nyní jsme ve fázi definování technických, personálních, finančních a dalších podmínek pro vznik tohoto oboru na naší univerzitě a systému, jak by mohl pod patronací kraje, UHK a ve spolupráci s náchodskou nemocnicí do budoucna fungovat. Jeho absolventi najdou své uplatnění jako všeobecná zdravotní sestra ve všech typech lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení, ale i v oblasti ošetřovatelské péče. Zdravotní sestru lze nyní v našem kraji studovat na Lékařská fakulta, Univerzita Karlova a na vyšších odborných školách v Hradci Králové a Trutnově.

Sobota, neděle
…v loňském roce se v rámci společného česko-polského projektu spolufinancovaného z evropských prostředků prostřednictvím Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis otevřela pro veřejnost česko-polská 47,5 kilometrů dlouhá Stezka Pavla Hečka. Byl jedním z nepracovitějších kolegů na KÚ a pro cestovní ruch a česko-polskou spolupráci udělal mnoho. Proto jsem sem rád pronesl pár slov při zahájení 1. ročníku turistického pochodu po zmiňované stezce z Meziměstí směrem na Mieroszów s přespáním v kempu Bučnice a zpět. Na jím započatou přeshraniční spolupráci jsme s kolegy navázali a pokračujeme ve zviditelňování přírodního a kulturního dědictví této části našeho regionu.
‍‍‍Zbytek víkendu patřil jako obvykle rodině a přípravě na další týden. Přeji Vám všem, aby byl radostný a ve všech Vašich plánech úspěšný.