Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…porada vedení kraje k projednání problémů týkající se investičních záměrů rekonstrukce zařízení ve Štefánikovce, výstavby DOZP v Nové Pace a Vrchlabí, přípravy na výběrové řízení k Vrbenského kasáren. Řešili jsme též, dodatečné požadavky zhotovitele na výstavbu nového objektu v Žacléři spadajícího pod Domov důchodců v Lamperticích, s čímž nesouhlasíme a projednali jsme také záměry na rozšíření oblasti centrálních nákupů pro krajské organizace (služby BOZP, el. revize, dezinfekční plány versus nákupy prostředků)
…‍‍Rada KHK s 67 body programu, například o úpravě smlouvy mezi krajem a ÚDRŽBOU SILNIC KHK v cenách, za které objednáváme práci na silnicích, nebo o návrzích na vyhlášení veřejných zakázek k rekonstrukci silnic (Chomutice, Žďár nad Metují, most Skřivany, Vrchlabí), ale také třeba k zahájení stavební přípravy na stanoviště ZZS v areálu Náchodské nemocnice apod.
…jednání s představiteli Fakulta dopravní ČVUT v Praze o vizích v dopravní infrastruktuře v Královéhradeckém kraji do roku 2050, jež byly zpracovány na základě krajské strategie připomínkované studenty, kteří by zde chtěli žít. Materiál využívá i synergii dosavadních plánů ŘSD a Správa železnic i mých představ o rozvoji dopravní infrastruktury, a proto se chci v rámci další odborné debaty definovaným cílům věnovat .
…s ředitelem Správy silnic jsem řešil majetkové záměry při směně silnic v kraji, požadavky na údržbové práce na mostech i návrh rekonstrukcí mostů v následující 5 letech. O něm budeme jednat také s ministerstvem dopravy v nácházejících týdnech neb s ohledem na bezpečnost naší země existuje možnost získat na strategické opravy finanční prostředky.

Úterý
…v náchodské senátní kanceláři jsem probíral s jedním ze zdejších zubařů, jak z jejich pohledu alespoň částečně zajistit základní stomatologickou péči v odlehlých místech kraje s ohledem na hrozící odchod starších ročníků zubařů do penze. Některé náměty mě zaujaly, a proto se budu nyní věnovat prověření možnosti jejich realizace. Předpokládám, že cca v horizontu 14 dnů budu mít alespoň základní odpovědi a budu moci o celém záměru referovat podrobněji.
…poté jsem zamířil do Vamberka, k uzavření procesu majetkového uspořádání silnic po dokončení obchvatu tohoto města. Před více jak pěti lety jsem v této věci mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Královéhradeckým krajem a městem Vamberk. Trvalo to dlouho, ale vynaložené úsilí se vyplatilo. Do majetku státu nyní patří pouze obchvat města, silnice procházející jeho centrem jsou krajské a Vamberk bude nově spravovat místní komunikace, mezi něž nyní patří od státu převzatý poslední z vyřazených úseků bývané silnice první třídy I/11 vedoucí od kruhového objezdu v Doudlebách nad Orlicí po Lützowovo náměstí včetně historického kamenného mostu přes řeku Zdobnici. Město se díky novým smlouvám bude moci konečně zapojit do dotačních programů na opravu místních komunikací a také se pustit do revitalizace zelení a podobně. S krajem pak město uzavřelo memoranda o smlouvách budoucí, na jejichž základě komunikace přejde do vlastnictví kraje jako silnice III. třídy. Tím vznikne ucelené napojení silnice III/3193 (Rychnov nad Kněžnou–Roveň–Husovo náměstí ve Vamberku) na silnice první třídy. Výměnou za to převede kraj na město stávající silnici III/3194 Peklo–Libštejn a úsek silnice III/01115 Lützowovo náměstí–Vyhlídka. Nové uspořádání umožní efektivní správu a obnovu a je také příkladem koordinace a spolupráce mezi státními a samosprávnými orgány, jak na úrovni kraje, tak obce.
…jednání s ředitelem ŘSD Hradec Králové o plánu vzájemného předávání silnic mezi státem a krajem v souvislosti s další výstavbou úseků dálnic či obchvatů měst. Připravenost státu na zahájení výstavby úseku Hořice – Sadová dálnice D35 cca byla také předmětem našeho setkání. A do konce roku chce ŘSD HK vyhlásit soutěž na úsek Plotiště – Sadová D35, což je potěšující zpráva.
…‍‍♂‍zasedání krajské bezpečnostní rady, abychom probrali body z oblasti bezpečnosti, připravenosti krajského integrovaného záchranného systému, ale i vývoj epidemické situace v regionu. Policisté zaznamenávají nárůst zejména v oblasti kyberkriminality, a proto by lidé měli být velmi opatrní při internetových platbách a ověřit si informace o tom, komu platí, než uvedou osobní data. Po pandemii, uprchlická krizi i dalších nepředvídatelných živelných událostech, které nás postihly v uplynulých třech letech, se činnost krajského IZS vrátila do normálu se zaměřením na profesionální rozvoj. Využívají k tomu taková odborná cvičení, jako bylo to pod názvem Vlna 2023, které proběhlo v září a prověřilo předávání informací a činností povodňových orgánů. Projednali jsme také stav epidemické situace, kdy z příchodem podzimu a začátku školního roku lze očekávat nárůst počtu respiračních onemocnění. Aktuálně je však dle krajské hygieny situace klidná.

