Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

🛤v návaznosti na investiční záměr státu modernizovat železniční nádraží v HK a zdvojkolejnit trať v území Kaštanka jsem se setkal s vedením města HK a v rámci přípravy memoranda s místním spolkem, jež by mělo přispět k řešení situace v daném území, jsem přislíbil podporu varianty případného zakrytí zdvojkolejněných trati v Kaštance na dalším jednání na Správě železnic.

🛣Věnovali jsme se i přípravě výstavby tzv. severní tangenty a připravované rozsáhlé rekonstrukci silnice železničního nadjezdu. Naším společným cílem je koordinace probíhajících staveb, aby nedošlo ke kolapsu dopravy v HK a odstranění problémů kolem záborů půdy při výstavbě obchvatu HK.

👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje, po níž následovalo jednání Rady KHK se 126 body, mezi nimiž jsme například jmenovali Martina Kryštofa Kubáka novým ředitelem domova pro seniory veTmavém Dole, jehož doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta výběrová komise. Své funkce se ujme v květnu.

🧰S obcí Osice jsme uzavřeli novou dohodu, která pomůže vyřešit dlouholetý problém, co s chátrajícím Škroupovým domem. Obec Osice s pomocí kraje získá nemovitost zpět do svého vlastnictví a zrekonstruuje ji. Dále bude využívána jako obecní dům a pro lokální účely obce.

💰Kraj prostřednictvím svého dotačního programu rozdělí další finanční prostředky (více jak 4,2 miliony korun) provozovatelům malých prodejen v obcích či jejich místních částech do tisíce obyvatel s jedinou prodejnou. Uvědomujeme si, že zejména pro starší spoluobčany v malých obcích jsou tyto obchody mnohdy jedinou alternativou pro nákup potravin mimo velká obchodní centra. Jsou také místem pro sousedská setkávání, což zabraňuje sociální izolaci a v neposlední řadě podpora provozu těchto obchodů pomáhá ke zpomalení vylidňování malých obcí.

Kraj se podpoře prodejen v malých obcích věnuje dlouhodobě, přičemž od roku 2019 až dosud podpořil celkem 384 žádostí za téměř 17 milionů korun.

📋zúčastnil jsem se i zasedání kontrolního výboru, na němž byly projednány závěry a opatření na odboru školství k problémům v Nechanicích z minulého roku, řešení situace při vyjednávání s firmou ICZ poté, co jsme byli nuceni odstoupit od smlouvy, a návrh spolupráce při zajištění havarijního stavu v pevnostním areálu Josefova.

🚑🚒🚓🧪bilanční jednání Bezpečnostní rady kraje k vyhodnocení loňských událostí, jejich zvládnutí i k aktuální připravenosti na mimořádné události s řediteli složek integrovaného záchranného systému, FN HK a krajské hygienické stanice. Ve srovnání s předchozími roky poznamenanými pandemií a uprchlickou krizí, lze rok 2023 označit z pohledu hasičských záchranných složek, policie i záchranky za standardní. Vzrůstající trend zaznamenala policie pouze v oblasti kyberkriminality, naopak potěšující je opačný trend v oblasti dopravních nehod. Nedílnou součástí krajské záchranné služby je také letecká záchranná služba, která v roce 2023 zaznamenala druhý nejvyšší počet zásahů v rámci celé republiky, přičemž v počtu těch nočních to bylo nejvíce v rámci ČR. Epidemická situace v kraji je stabilizovaná. Na závěr jsme diskutovali o rekonstrukci křižovatky Mileta u FN HK. Realizace této významné investice ŘSD bude probíhat několik měsíců a řidiči musí počítat s dopravním omezením.

Úterý

🥼setkal jsem se s lékaři, kteří jsou již rok zainteresováni v provozu dětské ambulance, kterou jsme zřídili v Oblastní Náchodské nemocnice, abychom vyhodnotili dosavadní praxi. Je pro rodiny, které aktuálně nemají svého dětského lékaře. Nedostatek praktických lékařů pro děti a dospělé nebo zubařů trápí všechny kraje naší země. A přestože za zajištění jejich počtu a pokrytí území odpovídají zdravotní pojišťovny, snažím se hledat i další možné cesty, jak situaci pomoci řešit. Jsem si plně vědom, že toto řešení není plnohodnotnou náhradou za péči běžných ordinací dětských praktiků, ale buďto mohu jenom nečinně přihlížet a dokola psát zdravotním pojišťovnám a brečet na ministerstvu zdravotnictví nebo se mohu snažit alespoň něčím k řešení přispět do doby, než se situace vyřeší systémově. Věřím, že rodinám, které aktuálně svého dětského lékaře nemají, i tato možnost pomůže (více viz můj úterní středeční příspěvek).

👨‍🏫odpoledne jsem přivítal v prostorách Senátu žáky jedné základní školy z HK a jako obvykle jsem se jim v rámci prohlídky snažil přiblížit i fungování této instituce včetně modelové ukázky jednání, kdy si mohli vyzkoušet, že všemu porozuměli.

