Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!
Pondělí
…setkání s partnery z Dolnoslezské vojvodství k rozvoji další spolupráce, jehož součástí bylo též podepsání smlouvy zahrnující i spolupráci v rámci záměrů projektu kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK 2028). Společně jsme se též zúčastnili setkání s evropskou komisí zmíněného projektu přímo v Broumově. Dříve významná obchodní i kulturní křižovatka byla v důsledku různých geopolitických vlivů dlouhou dobu zpustlým koutem naší země. Avšak díky tempu svého rozvoje posledních 30 let i úzké přeshraniční spolupráci se sousedním polským regionem má opět šanci naplňovat svou původní roli, překročit hranice a být evropským kulturním prostorem ve všech ohledech, které to zahrnuje.
…odpoledne na KÚ mne pak čekalo kromě běžné administrativy a operativních setkání i jednání o čerpání rozpočtu, hledání úspor a také o průběhu stavebních investic na silnicích a průběhu jejich oprav po zimě.

Úterý
… otevření obchvatu Doudleb nad Orlicí na silnici I/11, který patří k důležitým investicím státu realizovaným prostřednictvím ŘSD v našem kraji a nepochybuji, že pro obyvatele Doudleb přinese snížení zátěže od tranzitní dopravy. Abychom však potenciál stavby mohli vytěžit v maximální možné míře, musíme pokračovat, čímž mám na mysli obchvat Častolovic, Kostelce nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou, o čemž jsme také s přítomnými zástupci ŘSD na místě také hovořil. Zejména jsme se pak věnovali řešení situace okolo obchvatu Kostelce nad Orlicí. Nedávno jsem byl ze strany kosteleckého starosty seznámen s informací, jíž dostal od ŘSD, o odkladu přípravy a následné realizace obchvatu na základě ekonomického hodnocení staveb, a to až za horizont roku 2040. Připomněl jsem vládou stvrzené Memorandum k průmyslové zóně Kvasiny i další státem potvrzený závazek na výstavbu obchvatů na silnici I/11 a navrhl možné řešení, díky čemuž jsme se starostou Kostelce n. O. dostali ze strany ŘSD příslib, že bez ohledu na ekonomické posouzení stavby budou projektové a dalších přípravné práce na obchvatu Kostelce n. Orlicí pokračovat k dřívějšímu datu realizace než r. 2040.
Současně jsem ŘSD poděkoval za práce na obchvatu Nové Paky, Jaroměře a přípravě obchvatu Náchoda a potvrdili jsme si, že máme odsoutěženou stavbu úseku Sadová – Hořice dálnice D35 a příští rok začne výstavba jednotlivých částí na úseku Trutnov – Královec na D11.
…‍♂druhou zastávkou bylo setkání se starostkou Trnova a obhlídka dvou zdejších silnic. Letos začneme připravovat silnici z Trnova směrem na Semechnice a začneme postupně připravovat opravu silnice z Trnova směrem na Hodkovice, kde se s ohledem na výsledky aktuálně provedené diagnostiky budeme muset popasovat s komplexní rekonstrukcí.
…do třetice jsem si nechal kontrolu probíhající rekonstrukce silnice z Deštného na Šerlich. Této stavbě za cca 80 mil korun, která zahrnuje 22 propustků a jeden náročný most, předcházelo mnoho jednání a hledání nejlepšího možného postupu rekonstrukce. Probíhá za plné uzavírky, a přestože se zde zhotovitel při stavbě základů mostu potýkal se složitým geologickým podložím, v němž práce probíhaly déle, než se původně očekávalo, v říjnu by mělo být dle plánu hotovo.
… ‍‍společné zasedání Rady KHK a rady města HK, a to především o společných majetkových a investičních záměrech, kam patří například Mileta, ul. Zborovská, jižní propojení na Hardubickou, spoluúčast města při záchranně Vrbenského kasáren, spolurozhodování kraje o provozu multifunkčního stadionu, ale i plány v sociální oblasti, rozvoje dopravní infrastruktury nádraží, zdvojkolejnění nebo Severní tangenta apod.
…⚽v podvečer setkání se sekretáři fotbalových klubů našeho kraje na jejich předsezonním aktivu. Prostor byl i na diskusi o krajské podpoře fotbalu, kdy např. finančně podporujeme trenéry mládeže, fotbalovou akademii, usiluji o pilotní projekt v podpoře klubů zaměřených na činnost s mládeží, které nedostávají finance z fotbalového svazu atd.