Středa
…s náměstkem pro dopravu Pardubického kraje Michalem Kortyšem jsem jednal o symbolických úpravách jízdného ve veřejné autobusové a železniční dopravě, kdy jsme jednali o návrhu zvýšení v základním jízdném o 2 koruny, tedy z 10 na 12 Kč. Pro uživatele čipových karet by zůstalo jízdné na stávající hodnotě 10 Kč.
…přivítal jsem zástupce členských měst a obcí na zasedání krajského Sdružení místních samospráv České republiky, které jako nevládní organizace propojuje a hájí jejich zájmy. Tato setkání vnímám jako příležitost k diskusi nad společnými problémy a výměnu zkušeností z jejich řešení. Účastníky jsem informoval o aktuální situaci v kraji napříč všemi oblastmi s důrazem na hospodaření, investice a čerpání evropských financí. Probrali jsme, co nás společně čeká při financování investičních záměrů prostřednictvím dotačních výzev a představu o spolupráci na regionálním rozvoji v následujícím období. Zajímavé byly informace o digitálních technických mapách, využití vody v krajině a půdě, komunitní energetice nebo aktualitách legislativy pro obce. Více informací o aktivitách Sdružení místních samospráv ČR najdete také na www.smscr.cz.
…jednání s vedoucím odboru dopravy a krajskými řediteli údržby i správy silnic o plánu rekonstrukcí a oprav v příštím roce. Nad rámec již schválených příslibů i podle stavu přípravy a potřebnosti přemýšlíme ještě o tzv. mikrokobercích a souvislých opravách jednotlivých úseků silnic.
…☕v podvečer mne čekalo setkání s občany Teplice nad Metují v rámci mé další Pražírny. Byla tentokrát zejména o dopravě a s ní souvisejícími konkrétními problémy v této části regionu. Odnesl jsem si hned čtyři „domácí úkoly“ a jsem rád, že dva z nich jsem hned následujícího dne mohl odškrtnout jako vyřešené (více – viz můj čtvrteční příspěvek)

Čtvrtek
…hned z rána jednání s ředitelem SŽ o plánovaných investicích na železnici v příštím roce, železniční údržbě tratí a předpokladu financování. A probrali jsme plánovanou výstavbu výhybny Česká Metuje, rekonstrukci zastávky Teplice nad Metují – Skály a řešení bezpečnosti na nechráněném železničním přejezdu u základní školy v Teplicích nad Metují.
…♿na KÚ jsem přivítal sportovce ze Základní a speciální školy v Úpici, kteří se přišli pochlubit medailemi, jež se jim podařilo získat na 12. Evropských hrách handicapované mládeže Emil Open v Brně. Jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením ve věku od deseti až 26 let. Letošní ročník byl rekordní, účastnilo se ho 891 mladých sportovců z dvanácti zemí Evropy a úspěch úpických reprezentantů je úžasný. Ale úžasní jsou hlavně oni sami bez ohledu na to, zda jejich úsilí a vytrvalost ve snaze nerezignovat před překážkami, jež jim život již v tak mladém věku postavil do cesty, je korunováno medailemi nebo „jenom“ pocitem, že se nevzdali a sport jim do života přinesl něco, co dává smysl. A pro nás ostatní jsou velkou inspirací, což potvrdilo i toto setkání. Popřál jsem jim mnoho dalších úspěchů a radosti ze života.
…jednání s ministrem kultury o možnostech další podpory kulturních aktivit spojených s pozicí finalisty města Broumov 2028 v kandidatuře na Evropské hlavní město kultury 2028. Je to cesta, jak energii a myšlenky investované do příprav nezastavit, ale naopak podpořit jejich efekt pro budoucí rozvoj regionu. A jsem moc rád, že máme dohodu, jak by mohla podpora kraje a státu v dalších letech vypadat. Teď bude vše na doladění formalit ze strany odpovědných úředníků.

Pátek
…‍‍zasedání Asociace krajů České republiky v Teplicích v Ústeckém kraji, na němž jsme se mimo jiné shodli, že zákon o sociálním bydlení v představeném záměru není pro kraje přijatelný (spíše, ať se stát zamyslí nad cenovou mapou a nad platbami tzv. kaucí pro bydlení). Probrali jsme zkušenosti jednotlivých krajů s transformacemi v oblasti sociální péče a věnovali jsme se přípravě schůzky s ministrem školství ohledně nepedagogických pracovníků ve školství a na pracovní setkání s prezidentem ČR.
‍♂Za mě úplně pak nejdůležitějším tématem k projednání s kolegy hejtmany byla potřeba změny v zákoníku práce s ohledem na zdravotnictví v krajských nemocnicích, a to především v souvislosti s přestávkami mezi směnou a zásadní výhrady, které máme k připravované krizové legislativě.
…v podvečer jsem byl poprvé v nové sezóně na hokeji. Hradec tentokrát na svém ledě svedl souboj s Mladou Boleslaví, ze kterého bohužel po trestném střílení, jež zakončilo skóre zápasu 1:2, nevyšel vítězně. Nicméně již získaných 7 bodů po třech zápasech považuji za krásný rozjezd sezóny.

Sobota, neděle
…‍‍‍první podzimní víkend jsem věnoval rodině, odpočinku a přípravě na další týden. Tak ať je pro Vás všechny úspěšný a nezapomeňte v něm ani na Svatováclavské slavnosti.