🎊v podvečer proběhla v prostorách Senátu také vernisáž k zahájení výstavy fotografií skupiny 11 Broumovských kostelů, jíž jsem patronem. Díky iniciativě Martina Lanžiho se podařilo shromáždit unikátní soubor fotografií zmiňovaných kostelů, z nichž řada je dnes národní kulturní památkou. Většinu z nich navrhli přední čeští barokní architekti Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Vernisáže se zúčastnila řada starostů z Broumovska a další zajímaví hosté.

Středa

👨‍💼👩‍💼schůze Senátu, na níž jsme projednávali např.👇:

🔫samostatný zákon o zbraních a střelivu, který mimo jiné zavádí novou kategorizace zbraní; členění se na zbraně podléhající registraci (kategorie R1 až R4), podléhající ohlášení (kategorie PO) a nepodléhající ohlášení (kategorie NO); zbraně kategorie R1 a R2 jsou zakázanými; střelivo se nově dělí na zakázané střelivo (kategorie S1 a S2), a ostatní střelivo (kategorie S3 a S4). Stanoví se obecné povinnosti týkající se nakládání se zbraněmi a střelivem {nakládat se zbraněmi a střelivem je možné pouze na základě odpovídajícího oprávnění (1. zbrojní oprávnění, 2. zbrojní licence a 3. zapsaná autorizace); dále na výzvu předložit PČR zbraň, doklady; ohlásit policii ztrátu, zákaz nabývání zbraní prostřednictvím prodeje na dálku apod. Nově se namísto současných 5 skupin zbrojního průkazu, zavádí pouze dva druhy zbrojního oprávnění, a to obecné a rozšířené. Pro vydání zbrojního oprávnění musí žadatel m. j. mít plnou svéprávnost, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, spolehlivost a odbornou způsobilost; stanoví se tři věkové hranice: 15, 18 a 21 let pro jednotlivá oprávnění a dané podmínky -15 let, střední škola, myslivost, vojenství apod.; 18 let obecné oprávnění; 21 let rozšířené oprávnění. Oprávnění odejme krajské ředitelství policie, pokud přestanou platit podmínky pro jeho vydání. Zkracuje se lhůta pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní z deseti na pět let. Policie může případně nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři mají do budoucna získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu.

Střílet ze zbraně je možné pouze na 1. střelnici, 2. místě, kde je zajištěno, že nebude ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek {limitováno danou energii střely}; 3. na jiném místě v souladu se zákonem o myslivosti. Držitelům zbrojního oprávnění a držitelům zbrojní licence skupiny ZL2 se stanoví povinnost ohlásit krajskému ředitelství policie skutečnost, že nabyli zbraň podléhající registraci. Obdobně je povinna postupovat osoba, která nabude zbraň kategorie PO.

Návrh novely zákona o zbraních a střelivu podle mého názoru zpřísňuje agendu nákupu zbraní nebo držení zbrojních průkazů. Je třeba upozornit, že návrh byl sepsán ještě před tragickými událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a je možné, že se právě s ohledem na nedávný útok ještě dočkáme v následujících dnech možných změn.

💁‍♂️Za mě nejdůležitější je, že novela mimo jiné ukládá prodejcům zbraní nově hlásit podezřelé obchody, umožňuje zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkracuje lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní. Do budoucna má zákon zajistit i to, že papírové zbrojní průkazy či licence nahradí elektronická oprávnění k používání zbraní v centrálním zbraňovém registru. Ruší také místní příslušnost, takže držitelé zbraní už nebudou muset vyřizovat záležitosti pouze v kraji, kde mají trvalý pobyt. Mezi novinky patří rovněž zavedení další kategorie zbraní či zjednodušení struktury zbrojních oprávnění ze současných pěti skupin zbrojního průkazu a tři skupiny zbrojních licencí ze současných deseti.

🧨samostatný zákon o munici – stanoví se obecné povinnosti týkající se nakládání s municí a podmínky pro získání muniční licence. Vymezují se kategorie muničního oprávnění a stanoví se podmínky k jeho získání včetně podmínek zdravotních a odborné způsobilosti a jejího prokazování.

🗳️volební kodex – volby do Poslanecké sněmovny, volba prezidenta republiky a nově i volby do Evropského parlamentu se konají i v zahraničí, ostatní volby pouze na území ČR; i nadále mají volby probíhat ve dvou dnech ve stanovených časech, a to v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin; upravují se pravidla pro volební okrsky, a to zejména pro jejich vytváření a změny. Zavádí se Informační systém správy voleb jakožto nový administrativní nástroj, jehož správcem bude Ministerstvo vnitra. Upravují se důvody pro neplatnost hlasu. Stanoví se pravidla financování výdajů obcí a krajů spojených s výkonem státní správy na úseku voleb. Upravují se pravidla fixace územního vymezení senátních volebních obvodů.