Středa
…setkání se starostou v Markušovicích, kde jsme řešili zhruba 2 km dlouhý úsek silnice v havarijním stavu v místní části navazující na hlavní silnici od Trutnova. Po prohlídce na místě jsem přislíbil snahu najít řešení například v souběhu s plánovanou rekonstrukcí zmíněné hlavní silnice z Trutnova na Velké Svatoňovice.
…dále mne v průběhu dne čekala různá jednání s představiteli stavební firmy, jednatelem firmy dodávající zdravotnickou techniku, ale i o cyklo závodech v Jičíně, nebo podpoře basketbalu v HK.

Čtvrtek
…finále a poslední obhajoba kandidatury města Broumova na Evropské hlavní město kultur 2028, jíž jsem se zástupci přípravného týmu také na ministerstvu kultury osobně zúčastnil. Ve svém proslovu jsem uvedl, že tento záměr byl od samého počátku pro náš kraj výzvou, do níž jsme se zapojili s maximální partnerskou podporou. Deklaroval jsem, že i na základě výsledků řady průzkumů se náš kraj řadí mezi nejlepší místa k životu, a to i díky rozvoji dříve vyloučených či rozvojově stagnujících oblastí. Máme za sebou již řadu úspěšně realizovaných projektů a plno širokými analýzami podložených plánů v kultuře, cestovním suchu, a zejména v oblasti modernizace železniční sítě, výstavby silniční infrastruktury či veřejné dopravy. A daří se nám i v této hospodářsky složité době všechny stěžejní rozvojové investice udržet. Připomněl jsem, že jsme partnery, kteří umí zvládat velké a složité výzvy. Příkladem může být, jak jsme zvládli nastavit úspěšnou, svým rozsahem a participací rozdílných subjektů jako je kraj, stát a komerční nadnárodní investor Volkswagen Group AG, ojedinělou spolupráci v rámci rozsáhlého investičního a rozvojového projektu v Kvasinách. Zahrnuje nejenom vybudování výrobního provozu zmíněné automobilky a výstavbu neustále se rozrůstajícího komplexu průmyslové zóny. Přičemž partnerství kraje a Škoda Auto a.s. Kvasiny má svou hodnotu také pro rozvoj silniční infrastruktury, zdravotnictví, sociálních služeb či dalších společenských oblastí zahrnujících výstavbu nových kulturních či sportovních zařízení apod. Stálo to mnoho vyjednávání a přineslo to kromě pozitiv i řadu problémů, s nimiž jsme se museli vypořádat, aniž bychom současně snížili kvalitu života místních obyvatel a přírodní i turistickou atraktivitu této lokality.
Udržitelný rozvoj se nám daří i v příhraničních oblastech, a to mimo jiné i díky úzké spolupráci s Polskem. Pro realizace obsažené v záměru kandidatury jsme kromě polského partnera získali příslib podpory a spolupráce i ze strany partnerského Banskobystrického kraje a Zakarpatí. Uvedl jsem, že naší snahou je společně propojit různé společenské, kulturní i historické vlivy a vytvořit další společný evropský prostor pro jejich sdílení a rozvoj v Broumově, který pro toto vše má již svůj historický kontext. Jsme také připraveni do této myšlenky dále zapojit a podpořit kohokoliv nejen v našem regionu. A konkrétně za rozvojem Broumovska jsou lidé, kteří stojí za jeho desítky let trvajícím rozvojem, a mají můj respekt i důvěru v to, že jsme schopni i tuto výzvu zvládnout.