👨‍⚖novela Zákona o státním zastupitelství, kdy návrh obsahuje:

• zavedení kvalifikačních předpokladů pro jmenování do funkce vedoucího státního zástupce,

• navázání výkonu funkce vedoucího státního zástupce na pevné funkční období,

• omezení možnosti opakovaného výkonu funkce vedoucího státního zástupce,

• zavedení kárného provinění vedoucích státních zástupců,

• omezení možnosti vlády odvolat z funkce nejvyššího státního zástupce,

• u ostatních vedoucích státních zástupců striktní navázání odvolání z funkce na kárné řízení

💁‍♂️A přestože i tato novela možná není v některých nuancích dokonalá, je to po více, jak deseti letech, kdy se o potřebě změn tohoto zákona jenom mluví, konečně konkrétní návrh řešení zásadních, v této souvislosti dlouhodobě diskutovaných, problémů, a proto jsem bez ohledu na odmítavé stanovisko ústavně právního výboru návrh podpořil.

📝posun termínu, vyřazování povolenek z registru Unie pro účastníka systému s jejich obchodováním

– datum, do kdy je účastník systému obchodování povinen vyřadit z obchodování množství povolenek, které odpovídá množství emisí vykázanému a ověřenému v předchozím roce se v souladu se směrnicí 2023/959/EU posouvá ze 30. dubna na 30. září; týká se i osob, které byly v předchozím roce účastníkem systému obchodování.

Čtvrtek

🏠jednání s ředitelem krajského pracoviště Státního pozemkového úřadu k tématu směn a odkupů nemovitostí v našem kraji, a to i s ohledem na výstavbu dopravní infrastruktury. Řešili jsme též podněty občanů k délce vyřizování různých žádostí.

🎵o podpoře 13. ročníku charitativní akce Opera a balet dětem jsem jednal s Mgr. Emou Hubáčkovou

🔨MEPHARED 2 – za většinou investic jsou mnohá vyjednávání a za výstavbou dvou budov pro Lékařskou a Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v objemu více než sedm miliard korun, jich bylo opravdu hodně. Krajskou podporu rozvoje vzdělávacího centra s napojením klinické praxe na Fakultní nemocnici Hradec Králové a na sousedící Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany za velmi prestižní a odůvodněnou investici. Za důležité jsem považoval a považuji být nápomocen i při jednáních pro získání podpory ze strany státu, která jsou vždy složitější a v některých detailech budou ještě pokračovat. V souvislosti s celou realizací, návazným rozvojem a lepší dostupností nás také čeká dořešit odpovídající infrastrukturu. Jsem ale moc, rád, že dnes jsme mohli zmiňovanou výstavbu již odstartovat.

Pátek

🛋️jednání o problémech s registrací chráněného bydlení Skoku do života. Snahou je nalézt řešení situace, kdy klienti si v rámci společného bydlení platí svoje nájmy prostřednictvím spoluvlastnictví nemovitosti.

🧾s kolegyní z CIRI , v jejímž referátu jsou průmyslové zóny, jsem hovořil o prozatímních závěrech společného jednání k D11 úsek 06,07 v souvislosti s objízdnými trasami. Jednání probíhají už dva roky. Smlouva z ŘSD by měla být před uzavřením a 120 mil ze SFDI by se mohlo investovat do potřebných oprav.

Probrali jsme také naplňování dílčího usnesení vlády ve vztahu k realizaci plánovaných investic v rámci Průmyslové zóny Kvasiny, z nichž nejdůležitější je obchvat Rychnova, připravovaný na rok 2025, o čemž budu jednat příští týden s ministrem dopravy.

🏗zahájili jsme výstavbu nového urgentního příjmu a gastrocentra v Oblastní náchodské nemocnici. Urgentní příjem ve druhém podlaží pavilonu A zajistí prvotní centralizovanou zdravotnickou péči a ošetření v jednom místě s následným systematickým rozdělením pacientů dle typu onemocnění či úrazu. Náklady na vybudování nového urgent činí 96 milionů korun, stavební úpravy. Gastrocentrum – přístavba ke stávajícímu pavilonu bude stát 26 milionů korun bez DPH a gastrotechnologie 23 milionů korun bez DPH. Hotovo by mělo být letos na podzim. Návazně pak může v září započít druhá etapa modernizace náchodské nemocnice, jejímž předmětem bude zejména demolice starého a výstavba nového pavilonu D. Pokračujeme ale i v ostatních krajských nemocnicích dle naší strategie investovat do modernizace každé z nich alespoň jednu miliardu. (více – viz můj páteční příspěvek)

🕺večer jsem přijal pozvání na Městský ples do Nového Města nad Metují. Konal se na zdejším zámku a setkání s mnoha zajímavými lidmi zde pro mě bylo opět potvrzením potenciálu tohoto zámku k jeho využití pro různé společensko-kulturní akce. A to je důležitá skutečnost i při pokračujícím jednání se státem o případném odkupu zámku od současných majitelů do národní sbírky.

Sobota, neděle

👨‍👩‍👦poplesový odpočinek, tatínkovské povinnosti a příprava na nový týden. Ať je pro Vás plný dobrých zpráv i událostí.🙂