Pátek
…jednání s Janou Jiráňovou o průmyslové zóně Kvasiny, a to zejména o stavu připravenosti na financování jejího rozvoje, o potřebných výkupech a veřejné soutěži na investice do infrastruktury, která nedávno proběhla. Probrali jsme i stav přípravy jižního propojení z HK na ul. Hardubickou nebo způsob financování oprav silnic dotčených výstavbou dálnice D11 z HK do Jaroměře.
…‍jednání o Královelabské společnosti a neplánovaném ukončení činnosti lidí z jejího představenstva. S radním Valentou, a hlavně s předsedou Jaroslavem Filipem jsme se dohodli na dalším řešení (doplnění, zajištění financování, pokračování stávajících smluv na údržbu cyklo stezek apod.)
…vyhlášení finálového kola o titul EHMK 2028, kdy bez ohledu na výsledek ( titul obdrželo město České Budějovice), jsem přesvědčen, že kandidatura Broumovska naplnila hlavní myšlenku a poslání takových aktivit jako je Evropské hlavní město kultury, které by měly představovat místa, která jsou krásná pro život a podporovat jejich rozvoj. Jsem hrdý na to, že jsme společně s týmem, který kandidaturu připravoval, ukázali cestu právě takovým „malým“ regionům, a svou účastí ve finále, ve kterém možná chyběl jenom malý kousek štěstí, jsme je inspirovali k tomu, že je třeba mít odvahy a usilovat o rozvoj míst, která mají doposud možná skrytý, ale velký potenciál a kultura v tom může být jedním z hybatelů a efektivních prostředků. A myslím, že stejné odvahy je třeba i při rozhodování o výsledcích. Někdy může být velikost a síla příběhu, prokázané vůle a genia loci ve svém důsledku silnější a větší než předpokládaná jistota. Protože jenom z velkých výzev se rodí nové impulsy a řešení nabízející nové úhly pohledu, které zejména současná společnost potřebuje.
Moje velké díky patří týmu Broumov 2028 , Městu Broumov i kolegům z vedení Královéhradeckého kraje, kteří spolu se mnou tento záměr podpořili, za velkou snahu, odhodlání a prokázané úsilí. Bylo mi ctí, být této velké výzvy součástí. Do přípravy kandidatury i podmínek pro případnou realizaci v ní zahrnutých aktivit jsme všichni dali maximum možného, a proto jsem přesvědčen, že i bez širšího podpůrného kontextu EHMK 2028 se rozvoj Broumovska nezastaví a bude o něm v budoucnu slyšet daleko i za jeho hranicemi.

Sobota, neděle
…‍‍‍trocha odpočinku s rodinou v rámci prvního prázdninového víkendu. Letos jsme naposled s Toníkem oslavili konec školního roku ještě ve školkovém režimu, ale od září už nás čeká škola se vším všudy. ‍Nad některými z problémů našeho současného školství jsem se zamýšlel v rámci dalšího dílu svého podcastu Pískám-hraj! Zásadní však je, že pokud chceme žít nadále v pokrokové společnosti, stojíme před neodkladným úkolem reformovat způsob vzdělávání pedagogů i výuky žáků/studentů v návaznosti na využívání moderních technologií, práci s vyhledáváním a vyhodnocováním informací a umění kritického myšlení. Současně pro to musíme vytvořit odpovídající podmínky. A to je samozřejmě z velké části odpovědností příslušného resortu a vlády, ale přispívat bychom k tomu měli i my rodiče. Jsme za přístup ke vzdělávání a respektu k pedagogickým autoritám spoluodpovědní a měli bychom tomu i individuálním potřebám svých dětí v tomto nezbytném procesu spolupráce rodiny a školy věnovat pozornost i čas. Velké poděkování za uplynulý školní rok pak patří všem pedagogům na všech vstupních vzdělávání dětí, žáků i studentů, kteří jsou schopni svým svěřencům předat nejenom konkrétní data, ale především touhu po vědění, poznávání a snahu umět jejich výsledky ve svých životech používat.
Krásný nadcházející týden Vám všem!